Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
8
download

Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 163/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 163/2004/Q§­TTg  ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc thµnh lËp, qu¶n lý  vµ sö dông Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP ngµy 17 th¸ng 7 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   Bé luËt Lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc  ngoµi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Thµnh   lËp   Quü   hç   trî   xuÊt   khÈu   lao   ®éng  thuéc Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, ®Ó thùc hiÖn  viÖc   ph¸t  triÓn   thÞ   trêng   lao   ®éng   ngoµi   níc;  n©ng   cao  chÊt lîng  vµ kh¶ n¨ng  c¹nh  tranh cña lao ®éng  ViÖt  Nam  trªn thÞ trêng lao ®éng quèc tÕ; hç trî rñi ro cho ngêi  lao   ®éng   vµ   doanh  nghiÖp   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt  khÈu   lao  ®éng. Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng ho¹t ®éng kh«ng v× môc  ®Ých lîi nhuËn, ®îc miÔn nép thuÕ, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã  t c¸ch ph¸p nh©n vµ ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc  Trung ¬ng. §iÒu   2.   Quü   hç   trî   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   ®îc   h×nh  thµnh tõ c¸c nguån: 1. Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ban ®Çu. 2. §ãng gãp 1% tõ doanh thu phÝ dÞch vô cña c¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 23  NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP  ngµy  17 th¸ng  7 n¨m 2003  cña  ChÝnh phñ. 3.   C¸c   nguån   thu   hîp   ph¸p   kh¸c   (l∙i   tiÒn   göi;   tiÒn  tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; tiÒn ®Æt cäc cßn l¹i  cña ngêi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång, sau khi thanh lý ph¶i  nép ng©n s¸ch nhµ níc...).
  2. 2 4.   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   bæ   sung   hµng   n¨m   theo   kÕ  ho¹ch ®îc duyÖt. 5. Ng©n s¸ch cÊp bæ sung trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt  theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 6. Sè d  Quü cña n¨m tríc ®îc chuyÓn sang n¨m sau sö  dông. §iÒu   3.  Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng ®îc sö dông  ®Ó : 1. Hç trî chi phÝ cho khai th¸c, ph¸t triÓn, më thÞ  trêng lao ®éng míi.  2. Hç trî viÖc ®µo t¹o n©ng cao chÊt lîng nguån lao  ®éng : bao gåm viÖc hç trî ®µo t¹o ®èi víi nh÷ng ngµnh  nghÒ yªu cÇu cao vÒ tay nghÒ, ngo¹i ng÷; hç trî cho ngêi  lao ®éng thuéc diÖn ®èi tîng chÝnh s¸ch, ngêi cã c«ng vµ  nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng chÝnh s¸ch x∙ héi. 3. Hç trî cho ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®Ó gi¶i  quyÕt rñi ro trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. 4. Thëng cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc vµ c¸  nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ho¹t ®éng  xuÊt khÈu lao ®éng. 6. Hç trî mét phÇn kinh phÝ cho viÖc tæ chøc, qu¶n lý  ho¹t ®éng cña Quü. 7.   Hç   trî   kh¸c   theo   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ. §iÒu   4.   Tæ chøc qu¶n lý Quü hç trî xuÊt khÈu lao  ®éng. 1. Bé m¸y ®iÒu hµnh Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng lµ  Ban ®iÒu hµnh Quü. 2. Ban ®iÒu hµnh Quü do Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi quyÕt ®Þnh gåm ®¹i diÖn cÊp Vô cña Bé Lao  ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   mét   sè  chuyªn viªn gióp viÖc. 3. Ban §iÒu hµnh Quü cã nhiÖm vô : ­ Qu¶n lý Quü vµ thùc hiÖn viÖc hç trî theo ®óng môc  ®Ých,   ®óng   néi   dung,   ®èi   tîng   vµ   Quy   chÕ   qu¶n   lý   tµi  chÝnh cña Quü. ­   LËp   kÕ   ho¹ch   thu,   dù   to¸n   chi   hµng   n¨m   cña   Quü  tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
  3. 3 ­ §Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh cÊp bæ sung kinh phÝ hµng n¨m  cho Quü theo kÕ ho¹ch ®îc duyÖt. ­ Tr×nh Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi phª duyÖt  quyÕt to¸n hµng n¨m cña Quü. 4. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi  : ­ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng  cña Ban ®iÒu hµnh Quü. ­   Thèng   nhÊt   víi   Bé   Tµi   chÝnh   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ   cÊp   bæ   sung   kinh   phÝ   cho   Quü   trong   trêng   hîp   ®Æc  biÖt. ­ KiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Ban ®iÒu hµnh Quü,  ®¶m   b¶o   viÖc   hç   trî   theo   ®óng   ®èi   tîng,   néi   dung,   quy  tr×nh chÆt chÏ, thèng nhÊt. ­ Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tæ chøc xÐt  khen thëng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Tµi chÝnh : Chñ tr× ban hµnh Quy chÕ tµi chÝnh vÒ qu¶n lý, sö dông  Quü theo quy ®Þnh. ­ Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ cÊp bæ sung kinh phÝ ban  ®Çu trong n¨m 2004 vµ kinh phÝ hµng n¨m cho Quü. ­ KiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Quü theo ®óng Quy  chÕ tµi chÝnh vÒ qu¶n lý, sö dông Quü. §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   6.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản