intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 163/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

111
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 163/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, dổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 163/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 163/2005/Q§­ttg  ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Kiªn   Giang, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp,  ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh Kiªn  Giang n¨m 2005 nh phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.   Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n tØnh Kiªn Giang  cã tr¸ch nhiÖm: 1.   ChØ   ®¹o   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc  thuéc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ néi dung ®∙ ®îc  phª duyÖt.  2. C¨n cø tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ n­ íc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  khi thùc  hiÖn cæ phÇn hãa c«ng ty nhµ  níc;  ®èi víi c«ng ty kh«ng  cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng  chuyÓn  sang  mét  trong  c¸c  h×nh thøc s¾p xÕp: b¸n  ®Êu gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ  b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 3.  ViÖc thµnh  lËp  míi Tæng  c«ng  ty Du lÞch  ­ Th¬ng  m¹i Kiªn Giang ho¹t  ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng  ty con thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 180/2004/ N§­CP ngµy  28 th¸ng  10 n¨m 2004 cña ChÝnh  phñ  vÒ  thµnh  lËp míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc.  4. QuyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng   ty con  ®èi víi C«ng ty N«ng l©m s¶n vµ  C«ng ty XuÊt nhËp  
  2. 2 khÈu thñy s¶n, trong  ®ã  c¸c c«ng ty mÑ  lµ  C«ng ty N«ng  l©m s¶n vµ  C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thñy s¶n, chØ  ®¹o cæ  phÇn hãa c¸c c«ng ty mÑ nµy vµo n¨m 2005. 5. S¾p xÕp C«ng ty MÝa  ®êng theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh  sè  28/2004/Q§­TTg ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ  thùc hiÖn mét  sè  gi¶i ph¸p xö  lý  khã  kh¨n  ®èi víi nhµ  m¸y  ® êng vµ  c«ng  ty  ®êng; trêng hîp kh«ng s¾p xÕp  ®îc theo QuyÕt  ®Þnh nµy  th× thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¸ s¶n c«ng ty theo luËt ®Þnh. 6.   X©y   dùng   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   c¸c   n«ng,   l©m   trêng  thuéc tØnh qu¶n lý   b¸o c¸o Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n thÈm  ®Þnh  ®Ó  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt,  quyÕt ®Þnh. §i Ò u   3.   C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao ®éng ­                Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ c¸c  c¬  quan cã  liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban  nh©n d©n tØnh Kiªn Giang trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Kiªn Giang vµ Thñ tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Uû ban  nh©n d©n tØnh Kiªn Giang thùc hiÖn s¾p xÕp,  ®æi míi n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 163 /2005/Q§­TTg  ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) 1. Nhµ níc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt Kiªn Giang. ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc Kiªn Giang. ­ C«ng ty C«ng tr×nh ®« thÞ. ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc vµ VÖ sinh m«i trêng n«ng th«n. 2. Thùc hiÖn cæ phÇn hãa: ­ C«ng ty Quèc doanh ®¸nh c¸. ­ C«ng ty Dîc vµ VËt t y tÕ. ­ C«ng ty VËn t¶i thñy bé. ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng. ­ C¸c   ®¬n vÞ   trùc thuéc  cña  C«ng  ty Du lÞch  (Kh¸ch  s¹n nhµ  hµng T« Ch©u, Kh¸ch s¹n nhµ  hµng 1­5, Kh¸ch s¹n  Thanh B×nh, Nhµ  hµng H¶i ¢u, Kh¸ch s¹n nhµ  hµng Kim Dù,  Khu du lÞch Hßn TrÑm, c¸c c¬  së   ë  Khu Du lÞch Mòi Nai),  C«ng   ty   N«ng   l©m   s¶n   (c¸c   §éi   thi   c«ng:   x©y   dùng,   c¬  giíi,  thñy   lîi,   x©y   dùng   cÇu   ®êng   n«ng   th«n,   xÝ  nghiÖp  kinh doanh  ®Þa  èc), C«ng ty XuÊt nhËp khÈu thñy s¶n (XÝ  nghiÖp   ChÕ   biÕn   thñy   s¶n   xuÊt  khÈu   R¹ch   Gi¸,   XÝ   nghiÖp   ChÕ biÕn thùc phÈm thñy s¶n xuÊt khÈu R¹ch Sái, XÝ nghiÖp   C¬  khÝ  vµ  s¶n xuÊt bao b×, XÝ  nghiÖp ChÕ  biÕn thñy s¶n  xuÊt khÈu Phó Quèc). 3. ChuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: C«ng ty BÕn tµu xe.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2