Quyết định 164/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 164/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 164/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 164/2000/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 164/2000/QĐ-BTC NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U VÀ B NG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ NH P KH U Đ XÁC Đ NH TR GIÁ TÍNH THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c th m quy n và nguyên t c đ nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7, Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Thương m i và T ng c c H i quan; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Danh m c các nhóm m t hàng thu c di n Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u và B ng giá t i thi u c a các m t hàng thu c Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p kh u đ xác đ nh tr giá tính thu nh p kh u hàng hóa đ i v i các trư ng h p ph i n p thu nh p kh u. Đi u 2: Giá tính thu đ i v i hàng đã qua s d ng tính b ng 70% (b y mươi ph n trăm) giá hàng cùng ch ng lo i. Đi u 3: T ng c c H i quan căn c m c giá quy đ nh B ng giá này và giá nh p kh u th c t trên th trư ng đ đi u ch nh m c giá quy đ nh t i B ng giá v i m c đi u ch nh tăng (ho c gi m) không quá 10% (mư i ph n trăm), đ ng th i báo cáo B Tài chính đ xem xét đi u ch nh B ng giá. Đ i v i m t s m t hàng thư ng xuyên bi n đ ng v giá mua, giá bán trên th trư ng và nh ng trư ng h p trong quá trình th c hi n có phát sinh b t h p lý, B Tài chính s tham kh o ý ki n c a T ng c c H i quan đ xem xét x lý t ng trư ng h p c th . Đi u 4: Trư ng h p nh p kh u nh ng m t hàng không thu c Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu th c hi n theo hư ng d n t i các văn b n
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hi n hành c a B Tài chính v vi c áp d ng giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20/10/2000 và thay th các Quy t đ nh s 68/1999/QĐ/BTC ngày 01/07/1999 và các Quy t đ nh s a đ i b sung Quy t đ nh này. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b ./. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) DANH M C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 164 /2000/QĐ-BTC ngày 10/10 /2000 c a B trư ng B Tài chính) 1- Đ u ng các lo i (bao g m các m t hàng thu c Chương 22 c a Bi u thu thu nh p kh u hi n hành). 2- L p, Săm, Y m các lo i (dùng cho xe ô tô, xe máy, xe đ p) 3- G ch p, lát; thi t b v sinh (b xí, b ti u, ch u r a, b n t m) 4- Kính ph ng, tr ng, màu, gương, kính ph n quang; Phích nư c (lo i không dùng đi n), ru t phích 5- Đ ng cơ, máy n (tr các lo i đ ng cơ dùng cho xe ô tô, xe máy và các lo i xe chuyên d ng như xe i, xe c u...) 6- Qu t đi n (tr qu t công nghi p thu c mã s 84145900) 7- Xe máy B NG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG THU C DANH M C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 164 /2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 c a B trư ng B Tài chính.) Tên hàng Đơn v Giá t i tính thi u (USD)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 2 3 Nhóm 1: Đ u ng các lo i 1. Nư c trái cây, nư c qu ép (k c lo i đã lên men nhưng lít 0,80 n ng đ c n dư i 5%), đ ng trong các bao bì thương ph m đ bán l (không quá 5 lít/01 đơn v bao bì) 2. Nư c khoáng t nhiên và nư c tinh khi t (mineral water) lít 0,50 đ ng trong các lo i bao bì. 3. Các lo i nư c ng t có pha hương li u khác lít 0,70 4. Bia các lo i lít 0,80 5. Rư u vang (tr rư u vang có ga) n ng đ đ n 200, đã đóng trong bao bì thương ph m đ bán l (không quá 5 lít/01 đơn v bao bì): - SPY-WINE Cooler t 50 đ n 70 lít 1,00 - Sangria OLE Cooler 70 lít 1,00 - Arc D argent (vin de tabl) lít 1,50 - Chateau laforge Bordeaux lít 2,00 - Deer valley lít 2,00 - Almaden lít 2,00 - Estate cellars lít 2,00 - René Barbier lít 2,00 - Le Mounant cotes bergerac lít 1,50 - Le Mounant cotes de duras lít 1,50 - Vindepay lít 2,00 - Kressmann Wine Tab lít 1,50 - Jean Fontenilles Bordeux lít 1,50 - Rosso Balestra lít 1,50 - Dolce Vita Bianco lít 1,50 - Dolce Vita Rosso lít 1,50 - Dolce Novelle lít 1,50 - Mediteo lít 1,50
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - President Brut lít 1,50 - Cuveé Alexandre lít 2,00 - Chateau Saint Symphorien lít 2,00 - Chateau Golden Royal lít 2,00 - Chateau La Dame Blanche - Haut Medoc lít 4,00 - Chateau larose Trintaudon - Haut Medoc lít 8,00 - Chateau Houissant - ST Estephe lít 6,50 - Chateau Bonnet d Armens - ST Emilion Grand Gru lít 6,50 - Chateau Martinens - Margaux lít 9,00 - Saint - Emilion B.P de Rothchind lít 5,00 - St Estephe Chateau Beau Site Haut Vignoble lít 6,50 - Sauternes Pavoid or - Bordeaux lít 6,50 - Chassagne Montrachet - Lupe & Cholet lít 6,00 - Cotes de Nuit Villages- Bouchard Aine & Fils lít 6,00 - Aloxe - Corton Joseph Drouhin lít 10,00 - Chablis Ler Cru "Les Vaillons" Bouchard Aine & Fils lít 7,00 - Powilly Fuisse Georges Duboeut lít 6,00 - Sancerre "Les Fondettes" Sauvion lít 5,50 - Berri Estates lít 12,00 - Coonawarra Cabernet Sauvignon lít 5,50 - Limestone Ridge Shiraz Cabernet lít 11,00 - Pyrus Red Wine lít 11,00 - Rhymney Sauvignon Blanc lít 4,50 - Chalambar Shiraz lít 4,50 - Rư u vang lo i khác: lít 3,00 6. Rư u vang có ga (tr rư u Champagne): lít 2,00 7. Rư u Champagne: - Krug Grande Cuvee Champagne lít 41,00 - Charles Heidsieck Brut Champagne lít 15,00 - Charles Heidsieck Rose Champagne lít 24,00
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Moet Champagne lít 10,00 - Laurent Pierre Champagne lít 10,00 - Jacob s Greek Champagne lít 5,00 - Piper Heidsieck Brut Champagne lít 6,00 - Rusian Champagne (Champagne Nga) lít 2,00 - Champagne Hungari s n xu t lít 1,70 - Rư u Champagne lo i khác lít 3,00 8. Rư u m nh (t 400 tr lên) đã đóng trong bao bì thương ph m đ bán l : 8.1 Cognac: 8.1.1 Rư u Remy Martin: - Remy Martin VSOP lít 12,00 - Remy Martin de Club lít 18,00 - Remy Martin XO lít 26,00 - Remy Martin lo i khác lít 30,00 8.1.2 Rư u Hennessy: - Hennessy VSOP lít 13,00 - Hennessy XO lít 30,00 - Hennessy lo i khác lít 30,00 8.1.3 Rư u Martell: - Martell VS lít 9,00 - Martell VSOP lít 11,00 - Martell XO lít 24,00 - Martell Cordon black lít 28,00 - Martell Napoleon lít 16,00 - Martell lo i khác lít 30,00 8.1.4 Rư u Otard: - Otard VSOP lít 8,00 - Otard Jade lít 10,00 - Otard Napoleon lít 20,00 - Otard Gold lít 23,00
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Otard XO lít 30,00 - Otard lo i khác lít 30,00 8.1.5 Rư u Courvoisier: - Courvoisier VSOP lít 3,00 - Courvoisier XO lít 15,00 - Courvoisier lo i khác lít 30,00 8.1.6 Rư u Camus: - Camus VSOP lít 12,00 - Camus XO lít 30,00 - Camus lo i khác lít 30,00 8.1.7 Rư u Cognac lo i khác lít 20,00 8.2 Rư u Whisky: 8.2.1 Rư u Scotch Whisky: - BallantineÂs 17 years old. lít 20,00 - BallantineÂs 12 years old. lít 8,00 - BallantineÂs lít 2,00 - Royal Salute 21 years old lít 41,00 - BellÂs 12 years old. lít 9,50 - Dimple 15 year old. lít 10,50 - Dunhill Old Master lit 20,00 - Johnnie Walker black Label lít 40,00 - Johnnie Walker Gold Label lít 12,00 - Johnnie Walker Black Label lít 7,00 - Johnnie Walker Red Label lít 4,50 - Glenfiddich lít 4,00 - Scotch Grant s lít 3,00 - Grant s Old Parr lít 7,00 - Chivas Regal 12 years old lít 9,50 - Chivas Regal 21 years old lít 25,00 - Robbie Dhu lít 4,00
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Balvenie lít 4,00 - Label 5 lít 4,00 - Cluny Blended lít 4,00 - Spey Royal lít 2,00 - Dewar White Label lít 2,00 - Clan Campbell lít 3,50 - Rư u Scotch Whisky lo i khác lít 8,00 8.2.2 Rư u Whisky khác: - Whisky Old Suntory lít 6,00 - Passport Whisky lít 5,00 - Supper Nikka Whisky lít 9,50 - Windsor Premier Whisky lít 4,00 - Clan McGregor Whisky lít 3,50 - Black Cat, Whisky lít 2,00 - Blended Whisky lít 2,50 - White castle 5 yrs.old whisky lít 2,00 - Napoleon Brandy lít 2,50 - Whisky Wild Turkey lít 4,50 - Jameson Irish Whisky lít 4,00 - Lo i khác lít 6,00 8.3 Rư u Gin: - GordonÂs Gin lít 4,00 - Beefeeter Gin lít 4,00 - GilbeyÂs Gin lít 3,50 - Lichfield Gin lít 3,00 * Rư u Gin khác lít 4,00 8.4 Rư u Vodka: - Absolut Vodka lít 3,00 - Absolut Citron (citrus) Vodka lít 4,00
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Biston Cream lít 8,00 - Smirnoff Red lít 2,50 - Smirnoff black lít 3,00 - Rusian Vodka (Vodka Nga s n xu t) lít 1,50 - Skyy Vodka lít 1,50 - Vodka khác lít 5,00 8.5 Các lo i rư u m nh (t 400 tr lên) khác : - Chabot XO lít 18,00 - Lo i khác lít 8,00 9. Rư u Rum: - Havana Club Silver Dry lít 2,00 - Havana Club 3 Anos lít 3,00 - Havana Club Anejo Reserva lít 3,60 - Sang Thip lít 2,00 - Maekhong lít 2,00 - Rum Bacardi lít 2,00 - Rum Chauvet Cachet Rouge lít 2,00 - Rư u Rum khác lít 4,00 10. Rư u tr ng, rư u sâm... Hàn Qu c - Jinro Gold lít 1,50 - Jinro Mild Soju lít 1,50 - Rư u sâm hi u Jinro Ginseng Ju ki lít 6,50 - Rư u sâm lo i khác lít 8,00 - Lo i khác lít 7,00 11. Các lo i rư u khác: - Bols Liquor đ n dư i 300 lít 2,50 - Campari đ n dư i 300 lít 2,50 - Lo i khác lít 4,00 * Rư u chưa đóng trong các lo i bao bì thương ph m đ bán l đư c tính b ng 70% giá c a rư u đã đóng trong các lo i bao bì thương ph m đ bán l cùng lo i.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhóm 2: Săm, l p, y m các lo i A/ B l p, săm, y m xe ôtô: (g m 01 l p, 01 săm, 01 y m) Đư c quy đ nh theo quy cách chu n ghi trên l p bao g m các ch s : kích thư c m t c t c a l p (đư ng kính gót l p); kích thư c đư ng kính trong c a l p (đư ng kính mép tanh hay còn g i là đư ng kính l p vành); s l p mành (b ) c a l p, đư c vi t t t là Pr (Ply Ratting) H th ng ký hi u ghi trên l p đư c phân bi t cho các lo i l p c th như sau: * L p dùng cho xe con, xe du l ch, xe t i nh , thư ng có d ng ký hi u: 185/70 R 14 84 S 6Pr trong đó các ch s : + 185 là kích thư c m t c t/chi u r ng l p (185 mm) + 70 là ch s hình dáng l p (%) + R là ký hi u c u trúc s i mành + 14 là đư ng kính trong c a l p (14 inch ); 1 inch = 25,4mm + 84 là ch s v t i tr ng + S là ch tiêu t c đ + 6Pr là s l p mành quy chu n (6 l p) * L p dùng cho các lo i xe t i, thư ng có d ng ký hi u: 12.00 - R 20 18 Pr, trong đó các ch s : + 12.00 là kích thư c m t c t/chi u r ng l p (12 inch) + R là ký hi u c u trúc s i mành + 20 là kích thư c đư ng kính trong (20 inch) + 18 Pr là s l p mành quy chu n (18 l p) 1/ Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong đ n dư i 15 inch, có đ n 6 l p mành (6 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 120 mm. b 12,00 * Lo i có chi u r ng l p t 120 mm đ n dư i 150 mm. b 20,00 * Lo i có chi u r ng l p t 150mm tr lên. b 30,00 * Lo i có t trên 6 l p mành (6 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c. 2/ Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 15 inch đ n
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dư i 20 inch, có đ n 8 l p mành (8 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 170 mm. b 30,00 * Lo i có chi u r ng l p t 170 mm đ n dư i 200 mm. b 40,00 * Lo i có chi u r ng l p t 200mm tr lên. b 50,00 * Lo i có t trên 8 l p mành (8 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c. 3/ Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 20 inch đ n dư i 24 inch, có đ n 10 l p mành (10 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 170 mm. b 40,00 * Lo i có chi u r ng l p t 170mm đ n dư i 250mm. b 50,00 * Lo i có chi u r ng l p t 250mm tr lên. b 100,00 * Lo i có t trên 10 l p mành (10 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c m t c t. 4/ Các lo i l p có kích thư c đư ng kính trong t 24 inch tr lên, có đ n 12 l p mành (12 Pr): * Lo i có chi u r ng l p đ n dư i 250 mm. b 150,00 * Lo i có chi u r ng l p t 250mm tr lên. b 200,00 * Lo i có t trên 12 l p mành (12 Pr) tr lên thì tính tăng 10% cho m i l p so v i lo i trên có cùng kích thư c m t c t. 5/ Lo i l p không dùng săm (Tube less) đư c tính b ng giá c a b l p săm y m có cùng kích thư c. 6/ lo i khác chưa đư c quy đ nh trên. b 40,00 * N u không nh p theo b thì đư c tính như sau: - L p ô tô tính b ng 92% giá c a c b L p, Săm, Y m cùng lo i - Săm ô tô tính b ng 7% giá c a c b L p, Săm, Y m c a lo i quy đ nh giá nêu trên - Y m tính b ng 1% giá c a c b L p, Săm, Y m c a lo i quy đ nh giá nêu trên - Trư ng h p nh p săm, y m r i nhưng không xác đ nh đư c b săm, l p, y m cùng lo i đ tính giá thì tính như sau: + Săm: 10 USD/chi c + Y m : 2 USD/ chi c B/ L p xe máy :
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - 2.25-17 chi c 5,00 - 2.50-17 chi c 6,00 - 2.75-14 chi c 6,00 - 3.50-8 chi c 7,00 - 1.00-16 chi c 21,00 - 1.00-18 chi c 23,00 - Lo i khác chi c 6,00 C/ Săm xe máy chi c 1,00 D/ L p xe đ p : chi c 2,00 * Săm xe đ p tính b ng 10% giá c a l p xe đ p Nhóm 3: G ch p, lát; thi t b v sinh I/ G ch các lo i: 1- G ch lát n n ch ng trơn m2 7,00 2- G ch nung tráng men (ceramic) m2 6,00 3- G ch men kính (glass ceramic): m2 9,00 4- G ch b t đá ép m2 8,00 5- G ch th y tinh m2 28,00 II/Thi t b v sinh: 1/ B xí (bàn c u) ( tr lo i đư c thi t k đ c bi t, có h th ng đi u khi n b ng đi n, đi n t ho c quang h c): * Xí b t, không bao g m két nư c: chi c 70,00 * Xí x m, không bao g m két nư c: chi c 10,00 2/ B đi ti u b ng s tráng men ( tr lo i đư c thi t k đ c bi t, Chi c 16,00 có h th ng đi u khi n b ng đi n, đi n t ho c quang h c): 3/ Ch u r a m t (lavabo) không k vòi nư c, có ho c không có chi c 15,00 b ph n x nư c (Xi - Phông): 4/ B n t m b ng s tráng men, Plastic, s t tráng men, không k b ph n x nư c b ng mô tơ: * Lo i không có ch c năng t o sóng, mát - xa chi c 50,00 * Lo i có ch c năng t o sóng, mát - xa chi c 700,00
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5/ B n t m có b ph n x nư c b ng mô tơ đư c tính tăng 20% so v i m c 4, lo i tương ng. Nhóm 4: Kính ph ng tr ng, màu, gương; phích nư c (lo i không dùng đi n) I/ Kính t m tr ng ph ng: * Lo i dày đ n 2,25 mm m2 1,20 * Lo i dày t trên 2,25 mm đ n 2,75 mm - 1,60 * Lo i dày t trên 2,75 mm đ n 3,30 mm - 2,20 * Lo i dày t trên 3,30 mm đ n 4,30 mm - 3,00 * Lo i dày t trên 4,30 mm đ n dư i 4,80 mm - 3,50 * Lo i dày t 4,80 mm đ n 5,30 mm - 4,00 * Lo i dày t trên 5,30 mm đ n 6,40 mm - 4,50 * Lo i dày t trên 6,40 mm đ n 7,40 mm - 5,00 * Lo i dày t trên 7,40 mm đ n 8,60 mm - 6,00 * Lo i dày t trên 8,60 mm đ n 10,60 mm - 7,00 * Lo i dày t trên 10,60 mm đ n 12,80 mm - 8,50 * Lo i dày t trên 12,80 mm tr lên - 10,00 II/ Kính màu, kính hoa (bông), gương (tráng b c, nhôm, thu ngân...): Tính b ng 120% giá kính tr ng ph ng có cùng đ dày. III/Kính ph n quang tính b ng 200% giá kính tr ng ph ng có cùng đ dày IV/ Ru t phích: - Lo i t 1,5 lít tr xu ng Chi c 1,00 - Lo i trên 1,5 lít Chi c 1,50 V/phích nư c: 1/ Phích n (lo i có pittông) + Lo i t 1 lít tr xu ng Chi c 2,20 + Lo i trên 1 lít đ n 1,5 lít Chi c 2,50
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Lo i trên 1,5 lít đ n dư i 2,5 lít Chi c 5,00 + Lo i t 2,5 lít tr lên Chi c 6,00 2/ Phích thư ng: - Lo i t 1,5 lít tr xu ng Chi c 2,00 - Lo i trên 1,5 lít Chi c 2,50 Nhóm 5: Đ ng cơ, máy n 1/ Đ ng cơ (máy n ) ch y xăng: - Lo i dư i 1,5 HP chi c 30,00 - Lo i 1,5HP chi c 60,00 - Lo i trên 1,5HP đ n 3HP chi c 80,00 - Lo i trên 3HP đ n 4HP chi c 100,00 - Lo i trên 4HP đ n 5HP chi c 120,00 - Lo i trên 5HP đ n 6HP chi c 140,00 - Lo i trên 6HP đ n 8HP chi c 170,00 - Lo i trên 8HP đ n 9HP chi c 200,00 - Lo i trên 9HP đ n 10HP chi c 210,00 - Lo i trên 10HP đ n 11HP chi c 240,00 - Lo i trên 11HP đ n 13HP chi c 260,00 - Lo i trên 13HP đ n 15HP chi c 300,00 - Lo i trên 15HP đ n 20HP chi c 350,00 - Lo i trên 20HP đ n 25HP chi c 400,00 - Lo i trên 25HP đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i 25 HP 2/ Đ ng cơ (máy n ) diezel: - Lo i dư i 1 HP chi c 50,00 - Lo i t 1HP đ n dư i 3HP chi c 80,00 - Lo i t 3HP đ n dư i 4HP chi c 100,00 - Lo i t 4HP đ n dư i 6HP chi c 120,00 - Lo i t 6HP đ n dư i 8HP chi c 160,00
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i t 8HP đ n dư i 10HP chi c 180,00 - Lo i t 10HP đ n dư i 15HP chi c 280,00 - Lo i t 15HP đ n dư i 20HP chi c 320,00 - Lo i t 20HP đ n dư i 25HP chi c 550,00 - Lo i t 25HP đ n dư i 30HP chi c 650,00 - Lo i t 30HP đ n dư i 40HP chi c 800,00 - Lo i t 40HP đ n dư i 50HP chi c 1.000,00 - Lo i t 50HP đ n 60HP chi c 1.200,00 - Lo i trên 60HP đư c tính trên cơ s quy đ i giá theo công su t c a lo i 60 HP - Trư ng h p nh p kh u máy công c có g n kèm đ ng cơ thì giá tính thu nh p kh u đ i v i máy công c đư c xác đ nh không th p hơn giá đ ng cơ có cùng công su t v i đ ng cơ đi kèm đư c quy đ nh trên đây Nhóm 6: Qu t đi n 1. Qu t đi n dân d ng (thu c nhóm mã s 84145100): * Qu t bàn: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400mm chi c 28,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400 mm tr lên chi c 39,00 * Qu t cây: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400mm chi c 42,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400 mm tr lên chi c 53,00 * Qu t treo tư ng: - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 400mm chi c 25,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 400mm tr lên chi c 35,00 * Qu t tr n đư ng kính vòng quay cánh t 1,2m đ n 1,4m chi c 28,00 * Qu t thông gió ( g n tư ng, g n tr n ... ): - Đư ng kính vòng quay cánh dư i 250mm chi c 8,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 250mm đ n dư i 350mm chi c 12,00 - Đư ng kính vòng quay cánh t 350mm tr lên chi c 17,00
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Qu t ch n gió phòng l nh chi c 63,00 3. Qu t hút khói, hút mùi: - Lo i đơn ( m t qu t ) chi c 50,00 - Lo i đôi ( hai qu t ) chi c 56,00 4. Qu t khác (tr qu t công nghi p quy đ nh t i m c riêng c a chi c 14,00 nhóm mã s 84145900): Nhóm 7: Xe máy I/ Xe máy hi u Honda: * Lo i C70 DD, DE, DG, DM, DN. chi c 700,00 * Lo i Dream (II), 100 lo i cao. chi c 1.150,00 * Lo i Dream (II), 100 lo i th p. chi c 1.050,00 * Lo i Daelim, Citi 100. chi c 750,00 * Lo i CM 125 chi c 2.900,00 * Lo i Lead 90 chi c 1.700,00 * Lo i Jazz 50 chi c 1.000,00 * Lo i Magma chi c 1.450,00 * Lo i Joker 50 chi c 1.500,00 * Lo i Joker 90 chi c 2.200,00 * Lo i NS 50F, NSR 50, NS 150 chi c 2.200,00 * Lo i CD 50 chi c 1.050,00 * Lo i CD 90 chi c 1.300,00 * Lo i CD 125 chi c 1.550,00 * Lo i CG 125 chi c 1.500,00 * Lo i CB 125 chi c 1.500,00 * Lo i CBT 125 chi c 1.900,00 * Lo i CBX Custom 125 chi c 2.500,00 * Lo i Custom 100 chi c 1.050,00 * Lo i Wave 100; Wave 110 chi c 1.050,00 * Lo i Honda GL Max 125. chi c 1.000,00
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Lo i GL Pro 125. chi c 1.250,00 * Lo i Honda Tact, DI0 50 cc chi c 600,00 * Lo i Astrea Star. chi c 900,00 * Lo i Astrea Grand 100. chi c 950,00 * Lo i Astrea Prima 100. chi c 850,00 * Lo i Win 100. chi c 1.000,00 * Lo i Nova 125 N không đ chi c 1.550,00 * Lo i Rebel 125 cc chi c 2.250,00 * Lo i Spacy 125 cc chi c 2.300,00 * Xe máy hi u Honda khác chưa đư c quy đ nh trên: - Lo i 50 cc chi c 700,00 - Lo i 70 cc, 90 cc chi c 850,00 - Lo i 100 cc, 110 cc chi c 1.050,00 - Lo i 125 cc tr lên chi c 1.300,00 II/ Xe máy hi u Yamaha - XC 125 T chi c 950,00 - YA 90 SA chi c 750,00 - YA 90 S chi c 750,00 - SR 150,147cc chi c 1.500,00 - CT 50S chi c 450,00 - Forcel,110 cc chi c 950,00 - Model 100 Cosmo (100cc) chi c 950,00 - Model Y 110SS ,110cc chi c 1.050,00 - Model V 100 (A lfa II),100 cc chi c 850,00 - Model DT 125cc chi c 1.100,00 - Model F1-Z,110cc chi c 1.050,00 - Model TZ M150,147cc chi c 2.500,00 - Model Y 100,100cc chi c 950,00 - Model DT 175,171cc chi c 1.150,00 - Model RX 115,115cc chi c 1.000,00
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Model RX 100,100cc chi c 900,00 - Model RX-Z135,133cc chi c 1.250,00 - Grand chi c 1.900,00 - Virago 125cc chi c 2.300,00 * Xe máy hi u Yamaha khác: - Lo i 50 cc chi c 600,00 - Lo i 70 cc, 90 cc chi c 700,00 - Lo i 100 cc, 110 cc Chi c 850,00 - Lo i 125 cc tr lên Chi c 1.100,00 III/ Xe máy hi u Suzuki * Lo i: + RC -110 Chi c 950,00 + BN 125R Chi c 1.400,00 + GN-125R Chi c 1.500,00 + Evenis Chi c 2.400,00 * Xe máy hi u Suzuki khác: - Lo i 50 cc Chi c 600,00 - Lo i 70 cc, 90 cc Chi c 700,00 - Lo i 100 cc, 110 cc Chi c 850,00 - Lo i 125 cc tr lên Chi c 1.100,00 IV/ M t s lo i xe máy c th khác * Kawazaki Sevico, 150cc Chi c 1.700,00 * Kawazaki Max Neo 100 Chi c 900,00 * Xe máy tay ga,50cc: + Hi u Zenith MK Chi c 600,00 + Hi u Zenith BE Chi c 600,00 + Hi u Buxy -N Chi c 650,00 + Hi u Buxy - VK Chi c 650,00 + Hi u Speed BR Chi c 650,00 * Magnumic 80cc Chi c 650,00
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Lo i Standard Blinker 65cc Chi c 300,00 * Lo i Hero Puch 65cc Chi c 300,00 * lo i Piaggio Bravo Chi c 300,00 * Lo i Turbo Sport 65cc Chi c 350,00 * Lo i Minxcơ , Voxog 125cc Chi c 300,00 * Lo i Ural 649cc,lo i xe mô tô có thùng (3 bánh) Chi c 1.050,00 - Hyosung Cruise 125cc Chi c 1.050,00 - GTO city sport 125cc Chi c 1.000,00 - Vespa Piaggio Scoters Exel 150 cc. Chi c 900,00 - Vespa Piaggio Cosa 150 cc. Chi c 1.600,00 - Vespa Piaggio PX 150 cc. Chi c 1.200,00 - Vespa Piaggio Exel 150 cc. Chi c 1.000,00 - Vespa Piaggio Sfera 80 cc. Chi c 1.200,00 V/ Các lo i xe máy khác chưa đư c quy đ nh c th trên: - Lo i 50 cc Chi c 500,00 - Lo i 70 cc, 90 cc Chi c 600,00 - Lo i 100 cc, 110 cc Chi c 700,00 - Lo i 125 cc tr lên Chi c 950,00 VI/ Các lo i xe máy có có dung tích khác tính theo giá c a lo i xe máy có dung tích g n nh t cùng lo i - Trư ng h p nh p kh u xe máy có dung tích n m gi a hai lo i dung tích đã đư c chi ti t trên thì tính thu theo giá c a lo i xe có dung tích th p hơn. Ví d : xe máy lo i 95 cc (n m gi a lo i 90 cc và 100 cc) tính thu theo giá c a xe máy cùng lo i có dung tích 90 cc
Đồng bộ tài khoản