Quyết định 164/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
206
lượt xem
44
download

Quyết định 164/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 164/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 164/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 164/2000/Q§-BTC ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ B¶ng gi¸ tèi thiÓu c¸c mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc H¶i quan; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng thuéc diÖn Nhµ n- íc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ B¶ng gi¸ tèi thiÓu cña c¸c mÆt hµng thuéc Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu hµng hãa ®èi víi c¸c trêng hîp ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 2: Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ®· qua sö dông tÝnh b»ng 70% (b¶y m¬i phÇn tr¨m) gi¸ hµng cïng chñng lo¹i. §iÒu 3: Tæng côc H¶i quan c¨n cø møc gi¸ quy ®Þnh ë B¶ng gi¸ nµy vµ gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ trªn thÞ trêng ®Ó ®iÒu chØnh møc gi¸ quy ®Þnh t¹i B¶ng gi¸ víi møc ®iÒu chØnh t¨ng (hoÆc gi¶m) kh«ng qu¸ 10% (mêi phÇn tr¨m), ®ång thêi b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt ®iÒu chØnh B¶ng gi¸. §èi víi mét sè mÆt hµng thêng xuyªn biÕn ®éng vÒ gi¸ mua, gi¸ b¸n trªn thÞ tr- êng vµ nh÷ng trêng hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã ph¸t sinh bÊt hîp lý, Bé Tµi chÝnh sÏ tham kh¶o ý kiÕn cña Tæng côc H¶i quan ®Ó xem xÐt xö lý tõng trêng hîp cô thÓ.
 2. 2 §iÒu 4: Trêng hîp nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng thuéc Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång ngo¹i th¬ng. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 20/10/2000 vµ thay thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh sè 68/1999/Q§/BTC ngµy 01/07/1999 vµ c¸c QuyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung QuyÕt ®Þnh nµy. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá./.
 3. 3 Danh môc c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 164 /2000/Q§-BTC ngµy 10/10 /2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh 1- §å uèng c¸c lo¹i (bao gåm c¸c mÆt hµng thuéc Ch¬ng 22 cña BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh). 2- Lèp, S¨m, YÕm c¸c lo¹i (dïng cho xe « t«, xe m¸y, xe ®¹p) 3- G¹ch èp, l¸t; thiÕt bÞ vÖ sinh (bÖ xÝ, bÖ tiÓu, chËu röa, bån t¾m) 4- KÝnh ph¼ng, tr¾ng, mµu, g¬ng, kÝnh ph¶n quang; PhÝch níc (lo¹i kh«ng dïng ®iÖn), ruét phÝch 5- §éng c¬, m¸y næ (trõ c¸c lo¹i ®éng c¬ dïng cho xe « t«, xe m¸y vµ c¸c lo¹i xe chuyªn dông nh xe ñi, xe cÈu...) 6- Qu¹t ®iÖn (trõ qu¹t c«ng nghiÖp thuéc m· sè 84145900) 7- Xe m¸y
 4. 4 B¶ng gi¸ tèi thiÓu c¸c mÆt hµng thuéc danh môc c¸c nhãm mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 164 /2000/Q§-BTC ngµy 10/10/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §¬n vÞ Gi¸ tèi Tªn hµng tÝnh thiÓu (USD) 1 2 3 Nhãm 1: §å uèng c¸c lo¹i 1. Níc tr¸i c©y, níc qu¶ Ðp (kÓ c¶ lo¹i ®· lªn men nhng nång ®é cån díi 5%), ®ùng trong c¸c bao b× th¬ng phÈm ®Ó b¸n lÎ (kh«ng qu¸ 5 lÝt/01 ®¬n vÞ bao b×) lÝt 0,80 2. Níc kho¸ng tù nhiªn vµ níc tinh khiÕt (mineral water) ®ùng trong c¸c lo¹i bao b×. lÝt 0,50 3. C¸c lo¹i níc ngät cã pha h¬ng liÖu kh¸c lÝt 0,70 4. Bia c¸c lo¹i lÝt 0,80 5. Rîu vang (trõ rîu vang cã ga) nång ®é ®Õn 20 0, ®· ®ãng trong bao b× th¬ng phÈm ®Ó b¸n lÎ (kh«ng qu¸ 5 lÝt/01 ®¬n vÞ bao b×): - SPY-WINE Cooler tõ 50 ®Õn 70 lÝt 1,00 - Sangria OLE Cooler 70 lÝt 1,00 - Arc D’argent (vin de tabl) lÝt 1,50 - Chateau laforge Bordeaux lÝt 2,00 - Deer valley lÝt 2,00 - Almaden lÝt 2,00 - Estate cellars lÝt 2,00 - RenÐ Barbier lÝt 2,00 - Le Mounant cotes bergerac lÝt 1,50 - Le Mounant cotes de duras lÝt 1,50 - Vindepay lÝt 2,00 - Kressmann Wine Tab lÝt 1,50 - Jean Fontenilles Bordeux lÝt 1,50 - Rosso Balestra lÝt 1,50 - Dolce Vita Bianco lÝt 1,50 - Dolce Vita Rosso lÝt 1,50 - Dolce Novelle lÝt 1,50 - Mediteo lÝt 1,50 - President Brut lÝt 1,50 - CuveÐ Alexandre lÝt 2,00 - Chateau Saint Symphorien lÝt 2,00 - Chateau Golden Royal lÝt 2,00 - Chateau La Dame Blanche - Haut Medoc lÝt 4,00 - Chateau larose Trintaudon - Haut Medoc lÝt 8,00 - Chateau Houissant - ST Estephe lÝt 6,50 - Chateau Bonnet d’Armens - ST Emilion Grand Gru lÝt 6,50
 5. 5 - Chateau Martinens - Margaux lÝt 9,00 - Saint - Emilion B.P de Rothchind lÝt 5,00 - St Estephe Chateau Beau Site Haut Vignoble lÝt 6,50 - Sauternes Pavoid’or - Bordeaux lÝt 6,50 - Chassagne Montrachet - Lupe’ & Cholet lÝt 6,00 - Cotes de Nuit Villages- Bouchard Aine & Fils lÝt 6,00 - Aloxe - Corton Joseph Drouhin lÝt 10,00 - Chablis Ler Cru “Les Vaillons” Bouchard Aine & Fils lÝt 7,00 - Powilly Fuisse Georges Duboeut lÝt 6,00 - Sancerre “Les Fondettes” Sauvion lÝt 5,50 - Berri Estates lÝt 12,00 - Coonawarra Cabernet Sauvignon lÝt 5,50 - Limestone Ridge Shiraz Cabernet lÝt 11,00 - Pyrus Red Wine lÝt 11,00 - Rhymney Sauvignon Blanc lÝt 4,50 - Chalambar Shiraz lÝt 4,50 - Rîu vang lo¹i kh¸c: lÝt 3,00 6. Rîu vang cã ga (trõ rîu Champagne): lÝt 2,00 7. Rîu Champagne: - Krug Grande Cuvee Champagne lÝt 41,00 - Charles Heidsieck Brut Champagne lÝt 15,00 - Charles Heidsieck Rose Champagne lÝt 24,00 - Moet Champagne lÝt 10,00 - Laurent Pierre Champagne lÝt 10,00 - Jacob’s Greek Champagne lÝt 5,00 - Piper Heidsieck Brut Champagne lÝt 6,00 - Rusian Champagne (Champagne Nga) lÝt 2,00 - Champagne Hungari s¶n xuÊt lÝt 1,70 - Rîu Champagne lo¹i kh¸c lÝt 3,00 8. Rîu m¹nh (tõ 400 trë lªn) ®· ®ãng trong bao b× th¬ng phÈm ®Ó b¸n lÎ: 8.1 Cognac: 8.1.1 Rîu Remy Martin: - Remy Martin VSOP lÝt 12,00 - Remy Martin de Club lÝt 18,00 - Remy Martin XO lÝt 26,00 - Remy Martin lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.2 Rîu Hennessy: - Hennessy VSOP lÝt 13,00 - Hennessy XO lÝt 30,00 - Hennessy lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.3 Rîu Martell: - Martell VS lÝt 9,00 - Martell VSOP lÝt 11,00 - Martell XO lÝt 24,00 - Martell Cordon Blue lÝt 28,00 - Martell Napoleon lÝt 16,00 - Martell lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.4 Rîu Otard: - Otard VSOP lÝt 8,00 - Otard Jade lÝt 10,00
 6. 6 - Otard Napoleon lÝt 20,00 - Otard Gold lÝt 23,00 - Otard XO lÝt 30,00 - Otard lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.5 Rîu Courvoisier: - Courvoisier VSOP lÝt 3,00 - Courvoisier XO lÝt 15,00 - Courvoisier lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.6 Rîu Camus: - Camus VSOP lÝt 12,00 - Camus XO lÝt 30,00 - Camus lo¹i kh¸c lÝt 30,00 8.1.7 Rîu Cognac lo¹i kh¸c lÝt 20,00 8.2 Rîu Whisky: 8.2.1 Rîu Scotch Whisky: - Ballantine′s 17 years old. lÝt 20,00 - Ballantine′s 12 years old. lÝt 8,00 - Ballantine′s lÝt 2,00 - Royal Salute 21 years old lÝt 41,00 - Bell′s 12 years old. lÝt 9,50 - Dimple 15 year old. lÝt 10,50 - Dunhill Old Master lit 20,00 - Johnnie Walker Blue Label lÝt 40,00 - Johnnie Walker Gold Label lÝt 12,00 - Johnnie Walker Black Label lÝt 7,00 - Johnnie Walker Red Label lÝt 4,50 - Glenfiddich lÝt 4,00 - Scotch Grant’s lÝt 3,00 - Grant’s Old Parr lÝt 7,00 - Chivas Regal 12 years old lÝt 9,50 - Chivas Regal 21 years old lÝt 25,00 - Robbie Dhu lÝt 4,00 - Balvenie lÝt 4,00 - Label 5 lÝt 4,00 - Cluny Blended lÝt 4,00 - Spey Royal lÝt 2,00 - Dewar’ White Label lÝt 2,00 - Clan Campbell lÝt 3,50 - Rîu Scotch Whisky lo¹i kh¸c lÝt 8,00 8.2.2 Rîu Whisky kh¸c: - Whisky Old Suntory lÝt 6,00 - Passport Whisky lÝt 5,00 - Supper Nikka Whisky lÝt 9,50 - Windsor Premier Whisky lÝt 4,00 - Clan McGregor Whisky lÝt 3,50 - Black Cat, Whisky lÝt 2,00 - Blended Whisky lÝt 2,50 - White castle 5 yrs.old whisky lÝt 2,00 - Napoleon Brandy lÝt 2,50 - Whisky Wild Turkey lÝt 4,50 - Jameson Irish Whisky lÝt 4,00
 7. 7 - Lo¹i kh¸c lÝt 6,00 8.3 Rîu Gin: - Gordon′s Gin lÝt 4,00 - Beefeeter Gin lÝt 4,00 - Gilbey′s Gin lÝt 3,50 - Lichfield Gin lÝt 3,00 * Rîu Gin kh¸c lÝt 4,00 8.4 Rîu Vodka: - Absolut Vodka lÝt 3,00 - Absolut Citron (citrus) Vodka lÝt 4,00 - Biston Cream lÝt 8,00 - Smirnoff Red lÝt 2,50 - Smirnoff Blue lÝt 3,00 - Rusian Vodka (Vodka Nga s¶n xuÊt) lÝt 1,50 - Skyy Vodka lÝt 1,50 - Vodka kh¸c lÝt 5,00 8.5 C¸c lo¹i rîu m¹nh (tõ 400 trë lªn) kh¸c : - Chabot XO lÝt 18,00 - Lo¹i kh¸c lÝt 8,00 9. Rîu Rum: - Havana Club Silver Dry lÝt 2,00 - Havana Club 3 Anos lÝt 3,00 - Havana Club Anejo Reserva lÝt 3,60 - Sang Thip lÝt 2,00 - Maekhong lÝt 2,00 - Rum Bacardi lÝt 2,00 - Rum Chauvet Cachet Rouge lÝt 2,00 - Rîu Rum kh¸c lÝt 4,00 10. Rîu tr¾ng, rîu s©m... Hµn Quèc - Jinro Gold lÝt 1,50 - Jinro Mild Soju lÝt 1,50 - Rîu s©m hiÖu Jinro Ginseng Ju ki lÝt 6,50 - Rîu s©m lo¹i kh¸c lÝt 8,00 - Lo¹i kh¸c lÝt 7,00 11. C¸c lo¹i rîu kh¸c: - Bols Liquor ®Õn díi 300 lÝt 2,50 - Campari ®Õn díi 300 lÝt 2,50 - Lo¹i kh¸c lÝt 4,00 * Rîu cha ®ãng trong c¸c lo¹i bao b× th¬ng phÈm ®Ó b¸n lÎ ®îc tÝnh b»ng 70% gi¸ cña rîu ®· ®ãng trong c¸c lo¹i bao b× th¬ng phÈm ®Ó b¸n lÎ cïng lo¹i. Nhãm 2: S¨m, lèp, yÕm c¸c lo¹i A/ Bé lèp, s¨m, yÕm xe «t«: (gåm 01 lèp, 01 s¨m, 01 yÕm) §îc quy ®Þnh theo quy c¸ch chuÈn ghi trªn lèp bao gåm c¸c chØ sè: kÝch thíc mÆt c¾t cña lèp (®êng kÝnh gãt lèp); kÝch thíc ®êng kÝnh trong cña lèp (®êng kÝnh mÐp tanh hay cßn gäi lµ ®êng kÝnh l¾p vµnh); sè líp
 8. 8 mµnh (bè) cña lèp, ®îc viÕt t¾t lµ Pr (Ply Ratting) HÖ thèng ký hiÖu ghi trªn lèp ®îc ph©n biÖt cho c¸c lo¹i lèp cô thÓ nh sau: * Lèp dïng cho xe con, xe du lÞch, xe t¶i nhÑ, thêng cã d¹ng ký hiÖu: 185/70 R 14 84 S 6Pr trong ®ã c¸c chØ sè: + 185 lµ kÝch thíc mÆt c¾t/chiÒu réng lèp (185 mm) + 70 lµ chØ sè h×nh d¸ng lèp (%) + R lµ ký hiÖu cÊu tróc sîi mµnh + 14 lµ ®êng kÝnh trong cña lèp (14 inch ); 1 inch = 25,4mm + 84 lµ chØ sè vÒ t¶i träng + S lµ chØ tiªu tèc ®é + 6Pr lµ sè líp mµnh quy chuÈn (6 líp) * Lèp dïng cho c¸c lo¹i xe t¶i, thêng cã d¹ng ký hiÖu: 12.00 - R 20 18 Pr, trong ®ã c¸c chØ sè: + 12.00 lµ kÝch thíc mÆt c¾t/chiÒu réng lèp (12 inch) + R lµ ký hiÖu cÊu tróc sîi mµnh + 20 lµ kÝch thíc ®êng kÝnh trong (20 inch) + 18 Pr lµ sè líp mµnh quy chuÈn (18 líp) 1/ C¸c lo¹i lèp cã kÝch thíc ®êng kÝnh trong ®Õn díi 15 inch, cã ®Õn 6 líp mµnh (6 Pr): * Lo¹i cã chiÒu réng lèp ®Õn díi 120 mm. bé 12,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 120 mm ®Õn díi 150 mm. bé 20,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 150mm trë lªn. bé 30,00 * Lo¹i cã tõ trªn 6 líp mµnh (6 Pr) trë lªn th× tÝnh t¨ng 10% cho mçi líp so víi lo¹i trªn cã cïng kÝch thíc. 2/ C¸c lo¹i lèp cã kÝch thíc ®êng kÝnh trong tõ 15 inch ®Õn díi 20 inch, cã ®Õn 8 líp mµnh (8 Pr): * Lo¹i cã chiÒu réng lèp ®Õn díi 170 mm. bé 30,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 170 mm ®Õn díi 200 mm. bé 40,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 200mm trë lªn. bé 50,00 * Lo¹i cã tõ trªn 8 líp mµnh (8 Pr) trë lªn th× tÝnh t¨ng 10% cho mçi líp so víi lo¹i trªn cã cïng kÝch thíc. 3/ C¸c lo¹i lèp cã kÝch thíc ®êng kÝnh trong tõ 20 inch ®Õn díi 24 inch, cã ®Õn 10 líp mµnh (10 Pr): * Lo¹i cã chiÒu réng lèp ®Õn díi 170 mm. bé 40,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 170mm ®Õn díi 250mm. bé 50,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 250mm trë lªn. bé 100,00 * Lo¹i cã tõ trªn 10 líp mµnh (10 Pr) trë lªn th× tÝnh t¨ng 10% cho mçi líp so víi lo¹i trªn cã cïng kÝch thíc mÆt c¾t. 4/ C¸c lo¹i lèp cã kÝch thíc ®êng kÝnh trong tõ 24 inch trë lªn, cã ®Õn 12 líp mµnh (12 Pr): * Lo¹i cã chiÒu réng lèp ®Õn díi 250 mm. bé 150,00 * Lo¹i cã chiÒu réng lèp tõ 250mm trë lªn. bé 200,00 * Lo¹i cã tõ trªn 12 líp mµnh (12 Pr) trë lªn th× tÝnh t¨ng 10% cho mçi líp so víi lo¹i trªn cã cïng kÝch thíc mÆt c¾t. 5/ Lo¹i lèp kh«ng dïng s¨m (Tube less) ®îc tÝnh b»ng gi¸ cña bé lèp s¨m yÕm cã cïng kÝch thíc.
 9. 9 6/ lo¹i kh¸c cha ®îc quy ®Þnh ë trªn. bé 40,00 * NÕu kh«ng nhËp theo bé th× ®îc tÝnh nh sau: - Lèp « t« tÝnh b»ng 92% gi¸ cña c¶ bé Lèp, S¨m, YÕm cïng lo¹i - S¨m « t« tÝnh b»ng 7% gi¸ cña c¶ bé Lèp, S¨m, YÕm cña lo¹i quy ®Þnh gi¸ nªu trªn - YÕm tÝnh b»ng 1% gi¸ cña c¶ bé Lèp, S¨m, YÕm cña lo¹i quy ®Þnh gi¸ nªu trªn - Trêng hîp nhËp s¨m, yÕm rêi nhng kh«ng x¸c ®Þnh ®- îc bé s¨m, lèp, yÕm cïng lo¹i ®Ó tÝnh gi¸ th× tÝnh nh sau: + S¨m: 10 USD/chiÕc + YÕm : 2 USD/ chiÕc B/ Lèp xe m¸y : - 2.25-17 chiÕc 5,00 - 2.50-17 chiÕc 6,00 - 2.75-14 chiÕc 6,00 - 3.50-8 chiÕc 7,00 - 1.00-16 chiÕc 21,00 - 1.00-18 chiÕc 23,00 - Lo¹i kh¸c chiÕc 6,00 C/ S¨m xe m¸y chiÕc 1,00 D/ Lèp xe ®¹p : chiÕc 2,00 * S¨m xe ®¹p tÝnh b»ng 10% gi¸ cña lèp xe ®¹p Nhãm 3: G¹ch èp, l¸t; thiÕt bÞ vÖ sinh I/ G¹ch c¸c lo¹i: 1- G¹ch l¸t nÒn chèng tr¬n m2 7,00 2- G¹ch nung tr¸ng men (ceramic) m2 6,00 3- G¹ch men kÝnh (glass ceramic): m2 9,00 4- G¹ch bét ®¸ Ðp m2 8,00 5- G¹ch thñy tinh m2 28,00 II/ThiÕt bÞ vÖ sinh: 1/ BÖ xÝ (bµn cÇu) ( trõ lo¹i ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt, cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn, ®iÖn tö hoÆc quang häc): * XÝ bÖt, kh«ng bao gåm kÐt níc: chiÕc 70,00 * XÝ xæm, kh«ng bao gåm kÐt níc: chiÕc 10,00 2/ BÖ ®i tiÓu b»ng sø tr¸ng men ( trõ lo¹i ®îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt, cã hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn, ®iÖn tö ChiÕc 16,00 hoÆc quang häc): 3/ ChËu röa mÆt (lavabo) kh«ng kÓ vßi níc, cã hoÆc kh«ng cã bé phËn x¶ níc (Xi - Ph«ng): chiÕc 15,00 4/ Bån t¾m b»ng sø tr¸ng men, Plastic, s¾t tr¸ng men, kh«ng kÓ bé phËn x¶ níc b»ng m« t¬: * Lo¹i kh«ng cã chøc n¨ng t¹o sãng, m¸t - xa chiÕc 50,00 * Lo¹i cã chøc n¨ng t¹o sãng, m¸t - xa chiÕc 700,00 5/ Bån t¾m cã bé phËn x¶ níc b»ng m« t¬ ®îc tÝnh t¨ng 20% so víi môc 4, lo¹i t¬ng øng.
 10. 10 Nhãm 4: KÝnh ph¼ng tr¾ng, mµu, g¬ng; phÝch níc (lo¹i kh«ng dïng ®iÖn) I/ KÝnh tÊm tr¾ng ph¼ng: * Lo¹i dµy ®Õn 2,25 mm m2 1,20 * Lo¹i dµy tõ trªn 2,25 mm ®Õn 2,75 mm - 1,60 * Lo¹i dµy tõ trªn 2,75 mm ®Õn 3,30 mm - 2,20 * Lo¹i dµy tõ trªn 3,30 mm ®Õn 4,30 mm - 3,00 * Lo¹i dµy tõ trªn 4,30 mm ®Õn díi 4,80 mm - 3,50 * Lo¹i dµy tõ 4,80 mm ®Õn 5,30 mm - 4,00 * Lo¹i dµy tõ trªn 5,30 mm ®Õn 6,40 mm - 4,50 * Lo¹i dµy tõ trªn 6,40 mm ®Õn 7,40 mm - 5,00 * Lo¹i dµy tõ trªn 7,40 mm ®Õn 8,60 mm - 6,00 * Lo¹i dµy tõ trªn 8,60 mm ®Õn 10,60 mm - 7,00 * Lo¹i dµy tõ trªn 10,60 mm ®Õn 12,80 mm - 8,50 * Lo¹i dµy tõ trªn 12,80 mm trë lªn - 10,00 II/ KÝnh mµu, kÝnh hoa (b«ng), g¬ng (tr¸ng b¹c, nh«m, thuû ng©n...): TÝnh b»ng 120% gi¸ kÝnh tr¾ng ph¼ng cã cïng ®é dµy. III/KÝnh ph¶n quang tÝnh b»ng 200% gi¸ kÝnh tr¾ng ph¼ng cã cïng ®é dµy IV/ Ruét phÝch: - Lo¹i tõ 1,5 lÝt trë xuèng ChiÕc 1,00 - Lo¹i trªn 1,5 lÝt ChiÕc 1,50 V/phÝch níc: 1/ PhÝch Ên (lo¹i cã pitt«ng) + Lo¹i tõ 1 lÝt trë xuèng ChiÕc 2,20 + Lo¹i trªn 1 lÝt ®Õn 1,5 lÝt ChiÕc 2,50 + Lo¹i trªn 1,5 lÝt ®Õn díi 2,5 lÝt ChiÕc 5,00 + Lo¹i tõ 2,5 lÝt trë lªn ChiÕc 6,00 2/ PhÝch thêng: - Lo¹i tõ 1,5 lÝt trë xuèng ChiÕc 2,00 - Lo¹i trªn 1,5 lÝt ChiÕc 2,50 Nhãm 5: §éng c¬, m¸y næ 1/ §éng c¬ (m¸y næ) ch¹y x¨ng: - Lo¹i díi 1,5 HP chiÕc 30,00 - Lo¹i 1,5HP chiÕc 60,00 - Lo¹i trªn 1,5HP ®Õn 3HP chiÕc 80,00 - Lo¹i trªn 3HP ®Õn 4HP chiÕc 100,00 - Lo¹i trªn 4HP ®Õn 5HP chiÕc 120,00 - Lo¹i trªn 5HP ®Õn 6HP chiÕc 140,00 - Lo¹i trªn 6HP ®Õn 8HP chiÕc 170,00 - Lo¹i trªn 8HP ®Õn 9HP chiÕc 200,00 - Lo¹i trªn 9HP ®Õn 10HP chiÕc 210,00 - Lo¹i trªn 10HP ®Õn 11HP chiÕc 240,00 - Lo¹i trªn 11HP ®Õn 13HP chiÕc 260,00 - Lo¹i trªn 13HP ®Õn 15HP chiÕc 300,00
 11. 11 - Lo¹i trªn 15HP ®Õn 20HP chiÕc 350,00 - Lo¹i trªn 20HP ®Õn 25HP chiÕc 400,00 - Lo¹i trªn 25HP ®îc tÝnh trªn c¬ së quy ®æi gi¸ theo c«ng suÊt cña lo¹i 25 HP 2/ §éng c¬ (m¸y næ) diezel: - Lo¹i díi 1 HP chiÕc 50,00 - Lo¹i tõ 1HP ®Õn díi 3HP chiÕc 80,00 - Lo¹i tõ 3HP ®Õn díi 4HP chiÕc 100,00 - Lo¹i tõ 4HP ®Õn díi 6HP chiÕc 120,00 - Lo¹i tõ 6HP ®Õn díi 8HP chiÕc 160,00 - Lo¹i tõ 8HP ®Õn díi 10HP chiÕc 180,00 - Lo¹i tõ 10HP ®Õn díi 15HP chiÕc 280,00 - Lo¹i tõ 15HP ®Õn díi 20HP chiÕc 320,00 - Lo¹i tõ 20HP ®Õn díi 25HP chiÕc 550,00 - Lo¹i tõ 25HP ®Õn díi 30HP chiÕc 650,00 - Lo¹i tõ 30HP ®Õn díi 40HP chiÕc 800,00 - Lo¹i tõ 40HP ®Õn díi 50HP chiÕc 1.000,0 0 - Lo¹i tõ 50HP ®Õn 60HP chiÕc 1.200,0 0 - Lo¹i trªn 60HP ®îc tÝnh trªn c¬ së quy ®æi gi¸ theo c«ng suÊt cña lo¹i 60 HP - Trêng hîp nhËp khÈu m¸y c«ng cô cã g¾n kÌm ®éng c¬ th× gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y c«ng cô ®îc x¸c ®Þnh kh«ng thÊp h¬n gi¸ ®éng c¬ cã cïng c«ng suÊt víi ®éng c¬ ®i kÌm ®îc quy ®Þnh trªn ®©y Nhãm 6: Qu¹t ®iÖn 1. Qu¹t ®iÖn d©n dông (thuéc nhãm m· sè 84145100): * Qu¹t bµn: - §êng kÝnh vßng quay c¸nh díi 400mm chiÕc 28,00 - §êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 400 mm trë lªn chiÕc 39,00 * Qu¹t c©y: - §êng kÝnh vßng quay c¸nh díi 400mm chiÕc 42,00 - §êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 400 mm trë lªn chiÕc 53,00 * Qu¹t treo têng: - §êng kÝnh vßng quay c¸nh díi 400mm chiÕc 25,00 - §êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 400mm trë lªn chiÕc 35,00 * Qu¹t trÇn ®êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 1,2m ®Õn chiÕc 28,00 1,4m * Qu¹t th«ng giã ( g¾n têng, g¾n trÇn ... ): - §êng kÝnh vßng quay c¸nh díi 250mm chiÕc 8,00 - §êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 250mm ®Õn díi 350mm chiÕc 12,00 - §êng kÝnh vßng quay c¸nh tõ 350mm trë lªn chiÕc 17,00 2. Qu¹t ch¾n giã phßng l¹nh chiÕc 63,00 3. Qu¹t hót khãi, hót mïi: - Lo¹i ®¬n ( mét qu¹t ) chiÕc 50,00 - Lo¹i ®«i ( hai qu¹t ) chiÕc 56,00 4. Qu¹t kh¸c (trõ qu¹t c«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i môc chiÕc 14,00 riªng cña nhãm m· sè 84145900):
 12. 12 Nhãm 7: Xe m¸y I/ Xe m¸y hiÖu Honda: * Lo¹i C70 DD, DE, DG, DM, DN. chiÕc 700,00 * Lo¹i Dream (II), 100 lo¹i cao. chiÕc 1.150,0 0 * Lo¹i Dream (II), 100 lo¹i thÊp. chiÕc 1.050,0 0 * Lo¹i Daelim, Citi 100. chiÕc 750,00 * Lo¹i CM 125 chiÕc 2.900,0 0 * Lo¹i Lead 90 chiÕc 1.700,0 0 * Lo¹i Jazz 50 chiÕc 1.000,0 0 * Lo¹i Magma chiÕc 1.450,0 0 * Lo¹i Joker 50 chiÕc 1.500,0 0 * Lo¹i Joker 90 chiÕc 2.200,0 0 * Lo¹i NS 50F, NSR 50, NS 150 chiÕc 2.200,0 0 * Lo¹i CD 50 chiÕc 1.050,0 0 * Lo¹i CD 90 chiÕc 1.300,0 0 * Lo¹i CD 125 chiÕc 1.550,0 0 * Lo¹i CG 125 chiÕc 1.500,0 0 * Lo¹i CB 125 chiÕc 1.500,0 0 * Lo¹i CBT 125 chiÕc 1.900,0 0 * Lo¹i CBX Custom 125 chiÕc 2.500,0 0 * Lo¹i Custom 100 chiÕc 1.050,0 0 * Lo¹i Wave 100; Wave 110 chiÕc 1.050,0 0 * Lo¹i Honda GL Max 125. chiÕc 1.000,0 0 * Lo¹i GL Pro 125. chiÕc 1.250,0 0 * Lo¹i Honda Tact, DI0 50 cc chiÕc 600,00 * Lo¹i Astrea Star. chiÕc 900,00 * Lo¹i Astrea Grand 100. chiÕc 950,00 * Lo¹i Astrea Prima 100. chiÕc 850,00 * Lo¹i Win 100. chiÕc 1.000,0
 13. 13 0 * Lo¹i Nova 125 N kh«ng ®Ò chiÕc 1.550,0 0 * Lo¹i Rebel 125 cc chiÕc 2.250,0 0 * Lo¹i Spacy 125 cc chiÕc 2.300,0 0 * Xe m¸y hiÖu Honda kh¸c cha ®îc quy ®Þnh ë trªn: - Lo¹i 50 cc chiÕc 700,00 - Lo¹i 70 cc, 90 cc chiÕc 850,00 - Lo¹i 100 cc, 110 cc chiÕc 1.050,0 0 - Lo¹i 125 cc trë lªn chiÕc 1.300,0 0 II/ Xe m¸y hiÖu Yamaha - XC 125 T chiÕc 950,00 - YA 90 SA chiÕc 750,00 - YA 90 S chiÕc 750,00 - SR 150,147cc chiÕc 1.500,0 0 - CT 50S chiÕc 450,00 - Forcel,110 cc chiÕc 950,00 - Model 100 Cosmo (100cc) chiÕc 950,00 - Model Y 110SS ,110cc chiÕc 1.050,0 0 - Model V 100 (A lfa II),100 cc chiÕc 850,00 - Model DT 125cc chiÕc 1.100,0 0 - Model F1-Z,110cc chiÕc 1.050,0 0 - Model TZ M150,147cc chiÕc 2.500,0 0 - Model Y 100,100cc chiÕc 950,00 - Model DT 175,171cc chiÕc 1.150,0 0 - Model RX 115,115cc chiÕc 1.000,0 0 - Model RX 100,100cc chiÕc 900,00 - Model RX-Z135,133cc chiÕc 1.250,0 0 - Grand chiÕc 1.900,0 0 - Virago 125cc chiÕc 2.300,0 0 * Xe m¸y hiÖu Yamaha kh¸c: - Lo¹i 50 cc chiÕc 600,00 - Lo¹i 70 cc, 90 cc chiÕc 700,00 - Lo¹i 100 cc, 110 cc ChiÕc 850,00 - Lo¹i 125 cc trë lªn ChiÕc 1.100,0 0 III/ Xe m¸y hiÖu Suzuki
 14. 14 * Lo¹i: + RC -110 ChiÕc 950,00 + BN 125R ChiÕc 1.400,0 0 + GN-125R ChiÕc 1.500,0 0 + Evenis ChiÕc 2.400,0 0 * Xe m¸y hiÖu Suzuki kh¸c: - Lo¹i 50 cc ChiÕc 600,00 - Lo¹i 70 cc, 90 cc ChiÕc 700,00 - Lo¹i 100 cc, 110 cc ChiÕc 850,00 - Lo¹i 125 cc trë lªn ChiÕc 1.100,0 0 IV/ Mét sè lo¹i xe m¸y cô thÓ kh¸c * Kawazaki Sevico, 150cc ChiÕc 1.700,0 0 * Kawazaki Max Neo 100 ChiÕc 900,00 * Xe m¸y tay ga,50cc: + HiÖu Zenith MK ChiÕc 600,00 + HiÖu Zenith BE ChiÕc 600,00 + HiÖu Buxy -N ChiÕc 650,00 + HiÖu Buxy - VK ChiÕc 650,00 + HiÖu Speed BR ChiÕc 650,00 * Magnumic 80cc ChiÕc 650,00 * Lo¹i Standard Blinker 65cc ChiÕc 300,00 * Lo¹i Hero Puch 65cc ChiÕc 300,00 * lo¹i Piaggio Bravo ChiÕc 300,00 * Lo¹i Turbo Sport 65cc ChiÕc 350,00 * Lo¹i Minxc¬ , Voxog 125cc ChiÕc 300,00 * Lo¹i Ural 649cc,lo¹i xe m« t« cã thïng (3 b¸nh) ChiÕc 1.050,0 0 - Hyosung Cruise 125cc ChiÕc 1.050,0 0 - GTO city sport 125cc ChiÕc 1.000,0 0 - Vespa Piaggio Scoters Exel 150 cc. ChiÕc 900,00 - Vespa Piaggio Cosa 150 cc. ChiÕc 1.600,0 0 - Vespa Piaggio PX 150 cc. ChiÕc 1.200,0 0 - Vespa Piaggio Exel 150 cc. ChiÕc 1.000,0 0 - Vespa Piaggio Sfera 80 cc. ChiÕc 1.200,0 0 V/ C¸c lo¹i xe m¸y kh¸c cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ ë trªn: - Lo¹i 50 cc ChiÕc 500,00 - Lo¹i 70 cc, 90 cc ChiÕc 600,00 - Lo¹i 100 cc, 110 cc ChiÕc 700,00 - Lo¹i 125 cc trë lªn ChiÕc 950,00 VI/ C¸c lo¹i xe m¸y cã cã dung tÝch kh¸c tÝnh theo gi¸
 15. 15 cña lo¹i xe m¸y cã dung tÝch gÇn nhÊt cïng lo¹i - Trêng hîp nhËp khÈu xe m¸y cã dung tÝch n»m gi÷a hai lo¹i dung tÝch ®· ®îc chi tiÕt ë trªn th× tÝnh thuÕ theo gi¸ cña lo¹i xe cã dung tÝch thÊp h¬n. VÝ dô: xe m¸y lo¹i 95 cc (n»m gi÷a lo¹i 90 cc vµ 100 cc) tÝnh thuÕ theo gi¸ cña xe m¸y cïng lo¹i cã dung tÝch 90 cc
Đồng bộ tài khoản