Quyết định 164/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định 164/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 164/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để sửa đổi, bổ sung điều 33 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết đinh số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 164/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------- Số: 164/2004/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 33 QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2003/QĐ- UB NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; - Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; - Xét tình thực tế hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ giải tỏa trong quá trình triển khai công tác giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn thành phố ; - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Sửa đổi bổ sung điều 33 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết đinh số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 1. Đối với các hộ chính thuộc diện giải tỏa đi hẳn trong thời gian chờ bố trí đất tái định cư thực tế, nếu không được bố trí nhà ở tạm hoặc nhà thuê nhà Chung cư của Nhà nước thì được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà ở 6 (sáu) tháng với mức 500.000 đồng/tháng (năm trăm ngàn đồng 1 tháng) nhưng tối đa không quá 12 tháng. Trường hợp đặc biệt, khi đã hết thời hạn hỗ trợ tiền thuê nhà ở nhưng vẫn chưa bố trí đất tái định cư thực tế, các chủ đầu tư dự án lập danh sách cụ thể báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố việc tiếp tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ. 2. Đối với các hộ chính thuộc diện giải tỏa đi hẳn đã được bố tri đất tái định cư thực tế được giải quyết hỗ trợ thêm tiền thuê nhà ở trong thời gian xây dựng nhà là 3 (ba) tháng
  2. kể từ ngày giao đất thực tế. Riêng đối với các hộ đã giao đất thực tế xây dựng nhà trước thời điểm ban hành Quyết định này không giải quyết hỗ trợ; 3. Hộ phụ bố trí tái định cư được hỗ trợ tiến thuê nhà ở bằng 50% so với hộ chính. 4. Các hộ giải tỏa được hỗ trợ tiền thuê nhà trên nguyên tắc đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư dự án quản lý. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Bãi bỏ điều 33 Quy định vế bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết địnhsố 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) . Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng ban các Ban giải toả đền bù các dự án đầu tư xây dựng thành phố, Giám đốc các Công ty Quản lý và khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các hộ giải tỏa có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. TM.UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 4, - TVTU, HĐND (b/c) - CT, các PCT UBND t/p - CPVP, CV VP - Lưu VT, QLĐT Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản