Quyết định 1649/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 1649/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1649/QĐ-NHNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1649/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1649/Q -NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V THANH TRA HÀNH CHÍNH, GI I QUY T KHI U N I T CÁO VÀ PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 83/2009/Q -TTg ngày 27/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng V Thanh tra hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng (g i t t là V III) là ơn v thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có ch c năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ngành Ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng trình c p có thNm quy n quy t nh ch , quy nh v : thanh tra, ki m tra hành chính; gi i quy t khi u n i t cáo; phòng, ch ng tham nhũng; phòng, ch ng t i ph m trong ngành Ngân hàng. 2. Giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng chương trình, k ho ch dài h n, nh kỳ quý, 6 tháng, năm v công tác thanh tra hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  2. 3. Thanh tra, ki m tra các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a ơn v ; thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m theo quy nh c a pháp lu t. 4. ThNm tra, xác minh ơn thư khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Thanh tra, ki m tra v vi c khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao. 5. Ki n ngh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c áp d ng bi n pháp x lý i tư ng thanh tra vi ph m pháp lu t. 6. Hư ng d n, ki m tra các ơn v trong ngành Ngân hàng th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra hành chính; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m; th c hi n các quy nh c a pháp lu t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c. 7. Th c hi n nhi m v Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m c a ngành Ngân hàng. 8. T ch c ti p dân theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ho c Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. 9. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng gi i quy t khi u n i, t cáo i v i công ch c, viên ch c trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 10. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra hành chính, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh. 11. Qu n lý và lưu tr h sơ thanh tra, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. 12. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng T ng h p và Thanh tra hành chính. 2. Phòng Thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m. Nhi m v c th c a các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy nh. i u 4. Lãnh o i u hành
  3. 1. Lãnh o V Thanh tra hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng, ch ng tham nhũng là V trư ng. Giúp vi c V trư ng có m t s Phó V trư ng. V trư ng và các Phó V trư ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. 2. Nhi m v và quy n h n c a V trư ng: a) T ch c th c hi n nhi m v c a V ư c quy nh t i i u 2 và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a V ; b) Quy t nh chương trình, k ho ch và bi n pháp công tác c a V ; c) ư c ký các gi y t , văn b n hành chính thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; d) xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương ương theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t; ) Qu n lý, s d ng và th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c c a V theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó V trư ng: a) Ch p hành s phân công c a V trư ng; giúp V trư ng ch o, i u hành m t s lĩnh v c công tác c a V , ch u trách nhi m trư c V trư ng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách; b) Ký thay V trư ng trên m t s gi y t , văn b n hành chính và nghi p v theo s phân công c a V trư ng; c) Khi V trư ng v ng m t, m t Phó V trư ng ư c y nhi m (b ng văn b n) thay m t V trư ng i u hành, gi i quy t các công vi c c a V , ch u trách nhi m v các công vi c ã gi i quy t và ph i báo cáo l i khi V trư ng có m t. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3, i u 5; - Ban lãnh o NHNN; - Các ơn v thu c NHNN; - Lưu VP, TCCB1. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản