intTypePromotion=1

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
75
lượt xem
13
download

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  165/2002/Q§­B T C    b ë n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  v µ  c«n g  b è V s¸u (06)  ch u È n  m ù c  k Õ   to¸n Vi Ö t N a m  ( ®ît 2) B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng      cø  l K to¸nv Th kª c«ng  è  b theo  Önh  è  LCT/ L s 06­ H§NN   µy  ng 20/5/1988  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  Õ   c H ®å Nh n   §i l tæ  k to¸n  Nhµ   íc ban  µnh  n  h theo NghÞ   nh   è  H§BT   µy  ®Þ s 25­ ng 18/3/1989  ña  éi  cH ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ);    ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ § Ó   ¸p    ® øng  cÇu  æi  íic¬  Õ   yªu  ® m   ch qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh,n©ng   l         cao  Êt l ng th«ng    Õ     ch  î   tink to¸ncung  Êp  c trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n  µ      qu d v ®Ó kiÓm    Óm    Êtl ng c«ng    Õ   tra, ki so¸tch  î   t¸ck to¸n; Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ     µ  ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n v Ch¸nh V¨n phßng   Bé  µichÝnh, T  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  Ban  µnh      Èn  ùc  Õ     Öt Nam   ®ît2)  ã  1:  h s¸u (06)chu m k to¸nVi   ( c sè  Öu  µ    äisau  y: hi v tªng   ®© ­ChuÈn  ùc  è  ­ChuÈn  ùc    m s 01   m chung; ­ChuÈn  ùc  è  ­Thuª  µi   m s 06   t  s¶n; ­ChuÈn  ùc  è  ­¶nh  ëng  ña  Öc    m s 10   h c vi thay ® æi  ûgi¸hèi®o¸i;   t      ­ChuÈn  ùc  è  ­Hîp  ng  ©y  ùng;   m s 15   ®å x d ­ChuÈn  ùc  è  ­Chi phÝ  i    m s 16     ® vay; ­ChuÈn  ùc  è  ­B¸o   u    m s 24   c¸o l chuyÓn  Òn tÖ; ti   §i Ò u 2: S¸u (06)ChuÈn  ùc  Õ     Öt Nam     m k to¸n Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  îc ¸p  ông  i  íitÊt c¶  ®Þ n ® d ®è v     c¸c  doanh nghiÖp  éc    thu c¸c ngµnh,c¸cthµnh  Çn     ph kinhtÕ    trong c¶  íc.  n
 2. 2 §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ®Þ n c hi l     t  01/01/2003.   C¸c  Õ     Õ     ô  Ó  ch ®é k to¸nc th ph¶ic¨n cø  µo    Èn  ùc  Õ     îcban      v s¸u chu m k to¸n®   hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  µy    öa  æi,bæ     ®Þ n ®Ó s ®   sung  cho  ïhîp. ph   §i Ò u  Vô   ëng  ô   Õ     Õ   4:  tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh  phßng  é   µ  ñ    V¨n  B v Th tr ng  ë c¸c  n   Þ   ªnquan  éc  µ  ùc thuéc  é   µi  Ýnh  Þu  ®¬ v li   thu v tr   B T ch ch tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    µ    µnh  h    trav thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 h Ö  th è ng c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n vi Ö t n a m   C h u È n  m ù c  s è  01 c h u È n  m ù c  ch u n g   (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 165/2002/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q u y  ® Þ n h  c h u n g 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn   t¾c  µ    Çu  Õ     ¬  v yªu c k to¸nc b¶n,c¸cyÕu  èvµ    Ën    Õu  ècña         t   ghinh c¸cy t  b¸o c¸o tµichÝnh  ña    c doanh nghiÖp,nh»m:   a/ Lµ m   ¬  ë  ©y  ùng  µ  µn  Ön    Èn  ùc  Õ     csx d v ho thi c¸c chu m k to¸n vµ  Õ     ch ®é   Õ     ô  Ó  k to¸nc th theo khu«n  É u   èng  Êt;   m th nh b/ Gióp    cho doanh nghiÖp    Ðp  Õ   ghi ch k to¸n vµ  Ëp    l b¸o  c¸o  µichÝnh  t  theo    Èn  ùc  Õ     µ  Õ     Õ     ∙  c¸c chu m k to¸nv ch ®é k to¸n® ban  µnh  ét  h m c¸ch thèng    nhÊt vµ  ö  ýc¸c vÊn    a  îc quy  nh  ô  Ó    x l    ®Ò ch ®   ®Þ c th nh»m   ¶m   ® b¶o cho    c¸c th«ng      c¸o tµichÝnh  tintrªnb¸o      ph¶n  trung thùc vµ  îp lý; ¸nh      h  c/Gióp    cho  Óm      µ  êikiÓm    Õ     a      Õn  Ò   ù  ki to¸nviªnv ng   trak to¸n® ra ý ki v s phïhîp cña      µichÝnh  íi Èn  ùc  Õ     µ  Õ     Õ      b¸o c¸o t   v  chu m k to¸nv ch ®é k to¸n; d/Gióp    cho  êisö  ông      µi Ýnh  Óu  µ  ¸nh    ng   d b¸o c¸o t  ch hi v ® gi¸th«ng    µi tint   chÝnh  îclËp phïhîp víi   Èn  ùc  Õ     µ  Õ     Õ   ®           chu m c¸c k to¸nv ch ®é k to¸n. 02. C¸c    nguyªn  ¾c,yªu  Çu  Õ     ¬  t  c k to¸nc b¶n  µ    Õu  è cña  v c¸c y t  b¸o    c¸o tµichÝnh    quy  nh  ®Þ trong chuÈn  ùc  µy  îc quy  nh  ô  Ó    m n ®  ®Þ c th trong tõng    chuÈn  ùc  Õ   m k to¸n,ph¶i ® îc ¸p  ông  i  íim äi      d ®è v   doanh nghiÖp  éc  äi  thu m thµnh  Çn  ph kinhtÕ    trong ph¹m    níc.   vic¶  ChuÈn  ùc  µy  m n kh«ng  thay thÕ    Èn  ùc  Õ     ô  Ó.Khithùc   c¸cchu m k to¸nc th       hiÖn  ×  th c¨n  vµo  Èn  ùc  Õ   cø  chu m k to¸n cô  Ó. Trêng  îp  Èn  ùc  Õ     th   h chu m k to¸ncô  Ó  a    th ch quy  nh  × thùc hiÖn  ®Þ th     theo ChuÈn  ùc    m chung. N é i d u n g  c h u È n  m ù c C¸c n g u yªn t ¾ c  Õ  to¸n  ¬   ¶ n k cb C¬   ë  ån  Ých sd t 03. M äi    nghiÖp  ô  v kinh tÕ, tµichÝnh  ña       c doanh  nghiÖp  ªnquan  n   li   ®Õ tµis¶n,nîph¶itr¶, ån  èn  ñ  ë  ÷u,doanh      Ý          ngu v ch s h   thu,chiph ph¶i® îcghisæ       kÕ  to¸n vµo  êi®iÓ m     th   ph¸tsinh,kh«ng      c¨n  vµo  êi®iÓ m   ùc  Õ    cø  th   th t thu hoÆc   ùc tÕ    Òn hoÆc  ¬ng  ¬ng  Òn.B¸o    µichÝnh  Ëp trªnc¬  ë  th   chiti   t ® ti   c¸o t   l   s
 4. 4 dån  Ých  t ph¶n ¶nh  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  t h t  c doanh nghiÖp trong qu¸ khø,  hiÖn  ¹ vµ ¬ng  . t  t i lai Ho¹t®éng    Liªn tôc   04. B¸o    µichÝnh    c¸o t   ph¶i® îclËp    ¬  ë    nh  µdoanh      trªnc s gi¶ ®Þ l  nghiÖp  ®ang  ¹t®éng  ªntôcvµ  ÏtiÕp tôcho¹t®éng  ho   li     s        kinh doanh  ×nh  êng    b th trong  t ng    Çn, nghÜa  µ doanh  ¬ laig   l  nghiÖp  kh«ng  ã    nh  òng    c ý ®Þ c nh kh«ng  éc  bu ph¶i ngõng  ¹t®éng    ho   hoÆc  ph¶i thu  Ñp  ¸ng  Ó     h ® k quy    ¹t®éng  ña  m« ho   c m × nh.  êng  îp  ùc tÕ  Tr h th   kh¸c víigi¶ ®Þnh  ¹t®éng  ªntôc th×       ho   li     b¸o  tµi c¸o    chÝnh  ph¶ilËp    ét  ¬  ë    trªnm c s kh¸c vµ   ph¶igi¶ithÝch  ¬  ë  ∙  ö  ông       cs®sd ®Ó lËp b¸o c¸o tµichÝnh.        Gi¸gèc   05.Tµis¶n     ph¶i® îcghinhËn      theo    èc.Gi¸gèc  ña  µis¶n  îctÝnh  gi¸g     c t  ®  theo  è  Òn hoÆc   s ti   kho¶n ¬ng  ¬ng  Òn ®∙    t ® ti   tr¶,ph¶itr¶hoÆc   Ýnh     t theo    gi¸ trÞ hîp lýcña  µis¶n    µo  êi®iÓ m   µis¶n  îcghinhËn. Gi¸gèc  ña  µi      t  ®ã v th   t  ®      c t  s¶n  kh«ng  îc thay ® æi  õkhicã  ®    tr     quy  nh  ®Þ kh¸c trong chuÈn  ùc  Õ         m k to¸n cô  Ó. th Phï  îp h 06. ViÖc    Ën    ghi nh doanh  thu  µ    Ý   v chiph ph¶iphï hîp  íinhau. Khi ghi    v      nhËn  ét  m kho¶n  doanh    × ph¶ighinhËn  ét  thu th      m kho¶n    Ý ¬ng  chiph t øng  ã  c li   ªnquan  n   Öc  ¹ora doanh    .    Ý ¬ng  ®Õ vi t     thu ®ã Chi ph t øng  íi v  doanh    å m   thu g chiphÝ  ña  ú  ¹ora doanh    µ    Ý  ña    ú  íchoÆc     Ý    c kt   thu v chiph c c¸c k tr   chiph ph¶i   tr¶nhng  ªnquan  n     li   ®Õ doanh    ña  ú  . thu c k ®ã Nh Êt  qu¸n 07. C¸c  Ýnh    ch s¸ch vµ  ¬ng    ph ph¸p  Õ     k to¸ndoanh nghiÖp  ∙  än  ® ch ph¶i  ® îc¸p dông  èng  Êt Ýt  Êt trong m ét  ú  Õ        th nh   nh     k k to¸nn¨m. Trêng  îp cã    h   thay  ® æi  Ýnh  ch s¸ch  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ   k to¸n ®∙  än  ×    ch th ph¶igi¶itr×nh  ýdo  µ     l  v ¶nh  ëng  ña  ù  h c s thay ® æi      ®ã trong phÇn    thuyÕtminh      µichÝnh.   b¸o c¸o t   ThËn  äng tr 08.ThËn  äng lµviÖc    tr     xem   Ðt,c©n  ¾c, ph¸n ®o¸n  Çn  Õt®Ó   Ëp  x  nh     c thi   l c¸c íctÝnh  Õ        k to¸ntrong c¸c ®iÒu  Ön     ki kh«ng  ¾c  ¾n.  ch ch Nguyªn  ¾c  Ën  t th träng® ßi  ái:   h a/Ph¶ilËp c¸ckho¶n  ù        d phßng  ng  nh kh«ng  Ëp qu¸ lín; l    b/Kh«ng  ¸nh      ® gi¸cao  ¬n    Þcña    µi h gi¸tr   c¸ct  s¶n  µ    v c¸ckho¶n    Ëp; thu nh c/Kh«ng  ¸nh    Êp  ¬n    Þcña      ® gi¸th h gi¸tr   c¸ckho¶n  îph¶itr¶vµ    Ý; n      chiph d/ Doanh    thu  µ  v thu  Ëp  nh chØ   îc ghi nhËn    ã  ®   khic b»ng chøng  ¾c  ch ch ¾n  Ò   v kh¶  n¨ng    îclîÝch  thu ®    i kinh tÕ,cßn    Ý     chiph ph¶i® îcghinhËn        khi cã b»ng  chøng  Ò   v kh¶  n¨ng    ph¸tsinhchiphÝ.   
 5. 5 Träng  Õ u y 09. Th«ng    îc coilµ träng yÕu    tin®         trong tr ng  îp  Õu  Õu   ê h n thi th«ng    tin hoÆc   Õu  Ýnh    ña  thi ch x¸cc th«ng      ã  Ó  µm    Öch  ¸ng  Ó   c¸o  tin®ã c th l sail ® k b¸o  tµichÝnh, lµm      ¶nh  ëng  n   Õt  nh  h ®Õ quy ®Þ kinh tÕ  ña  êisö  ông  c¸o   c ng   d b¸o    tµichÝnh. TÝnh  äng yÕu  ô  éc  µo    ínvµ  Ýnh  Êt cña      tr   ph thu v ®é l   t ch   th«ng    tin hoÆc       ãt ® îc ®¸nh    c¸c sais     gi¸trong hoµn    c¶nh  ô  Ó. TÝnh  äng yÕu  ña  c th   tr   c th«ng    tinph¶i® îcxem   Ðt trªnc¶  ¬ng  Ön  nh îng vµ  nh  Ýnh.    x     ph di ®Þ l   ®Þ t c¸c yªu  Ç u  c ¬  b¶ n  ® è i víi  k Õ   c   to¸n Trung  ùc th 10.C¸c    th«ng    µ  è  Öu kÕ     tinv s li   to¸nph¶i® îcghichÐp  µ  c¸o trªnc¬      v b¸o      së    c¸c b»ng chøng  y   ,  ®Ç ®ñ kh¸ch  quan  µ  ng  íithùc  Õ  Ò   Ön  ¹ng, v ®ó v  t v hi tr   b¶n  Êtnéidung  µ    Þcña  ch     v gi¸tr   nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh. Kh¸ch  quan 11. C¸c    th«ng    µ  è  Öu kÕ     tinv s li   to¸nph¶i® îcghichÐp  µ      v b¸o    ng  c¸o ®ó víi ùc tÕ,kh«ng  Þ   th     b xuyªn t¹c,    kh«ng  Þ  ãp  Ð o. bb m §Çy     ®ñ   12.M äi    nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµichÝnh         ph¸tsinh li     ªnquan  n   ú  Õ     ®Õ k k to¸n ph¶i® îcghichÐp  µ      y  ,      v b¸o c¸o ®Ç ®ñ kh«ng  Þ  á  ãt. bbs  K Þ p   êi th 13. C¸c    th«ng    µ  è  Öu  Õ   tinv s li k to¸n ph¶i® îc ghi chÐp  µ        v b¸o  kÞp  c¸o  thêi  ng  , ®ó hoÆc   ícthêih¹n quy  nh, kh«ng  îcchË m   Ô.   tr       ®Þ   ®  tr     D Ô   Óu hi 14. C¸c    th«ng    µ  è  Öu  Õ   tinv s li k to¸n tr×nh  µy    b trong b¸o    c¸o  µichÝnh  t  ph¶irâ rµng,d Ô   Óu  i víingêisö  ông. Ng êisö  ông    y   îchiÓu  µ      hi ®è      d    d ë ®© ®   l  ngêicã  Óu  ÕtvÒ     hi bi   kinh doanh,vÒ       kinh tÕ,tµichÝnh,kÕ              to¸në møc  trung  b×nh. Th«ng    Ò   ÷ng  Ên      tinv nh v ®Ò phøc  ¹ptrong b¸o    µichÝnh  t    c¸o t   ph¶i® îc    gi¶i ×nh trong phÇn   tr     thuyÕtminh.   Cã   Ó  s¸nh th so  15.C¸c    th«ng    µ  è  Öu kÕ     ÷a c¸ckú  Õ     tinv s li   to¸ngi     k to¸ntrong m ét    doanh  nghiÖp  µ  ÷a    v gi c¸c doanh  nghiÖp chØ   ã  Ó  s¸nh  îc khi tÝnh  c th so  ®   to¸n vµ    tr×nh  µy  Êt  b nh qu¸n. Trêng  îp    h kh«ng  Êt  nh qu¸n  ×  th ph¶i gi¶itr×nh     trong  phÇn  thuyÕt minh    êi sö  ông    ®Ó ng   d b¸o  tµichÝnh  ã  Ó  s¸nh  c¸o    c th so  th«ng  tingi÷a c¸ckú  Õ         k to¸n,gi÷a c¸c doanh       nghiÖp hoÆc   ÷a th«ng    ùc hiÖn  gi   tinth   víi  th«ng    ù  tind to¸n, Õ   ¹ch.   ho k
 6. 6 16.Yªu  Çu  Õ       c k to¸nquy  nh  ¹ c¸c§o¹n 10,11,12,13,14,15  ãitrªn ®Þ ti                 n    ph¶i® îcthùc hiÖn  ng  êi. Ý   ô:Yªu  Çu       ®å th   d   V c trung thùc ®∙      bao  µ m     Çu  h yªu c kh¸ch quan;yªu  Çu  Þp  êinhng      c k th   ph¶i®Çy  ,  Ô   Óu  µ  ã  Ó  s¸nh    ®ñ d hi v c th so  ® îc. C¸c  Õ u  tè c ñ a b¸o  y c¸o  µi h Ý n h t  c 17. B¸o    µichÝnh    c¸o t   ph¶n  ¶nh  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  t h t  c doanh  nghiÖp  b»ng  c¸ch tæng  îp      h c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ, tµichÝnh  ã  ïng  Ýnh  Êt kinh      cc t ch     tÕ  µnh    Õu  ècña      µichÝnh.C¸c  Õu  èli   th c¸cy t  b¸o c¸o t     y t   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   tr     viÖc    nh  ×nh  ×nh  µichÝnh  x¸c®Þ t h t  trong B¶ng  ©n  i kÕ     µTµis¶n,Nî    c ®è   to¸nl       ph¶itr¶vµ  èn  ñ  ë  ÷u.C¸c  Õu  è li       V ch s h   y t   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ¸nh    ×nh  tr     ® gi¸t h×nh  µ  Õt  v k qu¶  kinh doanh    trong B¸o  kÕt    c¸o  qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  µ   l  Doanh      Ëp  thu,thu nh kh¸c,Chi phÝ  µ  Õt     v K qu¶  kinhdoanh.   T×nh  ×nh  µichÝnh h t  18. C¸c  Õu  è cã  ªnquan  ùctiÕp tí viÖc    nh  µ  ¸nh    ×nh    y t   li   tr      i x¸c ®Þ v® gi¸t h×nh  µichÝnh  µTµi s¶n,Nî  t  l      ph¶itr¶vµ  èn  ñ  ë  ÷u.Nh÷ng  Õu  è nµy      V ch s h   y t  ® îc®Þnh  Üa      ngh nh sau: a/ Tµi s¶n:Lµ  ån  ùcdo       ngu l   doanh nghiÖp  Óm    µ  ã  Ó    îc ki so¸tv c th thu ®   lîÝch    i kinhtÕ    trong t ng  .  ¬ lai b/ Nî    ph¶itr¶:Lµ  Üa  ô  Ön  ¹  ña      ngh v hi t i c doanh  nghiÖp  ph¸tsinh tõ c¸c        giao dÞch  µ  ù  Ön  ∙    v s ki ® qua  µ   m doanh  nghiÖp ph¶ithanh    õ c¸c nguån    to¸nt     lùccña  × nh.   m c/Vèn  ñ  ë  ÷u: Lµ    Þ vèn  ña    ch s h   gi¸tr   c doanh  nghiÖp,® îctÝnh     b»ng  è  s chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞTµis¶n  ña  l gi         c doanh  nghiÖp  õ(­  î  tr   )N ph¶itr¶.   19. Khi x¸c ®Þnh        c¸c kho¶n  ôc  m trong c¸c yÕu  è cña  c¸o tµichÝnh     t  b¸o      ph¶ichó    n   ×nh    ý ®Õ h thøc së  ÷u  µ  éidung    h vn  kinh tÕ  ña  óng.Trong  ét    c ch   m sè  êng  îp,tµis¶n  tr h    kh«ng  éc quyÒn  ë  ÷u  ña  thu   s h c doanh  nghiÖp  ng    nh c¨n cø  µo  éi dung  v n  kinh tÕ  ña  µis¶n  ×  îc ph¶n    c t  th ®   ¶nh  trong c¸c yÕu  è cña     t  b¸o c¸o  µichÝnh. V Ý   ô, tr ng  îp  t    d   ê h thuª tµichÝnh, h×nh       thøc  µ  éi dung  vn  kinh tÕ  µ viÖc    l  doanh  nghiÖp  i  ® thuªthu ® îclî Ých         i kinh tÕ  õ viÖc  ö  ông    t  sd tµis¶n    thuª ®èi  íiphÇn  ínthêigian  ö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n, ® æi  ¹   v  l    sd hÝ c t    li   doanh  nghiÖp  i    ã  Üa  ô  ® thuªc ngh v ph¶itr¶m ét     kho¶n  Òn xÊp  víi   Þ ti   xØ    tr   gi¸ hîp  ýcña  µis¶n  µ      Ý   µichÝnh  ã  ªnquan. NghiÖp  ô  l  t  v c¸c chiph t   c li     v thuª tµi    chÝnh  µm  l ph¸tsinh kho¶n  ôc  µis¶n" vµ      m "T     kho¶n  ôc  î ph¶i tr¶"trong m "N        B¶ng  ©n  i kÕ     ña  c ®è   to¸nc doanh  nghiÖp  i  ® thuª. Tµi s¶n   20. LîiÝch     kinh tÕ    trong t ng    ña  ét  µis¶n  µ tiÒm   ¬ laic m t   l  n¨ng  µm    l t¨ng nguån  Òn  µ    ti v c¸c kho¶n ¬ng  ¬ng  Òn  ña  t ® ti c doanh  nghiÖp  hoÆc   µm  l gi¶m  bítc¸ckho¶n  Òn m µ      ti   doanh  nghiÖp  ph¶ichira.    21. LîiÝch     kinh tÕ    trong t ng    ña  ét  µis¶n  îcthÓ  Ön   ¬ lai c m t  ®  hi trong c¸c    tr ng  îp,nh: êh 
 7. 7 a/ §îc sö  ông  ét    d m c¸ch  n  ÎhoÆc   Õt  îp  íic¸c tµis¶n  ®¬ l  k h v      kh¸c trong     s¶n  Êts¶n  È m       xu   ph ®Ó b¸n hay  cung  Êp  Þch  ô  cd v cho kh¸ch hµng;   b/§ Ó       b¸n hoÆc     æi  Êy tµis¶n  trao® l   kh¸c; c/§ Ó     thanh      to¸nc¸ckho¶n  îph¶itr¶; n    d/§ Ó   ©n  èicho    ñ  ë  ÷u    ph ph   c¸cch s h doanh  nghiÖp. 22. Tµi s¶n  îcbiÓu  Ön  íi ×nh    Ët chÊt nh  µ  ëng,m¸y  ãc,    ®  hi d   h th¸i   v   nh x   m   thiÕtbÞ, vËt t  µng         ,h ho¸ hoÆc  kh«ng  Ó  Ön  íi ×nh    Ët chÊt nh    th hi d   h th¸i   v   b¶n quyÒn,  b»ng  s¸ng  Õ   ng  ch nh ph¶i thu  îc lî Ých    ®  i   kinh  Õ  t trong  ¬ng    µ  t laiv thuéc quyÒn  Óm    ña    ki so¸tc doanh  nghiÖp. 23. Tµi s¶n  ña     c doanh  nghiÖp  cßn bao  å m     µis¶n  g c¸c t   kh«ng  éc thu   quyÒn  ë  ÷u  ña  s h c doanh  nghiÖp  ng  nh doanh  nghiÖp  Óm     îc vµ    ki so¸t®   thu ® îclîÝch    i kinh tÕ    trong t ng      µis¶n    µichÝnh;hoÆc   ã  ÷ng  µi  ¬ lai nh t   , thuªt     c nh t  s¶n  éc quyÒn  ë  ÷u  ña  thu   s h c doanh  nghiÖp  µ    îclîÝch  v thu ®     i kinh tÕ    trong t  ­ ¬ng    ng  ã  Ó  lainh c th kh«ng  Óm     îc vÒ   Æt   ki so¸t®   m ph¸p  ý,nh  Ý   Õt  ü  l   b quy k thuËt thu  îc tõ ho¹t®éng  iÓn khai cã  Ó  áa    ®      tr     th th m∙n    iÒu  Ön  c¸c ® ki trong   ®Þnh  Üa  Ò   µis¶n      Ý   Õt    ngh v t  khic¸c b quy ®ã cßn  ÷ ® îc bÝ   Ët  µ  gi     m v doanh  nghiÖp  cßn    îclîÝch  thu ®    i kinhtÕ.   24. Tµi s¶n  ña     c doanh  nghiÖp  îc h×nh  µnh  õ c¸c giao  Þch  ®  th t    d hoÆc   c¸c sù  Ön  ∙    ki ® qua, nh  ãp  èn, mua   ¾ m,  ù s¶n  Êt,® îc cÊp, ® îc biÕu   gv  s t  xu        tÆng. C¸c  giao  Þch  d hoÆc     ù  Ön  ù  Õn  Ï ph¸tsinh  c¸c s ki d ki s     trong  ¬ng    t lai kh«ng  µm    µis¶n. l t¨ngt   25. Th«ng  êng        th khic¸c kho¶n    Ý    chiph ph¸tsinh sÏt¹ora tµis¶n.§èivíi              c¸c kho¶n    Ý     chiph kh«ng  ¹ora  î Ých  t   l  i kinh tÕ    trong t ng    ×   ¬ laith kh«ng  ¹ora t   tµis¶n; Ho Æc   ã  êng  îp      c tr h kh«ng   ph¸tsinh chiphÝ   ng  Én  ¹ora  µis¶n,    nh v t   t     nh  èn  ãp,tµis¶n  îccÊp,® îcbiÕu  v g    ®     tÆng. Nî  ph¶i tr¶   26.Nî    ph¶itr¶x¸c®Þnh  Üa  ô  Ön  ¹ cña      ngh v hi t i   doanh  nghiÖp    khidoanh  nghiÖp  Ën  Ò   ét  µis¶n, tham   nh vm t    gia  ét  m cam   Õt  k hoÆc   ph¸t sinh      c¸c nghÜa  ô  v ph¸p lý.   27. ViÖc    thanh to¸n c¸c nghÜa  ô  Ön  ¹  ã  Ó  îc thùc  Ön     v hi t i th ®   c hi b»ng  nhiÒu  c¸ch,nh:   a/Tr¶    b»ng  Òn; ti b/Tr¶    b»ng  µis¶n  t  kh¸c; c/Cung  Êp  Þch  ô;   cd v d/Thay  Õ  Üa  ô  µy    th ngh v n b»ng  Üa  ô  ngh v kh¸c; ®/  Chuy Ón  æi  Üa  ô  îph¶itr¶thµnh  èn  ñ  ë  ÷u. ® ngh v n      v ch s h 28. Nî    ph¶i tr¶ ph¸tsinh  õ c¸c giao  Þch  µ  ù  Ön  ∙       t    d v s ki ® qua, nh mua     hµng    a    Òn,sö  ông  Þch  ô  a  ho¸ ch tr¶ti   d d v ch thanh  to¸n,vay  î,cam   Õt      n  k b¶o hµnh  µng  h ho¸,cam   Õt  Üa  ô  îp  ng, ph¶itr¶nh©n    k ngh v h ®å      viªn,thuÕ    ph¶i   nép,ph¶itr¶kh¸c.     
 8. 8 Vèn  ñ  ë  ÷u ch s h 29.Vèn  ñ  ë  ÷u  îcph¶n    ch s h ®   ¶nh  trong B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n, å m:  èn    g v cña    µ  u  ,thÆng    èn    Çn, lînhuËn  ÷ l¹     ü,lînhuËn  c¸c nh ®Ç t  d v cæ ph   i gi   ic¸c qu     , i cha  ©n  èi, ph ph  chªnh  Öch  ûgi¸vµ  l t     chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n. l ® gi¸l     i a/  èn  ña    µ  u    cã  Ó  µ vèn  ña  ñ  V c c¸c nh ®Ç t th l   c ch doanh nghiÖp, vèn    gãp,vèn    Çn, vèn  µ   íc;   cæ ph   Nh n b/ ThÆng     èn    Çn  µchªnh  Öch  ÷a m Ö nh       Õu  íi     d v cæ ph l  l gi   gi¸cæ phi v   gi¸ thùc tÕ    µnh;   ph¸th c/ LîinhuËn  ÷ l¹  µ lî nhuËn     gi   i     li sau  Õ   ÷ l¹    Ých  ü bæ   thu gi   i®Ó t lu   sung  vèn; d/C¸c  ü    ü  ù  ÷, ü  ù    qu nh qu d tr  qu d phßng,quü  u      iÓn;   ®Ç tph¸ttr ®/  îinhuËn  a  ©n  èilµ lî nhuËn  L  ch ph ph       i sau  Õ  a  thu ch chia cho  ñ  ë    ch s h÷u  hoÆc   a  Ých lËp c¸cquü; ch tr       e/Chªnh  Öch  ûgi¸, å m:   l t    g +  Chªnh  Öch  ûgi¸ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh ®Ç u    ©y  ùng; l t             tx d + Chªnh  Öch  û gi¸ph¸tsinh khidoanh  l t         nghiÖp    ë trong níchîp nhÊt b¸o        c¸o tµichÝnh  ña    ¹t®éng    ícngoµisö  ông  n  Þ  Òn tÖ  Õ        c c¸c ho   ën    d ®¬ v ti   k to¸n kh¸cvíi n  Þ  Òn tÖ  Õ     ña     ®¬ v ti   k to¸nc doanh  nghiÖp    b¸o c¸o. g/ Chªnh  Öch  ¸nh    ¹ tµis¶n  µ chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ ghi sæ   ña    l ® gi¸l i     l  l gi         c tµis¶n  íi   Þ®¸nh    ¹ tµis¶n    ã  Õt ®Þnh  ña  µ   íc,hoÆc       v   tr   gi¸ gi¸l     i khic quy   c Nh n   khi ® a  µis¶n  i  ãp  èn  ªndoanh,cæ   Çn. t  ® g v li     ph   T×nh  ×nh  h kinh  doanh 30.  îi nhuËn  µ  íc  o   Õt  L  l th ® k qu¶  ¹t ®éng   ho   kinh doanh  ña doanh  c nghiÖp.C¸c  Õu  èli     y t   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc    nh  înhuËn  µDoanh  tr     vi x¸c®Þ l  i l  thu,thu  Ëp    nh kh¸c  µ  v Chi  Ý.  ph Doanh  thu, thu  Ëp    nh kh¸c,Chi  Ý   µ  îi   ph v L   nhuËn  µc¸cchØ    l    tiªuph¶n    ×nh  ×nh  ¸nh t h kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 31. C¸c  Õu  è Doanh    nhËp    y t  thu,thu  kh¸c vµ    Ý   îc ®Þnh  Üa    Chi ph ®   ngh nh  sau: a/ Doanh    µ    Ëp    thu v thu nh kh¸c:Lµ   tæng    Þc¸clîÝch  gi¸tr       i kinh tÕ    doanh  nghiÖp  thu  îc trong  ú  Õ   ®  k k to¸n,ph¸tsinh  õ c¸c ho¹t®éng      t      s¶n  Êt,kinh xu     doanh  th«ng  êng  µ    ¹t®éng  th v c¸c ho   kh¸c cña    doanh nghiÖp,gãp  Çn  µm    ph l t¨ngvèn  ñ  ë  ÷u,kh«ng    ch s h   bao  å m   g kho¶n  ãp  èn  ña    «ng  g v c cæ ® hoÆc   ñ  ch së  ÷u. h b/ Chi phÝ: Lµ       tæng    Þ c¸c kho¶n  µm  gi¸tr     l gi¶m  î Ých  l i kinh tÕ    trong kú    kÕ     íi ×nh  to¸nd   h thøc    c¸c kho¶n  Òn chira,c¸c kho¶n  Êu  õtµis¶n  ti         kh tr     hoÆc   ph¸tsinh c¸c kho¶n  î dÉn  n   µm       n  ®Õ l gi¶m  èn  ñ  ë  ÷u, kh«ng  v ch s h   bao  å m   g kho¶n  ©n  èicho    «ng  ph ph   cæ ® hoÆc   ñ  ë  ÷u. ch s h 32. Doanh      thu,thu  Ëp  nh kh¸c vµ    Ý   îc tr×nh  µy    chi ph ®   b trong B¸o    c¸o kÕt qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh      ®Ó cung  Êp  c th«ng    tincho  Öc  ¸nh    vi ® gi¸n¨ng  lùc cña    doanh  nghiÖp trong viÖc  ¹ora    ån  Òn  µ      t   c¸c ngu ti v c¸c kho¶n  ¬ng  ­ t ® ¬ng  Òn trongt ng    ti    ¬ lai .
 9. 9 33. C¸c  Õu  è doanh      y t  thu,thu  Ëp  nh kh¸c vµ    Ý   ã  Ó  ×nh  µy    chiph c th tr b theo  Òu  nhi c¸ch  trong b¸o    c¸o  Õt  k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh    ×nh  µy    ®Ó tr b t×nh  ×nh  h kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp,nh:Doanh      Ý  µ  înhuËn     thu,chiph v l  i cña  ¹t®éng  ho   kinh doanh    th«ng  êng  µ  ¹t®éng  th v ho   kh¸c.  Doanh  thu  µ  v Thu  Ëp  nh kh¸c 34. Doanh        thu ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng          kinh doanh    th«ng  ­ th êng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  êng  v th bao  å m:  g Doanh thu b¸n  µng, doanh    h   thu cung  Êp  Þch  ô,tiÒn l∙  Òn b¶n  Òn, cæ     µ  înhuËn  îcchia. . cd v    iti   , quy   tøc v l  i ®  . 35. Thu  Ëp    nh kh¸c bao  å m       g c¸c kho¶n thu  Ëp  nh ph¸tsinh  õ    ¹t   t c¸c ho   ®éng  µic¸c ho¹t®éng  ¹ora doanh    :thu tõ thanh  ý,nhîng b¸n  µi ngo       t   thu,nh       l    t  s¶n  è  nh, thu tiÒn ph¹tkh¸ch hµng  viph¹m  îp ®ång,.. c ®Þ         do    h  . Chi  Ý ph 36. Chi phÝ      bao  å m       Ý   g c¸c chiph s¶n  Êt,kinh doanh  xu     ph¸tsinh trong       qu¸  ×nh  ¹t®éng  tr ho   kinh doanh  th«ng  êng  ña  th c doanh  nghiÖp  µ      v c¸c chi phÝ kh¸c.  37. Chi  Ý     ph s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  tr ho   kinh doanh    th«ng  êng  ña  th c doanh  nghiÖp,nh:gi¸vèn  µng      Ý         h b¸n,chiph b¸n hµng, chiphÝ      qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp, chiphÝ     Òn     l∙ ti vay,vµ  ÷ng    Ý  i   nh chiph li   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   cho    c¸c bªn kh¸c sö  ông  µis¶n   d t  sinh ra lîtøc,tiÒn        i b¶n  Òn,.. Nh÷ng    Ý  µy    quy   . chiph n ph¸tsinh díi ¹ng  Òn vµ       d ti   c¸ckho¶n ¬ng  ­ t ® ¬ng  Òn,hµng  ån kho,khÊu  ti   t    hao m¸y  ãc, thiÕtbÞ. m     38. Chi phÝ     kh¸c bao  å m       Ý  µic¸c chiphÝ    g c¸c chiph ngo       s¶n  Êt,kinh xu     doanh    ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng          kinh doanh    th«ng  êng  ña  th c doanh  nghiÖp, nh: chiphÝ   Ò       v thanh  ý,nhîng  l  b¸n  µis¶n  è  nh,    t  c ®Þ c¸c kho¶n  Òn ti   bÞ kh¸ch hµng  ¹tdo    ¹m  îp ®ång,..   ph   viph h   . Ghi  Ën  y Õu  è cña  nh c¸c  t  b¸o  tµichÝnh c¸o    39. B¸o    µichÝnh    c¸o t   ph¶ighinhËn    Õu  è vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh     c¸c y t  t h t  vµ  ×nh  ×nh  t h kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp;trong c¸cyÕu  è®ã        t   ph¶i® îcghi     nhËn  theo  õng  t kho¶n  ôc.  ét  m M kho¶n  ôc  îc ghi nhËn  m ®   trong b¸o c¸o  µi t  chÝnh    khitho¶ m∙n  haitiªuchuÈn:   c¶      a/  ¾c   ¾n   Ch ch thu  îc lî Ých  ®  i   kinh  Õ  t hoÆc   µm  l gi¶m  î Ých  l i kinh  Õ  t trongt ng  ;  ¬ lai b/ Kho¶n  ôc    ã    Þ vµ    nh  îc gi¸trÞ m ét    m ®ã c gi¸tr   x¸c ®Þ ®    c¸ch  ¸ng    ® tin cËy. Ghi  Ën  µis¶n nh t  40.Tµis¶n  îcghinhËn     ®   trong B¶ng  ©n  i kÕ         c ®è   to¸nkhidoanh nghiÖp  cã kh¶ n¨ng  ¾c  ¾n    îclîÝch  ch ch thu ®    i kinh tÕ    trong t ng    µ    Þcña  µi  ¬ lai gi¸tr   v t  s¶n    îcx¸c®Þnh  ét  ®ã ®     m c¸ch ®¸ng    Ëy.   tinc
 10. 10 41. Tµi s¶n     kh«ng  îcghinhËn  ®   trong B¶ng  ©n  i kÕ             c ®è   to¸nkhic¸c chi phÝ   á  kh«ng  ¾c  ¾n   Ï mang   ¹  î Ých  b ra  ch ch s  li i l  kinh  Õ  t trong  ¬ng      t laicho doanh  nghiÖp  × c¸cchiphÝ    îcghinhËn  th       ®ã ®     ngay  µo  v B¸o    Õt  c¸o k qu¶  ¹t ho   ®éng  kinhdoanh        khiph¸tsinh. Ghi  Ën  î ph¶i tr¶  nh n       42.Nî    ph¶itr¶® îcghinhËn        trong B¶ng  ©n  i kÕ       ã    iÒu    c ®è   to¸nkhic ®ñ ® kiÖn  ¾c  ¾n  µ doanh  ch ch l  nghiÖp  Ïph¶idïng  ét îng tiÒn    ®Ó   s    m l  chira  trang  tr¶i  cho  ÷ng  Üa  ô  Ön  ¹ m µ   nh ngh v hi t i doanh    nghiÖp ph¶ithanh    to¸n,vµ    kho¶n  nîph¶itr¶®ã         ph¶ix¸c®Þnh  îcm ét     ®  c¸ch ®¸ng    Ëy.   tinc   Ghi  Ën  nh doanh  thu  µ  v thu  Ëp  nh kh¸c 43.Doanh    µ    Ëp    thu v thu nh kh¸c® îcghinhËn      trong B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t ho   ®éng  kinh doanh    ® îc lî Ých    khithu      i kinh tÕ    trong t ng    ã  ªnquan  í sù   ¬ laic li   ti  gia t¨ng vÒ   µis¶n      t  hoÆc  gi¶m  ítnî ph¶itr¶vµ    Þ gia t¨ng ®ã   b       gi¸tr       ph¶ix¸c    ®Þnh  îcm ét  ®  c¸ch ®¸ng    Ëy.   tinc   Ghi  Ën    Ý nh chi ph 44. Chi  Ý     ph s¶n  Êt,kinh doanh  µ    Ý   xu     v chiph kh¸c ® îc ghi nhËn      trong  B¸o    Õt  c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh        khic¸ckho¶n    Ý  µy  µm  chiph n l gi¶m  ít b  lîÝch    i kinh tÕ    trong t ng    ã  ªnquan  n   Öc   ¬ lai li   c ®Õ vi gi¶m  íttµis¶n  b    hoÆc     t¨ng nîph¶itr¶vµ    Ý  µy        chiph n ph¶ix¸c®Þnh  îcm ét     ®  c¸ch ®¸ng    Ëy.   tinc   45. C¸c    Ý   îc ghi nhËn  chi ph ®     trong B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh  ph¶itu©n  ñ nguyªn t¾c  ïhîp gi÷a doanh    µ    Ý.   th     ph       thu v chiph 46. Khi lî Ých       i kinh  Õ  ù  Õn  t d ki thu  îc trong  Òu  ú  Õ   ®  nhi k k to¸n cã  ªn   li   quan  n   ®Õ doanh  vµ  nhËp  thu  thu  kh¸c ® îc x¸c ®Þnh  ét      m c¸ch    Õp  × gi¸nti th   c¸c    Ý   ªnquan  îc ghi nhËn  chi ph li   ®   trong B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh    ¬  ë  ©n    trªnc s ph bæ theo h Ö   èng    th hoÆc   theo tûlÖ.      47.  ét  M kho¶n    Ý   îc ghi nhËn  chi ph ®     ngay  µo  v B¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ¹tho   ®éng kinh doanh    trong kú      Ý      khichiph ®ã kh«ng  em   ¹ lîÝch  ® l    ii kinh tÕ    trong   c¸ckú    sau.
 11. 11 H Ö  th è ng C h u È n  m ù c  K Õ  to¸n vi Ö t n a m   C h u È n  m ù c  s è  06 thuª t µi s¶n (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 165/2002/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q u y   Þ n h  ch u n g ® 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn   t¾c  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ     i víibªn  k to¸n®è     thuªvµ    bªn  cho thuªtµis¶n,bao  å m        g thuªtµichÝnh  µ    ¹t®éng, lµm  ¬  ë      Õ     µ  Ëp  c¸o tµi    v thuªho     c s ghisæ k to¸nv l b¸o      chÝnh. 02.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Õ       µis¶n,ngo¹itrõ: k to¸nthuªt       a)  îp  ng  H ®å thuª ®Ó     khaith¸c,sö  ông  µinguyªn     d t  thiªnnhiªn nh  Çu,    d   khÝ,gç,kim  ¹ vµ       lo   c¸ckho¸ng s¶n  i   kh¸c; b)  îp  ng  ö  ông  H ®å sd b¶n  Òn    quy nh phim, b¨ng  Ðo, nh¹c kÞch, b¶n    vid       quyÒn      t¸cgi¶,b»ng  s¸ng chÕ.   03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  tr ng  îp chuyÓn  Òn  ö  ông  µi c¶  ê h   quy s d t  s¶n ngay  khibªn  c¶    cho    îcyªu  Çu  ùc hiÖn    Þch  ô  ñ  Õu  ªn thuª®   c th   c¸c d v ch y li   quan  n   iÒu  µnh, söa  ÷a,b¶o  ìng tµis¶n  ®Õ ® h   ch   d    cho thuª.ChuÈn  ùc  µy    m n kh«ng  dông  ¸p  cho    îp  ng  Þch  ô  c¸c h ®å d v kh«ng  chuyÓn  Òn  ö  ông  µi quy sd t  s¶n. 04.C¸c  Ëtng÷    thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: Thuª  µi t  s¶n:Lµ  ù    s tho¶ thuËn  ÷a bªn    gi   cho    µ  thuªvÒ   Öc    thuªv bªn    vi bªn cho thuªchuyÓn  Òn  ö  ông  µis¶n    quy sd t  cho bªn thuªtrong m ét      kho¶ng  êi th   gian nhÊt ®Þnh    îcnhËn  Òn cho    ét  Çn      ®Ó ®   ti   thuªm l hoÆc   Òu  Çn. nhi l Thuª  µichÝnh:  µ   t  L thuª tµis¶n  µ      m bªn  cho thuª cã  ù    s chuyÓn  giao  phÇn  ínrñiro  µ  î Ých  ¾n   Òn  íiquyÒn  ë  ÷u  µis¶n  l     v li   g li v   s h t  cho bªn thuª.   Quy Òn  ë  ÷u  µis¶n  ã  Ó  s h t  c th chuyÓn  giao vµo  èithêih¹n    cu     thuª. Thuª  ¹t®éng: Lµ    µis¶n  ho     thuªt   kh«ng  ph¶ilµthuªtµi Ýnh.        ch Hîp  ng  ®å thuª tµis¶n     kh«ng  û  hu ngang: Lµ  îp  ng    h ®å thuª tµis¶n  µ      m haibªn    kh«ng  Ó  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång, trõc¸ctr ng  îp: th ®¬ ph ch døt h        ê h a) Cã   ù  Ön  Êt th ng  Èy    :   s ki b   ê x ra,nh ­Bªn    cho    thuªkh«ng  giao ®óng  ¹n  µi   h t  s¶n  cho  thuª; ­ Bªn thuª kh«ng    Òn    tr¶ ti thuª theo    quy  nh   ®Þ trong  îp  ng  h ®å thuª tµi    s¶n; ­Bªn      thuªhoÆc   cho      ¹m  îp ®ång; bªn  thuªviph h   ­Bªn    Þ      thuªb ph¸ s¶n,hoÆc     Ó;   gi¶ith
 12. 12 ­ Ng êi b¶o    Þ         l∙nhb ph¸ s¶n,hoÆc     Ó  µ    gi¶ith v bªn cho thuªkh«ng  Êp    ch thuËn    Þ   Ê m     ®Ò ngh ch døt b¶o    l∙nh hoÆc     Þ   êi b¶o    ®Ò ngh ng   l∙nh kh¸c thay     thÕ  ña  thuª; c bªn  ­ Tµi s¶n     cho thuªbÞ   Êt, hoÆc     áng   m  hh kh«ng  Ó  öa  ÷a  ôc  åi th s ch ph h   ® îc. b) §îcsù  ng    ña  cho      ®å ý c bªn  thuª; c) N Õ u   bªn    2  tho¶  Ën  ét  îp  ng  íi vÒ   thu m h ®å m   thuª chÝnh  µis¶n      t  ®ã hoÆc   µis¶n ¬ng  ù; t  t t d) Bªn      thuªthanh    to¸nthªm  ét  m kho¶n  Òn ngay  ¹ thêi®iÓ m   ëi®Ç u   ti   ti     kh   thuªtµis¶n.    Thêi®iÓ m   ëi®Ç u     kh   thuªtµis¶n:Lµ  µy  Èy    íccña  ét       ng x ra tr   m trong hai    (2)ngµy:Ngµy  Òn  ö  ông  µis¶n  îcchuyÓn      quy sd t  ®  giao cho  thuªvµ  µy    bªn    ng tiÒn thuªb ¾t  u   îctÝnh     ®Ç ®   theo c¸c®iÒu     kho¶n  quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång.    Thêi h¹n    thuª tµis¶n: Lµ        kho¶ng  êigian  ña  îp  ng  th   c h ®å thuª tµis¶n     kh«ng  û  hu ngang  éng    íikho¶ng  êigian  c (+) v   th   bªn thuª ® îc gia h¹n      thuª tµi    s¶n  ∙    ® ghi trong hîp  ng, ph¶itr¶thªm    ®å      hoÆc  kh«ng  ph¶itr¶thªm    Ý     chiph n Õu  Òn    ¹n nµy    nh  îct ng  i ch ¾c  ¾n  quy gia h   x¸c®Þ ®  ¬ ®è   ch ngay  ¹ thêi®iÓ m   ti     khëi®Ç u     µis¶n.   thuªt   Kho¶n  thanh  to¸n tiÒn    thuª tèithiÓu:    a) §èivíi       thuª:Lµ  bªn    kho¶n  thanh    µ   thuªph¶itr¶cho  cho  to¸nm bªn       bªn  thuª vÒ   Öc    vi thuª tµis¶n     theo  êih¹n  th   trong hîp  ng    ®å (Kh«ng bao  å m     g c¸c kho¶n    Ý  Þch  ô  µ  Õ  bªn  chiph d v v thu do  cho    ∙    µ   thuªph¶ihoµn  thuª® tr¶m bªn      l¹ vµ  Òn thuªph¸tsinh thªm),kÌm    ti       i     theo  Êt cø    Þnµo  îcbªn    b   gi¸tr   ®   thuªhoÆc   m ét  li   bªn  ªnquan  n   thuª®¶m   ®Õ bªn    b¶o thanh to¸n.   b) §èivíi       cho  bªn  thuª:Lµ    kho¶n  thanh    µ   thuªph¶itr¶cho    to¸nm bªn       bªn cho    thuªtheo thêih¹n thuªtrong hîp ®ång          (Kh«ng bao  å m     g c¸ckho¶n    Ý  chiph dÞch  ô  µ  Õ  bªn  v v thu do  cho    ∙    µ   thuªph¶ihoµn  ¹ vµ  Òn thuª thuª® tr¶m bªn      l   ti     i ph¸tsinh thªm) céng    íigi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n        (+)v       li   t  cho  thuª ® îc ®¶m        b¶o thanh    ëi: to¸nb ­Bªn    thuª; ­M ét  li     bªn  ªnquan  n   thuª; ®Õ bªn   hoÆc ­M ét  thø  ®éc  Ëp cã    bªn  ba  l   kh¶  n¨ng  µichÝnh. t  c)  êng  îp  Tr h trong  îp  ng  h ®å thuª bao  å m   iÒu    g ® kho¶n  bªn  thuª ® îc    quyÒn  mua   ¹ tµis¶n  li     thuª víigi¸thÊp  ¬n    Þ hîp  ý vµo  µy      h gi¸tr   l  ng mua   × th kho¶n  thanh to¸n tiÒn    thuª tèithiÓu  èivíic¶     (§     bªn  cho thuª vµ    bªn  i ® thuª)  bao  å m   Òn  g ti thuª tèithiÓu       ghi trong  îp  ng  h ®å theo  êih¹n  th   thuª vµ    kho¶n  thanh    Çn  Õtcho  Öc  to¸nc thi   vi mua  µis¶n  . t  ®ã Gi¸ trÞ hîp  ý:Lµ    Þ tµis¶n  ã  Ó  îc trao ® æi     l   gi¸tr     c th ®     hoÆc     Þ m ét  gi¸tr   kho¶n  î ® îc thanh  n    to¸n m ét    c¸ch  ù nguyÖn  ÷a    t  gi c¸c bªn  ã  y     Óu  c ®Ç ®ñ hi biÕttrong sù    æi      trao® ngang  gi¸. Gi¸ trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n     li  t  cho thuª:Lµ    Þ  c tÝnh    êi®iÓ m   ëi   gi¸tr í   ë th   kh   ®Ç u  thuªtµis¶n  µ      m bªn  cho thuªdù  Ýnh  Ï thu  îc tõ tµis¶n   t s  ®       cho thuªvµo    lóckÕt  óc hîp ®ång    th     cho thuª.
 13. 13 Gi¸trÞ cßn  ¹i ña  µis¶n     l  c t  thuª ® îc®¶m      b¶o: a)  èi víibªn  §   thuª:Lµ  Çn    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n    ph gi¸tr   li  t  thuª® îc bªn       thuª hoÆc  bªn  ªnquan  íi li   v  bªn    ¶m   thuª® b¶o  thanh    to¸ncho bªn cho      Þ thuª(Gi¸tr   ®¶m   b¶o  µsè  Òn bªn    l   ti   thuªph¶itr¶cao  Êt trong bÊt cø  êng  îp nµo).    nh       tr h  b)  èi víibªn  §   cho thuª:Lµ  Çn    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n    ph gi¸tr   li  t  thuª ® îc bªn     thuªhoÆc     bªn  ba  ã  thø  c kh¶  n¨ng  µichÝnh  t  kh«ng  ªnquan  íi li   v  bªn cho  thuª,  ®¶m  b¶o  thanh  to¸n. Gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n       l i t  thuªkh«ng  îc®¶m   ®  b¶o:Lµ  Çn    Þ cßn    ph gi¸tr   l¹ cña  µis¶n  i   t  thuª ® îc x¸c ®Þnh  ëi bªn      b  cho thuª kh«ng  îc bªn    ®  thuª hoÆc     bªn  ªnquan  n   li   ®Õ bªn  thuª ®¶m     b¶o thanh to¸n hoÆc     chØ  îc m ét  ®  bªn  ªn li   quan  íi v   cho  bªn  thuª, ¶m    ® b¶o thanh to¸n. Thêi gian  ö  ông    sd kinh tÕ: Lµ      kho¶ng  êigian  µ   µis¶n  îc íc tÝnh  th   m t  ®    sö  ông  ét  d m c¸ch h÷u  ch    Ý hoÆc   è îng s¶n  È m   sl   ph hay  n  Þ ¬ng  ¬ng  ã  ®¬ v t ® c thÓ    îctõtµis¶n  thu ®       cho    m ét  thuªdo  hoÆc   Òu  êisö  ông  µi nhi ng   d t  s¶n. Thêigian sö  ông  ÷u  ch: Lµ     d h Ý   kho¶ng  êigian sö  ông  th    d kinh tÕ    cßn  ¹ l i cña  µis¶n  t  thuª kÓ   õ thêi®iÓ m   ¾t  u     t    b ®Ç thuª,kh«ng  í h¹n    gi i   theo  êih¹n th     hîp ®ång    thuª. §Çu   ép  tg trong hîp ®ång    µichÝnh:Lµ     thuªt     tæng  kho¶n  thanh    Òn  to¸nti thuªtèithiÓu     theo  îp ®ång  h  thuªtµichÝnh  ®èivíibªn     (    cho thuª)céng        (+)gi¸ trÞcßn  ¹cña  µis¶n      l i t  thuªkh«ng  îc®¶m   ®  b¶o. Doanh    µichÝnh  a  ùc hiÖn:Lµ  è  thu t   ch th     s chªnh  Öch  ÷a tæng  l gi   kho¶n  thanh    Òn  to¸n ti thuªtèithiÓu  éng      Þ cßn  ¹ kh«ng  îc ®¶m      c (+)gi¸tr   l  i ®  b¶o  õ tr   (­    ÞhiÖn  ¹ cña    ) gi¸tr   t i c¸ckho¶n    Ýnh  trªnt theo tûlÖ    ÊtngÇ m   nh      l∙su   i ®Þ trong  hîp ®ång    µichÝnh.   thuªt   §Çu   Çn  tthu trong hîp ®ång     thuªtµichÝnh: Lµ  è       s chªnh  Öch  ÷a ®Ç u   l gi   tgép    trong hîp ®ång    µichÝnh  µ     thuªt   v doanh    µichÝnh  a  ùc hiÖn. thu t   ch th   L∙isuÊt ngÇ m   nh      ®Þ trong hîp ®ång    µichÝnh:Lµ  û lÖ  ÕtkhÊu     thuªt     t   chi   t¹  êi®iÓ m   ëi®Ç u     µis¶n,®Ó   Ýnh    Þ hiÖn  ¹  ña  i  th kh   thuªt     t gi¸tr   tic kho¶n  thanh  to¸n tiÒn    thuª tèithiÓu  µ    Þ hiÖn  ¹  ña    Þ cßn  ¹ kh«ng  îc ®¶m      v gi¸tr   tic gi¸tr   li  ®  b¶o    ®Ó cho  tæng  ña  óng  ng  c ch ®ó b»ng    Þhîp lýcña  µis¶n  gi¸tr       t  thuª. L∙isuÊt biªn®i        vay:Lµ    Êt m µ   thuªsÏph¶itr¶cho  ét  îp ®ång    l∙su   bªn      i    m h  thuªtµichÝnh ¬ng  ù hoÆc   µl∙suÊt t¹ thêi®iÓ m   ëi®Ç u     µis¶n  µ      t t  l   i  i     kh   thuªt   m bªn    Ïph¶itr¶®Ó   thuªs      vay  ét  m kho¶n  Çn  Õtcho  Öc  c thi   vi mua  µis¶n  íi ét  t  v  m thêih¹n vµ  íi ét  ¶m       v  m® b¶o ¬ng  ù. t t TiÒn    ã  Ó    thuªc th ph¸tsinh thªm:Lµ  ét  Çn  ña      m ph c kho¶n  thanh    Òn to¸nti   thuª,nhng    kh«ng  è  nh   µ  îc x¸c  nh   ùa    ét  Õu   è  µo    c ®Þ v®  ®Þ d trªn m y tn ®ã ngoµiyÕu  è thêigian,vÝ  ô:phÇn    t      d  tr¨m  (%)    trªndoanh    è îng sö  ông, thu,s l   d   chØ  è      ÊtthÞ  êng. s gi¸, i l∙su   tr 05.Hîp  ng    µis¶n    ®å thuªt   bao  å m     g c¸cquy  nh  ®Þ cho  Ðp  thuª® îc ph bªn      mua   µis¶n    ∙  ùc  Ön  y       iÒu  Ön  t  khi ® th hi ®Ç ®ñ c¸c ® ki tho¶  Ën  thu trong  îp h  ®ång    äilµhîp ®ång    ®ã g       thuªmua.
 14. 14 N é i d u n g  c h u È n   ù c m Ph © n   ¹i lo  thuª tµis¶n    06. Ph ©n  ¹    lo ithuªtµis¶n    ông     ¸p d trong chuÈn  ùc  µy  îcc¨n cø  µo    m n ®  v møc     ®é chuyÓn  giao    ñiro  µ  î Ých  ¾n   Òn víiquyÒn  ë  ÷u  µis¶n  c¸c r   v l   i g li     s h t  thuªtõ bªn     cho  thuªcho    bªn thuª.Rñi  bao  å m     ro  g kh¶ n¨ng  Öth¹itõ viÖc  thi       kh«ng  Ën  ông  Õt  td h n¨ng  ùcs¶n  Êt hoÆc   ¹chËu  Ò   ü  Ëtvµ  ù  Õn  l  xu   l  v k thu   s bi ®éng  Êt  î vÒ   ×nh  ×nh  b l  ti h kinh tÕ    ¶nh  ëng  n   h ®Õ kh¶  n¨ng thu  åi vèn. Lîi h     Ých  µkho¶n  înhuËn  ctÝnh  õho¹t®éng  ña  µis¶n    l  l i í  t    c t  thuªtrong kho¶ng  êi   th   gian sö  ông   d kinh tÕ  ña  µis¶n  µ    Ëp  ctÝnh  õ sù        Þ tµi   c t  v thu nh í   t   gia t¨ng gi¸tr     s¶n hoÆc     Þthanh  ýcã  Ó    åi® îc. gi¸tr   l   th thu h   07. Thuª  µis¶n  îcph©n  ¹  µthuªtµichÝnh  Õu  éidung  îp ®ång    t  ®  lo i   l    n n  h  thuª tµis¶n  Ó  Ön  Öc     th hi vi chuyÓn  giao  Çn  ínrñiro  µ  î Ých  ¾n   Òn ph l     v l  i g li   quyÒn  ë  ÷u  µis¶n. Thuª  µis¶n  îc ph©n  ¹  µ thuª ho¹t®éng  Õu  éi s h t    t  ®  lo i   l     n n  dung  ña  îp ®ång    µis¶n  c h  thuªt   kh«ng  ã  ù  c s chuyÓn  giao phÇn  ínrñiro vµ  î   l       l  i Ých  ¾n  Òn víi g li     Òn  ë  ÷u  µis¶n. quy s h t   08.Bªn    cho    µ  thuªph¶ix¸c®Þnh    µis¶n  µthuªtµichÝnh  thuªv bªn       thuªt   l      hay    ¹t®éng  thuªho   ngay  ¹ thêi®iÓ m   ëi®Ç u     µis¶n. t    i kh   thuªt   09.ViÖc  ©n  ¹ thuªtµis¶n  µthuªtµichÝnh    ph lo i       l      hay    ¹t®éng  thuªho   ph¶i  c¨n cø  µo    v b¶n  Êt c¸c ®iÒu  ch     kho¶n    ghitrong hîp ®ång. V Ý   ô    êng  îp      d c¸c tr h  th ng  Én  n   îp ®ång    µi Ýnh  µ: ê d ®Õ h   thuªt   ch l a) Bªn    cho  thuªchuyÓn    giao quyÒn  ë  ÷u  µis¶n    s h t  cho  bªn      Õt  thuªkhih thêih¹n thuª;    b) T¹ithêi®iÓ m   ëi®Ç u     µis¶n,bªn    ã  Òn  ùa chän       kh   thuªt     thuªc quy l  mua   l¹tµis¶n    íi    i thuªv  møc    ctÝnh  Êp  ¬n    Þhîp lývµo  èithêih¹n thuª. gi¸í   th h gi¸tr       cu         c) Thêih¹n    µis¶n  Õm  Çn  ínthêigian sö  ông      thuªt   chi ph l     d kinh tÕ  ña  µi   c t  s¶n  cho  ïkh«ng  ã  ù  d  c s chuyÓn giao quyÒn  ë  ÷u;   sh d)  ¹ithêi®iÓ m   ëi®Ç u   T    kh   thuªtµis¶n,gi¸trÞ hiÖn  ¹  ña         ti c kho¶n thanh  to¸ntiÒn thuªtèi Óu chiÕm  Çn  íngi¸trÞhîp lýcña  µis¶n         thi   ph l           t  thuª; ®)  µi s¶n  T  thuªthuéc  ¹    lo ichuyªn dïng  µ     m chØ  ã  c bªn thuªcã    kh¶ n¨ng  sö  ông  d kh«ng  Çn  ã  ù  c c s thay ® æi,s÷a  ÷a  ínnµo.     ch l   10. Hîp  ng    ®å thuªtµis¶n  òng  îc coilµ hîp ®ång     c ®        thuªtµichÝnh  Õu      n hîp ®ång    tho¶ m∙n  t  Êt m ét    Ý nh   trong ba    êng  îp sau:   (3)tr h  a)  Õ u   N bªn thuª huû  îp  ng  µ  n   ï tæn  Êt ph¸tsinh li     h ®å v ®Ò b   th       ªnquan  ®Õ n   Öc  û  îp ®ång  vi hu h   cho  cho  bªn  thuª; b) Thu  Ëp    nh hoÆc  tæn  Êtdo  ù  th   s thay ® æi    Þhîp lýcña    Þcßn    gi¸tr       gi¸tr   l¹cña  µis¶n    ¾n  íi   i t  thuªg v   thuª; bªn    c) Bªn    ã    thuªc kh¶  n¨ng  Õp tôcthuªl¹ tµis¶n  ti           i sau    Õt  ¹n  îp ®ång  khih h h   thuªvíi Òn thuªthÊp  ¬n      Þ  êng.    ti     h gi¸thuªth tr 11.Ph ©n  ¹    µis¶n  îcthùc hiÖn  ¹ thêi®iÓ m   ëi®Ç u     lo ithuªt   ®    ti     kh   thuª.BÊt    cø  ¹  êi®iÓ m   µo    ti   th n hai bªn tho¶  Ën  thu thay  æi    iÒu  ® c¸c ® kho¶n  ña  îp  ch ®ång  õgia h¹n  îp ®ång)  Én  n   ù  (tr     h   d ®Õ s thay ® æi    c¸ch ph©n  ¹    µis¶n    lo ithuªt   theo      Èn  õ ®o¹n  ®Õ n   o¹n  t¹  êi®iÓ m   ëi®Ç u   c¸c tiªuchu t   06  ® 10  i  th kh   thuªtµi    s¶n,th×    iÒu    c¸c ® kho¶n  íithay ® æi  µy  îc¸p dông  m    n ®    cho  ètthêigian hîp su       
 15. 15 ®ång. Tuy    nhiªn,thay ® æi  Ò   c tÝnh  Ý  ô, thay ® æi  c tÝnh  êigian  ö      v í  (v d     í  th   s dông kinh tÕ    hoÆc     Þ cßn  ¹ cña  µis¶n  gi¸tr   l i t  thuª)hoÆc     thay ® æi    kh¶ n¨ng  thanh    ña  thuª, to¸nc bªn    kh«ng  Én  n   ù  ©n  ¹ míivÒ     µis¶n. d ®Õ s ph lo i   thuªt       12.Thuª  µis¶n  µquyÒn  ö  ông  t  µ  µ  îcph©n  ¹ lµthuªho¹t   t  l  sd ®Ê v nh ®   lo i         ®éng  hoÆc     µichÝnh.Tuy  thuªt     nhiªn®Êt  êng  ã  êigian sö  ông    th c th    d kinh tÕ    v«  ¹n  µ  Òn  ë  ÷u  Ï kh«ng  h v quy s h s  chuyÓn giao cho bªn thuªkhihÕt  êih¹n     th   thuª,bªn    thuª kh«ng  Ën  Çn  ín  ñiro  µ  î Ých  ¾n   Òn víiquyÒn  ë    nh ph l  r   v l   i g li     s h÷u  t  ®ã     µis¶n  µquyÒn  ö  ông  t  êng  îcph©n  ¹  µthuª ®Ê do  thuªt   l  sd ®Ê th ®  lo i     l ho¹t®éng. Sè   Òn thuªtµis¶n  µquyÒn  ö  ông  t  îcph©n    Çn        ti       l  sd ®Ê ®   bæ d cho suètthêigian thuª.      G hi  h Ë n  thuª t µi n  s¶n trong b¸o c¸o t µi ch Ý n h   c ñ a bªn thuª Thuª  µichÝnh t  13. Bªn      Ën  µis¶n    µichÝnh  µtµis¶n  µ  î ph¶itr¶trªn   thuªghinh t   thuªt   l    v n       B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n víicïng  ét    Þ b»ng  íigi¸trÞ hîp  ýcña  µis¶n     m gi¸tr   v      l  t  thuª t¹  êi®iÓ m   ëi®Ç u    i  th kh   thuª tµis¶n. N Õ u     Þ hîp  ýcña  µis¶n       gi¸tr   l  t  thuª   cao  ¬n    ÞhiÖn  ¹ cña  h gi¸tr   ti  kho¶n  thanh    Òn thuªtèithiÓu  to¸nti       cho  Öc  vi thuª   tµis¶n  ×      th ghi theo    Þ hiÖn  ¹  ña  gi¸tr   ti c kho¶n  thanh  to¸n tiÒn    thuª tèithiÓu.      Tû  Ö  ÕtkhÊu    Ýnh    Þ hiÖn  ¹  ña  l chi   ®Ó t gi¸tr   ti c kho¶n  thanh    Òn  to¸nti thuªtèi   thiÓu cho  Öc    µis¶n  µl∙suÊt ngÇ m   nh  vi thuªt   l    i   ®Þ trong hîp ®ång    µis¶n     thuªt   hoÆc     Êt ghitrong hîp ®ång. Trêng  îp kh«ng  Ó    nh  îcl∙suÊt l∙ su     i      h  th x¸c ®Þ ®    i   ngÇ m   nh  ®Þ trong hîp ®ång    × sö  ông    Êt biªn®i     thuªth   d l∙su     vay  ña  thuª i c bªn    tµis¶n    Ýnh    ÞhiÖn  ¹ cña    ®Ó t gi¸tr   t  i kho¶n thanh    Òn thuªtèi Óu. to¸nti       thi 14. Khi tr×nh bµy         c¸c kho¶n  î ph¶itr¶vÒ   n      thuªtµichÝnh     trong b¸o      c¸o tµichÝnh,ph¶iph©n  Ötnîng ¾n  ¹n vµ  îdµih¹n.       bi     h   n    15. Chi phÝ   ùc tiÕp     tr   ph¸tsinh ban  u   ªnquan  n   ¹t®éng      ®Ç li   ®Õ ho   thuª   tµichÝnh, nh    Ý  m       chiph ®µ ph¸n  ý  îp ®ång  îcghinhËn  µo  kh  ®   v nguyªn gi¸tµi     s¶n  i  ® thuª. 16. Kho¶n    thanh to¸n tiÒn    thuª tµis¶n     thuª tµichÝnh     ph¶i ® îc chia ra       thµnh    Ý  µichÝnh  µ  chiph t   v kho¶n  ph¶itr¶nî gèc.Chi phÝ  µichÝnh          t  ph¶i® îc    tÝnh theo  õng  ú  Õ     t k k to¸ntrong suètthêih¹n          thuªtheo  û lÖ    Êt ®Þnh  ú  t   l∙su   i k cè  nh    è    îcßn  ¹cho  çi kú  Õ   ®Þ trªns d n   l  i m   k to¸n. 17. Thuª  µichÝnh  Ï ph¸tsinh chiphÝ   Êu    t  s       kh hao  µis¶n  µ    Ý   µi t  v chiph t   chÝnh  cho  çi  ú  Õ   m k k to¸n.Ch Ýnh    s¸ch khÊu    hao  µis¶n  t  thuªph¶inhÊt qu¸n        víichÝnh    s¸ch khÊu    hao  µis¶n  ïng  ¹  éc  ë  ÷u  ña  t  c lo i thu s h c doanh  nghiÖp  i  ® thuª.N Õ u     kh«ng  ¾c  ¾n  µ bªn  ch ch l  thuªsÏ cã  Òn  ë  ÷u  µis¶n    Õt      quy s h t  khih h¹n  îp  ng  h ®å thuªth×  µis¶n    t  thuªsÏ ® îc khÊu       hao theo  êigian  ¾n   ¬n  th   ng h gi÷a thêih¹n thuªhoÆc   êigian sö  ông  ÷u  ch  ña  ã.      th    d hÝcn 18. Khi tr×nh bµy  µis¶n       t  thuªtrong b¸o    µichÝnh      c¸o t   ph¶itu©n  ñ c¸c   th     quy  nh  ña  ®Þ c ChuÈn  ùc  Õ     m k to¸n"TSC§  ÷u  ×nh". hh
 16. 16 Thuª  ¹t®éng ho   19. C¸c    kho¶n thanh    Òn  to¸n ti thuªho¹t®éng     (Kh«ng  bao  å m     Ý   g chiph dÞch  ô,b¶o  Ó m   µ  v  hi v b¶o  ìng)ph¶i® îcghinhËn  µchiphÝ  d       l    s¶n  Êt,kinh xu     doanh  theo ph¬ng    ph¸p ® êng  ¼ng    th cho  ètthêih¹n thuªtµis¶n,kh«ng  ô  su             ph thuéc vµo  ¬ng    ph thøc thanh    to¸n,trõkhi¸p dông  ¬ng         ph ph¸p tÝnh    kh¸c hîp lý      h¬n. G hi  h Ë n  thuª t µi n  s¶n trong b¸o c¸o t µi ch Ý n h   c ñ a bªn ch o  thuª Thuª  µichÝnh t  20. Bªn cho  thuª ph¶i ghi nhËn    Þ  µis¶n       gi¸ tr t   cho thuª tµichÝnh  µ    l  kho¶n ph¶ithu trªnB¶ng  ©n  i kÕ         c ®è   to¸nb»ng    Þ ®Ç u    Çn  gi¸tr   tthu trong hîp    ®ång cho    µichÝnh. thuªt   21. §èi víithuªtµichÝnh  Çn  ínrñiro  µ  î Ých          ph l     v l  i kinh tÕ  ¾n   Òn víi  g li     quyÒn  ë  ÷u  µis¶n  îc chuyÓn  s h t  ®  giao cho bªn thuª,v×  Ëy      v c¸c kho¶n  ph¶i  thu  Ò   v cho  thuª tµichÝnh     ph¶i ® îc ghi nhËn  µ kho¶n      l  ph¶i thu  èn  èc  µ    vgv doanh    µichÝnh  õkho¶n  u    µ  Þch  ô  ña  cho  thu t   t  ®Ç tv d v c bªn  thuª. 22.ViÖc    Ën    ghinh doanh    µichÝnh  thu t   ph¶idùa    ¬  ë    Êt ®Þnh     trªnc s l∙su   i kú  è  nh    c ®Þ trªntæng  è    u    Çn  s d ®Ç tthu cho    µi Ýnh. thuªt  ch   23. Bªn    cho thuªph©n      bæ doanh    µichÝnh  thu t   trong suètthêigian cho         thuªdùa      Êt thuª®Þnh  ú  è  nh    è    u    Çn    trªnl∙su     i k c ®Þ trªns d ®Ç tthu cho    µi thuªt   chÝnh. C¸c    kho¶n thanh    Òn thuªtµichÝnh  to¸nti       cho  õng  ú  Õ     t k k to¸n(Kh«ng  bao  å m     Ý   g chiph cung  Êp  Þch  ô) ® îctrõvµo  u    ép    µm  cd v     ®Ç tg ®Ó l gi¶m  i  ® sè  èn  èc  µ  v g v doanh    µichÝnh  a  ùc hiÖn. thu t   ch th   24. C¸c    Ý   ùc tiÕp    chi ph tr   ban  u     ¹o ra  ®Ç ®Ó t   doanh  thu  µichÝnh    t  nh tiÒn hoa  ång  µ    Ý    h v chiph ph¸p  ýph¸tsinh khi®µ m   l       ph¸n  ý  Õt  îp ®ång  ­ kk h  th êng  bªn  do  cho thuª chi tr¶vµ  îc ghi nhËn     ®   ngay  µo    Ý   v chi ph trong  ú    k khi ph¸tsinh hoÆc   îcph©n    Çn  µo    Ý      ®  bæ d v chiph theo  êih¹n  th   cho  thuªtµis¶n     phïhîp víi Öc    Ën       vi ghinh doanh    thu. Thuª  ¹t®éng ho   25.Bªn    cho    thuªph¶ighinhËn  µis¶n     t  cho    ¹t®éng    thuªho   trªnB¶ng  ©n  c ®èi kÕ       to¸ntheo c¸ch ph©n  ¹ tµi     lo i     s¶n  ña  c doanh  nghiÖp. 26.Doanh      thu cho    ¹t®éng  thuªho   ph¶i® îcghinhËn      theo ph¬ng    ph¸p ® ­   êng  ¼ng  th trong  èt thêih¹n  su     cho thuª,kh«ng  ô  éc  µo  ¬ng    ph thu v ph thøc   thanh to¸n, õkhi¸p dông  ¬ng         tr ph ph¸p tÝnh    kh¸chîp lýh¬n.      27. Chi phÝ     cho    ¹t®éng, bao  å m   khÊu  thuªho     g c¶  hao  µis¶n  t  cho  thuª,   ® îcghinhËn  µchiphÝ     l    trongkú        khiph¸tsinh. 28. Chi  Ý   ùc tiÕp    ph tr   ban  u     ¹o ra  ®Ç ®Ó t   doanh  thu  õ nghiÖp  ô    t  v cho thuª ho¹t®éng  îc ghi nhËn      ®   ngay  µo    Ý   v chiph trong kú      khiph¸tsinh hoÆc       ph©n    Çn  µo    Ý   bæ d v chi ph trong  èt thêih¹n  su     cho thuª phï hîp  íiviÖc       v  ghi nhËn  doanh    thu cho    ¹t®éng. thuªho  
 17. 17 29. KhÊu    hao  µis¶n  t  cho  thuª ph¶i dùa    ét  ¬  ë  Êt      trªn m c s nh qu¸n  íi v  chÝnh  s¸ch khÊu    hao  ña  c bªn  cho      ông  i víinh÷ng  µis¶n ¬ng  ù, thuª¸p d ®è     t  t t  vµ    Ý   Êu  chiph kh hao  ph¶i® îc tÝnh     theo quy  nh  ña  ®Þ c ChuÈn  ùc  Õ     m k to¸n “Tµi s¶n  è  nh   ÷u  ×nh”  µ    c ®Þ hh v ChuÈn  ùc   Õ   m k to¸n “Tµis¶n  è  nh         c ®Þ v« h×nh”. 30.Bªn    cho    µdoanh  thuªl   nghiÖp  s¶n  Êt hay  xu   doanh  nghiÖp  ¬ng  ¹i th m  ghi nhËn    doanh  tõ nghiÖp  ô  thu    v cho thuªho¹t®éng     theo  õng  êih¹n    t th   cho thuª. Giao  Þch  d b¸n  µ  v thuª l¹i µis¶n     t 31.Giao  Þch  vµ    ¹ tµis¶n  îcthùc hiÖn    µis¶n  îcb¸n  µ    d b¸n  thuªl     i ®    khit   ®  v ® îc chÝnh  êi b¸n    ng   thuª l¹   ¬ng    i Ph . ph¸p  Õ   k to¸n ¸p  ông   d cho    c¸c giao  Þch  d b¸n vµ    ¹tµi   thuªl     i s¶n  ú thuéc theo lo¹ thuªtµis¶n. tu       i      32. N Õ u   vµ    b¸n  thuªl¹ tµis¶n  µ thuªtµichÝnh, kho¶n       i l       chªnh  Öch  ÷a l gi   thu  Ëp  nh b¸n  íigi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n  v      li  t  ph¶i ph©n      bæ cho  èt thêigian su       thuªtµis¶n.    33. N Õ u     thuª l¹ tµis¶n  µ thuª tµichÝnh  ã   i     l     c nghÜa  bªn cho  thuª cung    cÊp  µichÝnh  t  cho bªn  thuª,® îc ®¶m      b¶o b»ng  µis¶n. Kho¶n  t    chªnh  Öch  l gi÷a thu nhËp    µis¶n  íi   Þcßn  ¹trªnsæ   Õ        b¸n t   v   tr   gi¸ l     k to¸nkh«ng  îcghinhËn  i ®   ngay  µ m ét  l  kho¶n    õ viÖc  l∙ t   i b¸n  µis¶n  µ   t  m ph¶i ghi nhËn  µ thu  Ëp  a     l  nh ch thùc hiÖn  µ  ©n      v ph bæ cho  ètthêigian thuªtµis¶n. su          34.Giao  Þch    µ    ¹tµis¶n  µthuªho¹t®éng  îcghinhËn      d b¸n v thuªl     i l      ®   khi: ­ N Õ u     ® îctháa  Ën      gi¸b¸n    thu ë møc    Þ hîp lýth× c¸c kho¶n  çhoÆc   gi¸tr           l  l∙ph¶i® îcghinhËn    i     ngay  trong kú      ph¸tsinh; ­ N Õ u     thÊp  ¬n    Þ hîp lýth×      gi¸b¸n  h gi¸tr       c¸c kho¶n    l∙hoÆc   çcòng  i l  ph¶i   ® îcghinhËn     ngay trong kú      ph¸tsinh,trõtr ng  îp kho¶n  ç® îcbï ®¾ p      ê h   l      b»ng  kho¶n  thuªtrong t ng      ét     ¬ laië m møc     gi¸thuªthÊp  ¬n      h gi¸thuªthÞ  êng. Tr­   tr   êng  îp  µy  h n kho¶n  çkh«ng  îc ghi nhËn  l  ®   ngay  µ   m ph¶iph©n    Çn  µo    bæ d v chiphÝ  ï hîp víikho¶n    ph       thanh    Òn thuªtrong suètthêigian m µ   µis¶n  to¸nti            t  ®ã   îcdù  Õn  ö  ông; ®   ki s d ­ N Õ u     cao  ¬n    Þhîp lýth× kho¶n    gi¸b¸n  h gi¸tr         chªnh  Öch  l cao  ¬n    Þ h gi¸tr   hîp lýph¶i® îcph©n    Çn  µo    Ëp  ï hîp víikho¶n        bæ d v thu nh ph       thanh    Òn to¸nti   thuªtrong suètthêigian m µ   µis¶n    îcdù  Õn  ö  ông.          t  ®ã ®   ki s d 35. N Õ u     thuªl¹ tµis¶n  µ thuªho¹t®éng, tiÒn       i l       thuªvµ      gi¸b¸n  îc tháa ®    thuËn    ë møc    Þ hîp lý,   µ®∙  ùc hiÖn  ét  gi¸tr       l   th   tøc m nghiÖp  ô  hµng  v b¸n  th«ng  th ng  × c¸ckho¶n    ê th     l∙hay  ç® îch¹ch to¸nngay  i l       trongkú      ph¸tsinh. 36. §èivíithuªho¹t®éng, n Õu    Þ hîp lýt¹  êi®iÓ m             gi¸tr       i   th b¸n  µ  v thuªl¹   i tµis¶n  Êp  ¬n    Þ cßn  ¹ cña  µis¶n,kho¶n  çb»ng  è    th h gi¸tr   l i t    l  s chªnh  Öch  ÷a l gi   gi¸trÞcßn  ¹vµ    Þhîp lýph¶i® îcghinhËn     l   gi¸tr       i     ngay trong kú      ph¸tsinh. 37. C¸c    yªu  Çu  ×nh  µy  c tr b b¸o  c¸o  µichÝnh  ña  t  c bªn  thuª vµ    bªn   cho thuª c¸c nghiÖp  ô     v b¸n  µ  v thuª l¹  µis¶n   i  t ph¶i gièng    nhau. Trêng  îp    h trong   tho¶  Ën  thu thuªtµis¶n  ã     c quy  nh  Æc   Öt th×  òng  ®Þ ® bi   c ph¶itr×nh bµy        trªn b¸o c¸o tµi Ýnh.      ch
 18. 18 T r × nh  b µ y b¸o c¸o  µi h Ý n h t  c §èivíibªn     thuª 38.Bªn    µis¶n    thuªt   ph¶itr×nh bµy        c¸cth«ng    Ò     µichÝnh,sau: tinv thuªt     a) Gi¸trÞcßn  ¹cña  µis¶n    ¹ ngµy  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh;     l  i t  thuªt   i l       b) TiÒn        thuªph¸tsinhthªm  îcghinhËn  µchiphÝ    ®   l    trongkú;   c)C¨n  ®Ó     nh  Òn thuªph¸tsinhthªm;   cø  x¸c®Þ ti         d) §iÒu    kho¶n    ¹n thuªhoÆc   Òn  îcmua  µis¶n. giah     quy ®  t  39.Bªn    µis¶n    thuªt   ph¶itr×nh bµy        c¸cth«ng    Ò     ¹t®éng, sau: tinv thuªho     a) Tæng   è  Òn  s ti thuª tèithiÓu     trong  ¬ng    t laicho  îp  ng  h ®å thuª ho¹t     ®éng kh«ng  û  hu ngang  theo c¸cthêih¹n:     ­Tõ  ét      m (1)n¨m  ëxuèng; tr   ­Trªnm ét        (1)n¨m  n   ®Õ n¨m    (5)n¨m; ­Trªnn¨m        (5)n¨m. b) C¨n  x¸c®Þnh    Ý    µis¶n      cø    chiph thuªt   ph¸tsinhthªm;   §èivíibªn     cho  thuª 40. Bªn    cho thuª tµis¶n     ph¶i tr×nh  µy    b c¸c th«ng    Ò   tinv cho thuª tµi    chÝnh,sau:   a) B¶ng  i chiÕu  ÷a tæng  u    ép    ®è   gi   ®Ç tg cho    µis¶n  µ    Þ hiÖn  thuªt   v gi¸tr   t¹  ña  ic kho¶n  thanh    Òn thuªtèithiÓu  to¸nti       cho  Öc    µis¶n  vi thuªt   ph¶ithu vµo     ngµy  Ëp B¸o    µi Ýnh  ña  ú      l  c¸o t  ch c k b¸o c¸o theo c¸cthêih¹n:     ­Tõ  ét      m (1)n¨m  ëxuèng; tr   ­Trªnm ét        (1)n¨m  n   ®Õ n¨m    (5)n¨m; ­Trªnn¨m        (5)n¨m. b) Doanh      thu cho    µichÝnh  a  ùc hiÖn; thuªt   ch th   c) Gi¸trÞcßn  ¹ cña  µis¶n        l  i t  thuªkh«ng  îc®¶m   ®  b¶o  theo  Ýnh    ña  t to¸nc bªn  cho  thuª; d)  ù   D phßng  ü  Õ   lu k cho    c¸c kho¶n ph¶i thu  ã  ßi  Ò     kh ® v kho¶n thanh  to¸ntiÒn thuªtèi Óu;        thi ®)  Òn      Ti thuªph¸tsinh thªm  îcghinhËn  µdoanh      ®   l  thu trong kú.   41. Bªn    cho thuª tµis¶n     ph¶i tr×nh  µy      b c¸c th«ng    Ò   tinv cho thuª ho¹t    ®éng, sau:   a) Kho¶n thanh to¸n tiÒn    thuªtèithiÓu     trong t ng    ña    îp  ng   ¬ laic c¸c h ®å thuªho¹t®éng     kh«ng  û  hu ngang  theo c¸cthêih¹n:     ­Tõ  ét      m (1)n¨m  ëxuèng; tr   ­Trªnm ét        (1)n¨m  n   ®Õ n¨m    (5)n¨m;
 19. 19 ­Trªnn¨m        (5)n¨m. b) Tæng  è  Òn thuªph¸tsinhthªm  îcghinhËn  µdoanh      s ti         ®   l  thu trongkú;   
 20. 20 h Ö  th è ng c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n vi Ö t n a m   C h u È n  m ù c  s è  1 0 ¶n h  h ë n g  c ñ a vi Ö c thay ® æ i   û gi¸ è i ® o¸i t  h (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 165/2002/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  q u y  ® Þ n h  c h u n g 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn   t¾c  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ     ÷ng  k to¸nnh ¶nh  ëng  thay ® æi  û gi¸hèi®o¸itrong h do    t          tr ng  îp  ê h doanh  nghiÖp  ã    c c¸c giao  Þch  d b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc   ã    ¹t c c¸c ho   ®éng    ícngoµi.C¸c  ën     giao  Þch  d b»ng  ¹itÖ  µ    ngo   v c¸c b¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c c¸c ho¹t®éng    ícngoµiph¶i® îcchuyÓn     ën        sang  n  Þ  Òn tÖ  Õ     ña  ®¬ v ti   k to¸nc doanh  nghiÖp,bao  å m:    Ën    g Ghi nh ban  u   µ      ¹ ngµy  Ëp B¶ng  ©n   ®Ç v b¸o c¸o t   i l  c ®èi  Õ   k to¸n;Ghi  Ën    nh chªnh  Öch  û    èi ®o¸i;ChuyÓn   æi  l t gi¸h     ® b¸o c¸o  µi t  chÝnh  ña    ¹t®éng    ícngoµilµm  ¬  ë      Õ   c c¸c ho   ën     c s ghisæ k to¸n,lËp  µ  ×nh   v tr   bµy      µichÝnh. b¸o c¸o t   02.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Öc: vi (a)K Õ         to¸nc¸cgiao dÞch    b»ng  ¹itÖ; ngo     (b) Chuy Ón   æi    ® b¸o c¸o  µichÝnh  ña  ¹t®éng    íc ngoµi khi hîp t  c ho   ën       nhÊt    c¸c b¸o c¸o  µy  µo  n v b¸o  c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp  b»ng  ¬ng  ph ph¸p hîp nhÊt hoÆc   ¬ng       ph ph¸p vèn  ñ  ë  ÷u.   ch s h 03.C¸c    doanh  nghiÖp  ph¶isö  ông  ång  ÖtNam   µm  n  Þ  Òn tÖ   d § Vi   l ®¬ v ti   kÕ   to¸n, õtr ng  îp ® îcphÐp  ö  ông  ét  n  Þ  Òn tÖ     ê h     tr sd m ®¬ v ti   th«ng  ông  d kh¸c.  04. ChuÈn   ùc   µy  m n kh«ng  quy  nh   Öc  ®Þ vi chuyÓn  æi  ® b¸o c¸o  µi t  chÝnh  ña  ét  c m doanh  nghiÖp  õ ®¬n  Þ  Òn  Ö  Õ   t  v ti t k to¸n sang  ét  n  Þ    m ®¬ v tiÒn  Ö  t kh¸c ®Ó   Ën  Ön    thu ti cho  êisö  ông  ∙  ng   d ® quen  éc  íi®¬n  Þ  Òn thu v   v ti   tÖ  îcchuyÓn  æi    ®  ® ®ã hoÆc  cho    ôc  ch ¬ng  ù. c¸cm ®Ý t t 05. ChuÈn  ùc  µy    m n kh«ng    Ëp  n   Öc  ×nh bµy    ång  Òn  ®Ò c ®Õ vi tr   c¸c lu ti ph¸tsinh  õ c¸c giao  Þch    t    d b»ng  ¹itÖ  µ  õ viÖc  ngo   v t   chuyÓn  æi    ång  ® c¸c lu tiÒn  ña  ét  ¹t®éng    íc ngoµi trong  cm ho   ën     b¸o  c¸o u  l chuyÓn  Òn  Ö  ti t (Quy  ®Þnh  ¹ ChuÈn  ùc  t  i m "B¸o c¸o l chuyÓn  Òn tÖ").    u  ti   06.C¸c  Ëtng÷    thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: Ho¹t®éng    íc ngoµi:Lµ        ën     c¸c chinh¸nh,c«ng      ty con, c«ng    ªnkÕt,   ty li     c«ng    ªndoanh, hîp    ty li     t¸c kinh doanh, ho¹t ®éng  ªnkÕt      li   kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  Ëp  c¸o m µ   ¹t®éng  ña    n  Þ  µy  îcthùc hiÖn    l b¸o    ho   c c¸c ®¬ v n ®     ë m ét  íckh¸cngoµiViÖtNam. n        C¬   ë    ícngoµi:Lµ  ét  ¹t®éng    ícngoµi,m µ     ¹t®éng  ña  s ën     m ho   ën     c¸c ho   c nã  µm ét  Çn  c  Ëp ®èi víi l  ph ®é l       doanh  nghiÖp  Ëp b¸o c¸o. l   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2