Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định 1650/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1650/QĐ-NHNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1650/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1650/Q -NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 83/2009/Q -TTg ngày 27/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng V Giám sát ngân hàng (g i t t là V IV) là ơn v thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có ch c năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng th c hi n nhi m v giám sát chuyên ngành v ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ph i h p v i các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, giám sát ngân hàng trình c p có thNm quy n ban hành. 2. T ch c th c hi n giám sát thư ng xuyên i v i h th ng các t ch c tín d ng, t ch c tài chính quy mô nh : a) Thu nh n, t ng h p, x lý tài li u, thông tin có liên quan n ho t ng giám sát, phân tích và xây d ng cơ s d li u ph c v giám sát ngân hàng; b) Phân tích, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn ho t ng ngân hàng và m c r i ro toàn h th ng t ch c tín d ng; phát hi n, c nh báo s m các r i ro gây m t an toàn ho t ng ngân hàng và nguy cơ d n n vi ph m pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng;
  2. c) Ki m tra, xác minh, ti p xúc v i i tư ng giám sát ngân hàng thu th p thông tin ph c v ho t ng giám sát. d) xu t, ki n ngh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng v vi c yêu c u i tư ng giám sát ngân hàng báo cáo, cung c p các tài li u, thông tin có liên quan theo nh kỳ ho c khi c n thi t; ) Xây d ng các báo cáo giám sát nh kỳ theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; e) xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ki n ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n áp d ng bi n pháp b o m thi hành pháp lu t, phòng ng a, ngăn ch n và x lý r i ro, vi ph m pháp lu t; s a i, b sung, ình ch vi c thi hành, h y b nh ng quy nh trái pháp lu t ho c nh hư ng n an toàn ho t ng ngân hàng. 3. T ch c nghiên c u, xây d ng h th ng giám sát; ng d ng khoa h c và công ngh thông tin vào ho t ng giám sát ngân hàng; hi n i hóa cơ s v t ch t, k thu t c a h th ng giám sát ngân hàng. 4. Làm u m i tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng và hư ng d n nghi p v giám sát ngân hàng. 5. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng và hoàn thi n h th ng thông tin; theo dõi ôn c vi c ch p hành ch thông tin, báo cáo ph c v giám sát ngân hàng. 6. Qu n lý, v n hành h th ng giám sát t xa và h th ng h t ng công ngh thông tin c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 7. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong vi c x lý ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý sai ph m trong vi c ch p hành ch thông tin báo cáo c a các i tư ng giám sát thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 8. Trao i thông tin, k t qu giám sát và ph i h p v i các ơn v liên quan thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong vi c x p lo i các t ch c tín d ng và t ch c tài chính quy mô nh . 9. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng T ng h p và Thu th p, x lý thông tin. 2. Phòng Giám sát các t ch c tín d ng trong nư c.
  3. 3. Phòng Giám sát các t ch c tín d ng nư c ngoài. Nhi m v c th c a các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy nh. i u 4. Lãnh o i u hành 1. Lãnh o V Giám sát ngân hàng là V trư ng. Giúp vi c V trư ng có m t s Phó V trư ng. V trư ng và các Phó V trư ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c trên cơ s ngh c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. 2. Nhi m v và quy n h n c a V trư ng: a) T ch c th c hi n nhi m v c a V ư c quy nh t i i u 2 và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a V ; b) Quy t nh chương trình, k ho ch và bi n pháp công tác c a V ; c) ư c ký các gi y t , văn b n hành chính thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; d) xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương ương theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t; ) Qu n lý, s d ng và th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c c a V theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó V trư ng: a) Ch p hành s phân công c a V trư ng; giúp V trư ng ch o, i u hành m t s lĩnh v c công tác c a V , ch u trách nhi m trư c V trư ng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách; b) Ký thay V trư ng trên m t s gi y t , văn b n hành chính và nghi p v theo s phân công c a V trư ng; c) Khi V trư ng v ng m t, m t Phó V trư ng ư c y nhi m (b ng văn b n) thay m t V trư ng i u hành, gi i quy t các công vi c c a V , ch u trách nhi m v các công vi c ã gi i quy t và ph i báo cáo l i khi V trư ng có m t. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Th trư ng các
  4. ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3, i u 5; - Ban lãnh o NHNN; - Các ơn v thu c NHNN; - Lưu: VP, TCCB1. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản