Quyết định 1653/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định 1653/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1653/QĐ-NHNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1653/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1653/Q -NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 83/2009/Q -TTg ngày 27/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Văn phòng là ơn v thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có ch c năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong vi c ch o, i u hành ho t ng c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; th c hi n công tác t ch c, nhân s , ào t o, qu n lý tài s n, tài chính; th c hi n công tác hành chính, văn thư và lưu tr c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chương trình, k ho ch công tác c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng t ng h p, i u ph i ho t ng theo chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t; c th : a) Xây d ng chương trình công tác nh kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và dài h n c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t; b) Thông báo chương trình công tác ã ư c phê duy t t i các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng th c hi n; c) T ch c, theo dõi, ôn c và giám sát th c hi n chương trình công tác ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t;
  2. d) Xây d ng các báo cáo nh kỳ và t xu t v k t qu th c hi n các nhi m v c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 2. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng v công tác t ch c, nhân s và ào t o c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n mô hình, cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; b) Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và ch , chính sách ãi ng , tuy n d ng, s d ng, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, ngh hưu, thôi vi c, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân c p, y quy n; c) Ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và t i ph m, phòng, ch ng r a ti n; d) Lưu tr h sơ cán b , công ch c, viên ch c thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy nh và thNm quy n. 3. Làm u m i giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trong vi c t ng h p k ho ch và t ch c tri n khai xây d ng d th o các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi trách nhi m c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 4. Làm u m i ti p nh n và khai thác ngu n tài tr c a nư c ngoài và t ch c qu c t ph c v nhi m v phát tri n Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; ph i h p v i các ơn v liên quan qu n lý các d án h tr k thu t cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 5. Th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Qu n lý, s d ng con d u c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, d u tên c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và các Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, d u b o m t và các lo i d u hành chính khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p nh n, ki m tra v m t th th c, th t c ban hành các văn b n c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; c) Làm th t c nh p c nh cho oàn khách qu c t n làm vi c; h chi u, th th c xu t c nh cho các oàn công tác c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng i công tác nư c ngoài. 6. Giúp Chánh Thanh tra giám sát th c hi n các công tác i n i, i ngo i c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; làm u m i ti p khách n giao d ch; ph i h p các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng t ch c h i th o, h i ngh , giao ban.
  3. 7. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng th c hi n công tác thông tin tuyên truy n c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 8. Làm u m i tri n khai th c hi n các chương trình c i cách hành chính, hi n i hóa công s và b o m tr t t , k cương và th c hi n quy ch làm vi c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 9. Ph i h p v i các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo dõi thi ua và vi c ch p hành k lu t lao ng. 10. Ph i h p v i các ơn v có liên quan m b o các i u ki n, phương ti n v t ch t c n thi t (s a ch a, mua s m công c lao ng, văn phòng phNm, b trí nơi làm vi c…) ph c v cho các ho t ng t i tr s c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 11. B o m các kinh phí c n thi t ph c v cho các ho t ng (l p d án kinh phí, h n m c và s d ng kinh phí, báo cáo chi tiêu…) c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo ch quy nh. 12. T ch c th c hi n công tác k toán, tài v , ch ti n lương và ph c p, các lo i b o hi m, t ch c chăm lo i s ng v t ch t… cho cán b t i tr s c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy nh. 13. T ch c ki m soát i v i các kho n chi tiêu c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nh m b o m úng ch quy nh. 14. B o m an ninh tr t t , b o v môi trư ng, phòng, ch ng cháy, n , thiên tai… 15. Qu n lý, s d ng tài s n ư c giao c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 16. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng T ng h p. 2. Phòng T ch c, nhân s . 3. Phòng Hành chính, qu n tr . Nhi m v c th c a các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy nh. i u 4. Lãnh o i u hành 1. Lãnh o Văn phòng là Chánh Văn phòng. Giúp vi c Chánh Văn phòng có m t s Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c trên cơ s ngh c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
  4. 2. Nhi m v và quy n h n c a Chánh Văn phòng: a) T ch c th c hi n nhi m v c a Văn phòng ư c quy nh t i i u 2 và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Văn phòng; b) Quy t nh chương trình, k ho ch và bi n pháp công tác c a Văn phòng; c) ư c ký các gi y t , văn b n hành chính thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; d) xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương ương theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t; ) Qu n lý, s d ng và th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c c a ơn v theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó Chánh Văn phòng: a) Ch p hành s phân công c a Chánh Văn phòng; giúp Chánh Văn phòng ch o, i u hành m t s lĩnh v c công tác c a Văn phòng, ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách; b) Ký thay Chánh Văn phòng trên m t s gi y t , văn b n hành chính và nghi p v theo s phân công c a Chánh Văn phòng; c) Khi Chánh Văn phòng v ng m t, m t Phó Chánh Văn phòng ư c y nhi m (b ng văn b n) thay m t Chánh Văn phòng i u hành, gi i quy t các công vi c c a Văn phòng, ch u trách nhi m v các công vi c ã gi i quy t và ph i báo cáo l i khi Chánh Văn phòng có m t. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3, i u 5; - Ban lãnh o NHNN;
  5. - Các ơn v thu c NHNN; - Lưu VP, TCCB1. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản