Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
204
lượt xem
21
download

Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1666/QĐ-NHNN ----------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ VÀO DANH MỤC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------------------- THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tín dụng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Các ngân hàng thương mại được sử dụng trái phép Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khả năng thanh khoản trong trường hợp ngân hàng thương mại đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về danh mục, thứ tự ưu tiên, tỷ lệ giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được tính theo mệnh giá. Giá trị trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm quyết định cho vay. Điều 3. Căn cứ mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định số tiền cho vay. Giá trị trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tối thiểu bằng 105% số tiền vay. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. THỐNG ĐỐC - Như Điều 5; PHÓ THỐNG ĐỐC - Ban lãnh đạo NHNN; - Lưu: VP, Vụ TD (5) Nguyễn Đồng Tiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản