intTypePromotion=3

Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:72

0
178
lượt xem
19
download

Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 167/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. q uy Õt  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è :  ë 167/2000/Q§­B T C   n g µ y  25 th¸ng 10 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  C h Õ  ® é   V b¸o c¸o t µi  ch Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p b é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  LuËt Doanh    cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4  Nh n   20    n¨m  1995; ­ C¨n  LuËt  cø  Doanh nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  th¸ng  n¨m   ng 12  6  1999; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    îcc«ng  è    cø  l K to¸nv Th kª ®   b theo  Önh  è  L s 06­ LCT/H§NN   µy  ng 20/5/1988  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  Õ   c H ®å Nh n   §i l tæ  k to¸nNhµ   ícban  µnh    n  h theo  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  ®Þ s 25­ ng 18/3/1989 cña  éi    H ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ);    ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; ®Þ chiti    h Lu   tn     i   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    ôc  ô  tinph v c«ng    t¸cqu¶n  ýkinh  l  tÕ, tµichÝnh  ña       c c¸c doanh nghiÖp  µ    i  îng  ã  ªnquan, theo    v c¸c ®è t c li     ®Ò nghÞ  ña  ô  ëng  ô  Õ     Õ     µ  c V tr V Ch ®é k to¸nv Ch¸nh    v¨n phßng  é  µichÝnh, BT  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Õ     c¸o  µichÝnh  dông  h Ch ®é b¸o  t   ¸p  cho  Êtc¶    t   c¸c doanh nghiÖp  éc m äi  Ünh  ùc,m äi  µnh  Çn  thu   l v  th ph kinh tÕ.H Ö   èng          th b¸o c¸o tµichÝnh    doanh  nghiÖp,gå m:   ­Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung; ­H Ö   èng  Óu  É u       µichÝnh;   th bi m b¸o c¸o t   ­Néi dung  µ  ¬ng     v ph ph¸p lËp b¸o c¸o tµichÝnh.          §i Ò u 2: C¸c c«ng    ty,Tæng  c«ng    ty c¨n  vµo  Õ     cø  ch ®é b¸o c¸o  µi t  chÝnh  doanh nghiÖp, tiÕn  µnh    h nghiªn cøu, cô  Ó  ãa  µ  ©y  ùng  Ö       th h vx d h thèng  Õ     c¸o tµichÝnh  ï hîp víi Æc   iÓ m   ch ®é b¸o      ph       ® ® s¶n  Êt,kinh doanh, xu       yªu  Çu  c qu¶n  ýtõng  µnh, tõng  Ünh  ùc  ¹t®éng  µ    ông  l  ng   l v ho   v ¸p d sau    ã  khic sù  áa thuËn  ng    th   ®å ý b»ng   v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT 
 2. §i Ò u  3: Ch Õ     ®é b¸o c¸o  µichÝnh  t  doanh nghiÖp ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  µy  îc¸p dông  èng  Êt trong c¶  íckÓ   õngµy  ®Þ n ®    th nh     n   t  01/01/2001.  C¸c  quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é b¸o  c¸o  µichÝnh  t  doanh nghiÖp ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay thÕ      c¸c quy  nh  Ò   Ö   èng  c¸o tµichÝnh    ®Þ v h th b¸o      ban hµnh  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  µ    v c¸cTh«ng  t söa  æi, bæ     ®   sung  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  ña  é   µi chÝnh. c BT    C¸c  µnh,c¸cc«ng    ng    ty,tæng  c«ng    ã  Õ         µichÝnh  Æc   ï®∙  tyc ch ®é b¸o c¸o t   ® th  ® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën    T  ch thu hoÆc   quy  nh  íc®©y,  ®Þ tr   ph¶ic¨n cø  µo  Õ       v ch ®é       µichÝnh  b¸o c¸o t   ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  Õn hµnh  öa  æi,bæ     ®Þ n ti   s®   sung  cho  ïhîp. ph   §i Ò u    û   4: U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m     chØ   o, tr Ón khai thùc  Ön  Õ     ®¹   i     hi ch ®é b¸o c¸o  µichÝnh  t  doanh nghiÖp      n  Þ    a  µn  ë c¸c®¬ v trªn®Þ b qu¶n  ý. l Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  µi BC tr C T  chÝnh  doanh  nghiÖp, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Thu Õ,  ô   ëng  ô   µi V tr V T  chÝnh  ©n  µng  µ    chøc  µichÝnh  Þu  ng h v c¸c tæ  t  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  µ    h d v tæ chøc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C h Õ  ® é  b¸o c¸o t µi h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p  c (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 167/2000/Q§­ BTC ngµy  th¸ng10  25    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g I  ô c  ® Ý c h  c ñ a vi Ö c l Ë p b¸o  ­ M c¸o  µi h Ý n h t  c H Ö   èng  th b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp  îc lËp  íim ôc   ch  ®  v  ®Ý sau: 1­ Tæng   îp  µ  ×nh bµy  ét  h v tr   m c¸ch tæng    qu¸t,toµn  Ön  ×nh  ×nh  µi   di t h t  s¶n, nguån  èn, c«ng  î,t×nh  ×nh  µ  Õt    v  n  h v k qu¶  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh  ña  c doanh  nghiÖp trong m ét  ú  Õ     k k to¸n. 2­ Cung  Êp      c c¸c th«ng    tinkinh tÕ,tµichÝnh  ñ  Õu       ch y cho  Öc  ¸nh    vi ® gi¸ t×nh  ×nh  µ  Õt  h v k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp, ®¸nh    ùc  ¹ng tµi   gi¸th tr     chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp  trong kú  ¹t®éng  ∙    ho   ® qua  µ  ÷ng  ù  o¸n  v nh d® trong   t ng    ¬ lai Th«ng    ña  c¸o tµichÝnh  µc¨n cø  . tinc b¸o      l     quan  äng cho  Öc      tr   vi ®Ò ra c¸c quyÕt  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t ®éng  l  h ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh,   hoÆc   u    µo  ®Ç t v doanh  nghiÖp  ña    ñ  c c¸c ch doanh  nghiÖp, chñ  ë  ÷u, c¸c   sh     nhµ  u  ,c¸cchñ  îhiÖn  ¹ vµ ¬ng    ña  ®Ç t    n  t  t i laic doanh nghiÖp. II  ­ N é i d u n g  c ñ a h Ö  th è ng b¸o c¸o t µi h Ý n h  c 1­ B¸o  tµichÝnh  c¸o    quy  nh  ®Þ cho    c¸c doanh nghiÖp bao  å m   biÓu  g 4  m Éu     b¸o c¸o: ­B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n M Éu  sè  B  01  ­  DN ­K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh   M Éu  sè  B  02  ­  DN ­Lu    chuyÓn  Òn tÖ ti   M Éu  sè  B  03  ­  DN ­ThuyÕt    minh      µichÝnh b¸o c¸o t   M Éu  sè  B  09  ­  DN Ngoµi ra,®Ó   ôc  ô  cÇu     ph v yªu  qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh, yªu  Çu  l        c chØ   ®¹o, ®iÒu  µnh, c¸c ngµnh, c¸c Tæng     h       c«ng      Ëp  oµn  ty,c¸c t ® s¶n  Êt,li   xu   ªn hiÖp    Ý  c¸c x nghiÖp, c¸c c«ng    ªndoanh..  ã  Ó     ty li   . th quy  nh  c ®Þ thªm      c¸c b¸o c¸o tµichÝnh    Õtkh¸c.    chiti   2­  éi  N dung, ph¬ng    ph¸p  Ýnh  t to¸n,h×nh    thøc  ×nh  µy    tr b c¸c chØ     tiªu trong tõng    b¸o  quy  nh  c¸o  ®Þ trong chÕ     µy  îc ¸p  ông  èng  Êt cho    ®é n ®   d th nh   c¸cdoanh    nghiÖp.
 4. 4 Trong    ×nh ¸p dông,n Õu  Êy  Çn  Õt,   qu¸ tr       th c thi   doanh  c¸c nghiÖp  ã  Ó  c th bæ  sung,söa  æi    ® hoÆc     Õtc¸c chØ    chiti     tiªucho  ï hîp víi® Æc   iÓ m   ¹t ph       ® ho   ®éng  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  × nh,  ng  cm nh ph¶i ® îc Bé   µi chÝnh  Êp      T  ch thuËn b»ng    v¨n b¶n. III­ Tr¸ch n hi Ö m, th êi ¹ n l Ë p v µ  g ö i b¸o c¸o t µi h Ý n h    h  c TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  ph¶i lËp  µ  öi b¸o    vg  c¸o  µichÝnh  t  theo  ng  ®ó c¸c quy  nh  ña  Õ     µy.Riªng b¸o   u    ®Þ c ch ®é n     c¸o l chuyÓn  Òn  Ö  ¹m  êicha  ti t t th   quy  nh  µb¸o    ¾t  éc  ®Þ l   c¸o b bu ph¶ilËp  µ  öinhng    vg  khuyÕn  Ých    kh c¸cdoanh  nghiÖp  Ëp vµ  ö  ông     u  l  sd b¸o c¸o l chuyÓn  Òn tÖ. ti   1­ Thêih¹n lËp vµ  öib¸o    µichÝnh          g   c¸o t   doanh  nghiÖp: B¸o c¸o  µichÝnh  ña    t  c c¸c doanh  nghiÖp ph¶ilËp  µ  öi vµo  èiquý,   vg  cu     cuèi n¨m  µichÝnh    t  cho    ¬  c¸c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc vµ  l  n   cho  doanh nghiÖp  cÊp    trªntheo quy  nh.  êng  îp  ã  ®Þ Tr h c c«ng   ty con  (c«ng    ùc thuéc) th× ty tr      ph¶igöi kÌm     theo b¶n sao b¸o  tµichÝnh  ïng  ý, cïng  c¸o    c qu   n¨m  ña  c c«ng    ty con. 1.1­B¸o    µi Ýnh  ý  i víi   c¸o t   ch qu ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n ­ C¸c doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  µ  ¹ch    l vh to¸n phô  éc    thu Tæng   c«ng    µ    tyv c¸c doanh  nghiÖp  ¹ch    c  Ëp  h to¸n®é l kh«ng  n»m  trong Tæng    c«ng  ty,thêih¹n  öi b¸o  tµichÝnh  ý  Ë m   Êt lµ 20  µy  Ó   õ ngµy  Õt     g  c¸o    qu ch nh     ng k t   k thóc quý;   ­ §èivíi         Tæng  c¸c c«ng    êih¹n  öib¸o    µichÝnh  ý  Ë m   Êt ty,th   g   c¸o t   qu ch nh   lµ45  µy  Ó   õngµy  Õt  óc quý.   ng k t   k th   1.2­B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch n¨m a   èivíi ­§     doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n ­ C¸c doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  µ  ¹ch    l vh to¸n phô  éc    thu Tæng   c«ng    µ    ty v c¸c doanh nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp    l kh«ng  n»m  trong c¸c Tæng      c«ng    êih¹n  öib¸o    µichÝnh  ty,th   g   c¸o t   n¨m  Ë m   Êt lµ30  µy  Ó   õ ngµy  ch nh     ng k t   kÕt  óc n¨m  µichÝnh; th   t  ­ §èivíiTæng       c«ng    êih¹n  öib¸o    µichÝnh  ty,th   g   c¸o t   n¨m  Ë m   Êt lµ ch nh     90  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh. ng k t   k th   t    b­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp   ©n, c«ng    îp danh,thêih¹n  öib¸o c¸o tnh   tyh       g      tµichÝnh    n¨m  Ë m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh. ch nh     ng k t   k th   t  c­  èi víic¸c c«ng    §     ty TNHH, c«ng      Çn,  ty cæ ph doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ    ¹  ×nh  îp t¸cx∙,thêih¹n  öib¸o    µichÝnh    tn     c¸c lo ih h         g   c¸o t   n¨m chË m   Êt lµ90  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh. nh     ng k t   k th   t  1.3­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ã  c n¨m  µichÝnh  Õt  óc kh«ng  µo  µy  t  k th   v ng 31/12  µng  h n¨m  ×  th ph¶igöib¸o    µichÝnh  ý  Õt  óc vµo  µy     c¸o t   qu k th   ng 31/12  vµ  ã  è  ükÕ   õ®Ç u   c s lu   t   n¨m  µichÝnh  n   Õt  µy  t  ®Õ h ng 31/12. 2­ N¬i nhËn      µichÝnh    b¸o c¸o t   C¸c  ¹ doanh  lo i   nghiÖp Thêih¹n    N¬i nhËn      b¸o c¸o
 5. 5 lËp b¸o c¸o    C¬   Côc  C¬   DN   C¬   quan  quan  µiThu Õ quan  cÊp  ®¨ng  ý  t  k chÝnh  (2) Thèng  trªn kinh  (1) kª (3) doanh 1.Doanh    nghiÖp  µ   íc Quý, N¨m Nh n   x x x x x 2. Doanh  nghiÖp cã  vèn  N¨m x x x x ®Ç u    ícngoµi tn   3. C¸c lo¹ doanh nghiÖp  N¨m i x x kh¸c
 6. 6 (1)­ §èi víic¸c doanh           nghiÖp  µ   íc ®ãng    a   µn  Nh n   trªn®Þ b tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ ph¶ilËp vµ  öib¸o    µichÝnh      g   c¸o t   cho  ë  µichÝnh  ST  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. §èivíidoanh    ph tr     ¬      nghiÖp  µ   ícTrung  Nh n   ­ ¬ng cßn ph¶igöib¸o    µichÝnh      c¸o t   cho  é   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh  BT  (C T   doanh  nghiÖp). ­§èivíi   ¹ doanh        lo i c¸c   nghiÖp  µ   ícnh:Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,c«ng    Nh n     h th m  ty xæ   è  Õn  Õt,tæ  s ki thi   chøc  Ýn  ông, doanh  td   nghiÖp b¶o  Ó m,  hi c«ng    ty kinh  doanh  chøng  kho¸n ph¶i göi b¸o     c¸o  µichÝnh  t  cho  é   µi chÝnh  ô  µi BT  (V T   chÝnh    ©n  µng  µ    chøc  µichÝnh).Riªng  i  íic¸c c«ng    c¸c ng h v c¸c tæ  t    ®è v     ty kinh doanh    chøng  kho¸n Nhµ   íc cßn    n  ph¶igöib¸o  tµichÝnh     c¸o    cho  û     U ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc.   n (2)C¸c    doanh  nghiÖp  ph¶igöib¸o    µichÝnh      c¸o t   cho  ¬  c quan  Õ  a   thu ®Þ ph¬ng. §èivíic¸c Tæng         c«ng    vµ  cßn  ty90  91  ph¶igöib¸o    µichÝnh        c¸o t   cho Bé  µichÝnh  T  (Tæng  ôc  Õ). c Thu (3)§èivíidoanh       nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  Óm     c¸o tµichÝnh, ph¶i ® th   ki to¸nb¸o          ®Ýnh  Ìm  k b¸o  kiÓm     µo  c¸o  to¸n v b¸o  tµichÝnh    öib¸o  tµichÝnh  c¸o    khig   c¸o    cho    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   ícvµ  l  n   doanh  nghiÖp  Êp  c trªn.
 7. 7 P h Ç n  thø h ai h Ö  th è ng bi Ó u  m É u  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c M É u   è  01       s B  ­DN : B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n M É u   è  02       Õt  s B  ­DN : K qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh   M É u   è  03       u  s B  ­DN : L chuyÓn  Òn tÖ ti   M É u   è    ­        s B 09  DN : ThuyÕt minh b¸o c¸o  µi t  chÝnh
 8. 8 b é , t æ n g  c«n g  ty:............   M É u  s è    01  N B ­ D § ¬ n  v Þ :................. Ban  µnh  h theo Q§   è    s 167/2000/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng10  25    n¨m 2000  ña c Bé  ëng  é  µichÝnh tr BT  b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n t¹ ngµy  .   i ..  th¸ng..   .n¨m  . .. §¬n  Þ  Ýnh:. . ..... vt . . .... M∙  Sè  Sè  èi cu   Tµis¶n   sè ®Ç u   kú n¨m 1 2 3 4 A­ T µi s¶n  u   é n g  v µ  ® Ç u  t n g ¾ n  h ¹ n l® 100 (100  110  120  130  140  150  160) =  +  +  +  +  +  I.TiÒn   110 1.TiÒn  Æt   ¹ quü  åm  ng©n  Õu)   m t i (g c¶  phi 111 2.TiÒn  öiNg ©n  µng   g  h 112 3.TiÒn  ang    ® chuyÓn 113 II  .C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  ¾ n   ¹n ®Ç tt   ng h 120 1.§Çu     tchøng  kho¸n ng ¾n  ¹n   h 121 2.§Çu   ¾n  ¹n kh¸c   tng h  128 3.Dù     phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n  gi¸®Ç tng h (*) 129 II   IC¸c  . kho¶n  ph¶i thu   130 1.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng   131 2.Tr¶  íccho  êib¸n   tr   ng   132 3.Thu Õ     Þgiat¨ng® îckhÊu  õ   gi¸tr         tr 133 4.Ph¶ithu néibé       134   ­Vèn      kinhdoanh      n  Þ  ùcthuéc   ë c¸c®¬ v tr   135   ­Ph¶ithu néibé            kh¸c 136 5.C¸c    kho¶n  ph¶ithu kh¸c    138 6.Dù     phßng    c¸ckho¶n  ph¶ithu khã  ßi     ® (*) 139 IV.Hµng  ån    t kho 140 1.Hµng    mua  ang  i    êng ® ® trªn® 141 2.Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho   li         142 3.C«ng  ô,dông  ô    c  c trong kho   143 4.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinhdoanh  ë  xu     d dang       144 5.Thµnh  È m   ån kho   ph t  145 6.Hµng  ãa  ån kho   h t  146 7.Hµng  öi®i    g   b¸n 147 8.Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (*) 149 V.  µi s¶n u  ng  T  l ®é kh¸c 150 1.T¹m    øng 151 2.Chi phÝ    íc    tr¶tr 152 3.Chi phÝ  ê  Õt     ch k chuyÓn 153 4.Tµis¶n  Õu chê  ö  ý    thi   xl 154 5.C¸c    kho¶n  Ç m   è,ký  îc,ký  ü  ¾n  ¹n c c   c   qu ng h 155
 9. 9 VI.Chi  ù    s nghiÖp 160 1.Chi sù      nghiÖp  n¨m  íc tr 161 2.Chi sù      nghiÖp  n¨m  nay 162 B­ T µ i s¶ n c è  ® Þ n h, ® Ç u  t d µi h ¹ n 200 (200  210  220  230  240) =  +  +  +  I.Tµi s¶n  è  nh    c ®Þ 210 1.Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh    c ®Þ hh 211   ­Nguyªn      gi¸ 212   ­Gi¸trÞhao          mßn   ükÕ   lu   (*) 213 2.Tµis¶n cè  nh    µichÝnh      ®Þ thuªt   214   ­Nguyªn      gi¸ 215   ­Gi¸trÞhao          mßn   ükÕ   lu   (*) 216 3.Tµis¶n  è  nh  h×nh    c ®Þ v«  217   ­Nguyªn      gi¸ 218   ­Gi¸trÞhao          mßn   ükÕ   lu   (*) 219 II  .C¸c kho¶n  u    µichÝnh  µi h¹n ®Ç tt   d  220 1.§Çu     tchøng  kho¸n dµih¹n    221 2.G ãp  èn  ªndoanh   v li   222 3.§Çu   µih¹n kh¸c   td     228 4.Dù     phßng  gi¶m    u    µih¹n (*) gi¸®Ç td     229 II   IChi  Ý   ©y  ùng  ¬  . ph x d c b¶n  ë  d dang 230 IV.C¸c    kho¶n  ý  ü,  ý  îcdµi h¹n k qu k c     240 T æ n g  c é n g  t µi s¶ n (250 =  100 +  200)   250 N g u å n  v è n 300 A­  î  N ph¶itr¶(300  310  320  330)    =  +  +  I.Nî  ¾ n   ¹n   ng h 310 1.Vay  ¾n  ¹n   ng h 311 2.Nî  µih¹n ®Õ n   ¹n tr¶  d    h  312 3.Ph¶itr¶cho  êib¸n      ng   313 4.Ng êimua    Òn tr c     tr¶ti   í 314 5.Thu Õ   µ      v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n 315 6.Ph¶itr¶c«ng  ©n       nh viªn 316 7.Ph¶itr¶cho    n  Þ  éibé      c¸c®¬ v n   317 8.C¸c    kho¶n  ph¶itr¶,    ph¶inép    kh¸c 318 II  î  µi h¹n .d  N 320 1.Vay  µih¹n   d  321 2.Nî  µih¹n  d  322 II   î  IN kh¸c . 330 1.Chi phÝ     ph¶itr¶   331 2.Tµis¶n  õa chê  ö  ý    th   xl 332 3.Nh Ën  ý  ü,ký  îcdµih¹n   k qu   c     333 b   g u å n   è n c h ñ  s ë  h ÷ u  (400 =  410 +  420) ­ n v 400 I.Nguån  èn, quü   v  410 1.Nguån  èn    v kinhdoanh   411 2.Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n   l ® gi¸l     i 412 3.Chªnh  Öch  ûgi¸   l t  413 4.Quü   u      iÓn   ®Ç tph¸ttr 414 5.Quü   ù    d phßng  µichÝnh t  415 6.Lîi     Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph 416 7.Nguån  èn  u      v ®Ç tXDCB 417 II  . Nguån  kinh  Ý,  ü   ph qu kh¸c 420 1.Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l 421
 10. 10 2.Quü     khen  ëng  µ  óc  î th v ph l i 422 3.Quü     qu¶n  ýcña  Êp  l  c trªn 423 4.Nguån    kinhphÝ  ù    s nghiÖp 424   ­Nguån      kinh phÝ  ù    s nghiÖp  n¨m  íc tr 425   ­Nguån      kinh phÝ  ù    s nghiÖp  n¨m nay 426 5.Nguån    kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ 427 430 Tæng  éng  ån  èn  c ngu v (430  300  400) =  +  Ghi  ó:  è   Öu trong c¸c chØ    ã  Êu    îc ghi b»ng  è  m   íi ch S li      tiªuc d (*)®     s © d  h×nh  thøc ghitrongngoÆc   n        ®¬ ().
 11. 11 C ¸c  h Ø  tiªu g o µ i  ¶ n g  c © n   è i k Õ  to¸n c  n b ® ChØ   tiªu Sè  u   ®Ç Sè  èikú cu   n¨m 1.Tµis¶n    µi    thuªngo 2.V Ët ,hµng  ãa  Ën  ÷hé,nhËn      t  h nh gi     giac«ng 3.Hµng  ãa  Ën    é,nhËn  ý  öi   h nh b¸n h   kg 4.Nî  ã  ßi  ∙  ö  ý   kh ® ® x l 5.Ngo¹itÖ    ¹     c¸clo i 6.H¹n    møc  kinhphÝ    cßn  ¹ li 7.Nguån  èn  Êu    v kh hao  ¬  c b¶n  Ön  ã hi c                      Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë LËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   . Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d
 12. 12 M É u   è    s B 02­D N   b é, tæng c«ng ty:.....   Ban  µnh  h theo Q§  è    s 167/2000/Q§­ BTC   § ¬ n v Þ:................. ngµy  th¸ng10  25    n¨m  2000  ña c Bé  ëng  é  µichÝnh tr BT  k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   Quý...  N¨m... p h Ç n  I ­ l∙i,lç   §¬n  Þ  Ýnh:. . .... vt . . .... M∙  Kú Kú Luü  Õ   k ch Ø  tiªu sè nµ tr c í tõ®Ç u     y  n¨m 1 2 3 4 5 Tæng  doanh  thu 01 Trong  :  ®ã Doanh    µng  ÊtkhÈu thu h xu   02 C¸c  kho¶n gi¶m  õ(03 =  +  +  tr     05  06  07) 03   +     Gi¶m    µng  gi¸h b¸n 05   +  µng  bÞ    ¹    H b¸n  tr¶l i 06     +      Thu Õ     ô  Æc   Öt,thuÕ  Êt khÈu  07 tiªuth ® bi   xu   ph¶inép   1.Doanh    Çn    01     thu thu (10 =  ­03) 10 2.Gi¸vèn  µng     h b¸n 11 3.Lîi     Ën  ép    10   nhu g (20 =  ­11) 20 4.Chi phÝ    µng    b¸n h 21 5.Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp 22 6.Lîi     Ën  Çn  õho¹t®éng  nhu thu t     kinhdoanh     [30 =  ­(21  22)]      20   +  30 7.Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh   nh ho   t  31 8.Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh    ho   t  32 9.Lîi     Ën  Çn  õho¹t®éng  µichÝnh nhu thu t     t  40   (40 =  ­32)      31   10.C¸c    kho¶n    Ëp  Êt th ng thu nh b   ê 41 11.Chi phÝ  Êt th ng    b  ê 42 12.Lîi     Ën  Êt th ng  =  ­42) nhu b   ê (50  41   50 13. Tæng   î nhuËn  íc thuÕ    l i tr   (60  30  40    60 =  +  + 50) 14.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp ph¶inép   70 15.Lîi     Ën  nhu sau  Õ    60   thu (80 =  ­70) 80
 13. 13 P h Ç n  II T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  v íi h µ  n í c  N M∙ Sè    Sè    cßn ph¸t Luü  Õ   Sè    k  cßn sè ph¶inép  sinh     tõ®Ç u   ph¶inép      ChØ   tiªu ®Ç u   ú trong kú k   n¨m cuèikú   Sè   Sè   Sè  Sè  ph¶i ®∙    ph¶i ®∙    nép nép nép nép 1 2 3 4 5 6 7 8  3+4­ =  5 I.Thu Õ   =  +  +  +  + 10   (10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20) +  +  +  +  +  1.Thu Õ     GTGT   µng    éi®Þa 11 h b¸n n   2.Thu Õ     GTGT   µng  Ëp  Èu 12 h nh kh 3.Thu Õ     ô ® Æc   Öt   Tiªuth   bi 13 4.Thu Õ   Êt,nhËp  Èu   xu   kh 14 5.Thu Õ     Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp 15 6.Thu    èn   trªnv 16 7.Thu Õ   µinguyªn   T  17 8.Thu Õ   µ   t   Nh ®Ê 18 9.TiÒn    t   thuª®Ê 19 10.C¸c  ¹ thuÕ    lo   i kh¸c 20 II  .C¸c kho¶n  ph¶i nép    kh¸c 30     =  +  +    (30  31  32  33) 1.C¸c    kho¶n  ô  ph thu 31 2.C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý ph   ph 32 3.C¸c    kho¶n  kh¸c 33 40 tæng  éng    10  30) c (40 =  +  Tæng  sè  thuÕ  cßn  ph¶i nép  n¨m  tr c chuyÓn  sang  n¨m  í nay  . . ......... .. . .......... Trong  :  Õ   ®ã Thu Thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp.. . ................... . . ..................
 14. 14 ­ P h Ç n  III  ­ T h u Õ  G T G T  ® îc k h Ê u  trõ,  thu Õ   T G T   îc h o µ n  l¹i, G ®   thu Õ  G T G T  ® îc gi¶ m,  thu Õ  G T G T  h µ n g  b¸n n éi ® Þ a §¬n  Þ  Ýnh:. . .... vt . . ... ChØ   tiªu M∙  è s Sè  Òn ti Kú  Luü  Õ   õ k t  nµy ®Ç u   n¨m 1 2 3 4 I.Thu Õ     GTGT   îckhÊu  õ ®  tr 1. Sè   Õ    thu GTGT   cßn  îckhÊu  õ,cßn  îchoµn  ¹ ®  tr   ®  l  i 10 x ®Ç u   ú k 2.Sè  Õ    thu GTGT   îckhÊu  õph¸tsinh ®  tr     11 3.  è   Õ   S thu GTGT  ®∙ khÊu  õ,®∙ hoµn l¹ ,thuÕ  tr   i  12 GTGT     µng    h mua    ¹vµ  tr¶l   kh«ng  îckhÊu  õ i ®  tr   =  +  +  +  (12  13  14  15  16) Trong  : ®ã   a/Sè  Õ       thu GTGT   ∙  Êu  õ ® kh tr 13   b/Sè  Õ       thu GTGT   ∙  µn  ¹ ® ho l i 14     c/Sè   Õ        thu GTGT   µng  h mua     ¹   tr¶l igi¶m    µng  , gi¸h 15 mua   d/Sè  Õ       thu GTGT   kh«ng  îckhÊu  õ ®  tr 16 4. Sè   Õ    thu GTGT   cßn  îckhÊu  õ,cßn  îchoµn  ¹ ®  tr   ®  l  i 17 x cuèikú    10  11     (17 =  +  ­12) II  .Thu Õ   GTGT   îchoµn  ¹i ®  l 1.Sè  Õ    thu GTGT   cßn  îchoµn  ¹®Ç u   ú ®  l  i k 20 x 2.Sè  Õ    thu GTGT   îchoµn  ¹ph¸tsinh ®  l    i 21 3.Sè  Õ    thu GTGT   ∙  µn  ¹ ® ho l i 22 4.Sè  Õ    thu GTGT   cßn  îchoµn  ¹cuèikú  ®  l  i  23 x   (23 =  +  ­22)      20  21   II   IThu Õ   . GTGT   îcgi¶m ®  1.Sè  Õ    thu GTGT   cßn  îcgi¶m  u   ú ®  ®Ç k 30 x 2.Sè  Õ    thu GTGT   îcgi¶m    ®  ph¸tsinh 31 3.Sè  Õ    thu GTGT   ∙  îcgi¶m ®®   32 4.Sè  Õ    thu GTGT   cßn  îcgi¶m  èikú  ®  cu   33 x   (33 =  +  ­32)      30  31   IV.Thu Õ     GTGT   µng  h b¸n  éi ®Þa n  1. Thu Õ     GTGT   µng  néi®Þa  h b¸n    cßn ph¶inép  u     ®Ç 40 x kú 2.Thu Õ     GTGT   u       ®Ç ra ph¸tsinh 41 3.Thu Õ     GTGT   u   µo  ∙  Êu  õ ®Ç v ® kh tr 42 4.Thu Õ     GTGT   µng    Þ    ¹  Þ  h b¸n b tr¶l ib gi¶m  , gi¸ 43 5.Thu Õ     GTGT   îcgi¶m  õvµo  è  Õ  ®  tr   s thu ph¶inép  44 6. Thu Õ     GTGT   µng  h b¸n  éi®Þa   ∙  ép  µo  ©n   n  ® n v Ng 45 s¸ch   µ   íc  Nh n 7. Thu Õ     GTGT   µng  h b¸n  éi®Þa   n  cßn  ph¶inép  èi   cu   46 x kú   (46 =  +  ­42   ­44        40  41   ­43   ­45) Ghi chó:C¸c      chØ    ã  Êu    tiªuc d (x)kh«ng  ã  è  Öu. c s li LËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   .
 15. 15 N g êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d M É u   è    ­DN   s B 03   bé,tæng    c«ng  . . . ty:. . .. §¬n  Ban  µnh  h theo Q§   è    s 167/2000/Q§­ BTC   µy    ng 25 vÞ:.. . ............. . . ............ th¸ng10    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  lu  c h u y Ó n  ti Ò n t Ö (Theo  ¬ng  ph ph¸p gi¸n tiÕp)   Quý...  N¨m... §¬n  Þ  Ýnh:. . .. vt . . .. ChØ  tiªu M∙  è Kú  µy Kú  íc s n tr 1 2 3 4 I­l chuyÓn  Òn tõho¹t®éng    u  ti       s¶n  Êt, xu   kinh doanh   LîinhuËn  ícthuÕ   tr   01 §iÒu  chØnh  cho    c¸ckho¶n: ­KhÊu    hao  µi t  s¶n  è  nh c ®Þ 02 ­C¸c    kho¶n  ù  d phßng 03 ­L∙i lçdo    µis¶n  è  nh       b¸n t   , c ®Þ 04 ­L∙i lçdo  ¸nh    ¹tµis¶n  µ       ® , gi¸l     i v chuyÓn  æi  Òn tÖ ® ti   05 ­L∙i ®Ç u    µo    n  Þ     do  tv c¸c®¬ v kh¸c 06 ­Thu    Òn göi   l∙ti   i 07 LîinhuËn     kinh doanh  íc nh÷ng  tr   thay  æi  èn u  ® v l 10 ®éng ­T¨ng,gi¶m        c¸ckho¶n  ph¶ithu   11 ­T¨ng,gi¶m  µng  ån kho     h t  12 ­T¨ng,gi¶m        c¸ckho¶n  ph¶itr¶   13 ­TiÒn    õc¸ckho¶n    thu t     kh¸c 14 ­TiÒn      chicho    c¸ckho¶n kh¸c 15 Lu  chuyÓn  Òn  Çn  õ  ¹t ®éng  ti thu t ho   s¶n  Êt, kinh xu     20 doanh II­ u    chuyÓn  Òn tõho¹t®éng  u   L ti       ®Ç t ­TiÒn    åitõc¸ckho¶n  u    µo  n  Þ    thu h       ®Ç tv ®¬ v kh¸c 21 ­TiÒn    õl∙c¸ckho¶n  u    µo  n  Þ    thu t       i ®Ç tv ®¬ v kh¸c 22 ­TiÒn    b¸n  µi   thu do  t   s¶n  è  nh c ®Þ 23 ­TiÒn  u    µo    n  Þ    ®Ç tv c¸c®¬ v kh¸c 24 ­TiÒn    mua  µis¶n  è  nh t  c ®Þ 25 Lu chuy Ó n   Òn  Çn  õ  ¹t®éng  u   ti thu t ho   ®Ç t 30 II   u  I L chuyÓn  Òn tõho¹t®éng  µichÝnh ­ ti       t  ­TiÒn    ®i    thu do  vay 31
 16. 16 ­TiÒn    c¸cchñ  ë  ÷u  ãp  èn   thu do    sh g v 32 ­TiÒn    õl∙tiÒn göi   thu t     i  33 ­TiÒn  ∙    îvay   ® tr¶n   34 ­TiÒn  ∙  µn  èn    ® ho v cho    ñ  ë  ÷u c¸cch s h 35 ­TiÒn    ∙      l∙® tr¶cho    µ  u    µo  i c¸cnh ®Ç tv doanh  nghiÖp 36 Lu chuy Ó n   Òn  Çn  õ  ¹t®éng  µichÝnh ti thu t ho   t  40 Lu chuy Ó n   Òn  Çn  ti thu trong  ú k 50 TiÒn  ån  u   ú t ®Ç k 60 TiÒn  ån  èikú t cu   70 LËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   . Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
 17. 17 M É u   è    ­DN s B 03   bé,tæng    c«ng  . . ty:. . . Ban  µnh  h theo Q§  è    s 167/2000/Q§­ BTC   µy    ng 25 §¬n  Þ:.. . ........ v . . ....... th¸ng10    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  lu  c h u y Ó n  ti Ò n t Ö (Theo  ¬ng  ph ph¸p trùctiÕp)    Quý...  N¨m... §¬n  Þ  Ýnh:. . ..... vt . . ..... ChØ  tiªu M∙  è Kú  µy  Kú  íc s n tr 1 2 3 4 I.l chuyÓn  Òn tõho¹t®éng   u  ti       s¶n  Êt, xu   kinh doanh   1.TiÒn    hµng   thu b¸n  01 2.TiÒn    õc¸ckho¶n  îph¶ithu   thu t     n    02 3.TiÒn    õc¸ckho¶n      thu t     thu kh¸c 03 4.TiÒn  ∙      ® tr¶cho  êib¸n ng   04 5.TiÒn  ∙      ® tr¶cho  c«ng  ©n  nh viªn 05 6.TiÒn  ∙  ép  Õ  µ      ® n thu v c¸ckho¶n  kh¸ccho  µ   íc   Nh n 06 7.TiÒn  ∙      ® tr¶cho    c¸ckho¶n  îph¶itr¶kh¸c n     07 8.TiÒn  ∙      ® tr¶cho    c¸ckho¶n kh¸c 08 Lu  chuy Ó n   Òn  Çn   õ  ¹t ®éng   ti thu t ho   s¶n  Êt, xu   20 kinh doanh II  u  . chuyÓn  Òn tõho¹t®éng  u   L ti       ®Ç t 1.TiÒn    åitõc¸ckho¶n  u    µo  n  Þ    thu h       ®Ç tv ®¬ v kh¸c 21 2.TiÒn    õl∙c¸ckho¶n  u    µo  n  Þ    thu t       i ®Ç tv ®¬ v kh¸c 22 3.TiÒn    b¸n  µi   thu do  t   s¶n  è  nh c ®Þ 23 4.TiÒn  u    µo    n  Þ    ®Ç tv c¸c®¬ v kh¸c 24 5.TiÒn    mua  µis¶n  è  nh t  c ®Þ 25 Lu  chuy Ó n   Òn  Çn  õ  ¹t®éng  u   ti thu t ho   ®Ç t 30 II   u  IL chuyÓn  Òn tõho¹t®éng  µichÝnh . ti       t  1.TiÒn    ®i    thu do  vay 31 2.TiÒn    c¸cchñ  ë  ÷u  ãp  èn   thu do    sh g v 32 3.TiÒn    õl∙tiÒn göi   thu t    i  33 4.TiÒn  ∙    îvay   ® tr¶n   34 5.TiÒn  ∙  µn  èn    ® ho v cho    ñ  ë  ÷u c¸cch s h 35 6. TiÒn l∙ ®∙ tr¶ i  cho c¸c nhµ  ®Ç u  t µo doanh   v 36 nghiÖp Lu  chuy Ó n   Òn  Çn  õ  ¹t®éng  µichÝnh ti thu t ho   t  40 Lu  chuy Ó n   Òn  Çn  ti thu trong  ú k 50 TiÒn  ån  u   ú t ®Ç k 60 TiÒn  ån  èikú t cu   70 LËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   . Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
 18. 18 M É u   è    ­DN   s B 09   bé,tæng    c«ng  . . ty:. . Ban  µnh  h theo Q§   è    s 167/2000/Q§­ BTC   µy    ng 25 §¬n  Þ:.. . ........... v . . ........... th¸ng10    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  thuy Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c Quý...  N¨m... 1.§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña    ® ho   c doanh  nghiÖp 1.1.H×nh    thøc së  ÷u  èn:  h v 1.2.LÜnh  ùc    v kinhdoanh:   1.3.   Tæng  è  s c«ng  ©n  nh viªn: Trong  :  ©n    ®ã Nh viªnqu¶n  ý: l 1.4.Nh÷ng    ¶nh  ëng  h quan  äng ®Õ n   ×nh  ×nh  tr   t h kinh doanh    trong n¨m    b¸o c¸o:   2.ChÝnh    s¸ch kÕ       ông  ¹ doanh    to¸n¸p d t  i nghiÖp: 2.1.Niªn®é   Õ     ¾t ®Ç u   õngµy.. kÕt  óc vµo  µy..       k to¸n(b   t    . th   ng .) 2.2.§¬n  Þ  Òn  Ö  ö  ông    v ti t s d trong ghichÐp  Õ     µ     k to¸nv nguyªn t¾c,ph­     ¬ng  ph¸p chuyÓn  æi    ng  Òn kh¸c:   ® c¸c®å ti   2.3.H×nh    thøc sæ   Õ       ông:   k to¸n¸p d 2.4.Ph¬ng    ph¸p kÕ     µis¶n  è  nh:   to¸nt   c ®Þ ­Nguyªn  ¾c  ¸nh    µis¶n  è  nh;   t® gi¸t   c ®Þ ­Ph¬ng    ph¸p khÊu    hao    ông  µ    êng  îp khÊu  ¸p d v c¸ctr h  hao  Æc   Öt. ® bi 2.5.Ph¬ng    ph¸p kÕ     µng  ån kho:   to¸nh t  ­Nguyªn  ¾c  ¸nh    µng  ån kho.   t® gi¸h t  ­Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh    Þhµng  ån kho  èikú.    gi¸tr   t  cu   ­ Ph¬ng    ph¸p  ¹ch    µng  ån  h to¸n h t kho    (kªkhaith ng    ê xuyªn hay  Óm     ki kª ®Þnh  ú). k 2.6.T×nh  ×nh  Ých lËp vµ  µn  Ëp  ù    h tr     ho nh d phßng. 3.Chi tiÕtm ét  è      s chØ    tiªutrongb¸o    µichÝnh   c¸o t   3.1.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     theo yÕu  è:   t Y Õ u   èchiphÝ t    Sè  Òn ti 1.Chi phÝ     nguyªn liÖu,vËtliÖu        ­      ­    2.Chi phÝ  ©n     nh c«ng
 19. 19   ­      ­    3.Chi phÝ  Êu     kh hao  µis¶n  è  nh t  c ®Þ 4.Chi phÝ  Þch  ô     d v mua  µi ngo 5.Chi phÝ     kh¸cb»ng  Òn   ti Tæng   éng c 3.2.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  µi   t  s¶n  è  nh: c ®Þ Theo  õng  ã m   µis¶n  è  nh,  çi  ¹  µis¶n  è  nh  µis¶n  è  t nh t  c ®Þ m lo i   t c ®Þ (t   c ®Þnh  ÷u  ×nh; tµis¶n  è  nh  hh    c ®Þ thuª tµichÝnh; tµis¶n  è  nh  h×nh)       c ®Þ v«    tr×nh bµy    ét  Óu    trªnm bi riªng: §¬n  Þ  Ýnh:. . ..... vt . . .... Nhã m   TSC§ Nhµ   öa,vËt M¸y  ãc, .. Tæn c   m  . ChØ   tiªu kiÕn  óc tr thiÕtbÞ   g I.Nguyªn    µis¶n  è  nh   gi¸t   c ®Þ 1.Sè    u   ú   d ®Ç k 2.Sè      t¨ngtrongkú     Trong  :      ®ã ­Mua  ¾ m   íi s m              ©y  ùng  íi           ­X d m 3.Sè    gi¶m  trong kú     Trong  :      ®ã ­Thanh  ýl              îng b¸n           ­Nh   4.Sè  èikú   cu     Trong  :   a  ö  ông    ®ã ­Ch s d                Êu            ­§∙kh hao  Õt h              ê            ­Ch thanh  ý l II    Þ ®∙  . tr   hao  Gi¸ mßn 1.§Çu  ú   k 2.T¨ng    trong kú   3.Gi¶m    trong kú   4.Sè  èikú   cu   II     Þ cßn  ¹i IGi¸tr   . l 1.§Çu  ú   k 2.Cuèikú     Lý  t¨ng,gi¶m: do    3.3.T×nh  ×nh    Ëp  ña  h thu nh c c«ng  ©n  nh viªn: ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho Thùc  Ön hi Kú  µy n Kú  íc tr 1.Tæng  ü ¬ng   qu l 2.TiÒn  ëng   th 3.Tæng    Ëp   thu nh 4.TiÒn ¬ng  ×nh  ©n   l b qu
 20. 20 5.Thu  Ëp  ×nh  ©n   nh b qu Lý  t¨ng,gi¶m: do    3.4.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  ån  èn  ñ  ë  ÷u:   ngu v ch s h ChØ   tiªu Sè  T¨ng  Gi¶m   Sè  èi cu   ®Ç u   trong kú trongkú     kú kú I.Nguån  èn    v kinh  doanh Trong  :  èn  ©n  ®ã V Ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n  II  .C¸c  ü qu 1.Quü   u      iÓn   ®Ç tph¸ttr   2.Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o h v ®µ t 3.Quü   ù    d phßng  µi Ýnh t ch II   INguån  èn  u    . v ®Ç tXDCB 1.Ng ©n    s¸ch cÊp   2.Nguån    kh¸c IV.Qu ü     kh¸c 1.Quü     khen  ëng th 2.Quü   óc  î   ph l i 3.Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr c m vi l Tæng   éng c Lý  t¨ng,gi¶m: do    3.5.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m      c¸ckho¶n  u    µo  n  Þ  ®Ç tv ®¬ v kh¸c: ChØ   tiªu Sè   T¨ng  Gi¶m   Sè  K Õt  ®Ç u   ú k trong kú   trongkú   cuèikú   qu¶  ®Ç u   t I.§Çu   ¾ n   ¹n:   tng h 1.§Çu     tchøng kho¸n 2.§Çu   ¾n  ¹n kh¸c   tng h  II  Çu   µi h¹n: . § td   1.§Çu     tchøng kho¸n 2.§Çu   µo  ªndoanh   tv li   3.§Çu   µih¹n kh¸c   td     Tæng   éng c Lý  t¨ng,gi¶m: do    3.6.C¸c    kho¶n  ph¶ithu vµ  îph¶itr¶:     n    ChØ   tiªu Sè  u   ú ®Ç k Sè  èikú cu   Tæng  è  Òn s ti   Tæn Trong   Tæn Trong    tranhchÊp,m Êt  ®ã ®ã     g  è sè    g  è sè    kh¶  s qu¸ s qu¸ n¨ng thanh 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản