Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
104
lượt xem
8
download

Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 168/2003/Q§-BTC ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh Quy tr×nh thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh Bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; NghÞ ®Þnh sè 12/2000/ N§-CP ngµy 05/5/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; - C¨n cø Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t sè 45/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô §Çu t, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy tr×nh thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. § iÒu 3: C¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh trong c¶ níc tæ chøc thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh theo tr×nh tù, néi dung híng dÉn cña Quy tr×nh nµy.
 2. 2 quytr×nh ThÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 168/2003/Q§-BTC ngµy 07 th¸ng10 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh) PhÇn I quy ®Þnh chung I. Yªu cÇu thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh: 1. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sau khi hoµn thµnh, nghiÖm thu bµn giao ®a vµo sö dông, chËm nhÊt lµ 12 th¸ng ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia, 9 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm A, 6 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm B, C, chñ ®Çu t ph¶i hoµn thµnh b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t, tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt; ®èi víi dù ¸n cã nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh cã thÓ ® a vµo khai th¸c, sö dông ®éc lËp, sau khi hoµn thµnh bµn giao, chËm nhÊt lµ 3 th¸ng chñ ®Çu t ph¶i hoµn thµnh b¸o c¸o quyÕt to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh, tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Thêi gian thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n (tÝnh tõ ngµy c¬ quan chñ tr× thÈm tra nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ) tèi ®a lµ 4 th¸ng ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia, 3 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm A, 4 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i, 2 th¸ng ®èi víi dù ¸n cã tæng møc ®Çu t díi 1 tû ®ång vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®éc lËp. 3. C¨n cø ph©n cÊp, uû quyÒn theo quyÕt ®Þnh cña ng êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n, c¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp phª duyÖt tæ chøc thÈm tra hoÆc thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña Bé Tµi chÝnh. 4. C«ng t¸c thÈm tra quyÕt to¸n ph¶i tu©n thñ Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, c¸c chÕ ®é híng dÉn phï hîp víi tõng thêi kú thùc hiÖn dù ¸n; ¸p dông ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan chñ tr× thÈm tra tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn vµ ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý chuyªn ngµnh xem xÐt, gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ, víng m¾c liªn quan ®Õn quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n. 5. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n ph¶i b¶o ®¶m tÝnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan. Tæ chøc kiÓm to¸n, c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n, c¸n bé trùc tiÕp thÈm tra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung, kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn.
 3. 3 II. Ph¹m vi ¸p dông: Quy tr×nh thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh híng dÉn chi tiÕt tr×nh tù, néi dung c¸c bíc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n theo Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña Bé Tµi chÝnh. Quy tr×nh ®îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh theo quyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n, cô thÓ nh sau: 1. §èi víi dù ¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ dù ¸n nhãm A sö dông vèn Ng©n s¸ch nhµ n íc: Vô §Çu t (Bé Tµi chÝnh) chñ tr× tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n; tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. 2. §èi víi c¸c dù ¸n cßn l¹i: ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n ®Çu t ®ång thêi lµ ngêi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n; c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n, tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t theo quy ®Þnh sau: - Dù ¸n trung ¬ng qu¶n lý: ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n quyÕt ®Þnh ®¬n vÞ chøc n¨ng trùc thuéc chñ tr× tæ chøc thÈm tra; - Dù ¸n ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) qu¶n lý: Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chñ tr× tæ chøc thÈm tra; - Dù ¸n cÊp quËn, huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh qu¶n lý: Phßng Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thÈm tra. Riªng ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc ®iÓm 1 nªu trªn, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng qu¶n lý dù ¸n tæ chøc kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè liÖu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n tr íc khi göi tr×nh Bé Tµi chÝnh thÈm tra vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 45/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t. III. LËp kÕ ho¹ch thÈm tra: 1. Hµng n¨m, c¨n cø danh môc dù ¸n hoµn thµnh trong n¨m kÕ ho¹ch, danh môc hå s¬ dù ¸n tr×nh duyÖt quyÕt to¸n cña c¸c chñ ®Çu t vµ biªn chÕ c¸n bé cña ®¬n vÞ; c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n lËp kÕ ho¹ch thÈm tra quyÕt to¸n dù ¸n theo c¸c h×nh thøc: - Dù ¸n do c¬ quan chuyªn m«n trùc tiÕp thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n, - Dù ¸n thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n; sau ®ã c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i. 2. C¨n cø kÕ ho¹ch thÈm tra hµng n¨m, thêi gian thùc hiÖn thÈm tra quyÕt to¸n quy ®Þnh, c¬ quan thÈm tra triÓn khai thÈm tra quyÕt to¸n ®èi víi tõng dù ¸n cô thÓ.
 4. 4 IV. Tr×nh tù thùc hiÖn thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh: Tr×nh tù thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh theo 4 bíc nh sau: Bíc 1: TiÕp nhËn, kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n: Khi nhËn ®îc Tê tr×nh ®Ò nghÞ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n (h¹ng môc c«ng tr×nh) hoµn thµnh cña chñ ®Çu t göi ®Õn, c¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp phª duyÖt quyÕt to¸n bè trÝ lÞch lµm viÖc víi Chñ ®Çu t ®Ó tiÕp nhËn vµ kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh theo quy ®Þnh. - Trong thêi gian kh«ng qu¸ 2 ngµy lµm viÖc, ph¶i kiÓm tra xong hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n, lËp phiÕu giao nhËn vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n ®Ò nghÞ hoµn chØnh b¸o c¸o, bæ sung c¸c tµi liÖu cßn thiÕu. Bíc 2: X¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n: C¬ quan chuyªn m«n nghiªn cøu, xem xÐt hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n, x¸c ®Þnh h×nh thøc thÈm tra quyÕt to¸n phï hîp ®èi víi tõng dù ¸n; b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh lùa chän mét trong hai h×nh thøc sau: 1. C¬ quan chuyªn m«n trùc tiÕp tæ chøc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n, 2. Thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n, sau ®ã c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i. Thêi gian c¬ quan chuyªn m«n x¸c ®Þnh vµ vµ tr×nh cÊp phª duyÖt quyÕt to¸n quyÕt ®Þnh h×nh thøc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n cña dù ¸n kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc. Trêng hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, Chñ ®Çu t cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®îc thuª kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh; c¨n cø hå s¬ ph¸p lý vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, c¬ quan chuyªn m«n tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn cho phÐp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé dù ¸n. Bíc 3: Tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n: §èi víi dù ¸n ®îc phÐp thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n, chñ ®Çu t (BQLDA) ph¶i tæ chøc lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña Quy chÕ ®Êu thÇu. C¨n cø kÕ ho¹ch ®îc duyÖt, quü thêi gian thÈm tra quyÕt to¸n theo quy ®Þnh vµ ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña dù ¸n; c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n; Trêng hîp cÇn thiÕt, ®¬n vÞ chñ tr× tæ chøc thÈm tra tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæ t vÊn ®Ó thÈm tra quyÕt to¸n. Thêi gian, néi dung thÈm tra thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t vµ quy ®Þnh cô thÓ t¹i PhÇn II cña Quy tr×nh nµy. Bíc 4:Tæng hîp b¸o c¸o thÈm tra vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n:
 5. 5 C¨n cø kÕt qu¶ thÈm tra cña c¸n bé chuyªn m«n vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n (nÕu cã), c¬ quan chñ tr× thÈm tra tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n, lËp hå s¬ tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Thêi gian tæng hîp b¸o c¸o ®Ó tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n kh«ng qu¸ 1 th¸ng. PhÇn II quy ®Þnh cô thÓ I. TiÕp nhËn, kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n: Khi nhËn ®îc nhËn hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n, (h¹ng môc c«ng tr×nh) hoµn thµnh cña Chñ ®Çu t (BQLDA) tr×nh duyÖt, theo ph©n cÊp vµ nhiÖm vô ®îc giao, c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n tiÕp nhËn, kiÓm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n theo c¸c néi dung sau: 1. KiÓm tra tÝnh ph¸p lý vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, néi dung hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ v¨n b¶n tr×nh duyÖt quyÕt to¸n cña chñ ®Çu t. Xem xÐt viÖc chÊp hµnh cña chñ ®Çu t vÒ thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o, tr×nh c¬ quan thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n theo ®óng ph©n cÊp vµ thÈm quyÒn. 2. KiÓm tra néi dung b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n do chñ ®Çu t lËp, ®èi chiÕu víi biÓu mÉu quy ®Þnh; c¸c hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Ó thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh. 3. LËp phiÕu giao nhËn hå s¬; híng dÉn chñ ®Çu t hoµn thiÖn, bæ sung néi dung b¸o c¸o vµ hå s¬, tµi liÖu cßn thiÕu. II. x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc thÈm tra quyÕt to¸n §Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc thÈm tra quyÕt to¸n thÝch hîp cÇn nghiªn cøu cô thÓ hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t, qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, møc ®é phøc t¹p cña dù ¸n; ®Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý cña chñ ®Çu t vµ lùc lîng c¸n bé cña c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn thÈm tra quyÕt to¸n. ViÖc x¸c ®Þnh h×nh thøc thÈm tra cã thÓ ® îc thùc hiÖn ngay trong giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n hoÆc sau khi kÕt thóc dù ¸n, chñ ®Çu t ®· lËp xong b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn bé dù ¸n göi c¬ quan thÈm tra, phª duyÖt. C¨n cø ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n, ®ång thêi xem xÐt ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t , c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n thÈm tra, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n quyÕt ®Þnh h×nh thøc thÈm tra theo mét trong hai h×nh thøc sau: 1. H×nh thøc thø nhÊt: C¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n trùc tiÕp thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n. C¨n cø kÕ ho¹ch thÈm tra ®îc phª duyÖt, hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, c¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp phª duyÖt quyÕt to¸n tæ chøc bé m¸y cã nghiÖp vô chuyªn m«n phï hîp thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n.
 6. 6 Trêng hîp ®èi víi c¸c dù ¸n phøc t¹p, xÐt thÊy cÇn thiÕt, c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n thµnh lËp Tæ t vÊn thùc hiÖn thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n. Thµnh viªn tham gia tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n gåm cã: + C¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n, + C¬ quan thanh to¸n hoÆc cho vay vèn, + C¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, + C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cã liªn quan, + §¹i diÖn chñ ®Çu t. 2 H×nh thøc thø hai: Thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n; sau ®ã, c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i. 2.1. H×nh thøc thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n, cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n: §èi víi nh÷ng dù ¸n lín, cã nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh, c¬ quan chuyªn m«n xem xÐt ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t, tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n cho phÐp kiÓm to¸n ngay khi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ kiÓm to¸n toµn bé dù ¸n. 2.2. C¨n cø v¨n b¶n cho phÐp kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn, møc chi phÝ kiÓm to¸n x¸c ®Þnh theo Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t cña Bé Tµi chÝnh, chñ ®Çu t (BQLDA) tæ chøc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®éc lËp cã ®ñ n¨ng lùc vµ t c¸ch ph¸p nh©n theo quy ®Þnh cña Quy chÕ ®Êu thÇu. Tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n theo hîp ®ång kiÓm to¸n ký víi chñ ®Çu t , thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n theo yªu cÇu vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh. 2.3. C¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn kiÓm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t ®· ®îc kiÓm to¸n: c¬ quan chuyªn m«n thùc hiÖn kiÓm tra theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9, môc III. III. Néi dung ThÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n: C¨n cø quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n vµ kÕ ho¹ch thÈm tra ®îc duyÖt, c¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n (hoÆc Tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n) trùc tiÕp thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n dù ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. C¸c néi dung thÈm tra bao gåm: 1. ThÈm tra hå s¬ ph¸p lý cña dù ¸n: 1.1. KiÓm tra, ®èi chiÕu danh môc, tr×nh tù thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng dù ¸n so víi c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ §Êu thÇu. 1.2. ThÈm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n, hå s¬ kü thuËt, hå s¬ kinh tÕ liªn quan ®Õn dù ¸n. Xem xÐt viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, néi dung
 7. 7 quy ®Þnh cña c¸c lo¹i v¨n b¶n: Tr×nh tù lËp vµ duyÖt v¨n b¶n; néi dung cña v¨n b¶n, thÈm quyÒn phª duyÖt v¨n b¶n. 1.3. KiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ viÖc thùc hiÖn Quy chÕ §Êu thÇu, hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t ký víi c¸c bªn nhËn thÇu t vÊn, x©y dùng, cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ theo c¸c ®iÒu kiÖn cña gãi thÇu ®· ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. 1.4. KiÓm tra ®èi chiÕu vÒ quy m«, c«ng suÊt… cña dù ¸n sau khi x©y dùng hoµn thµnh ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi c¸c néi dung cña quyÕt ®Þnh ®Çu t. 1.5. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng dù ¸n, nh: QuyÕt ®Þnh ®Çu t, c¸c thñ tôc thùc hiÖn dù ¸n, h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n, ph¬ng thøc x©y dùng, mua s¾m, l¾p ®Æt thiÕt bÞ, nghiÖm thu bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n. - ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vµ thùc hiÖn chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan liªn quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng (chñ ®Çu t, BQL dù ¸n, ®¬n vÞ t vÊn, nhµ thÇu, c¬ quan thanh to¸n, cho vay vèn) theo c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ThÈm tra nguån vèn ®Çu t cña dù ¸n: 2.1. ThÈm tra nguån vèn ®Çu t: - §èi chiÕu nguån vèn ®Çu t vµ tiÕn ®é ®· thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh ®Çu t so víi kÕ ho¹ch ®Çu t thùc hiÖn hµng n¨m; kiÓm tra c¬ cÊu vèn vµ sè vèn ®Çu t thùc hiÖn, thanh to¸n cña tõng lo¹i nguån vèn qua c¸c n¨m. - KiÓm tra viÖc qu¶n lý vµ sö dông ngo¹i tÖ, x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tÝnh quy ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam theo chÕ ®é quy ®Þnh, ®èi víi c¸c dù ¸n cã vèn níc ngoµi (vèn vay, viÖn trî…) hoÆc dù ¸n sö dông vèn trong n íc ®Ó mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t cña níc ngoµi. - Ph©n tÝch, so s¸nh c¬ cÊu vèn ®Çu t thùc hiÖn (x©y l¾p, thiÕt bÞ, chi phÝ kh¸c) víi c¬ cÊu vèn ®îc x¸c ®Þnh trong tæng møc vèn ®Çu t vµ tæng dù to¸n ®îc duyÖt. 2.2. ThÈm tra sè vèn ®Çu t thùc hiÖn hµng n¨m - KiÓm tra sè liÖu b¸o c¸o vÒ h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vèn ®Çu t hµng n¨m so víi kÕ ho¹ch ®îc duyÖt; - §èi chiÕu sè liÖu vèn thanh to¸n hµng n¨m cña chñ ®Çu t vµ c¬ quan thanh to¸n, cho vay vèn; - KiÓm tra viÖc ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m vèn ®Çu t cña dù ¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp so víi chÕ ®é vµ thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - NhËn xÐt viÖc cÊp ph¸t thanh to¸n, cho vay, tiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ víi tiÕn ®é ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; viÖc qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i nguån vèn ®Çu t cña dù ¸n. - §¸nh gi¸ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp ph¸t, cho vay, viÖc quy ®æi nguån vèn ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam (nÕu cã).
 8. 8 3. ThÈm tra chi phÝ ®Çu t: 3.1. ThÈm tra chi phÝ x©y l¾p: 3.1.1. §èi víi gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu: - ThÈm tra thñ tôc ph¸p lý cña viÖc chØ ®Þnh thÇu, ®èi tîng ®îc chØ ®Þnh thÇu, thÈm quyÒn cña cÊp quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu theo Quy chÕ §Êu thÇu hiÖn hµnh. - KiÓm tra gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®· nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n cña c«ng tr×nh (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh) víi dù to¸n ® îc duyÖt; x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chªnh lÖch (t¨ng, gi¶m) vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn thay ®æi, bæ sung, ph¸t sinh hoÆc do chªnh lÖch gi¸). - KiÓm tra khèi lîng ph¸t sinh theo biªn b¶n nghiÖm thu phï hîp víi b¶n vÏ hoµn c«ng vµ quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn. - KiÓm tra chñng lo¹i vËt liÖu ®· sö dông ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi thiÕt kÕ, dù to¸n ®îc duyÖt. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc theo c¸c néi dung nh : + ViÖc ¸p dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸ XDCB cña Nhµ níc ban hµnh trong tõng thêi kú; + Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, vËn chuyÓn vËt liÖu ®Ó tÝnh chªnh lÖch gi¸; + ¸p dông c¸c hÖ sè vÒ tr ît gi¸, phô phÝ… ®èi víi tõng lo¹i chi phÝ: vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y… ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n cña khèi l îng hoµn thµnh. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n cña khèi l îng hoµn thµnh sau thÈm tra quyÕt to¸n, chªnh lÖch (t¨ng, gi¶m) so víi ®Ò nghÞ quyÕt to¸n. Yªu cÇu lËp b¶ng tÝnh to¸n chi tiÕt vµ thuyÕt minh râ lý do c¸c kho¶n chªnh lÖch. 3.1.2. §èi víi gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu: §èi víi c¸c h¹ng môc, khèi lîng x©y l¾p thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu. Néi dung thÈm tra theo 2 trêng hîp nh sau: 3.1.2.1. Trêng hîp gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu, hîp ®ång trän gãi, néi dung thÈm tra cô thÓ nh sau: - ThÈm tra khèi lîng vµ gi¸ trÞ x©y l¾p ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi khèi l - îng vµ gi¸ tróng thÇu, trªn c¬ së nghiÖm thu khèi lîng phï hîp víi hå s¬ tróng thÇu. - KiÓm tra chñng lo¹i vËt t, vËt liÖu sö dông ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi yªu cÇu vÒ lo¹i vËt t, vËt liÖu cã trong hå s¬ mêi thÇu, dù to¸n tróng thÇu ®îc duyÖt. 3.1.2.2. Trêng hîp gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu, hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸, néi dung thÈm tra bao gåm: - ThÈm tra khèi lîng vµ gi¸ trÞ x©y l¾p ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi khèi l - îng vµ gi¸ tróng thÇu, trªn c¬ së nghiÖm thu khèi lîng phï hîp víi hå s¬ tróng thÇu.
 9. 9 - KiÓm tra chñng lo¹i vËt t, vËt liÖu sö dông ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi hå s¬ mêi thÇu, dù to¸n tróng thÇu ®îc duyÖt. - ThÈm tra khèi lîng ph¸t sinh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt bæ sung do thay ®æi thiÕt kÕ, thay ®æi dù to¸n do trît gi¸ vËt t, nh©n c«ng vµ c¸c chÕ ®é cña Nhµ níc cho phÐp. Khèi lîng ph¸t sinh theo biªn b¶n nghiÖm thu phï hîp víi b¶n vÏ hoµn c«ng, theo ®¬n gi¸ tróng thÇu, gi¸ trÞ gãi thÇu ® îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt ®iÒu chØnh. 3.1.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ sù tu©n thñ vµ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n; ®¸nh gi¸ viÖc chÊp hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ §Êu thÇu cña chñ ®Çu t, c¸c nhµ thÇu vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 3.2. ThÈm tra chi phÝ thiÕt bÞ: 3.2.1. §èi víi gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu: - ThÈm tra thñ tôc ph¸p lý cña viÖc chØ ®Þnh thÇu, thÈm quyÒn cña cÊp quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu theo c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ §Êu thÇu. - ThÈm tra tÝnh hîp lý, phï hîp vÒ danh môc, chñng lo¹i, nguån gèc xuÊt xø, chÊt lîng, gi¸ c¶ thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n so víi dù to¸n chi phÝ thiÕt bÞ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®iÒu kho¶n ký kÕt trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ gi÷a Chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ cung øng thiÕt bÞ; - ThÈm tra gi¸ trÞ thiÕt bÞ theo c¸c néi dung nh: + Gi¸ gèc thiÕt bÞ (nÕu lµ gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËp khÈu b»ng ngo¹i tÖ ph¶i tÝnh chuyÓn ®æi ra ®ång ViÖt Nam); + Chi phÝ vËn chuyÓn thiÕt bÞ tõ n¬i mua vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh; + Chi phÝ kho b·i, b¶o qu¶n, b¶o dìng thiÕt bÞ; + Chi phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ, phÝ ngo¹i th¬ng (nÕu cã) ®èi víi thiÕt bÞ nhËp khÈu… + §èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p: Chi phÝ gia c«ng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ kiÓm tra theo dù to¸n ®îc duyÖt vµ ®îc nghiÖm thu ®óng quy ®Þnh. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thiÕt bÞ sau khi thÈm tra quyÕt to¸n; b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra ph¶i thuyÕt minh râ lý do c¸c kho¶n t¨ng, gi¶m so víi gi¸ trÞ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n. Yªu cÇu lËp b¶ng tÝnh to¸n chi tiÕt vµ thuyÕt minh râ lý do tõng kho¶n chªnh lÖch. 3.2.2. §èi víi gãi thÇu thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu: - ThÈm tra tÝnh ph¸p lý viÖc tæ chøc ®Êu thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ, thÈm quyÒn cña cÊp quyÕt ®Þnh tróng thÇu theo c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ ®Êu thÇu. - ThÈm tra danh môc thiÕt bÞ, chñng lo¹i, c«ng suÊt, chÊt lîng… nguån gèc thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu so víi c¸c chØ tiªu c¸c lo¹i thiÕt bÞ theo gãi thÇu hoÆc dù ¸n ®· ghi trong hå s¬ mêi thÇu, quyÕt ®Þnh tróng thÇu, hîp ®ång cung øng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. 3.2.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Qua thÈm tra cã nhËn xÐt vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh theo Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ §Êu
 10. 10 thÇu cña chñ ®Çu t, c¸c nhµ thÇu vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng trong qu¸ tr×nh cung øng vËt t, thiÕt bÞ. 3.3. ThÈm tra chi phÝ kh¸c: 3.3.1. ThÈm tra tÝnh ph¸p lý ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: - KiÓm tra tÝnh ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c cña dù ¸n vÒ c¸c mÆt nh: TÝnh phï hîp cña dù to¸n chi phÝ víi néi dung dù ¸n, thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n, ®èi chiÕu, so s¸nh víi quy ®Þnh cña Nhµ níc; viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu thùc hiÖn chi phÝ, hoÆc mua s¾m theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc. - ThÈm tra c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cña dù ¸n ®· thùc hiÖn trong c¸c giai ®o¹n ®Çu t dù ¸n b»ng c¸ch so s¸nh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n cña tõng lo¹i chi phÝ so víi dù to¸n ®îc duyÖt vµ chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. - Ph©n ®Þnh theo tÝnh chÊt chi phÝ ®Ó cã ph ¬ng ph¸p thÈm tra phï hîp: + §èi víi c¸c chi phÝ tÝnh theo tû lÖ %, kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cña tõng lo¹i c«ng viÖc. + §èi víi c¸c chi phÝ tÝnh theo dù to¸n chi tiÕt, cÇn xem xÐt ®èi chiÕu gi¸ trÞ thanh to¸n víi dù to¸n ®îc duyÖt, ®¸nh gi¸ møc ®é hîp lý cña c¸c chi phÝ. + §èi víi chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: C¨n cø c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn qu¶n lý, sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t tõ nguån vèn NSNN ®Ó thÈm tra quyÕt to¸n. 3.3.2. Néi dung thÈm tra Chi tiÕt néi dung c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c thùc hiÖn theo giai ®o¹n ®Çu t vµ x©y dùng dù ¸n nh sau: - Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t: + Chi phÝ lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o ®Çu t; + Chi phÝ vµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cña dù ¸n; + Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; chi phÝ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o dù ¸n vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n: + Chi phÝ khëi c«ng c«ng tr×nh (nÕu cã); + Chi phÝ ®Òn bï vµ tæ chøc thùc hiÖn ®Òn bï ®Êt ®ai, hoa mµu, di chuyÓn d©n c vµ c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng x©y dùng; chi phÝ cho c«ng t¸c t¸i ®Þnh c vµ phôc håi (®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu t¸i ®Þnh c vµ phôc håi); + TiÒn thuª ®Êt hoÆc tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; + Chi phÝ rµ ph¸ bom m×n; + Chi phÝ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, m« h×nh thÝ nghiÖm (nÕu cã);
 11. 11 + C¸c chi phÝ vµ lÖ phÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt - thi c«ng, tæng dù to¸n c«ng tr×nh; thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu, lÖ phÝ ®Þa chÝnh, lÖ phÝ x©y dùng, chi phÝ ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t ®Çu t… + Chi phÝ b¶o vÖ an toµn, b¶o vÖ m«i tr êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu cã); + Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh; + C¸c chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu, chi phÝ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Êu thÇu x©y l¾p, mua s¾m thiÕt bÞ, chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. + Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n: Thùc hiÖn thÈm tra theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc lËp, qu¶n lý, sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tõ nguån vèn NSNN. - Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo sö dông: + Chi phÝ th¸o dì c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m; (chó ý trõ gi¸ trÞ thu håi ®Ó gi¶m chi phÝ); + Chi phÝ thu dän vÖ sinh c«ng tr×nh; tæ chøc nghiÖm thu, kh¸nh thµnh vµ bµn giao c«ng tr×nh; + Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý (nÕu cã); + Chi phÝ thuª chuyªn gia vËn hµnh vµ s¶n xuÊt trong thêi gian ch¹y thö (nÕu cã); + Chi phÝ nguyªn liÖu, n¨ng lîng vµ nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i (chó ý trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi ®îc ®Ó gi¶m chi phÝ); + Chi phÝ Ban qu¶n lý dù ¸n: thùc hiÖn thÈm tra theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc lËp, qu¶n lý, sö dông chi phÝ qu¶n lý dù ¸n tõ nguån vèn NSNN. + Chi phÝ tÝnh quy ®æi vèn ®Çu t. + Chi phÝ thuª kiÓm to¸n, chi phÝ thÈm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n. Trêng hîp chi phÝ kh¸c thùc hiÖn ®Êu thÇu: ThÈm tra chi phÝ thùc hiÖn nghiÖm thu ®Ò nghÞ quyÕt to¸n cña c¸c kho¶n môc so víi gi¸ trÞ chi phÝ theo hå s¬ tróng thÇu ®îc duyÖt. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra ph¶i thuyÕt minh râ lý do tõng kho¶n kho¶n t¨ng, gi¶m vµ lËp b¶ng tÝnh to¸n chi tiÕt kÌm theo. 3.3.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: Qua thÈm tra cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ theo Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ §Êu thÇu, c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh trong tõng thêi kú cña chñ ®Çu t, c¸c nhµ thÇu vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 3.4. Trêng hîp gãi thÇu hoÆc dù ¸n thùc hiÖn theo Hîp ®ång thiÕt kÕ - Cung øng thiÕt bÞ vËt t - X©y dùng (Hîp ®ång EPC): §èi víi gãi thÇu hoÆc dù ¸n thùc hiÖn theo Hîp ®ång EPC, yªu cÇu thÈm tra toµn bé chi phÝ thùc hiÖn tõ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, mua s¾m vËt t , thiÕt bÞ, x©y l¾p cho ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao c«ng tr×nh theo néi dung hîp
 12. 12 ®ång ®· ký kÕt, phï hîp víi c¸c quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, dù to¸n hoÆc gi¸ tróng thÇu, cïng c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c ghi trong hîp ®ång. ThÈm tra gi¸ trÞ hîp ®ång EPC ®· ® îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t (hoÆc hå s¬ mêi thÇu); møc ®é ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ thÇu tróng thÇu vµ kÕt qu¶ th¬ng th¶o, ®µm ph¸n hîp ®ång; cô thÓ trong 2 trêng hîp nh sau: - Trêng hîp ®Êu thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, gãi thÇu: Theo gi¸ trÞ hîp ®ång EPC ®· x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ tróng thÇu, ® îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. - Trêng hîp chØ ®Þnh thÇu ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, gãi thÇu: Theo gi¸ trÞ hîp ®ång EPC x¸c ®Þnh khi ký hîp ®ång, trªn c¬ së dù kiÕn chi phÝ thùc hiÖn trong hå s¬ yªu cÇu cña Chñ ®Çu t phï hîp víi c¸c quyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, dù to¸n. C¨n cø vµo h×nh thøc thùc hiÖn, gi¸ trÞ cña hîp ®ång EPC vµ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång; hå s¬ thanh to¸n vµ nghiÖm thu quyÕt to¸n, thÈm tra c¸c chi phÝ trong c¸c trêng hîp trªn theo c¸c néi dung nªu ë môc 3.1, 3.2. 3.5. ThÈm tra chi phÝ ®èi víi h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh: ThÈm tra c¸c chi phÝ x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh còng thùc hiÖn theo híng dÉn thÈm tra chi phÝ t¹i c¸c môc 3.1, 3.2, 3.3 nªu trªn vÒ chi phÝ x©y l¾p, thiÕt bÞ vµ chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ò nghÞ quyÕt to¸n; ®Õn khi quyÕt to¸n toµn bé dù ¸n sÏ thÈm tra vµ ph©n bæ toµn bé chi phÝ kh¸c cña dù ¸n cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n. 4. ThÈm tra chi phÝ ®Çu t kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n: 4.1. ThÈm tra tÝnh ph¸p lý cña c¸c chi phÝ ®Çu t ®Ò nghÞ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n vÒ c¸c mÆt: Néi dung chi phÝ, nguyªn nh©n vµ c¨n cø ®Ò nghÞ kh«ng tÝnh chi phÝ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n; thÈm quyÒn cña cÊp cho phÐp ®îc quyÕt to¸n chi phÝ ®Çu t thùc hiÖn nhng kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n. 4.2. Néi dung thÈm tra: - ThÈm tra c¸c kho¶n chi phÝ chñ ®Çu t ®Ò nghÞ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n c«ng tr×nh theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - ThÈm tra c¸c chi phÝ thiÖt h¹i do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng ® îc phÐp kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n theo c¸c néi dung nh: + X¸c ®Þnh ®óng theo c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc quy ®Þnh cña Nhµ n íc vÒ chi phÝ thiÖt h¹i; + Gi¸ trÞ thiÖt h¹i theo Biªn b¶n x¸c ®Þnh ph¶i ®îc chñ ®Çu t, ®¬n vÞ nhËn thÇu, c¬ quan t vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra, x¸c nhËn vµ kiÕn nghÞ xö lý. + §èi chiÕu kiÕn nghÞ xö lý thiÖt h¹i cña tæ chøc B¶o hiÓm. Xem xÐt møc båi thêng cña c¬ quan b¶o hiÓm (nÕu cã) ®Ó gi¶m chi phÝ ®Çu t. - X¸c ®Þnh chi phÝ thiÖt h¹i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh huû bá, cho phÐp kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n. CÇn kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a biªn b¶n x¸c ®Þnh khèi lîng huû bá thùc tÕ víi quyÕt ®Þnh cho phÐp huû bá cña cÊp cã thÈm quyÒn.
 13. 13 4.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ gi¶i quyÕt thiÖt h¹i; thÈm quyÒn cña ngêi cho phÐp huû bá. 5. ThÈm tra x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông: 5.1. C¨n cø kÕt qu¶ thÈm tra chi phÝ ®Çu t cña dù ¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n c«ng tr×nh h×nh thµnh sau ®Çu t. 5.2. TÝnh ph©n bæ chi phÝ kh¸c cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: Ph©n bæ chi phÝ kh¸c cho c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo nguyªn t¾c: + Lo¹i chi phÝ kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph©n bæ toµn bé cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. + Lo¹i chi phÝ kh¸c ph©n bæ theo tû lÖ, nh : Chi phÝ ch¹y thö cã t¶i vµ kh«ng t¶i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n thu ®îc do ch¹y thö th× ph©n bæ cho m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn l¾p theo tû lÖ vèn l¾p ®Æt, vèn thiÕt bÞ cÇn l¾p cña tõng ®èi tîng, tõng h¹ng môc trªn tæng sè vèn l¾p ®Æt, vèn thiÕt bÞ cÇn l¾p cña c¸c ®èi tîng, c¸c h¹ng môc. + Lo¹i chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn toµn bé dù ¸n nh chi phÝ ban qu¶n lý, nghiÖm thu, b¶o hiÓm… ®îc ph©n bæ cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng lµ tµi s¶n cè ®Þnh theo tû lÖ ph©n bæ: Tæng chi phÝ kh¸c cÇn ph©n bæ/Tæng chi phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt, thiÕt bÞ cña dù ¸n, h¹ng môc c«ng tr×nh. §èi víi dù ¸n ®Çu t cã thêi gian thùc hiÖn trªn 36 th¸ng ph¶i tÝnh quy ®æi vèn ®Çu t hµng n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh cho ®¬n vÞ sö dông. KiÓm tra viÖc tÝnh quy ®æi vèn ®Çu t theo híng dÉn cña Bé X©y dùng. 5.3. X¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t h×nh thµnh tµi s¶n, bao gåm: - Chi phÝ ®Çu t h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, - Chi phÝ ®Çu t h×nh thµnh tµi s¶n lu ®éng. X¸c ®Þnh chi phÝ ®Çu t thµnh tµi s¶n cÇn ph©n biÖt TSC§ v« h×nh vµ h÷u h×nh theo c¸c quy ®Þnh vÒ chuÈn mùc tµi s¶n cè ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c kho¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ TSC§, th× ph¶i tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý hoÆc ®îc coi lµ kho¶n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 5.4. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ, danh môc tµi s¶n bµn giao cho c¸c ®èi tîng qu¶n lý ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông. - X¸c ®Þnh toµn bé TSC§ sö dông cña ®¬n vÞ Chñ ®Çu t vµ TSC§ h×nh thµnh qua ®Çu t ®Ó bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông: C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt tµi s¶n h×nh thµnh ®Ó x¸c ®Þnh danh môc tµi s¶n: nh vËt kiÕn tróc, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ. - KiÓm tra theo tõng ®èi tîng tµi s¶n. Riªng nh÷ng tµi s¶n phôc vô qu¶n lý cña Chñ ®Çu t th× ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i; ®¸nh gi¸ vµ cã ph¬ng ¸n xö lý thu håi, gi¶m chi phÝ ®Çu t c«ng tr×nh. 6. ThÈm tra x¸c ®Þnh c«ng nî, vËt t thiÕt bÞ tån ®äng sau khi quyÕt to¸n: 6.1. ThÈm tra x¸c ®Þnh c«ng nî:
 14. 14 - KiÓm tra tæng sè vèn ®· thanh to¸n cho dù ¸n; x¸c ®Þnh sè vèn thanh to¸n c¸c nhµ thÇu theo c¸c h¹ng môc, kho¶n môc chi phÝ thùc hiÖn ®Ò nghÞ quyÕt to¸n; - C¨n cø sè liÖu c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· ®îc x¸c ®Þnh sau khi thÈm tra quyÕt to¸n, sè vèn ®· thanh to¸n vµ t×nh h×nh c«ng nî b¸o c¸o cña chñ ®Çu t, x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a chñ ®Çu t vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan. - Xem xÐt, kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n xö lý ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn vèn thu ®îc cha nép ng©n s¸ch, sè d tiÒn göi, tiÒn mÆt. ThÈm tra cÇn x¸c ®Þnh râ tõng kho¶n nî ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ theo ®óng ®èi tîng, ®óng thùc tÕ vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý. 6.2. KiÓm tra, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t, thiÕt bÞ tån ®äng: - KiÓm tra gi¸ trÞ vËt t, thiÕt bÞ tån ®äng theo sæ kÕ to¸n, ®èi chiÕu víi sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ; - C¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ mua s¾m ph¶i theo dù to¸n ®îc duyÖt, viÖc qu¶n lý sö dông ph¶i theo quy ®Þnh riªng cña tõng lo¹i, - C¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ ®îc tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ ®óng sè lîng, ®óng gi¸ trÞ thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o quyÕt to¸n. - Xem xÐt, kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n xö lý cña chñ ®Çu t ®èi víi gi¸ trÞ vËt t, thiÕt bÞ tån ®äng. 6.3. KiÓm tra gi¸ trÞ tµi s¶n cña Ban qu¶n lý dù ¸n: - KiÓm tra gi¸ trÞ tµi s¶n cña Ban qu¶n lý dù ¸n theo sæ s¸ch kÕ to¸n, ®èi chiÕu víi sè liÖu kiÓm kª; - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i c¸c tµi s¶n cña Ban qu¶n lý dù ¸n sau khi ®· tÝnh khÊu hao theo thêi gian sö dông. - Xem xÐt, kiÕn nghÞ ph¬ng ¸n xö lý ®èi víi gi¸ trÞ tµi s¶n bµn giao cho ®¬n vÞ kh¸c hoÆc thanh lý. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ viÖc qu¶n lý, b¶o qu¶n tµi s¶n cña chñ ®Çu t , BQL dù ¸n. 7. Xem xÐt viÖc thùc hiÖn kÕt luËn cña c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra: §èi víi dù ¸n ®· ®îc c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra cña Nhµ níc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ cã kÕt luËn; c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n xem xÐt c¸c néi dung sau: 7.1. Xem xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c kÕt luËn cña c¬ quan thanh tra, kiÓm tra; 7.2. Xem xÐt c¸c kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t , BQL dù ¸n vÒ c¸c vÊn ®Ò ®îc c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra kÕt luËn. 7.3. KiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xö lý c¸c vÊn ®Ò tån t¹i. 8. Xem xÐt, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t:
 15. 15 8.1. C¨n cø vµo hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ kÕt qu¶ thÈm tra, xem xÐt, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t trong viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý x©y dùng. 8.2. Xem xÐt, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t vÒ nguån vèn ®Çu t cña dù ¸n, tµi s¶n bµn giao cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh thÈm tra hå s¬ b¸o c¸o quyÕt to¸n, xÐt thÊy cÇn thiÕt c¬ quan thÈm tra cã thÓ tæ chøc kiÓm tra thùc tÕ t¹i Ban qu¶n lý dù ¸n vµ hiÖn trêng x©y dùng c«ng tr×nh. 9.  C¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n thùc hiÖn kiÓm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n ®· ®îc kiÓm to¸n: Trêng hîp cÊp phª duyÖt quyÕt to¸n quyÕt ®Þnh thuª tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n, (h¹ng môc c«ng tr×nh): 9.1. Tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp thùc hiÖn kiÓm to¸n theo tr×nh tù vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n theo c¸c néi dung trªn (tõ ®iÓm1- ®iÓm 8). 9.2. C¬ quan chuyªn m«n (hoÆc Tæ t vÊn thÈm tra quyÕt to¸n) kiÓm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n ®· ®îc kiÓm to¸n, néi dung kiÓm tra nh sau: 9.2.1. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh tr×nh tù, néi dung kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n theo quy ®Þnh. - KiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña hîp ®ång kiÓm to¸n, thêi gian vµ thÓ thøc thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ c«ng bè b¸o c¸o kiÓm to¸n dù ¸n. - C¨n cø néi dung hîp ®ång ®· ký gi÷a chñ ®Çu t vµ tæ chøc kiÓm to¸n, c¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n, c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ tr×nh tù, néi dung thÈm tra cña tæ chøc kiÓm to¸n thùc hiÖn vÒ tÝnh ®Çy ®ñ vµ phï hîp theo quy ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ kiÓm to¸n cha thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c thÈm tra quyÕt to¸n, c¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n ®Ó yªu cÇu tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp kiÓm to¸n bæ sung. 9.2.2. KiÓm tra nh÷ng c¨n cø ph¸p lý mµ tæ chøc kiÓm to¸n sö dông ®Ó kiÓm to¸n so víi quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng nh: - HÖ thèng c¬ chÕ qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t quy ®Þnh ®îc ¸p dông cho dù ¸n; - §Þnh møc, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®· ¸p dông cho dù ¸n; - ViÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n, c¸c nguyªn t¾c kiÓm to¸n vµ c¸c néi dung thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t XDCB theo quy ®Þnh. 9.2.3. KiÓm tra, xem xÐt nh÷ng néi dung cßn kh¸c nhau gi÷a ®Ò nghÞ quyÕt to¸n cña chñ ®Çu t vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. - C¬ quan chñ tr× thÈm tra xem xÐt nh÷ng néi dung cha thèng nhÊt gi÷a Chñ ®Çu t vµ Tæ chøc kiÓm to¸n, c¸c kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt cña chñ ®Çu t.
 16. 16 - Nh÷ng víng m¾c vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¬ quan chñ tr× thÈm tra cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc cã liªn quan cã ý kiÕn cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt. 9.2.4. NhËn xÐt, kiÕn nghÞ. - NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n vÒ néi dung, chÊt lîng kiÓm to¸n so víi yªu cÇu, quy ®Þnh vÒ thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n. - KiÕn nghÞ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i cña dù ¸n sau khi quyÕt to¸n, - KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan liªn quan vÒ qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t, thùc hiÖn dù ¸n; nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý. IV. Tæng hîp b¸o c¸o thÈm tra, tr×nh duyÖt quyÕt to¸n C¨n cø kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o kiÓm to¸n cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp (nÕu cã), c¬ quan chuyªn m«n thuéc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt quyÕt to¸n lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh, lËp Tê tr×nh vµ hå s¬ tr×nh ng êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh. 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra theo quy ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t. C¬ quan chñ tr× thÈm tra quyÕt to¸n lËp b¸o c¸o thÈm tra theo h íng dÉn. Trêng hîp Tæ t vÊn ®îc thµnh lËp ®Ó thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t, b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra ph¶i ®îc toµn thÓ c¸c thµnh viªn Tæ c«ng t¸c nhÊt trÝ ký tªn, th«ng qua b¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ do m×nh thùc hiÖn. 2. Tê tr×nh kÕt qu¶ thÈm tra vµ ®Ò nghÞ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh theo c¸c néi dung, yªu cÇu chñ yÕu nh sau: - Kh¸i qu¸t toµn bé dù ¸n, nh÷ng vÊn ®Ò ®· ® îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n; - Tãm t¾t kÕt qu¶ c¸c néi dung thÈm tra ®· thùc hiÖn theo môc III nªu trªn; - KiÕn nghÞ gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i vÒ nguån vèn ®Çu t, tµi s¶n vµ c«ng nî sau khi quyÕt to¸n dù ¸n; 3. Hå s¬ tr×nh duyÖt quyÕt to¸n bao gåm: - Tê tr×nh kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh - Tê tr×nh xin phª duyÖt quyÕt to¸n Chñ ®Çu t kÌm theo B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh cña BQL dù ¸n. - TËp c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan; - B¸o c¸o kiÓm to¸n, (nÕu cã); - B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm tra quyÕt to¸n;
 17. 17 - KÕt luËn cña c¸c c¬ quan Thanh tra, kiÓm tra ®èi víi dù ¸n, (nÕu cã); - V¨n b¶n ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ vµ tån t¹i cña dù ¸n ý kiÕn xö lý, chØ ®¹o cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t (nÕu cã), lµm c¬ së ®Ó ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt khi phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t. - B¶n dù th¶o QuyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh. Néi dung quyÕt ®Þnh phª duyÖt theo quy ®Þnh cña Th«ng t híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t.
Đồng bộ tài khoản