Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
119
lượt xem
20
download

Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1683/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước; - Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; - Căn cứ vào Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Căn cứ Quy chế quản lý tài chính tạm thời, Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý tài chính trong hoạt động mua, bán nợ và tài sản tồn đọng, đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý tài chính, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công ty phải kịp thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG - Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo) - Văn phòng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (đã ký) - Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp - Các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Các Tổng Công ty nhà nước,
 2. Lê Thị Băng Tâm - Công báo, - Như Điều 2, - Lưu: VP (2), TCCB QUY CHẾ QUẢN L Ý TÀI CHÍNH TẠM THỜI CỦA CÔNG TY MUA, BÁN NỢ Q VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Qui chế này áp dụng đối với Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được thành lập theo quyết định 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (trong quy chế này được gọi tắt là Công ty) là Công ty Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, thực hiện chế độ tự chủ về tài chính, bảo đảm nguyên tắc kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Công ty có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Điều 3. Khi thực hiện nhiệm vụ mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng tại doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ định, Công ty được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí để thực hiện theo qui định tại Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Điều 4. Hoạt động mua, bán, thu hồi, xử lý nợ tồn đọng bao gồm cả bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ qui định tại Quy chế này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính của Công ty quy định tại Quy chế này và các chế độ tài chính hiện hành khác của Nhà nước có liên quan. Điều 6. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính của Công ty. Chương II CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MỤC I: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN Điều 7. Vốn hoạt động của Công ty gồm: 1. Vốn do Nhà nước đầu tư tại Công ty: a) Vốn điều lệ của Công ty là: 2.000 tỷ đồng (hai nghìn tỷ đồng) do ngân sách Nhà nước cấp, trong đó: - 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng) được cấp tại thời điểm thành lập Công ty.
 3. - Số còn lại được cấp bổ sung dần đến năm 2005, bao gồm cả hình thức chuyển vốn góp cổ phần, liên doanh, liên kết hình thành từ các khoản nợ và tài sản mua theo chỉ định và nhận bàn giao thành vốn điều lệ. Trong trường hợp cần tăng vốn điều lệ cho Công ty để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tương xứng với nhiệm vụ được Nhà nước giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. b) Vốn tự tích luỹ được bổ sung vào vốn Nhà nước theo qui định hiện hành của Nhà nước. 2. Vốn huy động, gồm: vay các tổ chức tài chính tín dụng, phát hành trái phiếu, huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo nhu cầu hoạt động kinh doanh. Việc huy động vốn thực hiện theo qui định hiện hành và Điều lệ hoạt động tạm thời của Công ty. 3. Các vốn khác theo qui định của pháp luật. Điều 8. Sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh của Công ty Công ty được quyền chủ động sử dụng vốn và các quỹ của mình để phục vụ kinh doanh theo nguyên tắc hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. 1. Sử dụng vốn để mua nợ và tài sản tồn đọng theo thoả thuận: Công ty được quyền chủ động sử dụng linh hoạt nguồn vốn hoạt động của mình vào hoạt động mua nợ và tài sản tồn đọng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong phạm vi thẩm quyền của mình, quy định cụ thể nội dung và trình tự xây dựng, thẩm định phương án mua nợ, tài sản tồn đọng áp dụng trong Công ty. 2. Sử dụng vốn để sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn đọng: Công ty được chủ động sử dụng nguồn vốn hoạt động của mình để sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn đọng nhằm mục đích tăng giá trị và tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản tồn đọng để thu hồi vốn. Chi phí cho việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tải sản tồn đọng được tính để tăng giá trị tài sản tồn đọng. Những hoạt động đầu tư cải tạo, nâng cấp tài sản tồn đọng thuộc về đầu tư xây dựng cơ bản phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Riêng đối với các tài sản mua theo chỉ định và nhận bàn giao, Công ty thực hiện theo qui định tại Thông tư số 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. 3. Sử dụng vốn để đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty. Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty đảm bảo các nguyên tắc sau: - Trang bị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty. - Giá trị còn lại của tổng tài sản cố định của Công ty không vượt quá 20% vốn điều lệ. - Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định đối với doanh nghiệp Nhà nước. 4. Sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài Công ty 4.1. Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty gồm: - Gửi có kỳ hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại Nhà nước hoạt động tại Việt nam. - Mua công trái, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, trái phiếu của các tổ chức tín dụng quốc doanh. Mức đầu tư vào các hình thức này tối đa là 20% vốn điều lệ của Công ty.
 4. - Góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết bằng nợ và tài sản tồn đọng. 4.2. Công ty được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài Công ty không thông qua việc mua, bán nợ và tài sản tồn đọng theo nguyên tắc có hiệu quả, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao, không dẫn đến tình trạng thiếu vốn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính của Công ty là mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp. Điều 9. Sử dụng vốn Nhà nước chuyển cho Công ty để mua nợ, tài sản tồn đọng theo chỉ định Công ty được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn để mua nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định. Công ty phải sử dụng nguồn vốn để mua nợ và tài sản tồn đọng theo đúng chỉ định của cấp có thẩm quyền. Điều 10. Quản lý, xử lý nợ và tài sản tồn đọng mua theo thoả thuận 1. Quản lý nợ và tài sản tồn đọng - Mỗi khoản nợ, tài sản tồn đọng của Công ty được coi như một loại hàng hoá đặc biệt. Công ty có trách nhiệm mở sổ kế toán để hạch toán, theo dõi từng khoản nợ và tài sản tồn đọng theo chi phí mua thực tế (bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển tài sản, sửa chữa, nâng cấp tài sản nếu có). - Công ty được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng đối với nợ và tài sản tồn đọng đã mua, thực hiện kiểm kê, đối chiếu, bảo quản, xử lý nợ và tài sản theo quy định của pháp luật. - Việc kiểm kê tài sản và đối chiếu công nợ được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước về kiểm kê, hàng hoá tồn kho và đối chiếu công nợ. 2. Xử lý nợ và tài sản tồn đọng - Công ty có trách nhiệm xử lý nợ và tài sản tồn đọng để thu hồi vốn, bao gồm: thu nợ từ khách nợ; cho thuê, khai thác tài sản tồn đọng; bán nợ và tài sản tồn đọng; sử dụng nợ, tài sản tồn đọng để góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết; sửa chữa, nâng cấp, tài sản tồn đọng. - Việc định giá và phương thức xử lý thực hiện theo cơ chế thị trường và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả. - Thẩm quyền quyết định xử lý nợ và tài sản tồn đọng thực hiện theo qui định tại Điều 14 của Quy chế này. 3. Xử lý nguồn thu từ việc xử lý nợ và tài sản tồn đọng - Số tiền thu hồi nợ (do khách nợ trả hoặc bán tài sản đảm bảo), số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản tồn đọng, từ bán nợ và tài sản tồn đọng là doanh thu của Công ty. - Số tiền được tính trong hợp đồng góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết của khoản nợ, tài sản tồn đọng là khoản đầu tư của Công ty. Khoản giá trị này không được tính vào doanh thu của Công ty. Phần chênh lệch giữa giá trị hạch toán trên sổ kế toán của Công ty và giá trị được tính trong hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh của khoản nợ, tài sản tồn đọng được xử lý theo chế độ hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước khi xử lý chênh lệch do đánh giá lại tài sản đưa đi góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết. 4. Xoá nợ tồn đọng: Đối với những khoản nợ tồn đọng đã được Công ty mua theo cơ chế thoả thuận, Công ty được xoá trong những trường hợp sau:
 5. - Khách nợ phá sản. Số nợ được xoá là số nợ không khả năng thanh toán sau khi đã hoàn tất thủ tục phá sản theo qui định của pháp luật. - Khách nợ là cá nhân đã chết, hoặc mất tích mà không còn tài sản, và không còn người thừa kế để trả nợ. Phần còn lại trong giá mua thực tế khoản nợ được xoá trong các trường hợp nên trên thì được bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá đối với nợ tồn đọng. Trường hợp nguồn dự phòng không đủ để bù đắp, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty. Căn cứ theo các qui định chung của Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục, quy trình và thẩm quyền xoá nợ tồn đọng áp dụng thống nhất trong Công ty. Điều 11. Quản lý, xử lý nợ và tài sản tồn đọng mua theo chỉ định và nhận bàn giao Đ 1. Quản lý nợ và tài sản tồn đọng: Công ty được xác lập quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng đối với nợ và tài sản tồn đọng đã mua theo chỉ định và nhận bàn giao. Công ty có trách nhiệm mở sổ hạch toán, theo dõi riêng từng khoản nợ và tài sản tồn đọng mua chỉ định và nhận bàn giao... 2. Xử lý nợ và tài sản tồn đọng: Thực hiện theo các qui định sau: - Công ty có trách nhiệm xử lý nợ và tài sản tồn đọng để thu hồi vốn, bao gồm: thu nợ từ khách nợ; cho thuê, khai thác tài sản tồn đọng; bán nợ và tài sản tồn đọng; sử dụng nợ, tài sản tồn đọng để góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết; sửa chữa, nâng cấp, tài sản tồn đọng. - Đối với khoản nợ, tài sản tồn đọng có giá theo sổ sách kế toán của Công ty từ 1 tỷ đồng trở lên trước khi bán hoặc góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết, Công ty thực hiện định giá thông qua các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá. - Việc bán nợ, tài sản tồn đọng được thực hiện theo phương thức thoả thuận, đấu thầu, đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế bán đấu giá tài sản hiện hành. Trường hợp bán nợ, tài sản tồn đọng theo phương thức thoả thuận phải đảm bảo các nguyên tắc sau: + Không áp dụng phương thức bán theo thoả thuận đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất. + Các khoản nợ, tài sản tồn đọng chỉ được bán khi giá bán không thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của Công ty, bao gồm cả chi phí vận chuyển, sửa chữa nâng cấp tài sản (nếu có). - Thẩm quyền quyết định xử lý nợ và tài sản tồn đọng đã mua hoặc được giao xử lý thực hiện theo qui định tại Điều 14 của Quy chế này. 3. Xử lý nguồn thu từ việc xử lý nợ và tài sản tồn đọng: - Số tiền thu hồi nợ (do khách nợ trả, bán tài sản đảm bảo), số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản tồn đọng, từ bán nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định và nhận bàn giao là doanh thu của Công ty, Công ty có trách nhiệm nộp lại Ngân sách Nhà nước (bổ sung nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp Nhà nước) sau khi trừ các chi phí định giá, sửa chữa, nâng cấp (nếu có) và các khoản mà Công ty và doanh nghiệp giữ hộ tài sản được hưởng qui định tại Thông tư số 39/2004/ TT-BTC của Bộ Tài chính. - Giá trị được tính trong hợp đồng góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết của khoản nợ, tài sản tồn đọng mua theo chỉ định và nhận bàn giao được coi là khoản vốn đầu tư của Công ty, không tính vào doanh thu, được bổ sung vốn điều lệ của Công ty.
 6. 4. Xoá nợ tồn đọng được giao xử lý: Công ty chỉ được phép xoá nợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ. Điều 12. Quản lý tài sản cố định và các loại tài sản khác của Công ty Việc cho thuê, thế chấp, nhượng bán, khấu hao, thanh lý tài sản thuộc quyền quản lý của V Công ty được thực hiện theo qui định hiện hành áp dụng đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Thẩm quyền xử lý tài sản cố định và các loại tài sản khác cảu Công ty theo qui định tại Điều 14 của Quy chế này. Điều 13. Bảo toàn vốn nhà nước tại Công ty Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn Nhà nước tại Công ty bằng các biện pháp sau đây: 1. Thực hiện đúng chế độ quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của Nhà nước. 2. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định; 3. Hạch toán vào chi phí kinh doanh các khoản dự phòng sau: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (kể cả nợ và tài sản tồn đọng); dự phòng các khoản phải thu khó đòi; Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn. Việc trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho (trừ nợ và tài sản tồn đọng), dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. Riêng về việc trích lập và sử dụng dự phòng giảm giá đối với nợ và tài sản tồn đọng được quy định như sau: - Việc trích lập dự phòng chỉ thực hiện với nợ và tài sản tồn đọng do Công ty mua theo giá thoả thuận. Công ty không trích dự phòng cho nợ và tài sản tồn đọng mua theo chỉ định hoặc được giao để xử lý. - Mức trích lập: tối thiểu bằng 5% trên số dư chi phí mua khoản nợ, tài sản tồn đọng hạch toán trên sổ kế toán của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quy định cụ thể mức và căn cứ trích lập dự phòng giảm giá nợ và tài sản tồn đọng áp dụng thống nhất trong Công ty. - Thời điểm trích lập: trùng với thời điểm trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. - Dự phòng giảm giá tài sản tồn đọng được sử dụng như quy định đối với việc sử dụng dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dự phòng giảm giá nợ tồn đọng được sử dụng để xoá nợ tồn đọng quy định tại Khoản “4” Điều 10 Quy chế này. Điều 14: Thẩm quyền quyết định sử dụng vốn, xử lý nợ, tài sản trong quá trình hoạt động của Công ty 1. Đối với phương án đầu tư ra ngoài công ty, phương án mua, bán nợ, tài sản, các hợp đồng kinh tế, huy động vốn, góp vốn: - Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các phương án có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên. - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thẩm định, trình Hội đồng Quản trị quyết định các phương án có giá trị từ 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng. - Tổng Giám đốc quyết định các phương án có giá trị dưới 30 tỷ đồng. 2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định; phương án mua, bán cho thuê, thanh lý tài sản của Công ty:
 7. - Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các phương án có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên. - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thẩm định, trình Hội đồng Quản trị quyết định các phương án có giá trị từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng. - Tổng Giám đốc quyết định các phương án có giá trị dưới 3 tỷ đồng. 3. Đối với các phương án sửa chữa, nâng cấp tài sản mua theo chỉ định và nhận bàn giao: - Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các phương án có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng thẩm định, trình Hội đồng Quản trị quyết định các phương án có giá trị từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. - Tổng Giám đốc quyết định các phương án có giá trị dưới 500 triệu đồng. MỤC II : DOANH THU, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Điều 15. Doanh thu của Công ty 1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm: 1.1. Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản tồn đọng: a) Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản tồn đọng theo thoả thuận: - Từ hoạt động xử lý nợ: + Số tiền thu nợ từ khách nợ; + Số tiền bán nợ, bán tài sản đảm bảo khoản nợ; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ; - Từ hoạt động xử lý tài sản tồn đọng: + Số tiền bán tài sản tồn đọng; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản tồn đọng; b) Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định: - Từ hoạt động xử lý nợ: + Số tiền thu nợ từ khách nợ; + Số tiền bán nợ, bán tài sản đảm bảo khoản nợ; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ; - Từ hoạt động xử lý tài sản tồn đọng: + Số tiền bán tài sản tồn đọng; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản tồn đọng. - Số tiền được ngân sách Nhà nước cấp 1% trên giá mua nợ và tài sản theo chỉ định. c) Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản tồn đọng nhận bàn giao: - Từ hoạt động xử lý nợ: + Số tiền thu nợ từ khách nợ;
 8. + Số tiền bán nợ, bán tài sản đảm bảo khoản nợ; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ; - Từ hoạt động xử lý tài sản tồn đọng: + Số tiền bán tài sản tồn đọng; + Số tiền cho thuê, khai thác tài sản tồn đọng 1.2. Doanh thu từ các hoạt động tư vấn, môi giới, xử lý nợ và tài sản tồn đọng. 2. Doanh thu từ các hoạt động tài chính , gồm: các khoản lãi thu được từ việc mua công trái, trái phiếu;thu lãi tiền gửi; lãi được chia từ hoạt động góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh. 3. Các khoản doanh thu khác (nếu có). Điều 16. Chi phí của Công ty 1. Chi phí hoạt động kinh doanh 1.1. Chi phí cho hoạt động xử lý nợ và tài sản tồn đọng, gồm: a) Chi phí hoạt động mua, bán nợ, tài sản tồn đọng theo thoả thuận: Chi phí để mua khoản nợ, tài sản tồn đọng theo cơ chế thoả thuận (bao gồm: giá mua; chi phí vận chuyển tài sản, sửa chữa, nâng cấp tài sản nếu có) được hạch toán khi có phát sinh thu nhập từ việc xử lý khoản nợ hoặc tài sản tồn đọng như sau: - Trường hợp khoản nợ được thu hồi một lần: thực hiện kết chuyển toàn bộ chi phí mua khoản nợ đó vào chi phí trong kỳ. - Trường hợp khoản nợ được thu hồi nhiều lần: + Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý nợ (thu nợ từ khách nợ; bán nợ; khai thác, bán tài sản đảm bảo của khoản nợ) lớn hơn chi phí mua khoản nợ: thực hiện kết chuyển toàn bộ chi phí mua khoản nợ vào chi phí trong kỳ. + Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý nợ (thu nợ từ khách nợ; bán nợ; khái thác, bán tài sản đảm bảo của khoản nợ) nhỏ hơn chi phí mua khoản nợ: thực hiện kết chuyển một phần chi phí mua khoản nợ vào chi phí trong kỳ với mức bằng số tiền thực tế thu được từ việc xử lý khoản nợ. Phần còn lại của chi phí mua khoản nợ được tiếp tục kết chuyển vào chi phí theo nguyên tắc nêu trên khi khoản nợ tiếp tục được thu hồi. - Trường hợp bán tài sản tồn đọng: thực hiện kết chuyển toàn bộ chi phí mua tài sản tồn đọng đó vào chi phí trong kỳ. - Trường hợp cho thuê tài sản tồn đọng: thực hiện kết chuyển chi phí mua tài sản đó vào chi phí với mức bằng giá trị thực tế thu được trong kỳ từ hoạt động cho thuê tài sản đó. b) Chi phí hoạt động mua, bán nợ, tài sản tồn đọng theo chỉ định: - Chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản (nếu có). Chi phí này chỉ được kết chuyển vào chi phí trong kỳ khi có phát sinh thu nhập từ tài sản tồn đọng được nâng cấp sửa chữa. - Chi nộp ngân sách (bổ sung nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp Nhà nước): Số tiền thu được từ nợ và tài sản còn lại sau khi trừ chi phí sửa chữa (nếu có) và phần phí mà Công ty được hưởng theo qui định tại Thông tư số 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. c) Chi phí hoạt động nhận, bán nợ, tài sản tồn đọng nhận bàn giao:
 9. - Chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản (nếu có). Chi phí này chỉ được kết chuyển vào chi phí trong kỳ khi có phát sinh thu nhập từ tài sản tồn đọng được nâng cấp sửa chữa. - Chi nộp ngân sách (bổ sung nguồn chi phí cải cách doanh nghiệp Nhà nước): Số tiền thu được từ nợ và tài sản còn lại sau khi trừ chi phí sửa chữa (nếu có) và phần phí mà Công ty và doanh nghiệp giữ hộ tài sản được hưởng theo qui định tại Thông tư số 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. 1.2. Các chi phí dịch vụ thuê ngoài để thực hiện xử lý nợ và tài sản tồn đọng, gồm: 1 - Chí phí thuê định giá, chi phí tổ chức bán đấu giá khoản nợ, tài sản tồn đọng để bán, cho thuê, góp vốn, liên doanh, hợp tác kinh doanh bằng nợ, tài sản. - Chi phí hoa hồng môi giới phải đảm bảo nguyên tắc sau: + Việc chi hoa hồng môi giới của Công ty phải đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, đặc điểm cụ thể của Công ty để xây dựng và ban hành Qui chế chi hoa hồng môi giới áp dụng thống nhất và công khai trong Công ty. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định chi hoa hồng của Công ty. + Đối tượng được hưởng tiền chi hoa hồng môi giới là các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) có làm môi giới, dịch vụ cho Công ty. + Hoa hồng môi giới không được áp dụng cho các đối tượng là các khách hàng được chỉ định, các chức danh quản lý, nhân viên của Công ty. + Việc chi hoa hồng môi giới phải căn cứ vào hợp đồng hoặc giấy xác nhận giữa Công ty và bên nhận hoa hồng, trong đó phải có các nội dung cơ bản sau: tên, địa chỉ, số chứng minh thư của người đại diện của bên nhận hoa hồng; nội dung chi (nêu rõ kết quả xử lý nợ và tài sản tồn đọng do đối tượng được hưởng hoa hồng đóng góp cho Công ty); mức chi; phương thức thanh toán, thời gian thực hiện và kết thúc; trách nhiệm của các bên. - Chi phí bảo vệ tài sản tồn đọng. - Chi phí cho các dịch vụ khác liên quan đến xử lý nợ và tài sản tồn đọng. - Chi phí khác của các hoạt động khai thác tài sản tồn đọng. 1.3. Chi phí quản lý: Các khoản chi phí quản lý của Công ty được thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm: - Chi về tài sản, gồm: Chi phí khấu hao, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định của Công ty; chi công cụ lao động. - Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp có tính chất lương; - Chi cho lao động nữ; chi bảo hộ lao động hoặc trang phục; chi công tác phí; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kinh phí công đoàn; chi phí hỗ trợ cho hoạt động của đảng, đoàn thể tại Công ty. - Các khoản chi phí quản lý khác. 1.4. Nộp thuế, phí, tiền thuê đất có liên quan tới hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) theo qui định của pháp luật. 1.5. Chi phí hoạt động kinh doanh khác:
 10. - Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết, giao dịch đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác phải có hoá đơn hoặc chứng từ theo qui định của Bộ Tài chính, gắn với kết quả kinh doanh. Mức chi được áp dụng theo chế độ hiện hành. - Chi trợ cấp thôi việc cho người lao động thực hiện theo qui định hiện hành. - Chi trích lập dự phòng trong hoạt động của Công ty theo qui định tại Điều 13 Quy chế này. - Công ty được hạch toán các khoản chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ quản lý; chi cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công ty. - Chi bảo vệ cơ quan. - Chi cho công tác bảo vệ môi trường. - Chi khác. 2. Chí phí hoạt động tài chính: Chi trả lãi huy động vốn; chi phí có liên quan tới hoạt động mua, bán công trái, trái phiếu; các chi phí tài chính khác. 3. Chi phí hoạt động khác: 3.1. Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. 3.2. Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá sổ kế toán: Công ty được chi cho các tổ chức có tư cách pháp nhân, cá nhân đã có đóng góp trong việc thu hồi các khoản nợ đã xoá trên cơ sở công sức đóng góp và hiệu quả đem lại của các tổ chức và cá nhân này. Trình tự, thủ tục, trách nhiệm pháp lý khi thực hiện khoản chi này áp dụng như khoản chi hoa hồng môi giới qui định tại Tiết (b), Mục (1) Điều 16 của Quy chế này. 3.3. Khoản tồn thất tài sản còn lại sau khi đã bù đắp bằng nguồn theo qui định hiện hành. 3.4. Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khác. MỤC III : PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ Điều 17. Lợi nhuận Công ty Lợi nhuận thực hiện trong năm là kết quả kinh doanh của Công ty, bao gồm lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận đầu tư tài chính và lợi nhuận các hoạt động khác. Điều 18. Phân phối lợi nhuận công ty Lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, được phân phối theo qui định hiện hành. Trong 2 năm đầu hoạt động, nếu phần lợi nhuận để lại không đủ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3 tháng lương thực hiện, Công ty báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. MỤC IV : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CÔNG TÁC KẾ TOÁN THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN Điều 19. Kế hoạch tài chính - Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch tài chính trung, dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty trình Hội đồng quản trị. - Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tài chính của Công ty và báo cáo Bộ Tài chính làm căn cứ giám sát và đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng
 11. quản trị và Tổng giám đốc. Nội dung và thời gian Công ty gửi kế hoạch tài chính cho Bộ Tài chính thực hiện theo chế độ qui định hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước. Cùng với kế hoạch tài chính, Công ty còn lập và gửi Bộ Tài chính các kế hoạch sau: kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn trong kỳ; kế hoạch mua bán nợ và tài sản tồn đọng trong kỳ; kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn đọng trong kỳ (mẫu 1,2, 3 phần phụ lục đính kèm). Điều 20. Công tác kế toán, thống kê, báo cáo và công khai tài chính 1. Kế toán, thống kê: Công ty thực hiện hạch toán, kế toán và thống kê theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Báo cáo tài chính: Định kỳ quý, năm Công ty có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tài chính theo chế độ qui định hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngoài ra nộp thêm các báo cáo sau: tình hình huy động vốn trung và dài hạn trong kỳ; tình hình sửa chữa, nâng cấp tài sản tồn đọng trong kỳ; kết quả xử lý nợ tồn đọng trong kỳ; kết quả xử lý tài sản tồn đọng trong kỳ; kết quả kiểm toán độc lập (mẫu 1,3,4 và 5 phần phụ lục đính kèm). Báo cáo quyết toán năm của Công ty phải được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thông qua sau khi có xác nhận của Ban kiểm soát Công ty. 3. Công khai tài chính: Công ty phải thực hiện công khai tình hình tài chính theo qui định của Nhà nước. Công bố kết quả hoạt động tài chính hàng năm của Công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố. 4. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Điều 21. Kiểm tra, kiểm toán 1. Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được doanh nghiệp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo quy định hiện hành. Trường hợp Công ty đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước kiểm toán năm thì báo cáo tài chính năm đó không phải kiểm toán độc lập. 2. Công ty thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ các hoạt động của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 3. Công ty chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính đối với hoạt động tài chính của Công ty và các báo cáo tài chính do Công ty lập.
 12. Mẫu số 1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG KỲ (QUÝ, NĂM) Đơn vị : Triệu đồng Thực hiện trong kỳ Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch trong Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ kỳ (doanh số) Giảm trong kỳ Tăng trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Phát hành trái phiếu Tỷ đồng 1.1. Từ 1 - 3 năm Tỷ đồng Lãi suất huy động %/năm 1.2. Từ trên 3 năm Tỷ đồng Lãi suất huy động %/năm 2. Vay nợ từ các TCTD Tỷ đồng 2.1. Từ 1 - 3 năm Tỷ đồng Lãi suất huy động %/năm 2.2. Từ trên 3 năm Tỷ đồng Lãi suất huy động %/năm 3. Huy động vốn khác Tỷ đồng - Số liệu ghi theo biến động thực tế Ghi chú: - Công thức : 7 = 3 + 5 - 6 Ngày…..tháng……năm 200 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 13. Mẫu số 2 KẾ HOẠCH MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG TRONG KỲ (QUÝ, NĂM) Đơn vị : Triệu đồng Báo cáo kỳ trước Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch Tỷ trọng kế hoạch so với kỳ trước (%) Kế hoạch Thực hiện trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) I. MUA, BÁN NỢ I.1. Mua bán nợ theo thoả thuận I.1.1. Tổng giá trị các khoản nợ mua I.1.2. Tổng giá trị các khoản nợ thu hồi I.2. Mua bán nợ theo chỉ định I.2.1. Tổng giá trị các khoản nợ mua I.2.2. Tổng giá trị các khoản nợ thu hồi I.3. Nhận và bán nợ bàn giao I.3.1. Tổng giá trị các khoản nợ bàn giao I.3.2. Tổng giá trị các khoản nợ thu hồi II. MUA, BÁN TÀI SẢN TỒN ĐỌNG II.1. Mua bán tài sản theo thoả thuận II.1.1. Tổng giá trị tài sản mua II.1.2. Tổng giá trị tài sản thu hồi II.2. Mua bán tài sản theo chỉ định II.2.1. Tổng giá trị tài sản mua II.2.2. Tổng giá trị tài sản thu hồi II.3. Nhận tài sản bàn giao II.3.1. Tổng giá trị tài sản bàn giao II.3.2. Tổng giá trị tài sản thu hồi Ghi chú: - Mục I.1.1. và Mục II.1.1. Cột kế hoạch là chi phí mua dự kiến của Công ty. - Mục I.1.2. và Mục II.1.2 Cột kế hoạch là giá trị thu hồi dự kiến theo các hình thưc thu hồi nợ qui định tại Thông tư 39/2004/TT-BTC của BTC. - Mục I.2.1. và Mục II.2.1. Cột kế hoạch là giá mua chỉ định dự kiến.
 14. - Mục I.2.2. và Mục II.2.2 Cột kế hoạch là giá trị thu hồi dự kiến theo các hình thưc thu hồi nợ qui định tại Thông tư 39/2004/TT-BTC của BTC. - Mục I.3.1. và Mục II.3.1 tính theo giá trị số sách của doanh nghiệp theo biên bản bàn giao. - Mục I.3.2. và Mục II.3.2.Cột kế hoạch là giá trị thu hồi dự kiến theo các hình thưc thu hồi nợ qui định tại Thông tư 39/2004/TT-BTC của BTC. Ngày…..tháng……năm 200 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 15. Mẫu số 3 TÌNH HÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TÀI SẢN TỒN ĐỌNG TRONG KỲ (QUÍ, NĂM) Đơn vị : Triệu đồng Giá trị tài Kế hoạch Chi phí sửa sản đã mua chi sửa Chỉ tiêu chữa, nâng hoặc tiếp chữa, nâng cấp thực tế nhận cấp (1) (2) (3) (4) TỔNG GIÁ TRỊ SỬA CHỮA NÂNG CẤP 1. Sửa chữa, nâng cấp tài sản mua theo thoả thuận Liệt kê chi tiết theo từng tài sản 2. Sửa chữa, nâng cấp tài sản mua theo chỉ định Liệt kê chi tiết theo từng tài sản 3. Sửa chữa, nâng cấp tài sản nhận bàn giao Liệt kê chi tiết theo từng tài sản Ghi chú: Giá trị tài sản đã mua hoặc tiếp nhận là giá mua tài sản tồn đọng ghi trên chứng từ, chi phí vận chuyển tài sản. Ngày…..tháng……năm 200 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 16. Mẫu số 4 KẾT QUẢ XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG TRONG KỲ (QUÝ, NĂM) Đơn vị : Triệu đồng Giá trị xử lý được trong kỳ Giá trị xử lý luỹ kế đến cuối kỳ Giá trị Giá trị Giá trị Ngày Giá trị Góp Góp sổ mua, còn còn vốn vốn mua, Hình Hình Chỉ tiêu nhận p h ải phải Tổng Thu Tổng Thu sách Bán Bán tiếp thức thức CP, CP, thu hồi thu hồi số nợ nợ số nợ nợ bàn khách nhận LD, khác LD, khác nợ đầu kỳ cuối kỳ giao LK LK (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) I. Nợ mua theo thoả thuận - Tổng các khoản nợ >= 1tỷ đồng (chi tiết tên khách nợ giá trị >= 1tỷ đồng) - Tổng các khoản nợ < 1tỷ đồng II. Nợ mua theo chỉ định - Tổng các khoản nợ >= 1tỷ đồng (chi tiết tên khách nợ giá trị >= 1tỷ đồng) - Tổng các khoản nợ < 1tỷ đồng III. Nợ nhận bàn giao - Tổng các khoản nợ >= 0,5 tỷ đồng (chi tiết tên khách nợ giá trị >= 0,5 tỷ đồng) - Tổng các khoản nợ < 0,5 tỷ đồng - Thống kê tất cả các khoản nợ tồn đọng đã xử lý và chưa xử lý. Ghi chú: - 6 = 7 + 8 + 9 + 10 - 11=12 + 13 + 14 + 15 - 16= 5-11 Ngày…..tháng……năm 200 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 17. Mẫu số 5 KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG TRONG KỲ (QUÝ, NĂM) Đơn vị : Triệu đồng Giá trị xử lý được trong kỳ Giá trị xử lý luỹ kế đến cuối kỳ Giá trị Giá trị Giá trị Ngày tài sản tài sản Góp Góp sổ mua, Giá trị vốn vốn còn còn Hình Hình Chỉ tiêu nhận Tổng Cho Tổng Cho sách p h ải phải thức thức mua Bán CP, Bán CP, của tài số số bàn thuê thuê thu hồi khác thu hồi LD, khác LD, s ản giao đầu kỳ cuối kỳ LK LK (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) I. Nợ mua theo thoả thuận - Tổng tài sản có giá trị >= 1tỷ đồng (chi tiết từng tài sản >= 1tỷ đồng) - Tổng tài sản có giá trị < 1tỷ đồng II. Nợ mua theo chỉ định - Tổng tài sản có giá trị >= 1tỷ đồng (chi tiết từng tài sản >= 1tỷ đồng) - Tổng tài sản có giá trị < 1tỷ đồng III. Nợ nhận bàn giao - Tổng tài sản có giá trị >= 0,5 tỷ đồng (chi tiết từng tài sản >= 0,5 tỷ đồng) - Tổng tài sản có giá trị < 0,5 tỷ đồng - Thống kê tất cả các tài sản tồn đọng đã xử lý và chưa xử lý. Ghi chú: - Giá trị tài sản còn phải thu hồi đầu kỳ = Giá trị mua tài sản - giá trị xử lý luỹ kế đến trước kỳ báo cáo. - 6 = 7 + 8 + 9 + 10 - 11= 12 + 13 + 14 + 15 - 16= 4 – 10 Ngày…..tháng……năm 200 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 18. Mẫu số 6 KẾT QUẢ MUA, NHẬN, XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG MUA THEO CHỈ ĐỊNH VÀ NHẬN BÀN GIAO TRONG KỲ Phát sinh trong kỳ Thực Kế Giá trị So So Chỉ tiêu hiện h oạ c Đơn với với Giá kỳ h Giá vị kế vốn kỳ trướ trong sổ thực trướ hoạc c kỳ sách tế c (%) h (%) I. MUA, XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG MUA THEO CHỈ ĐỊNH 1. Mua, xử lý các khoản nợ 1.1. Tổng giá trị các khoản nợ đã mua Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) 1.2. Tổng giá trị các khoản nợ đã xử lý - Thu nợ Tỷ trọng nợ đã thu/chi phí mua nợ Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Cho thuê tài sản đảm bảo khoản nợ Tỷ trọng giá trị cho thuê/Giá trị tài sản đảm bảo Trong đó: (liệt kê tài sản đảm bảo các khoản nợ mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Bán tài sản đảm bảo khoản nợ Trong đó: (liệt kê tài sản đảm bảo các khoản nợ mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Bán khoản nợ mua theo chỉ định Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Khoản nợ sử dụng góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) 1.3. Tổng giá trị các khoản nợ chưa xử lý - Khoản nợ có tài sản đảm bảo Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Khoản nợ không có tài sản đảm bảo
 19. Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) 2. Mua, xử lý tài sản tồn đọng 2.1. Tổng giá trị tài sản tồn đọng đã mua Trong đó: (liệt kê tài sản có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) 2.2. Tổng giá trị các khoản nợ đã xử lý - Cho thuê tài sản tồn đọng Tỷ trọng giá trị cho thuê/Giá trị tài sản tồn đọng Trong đó: (liệt kê tài sản có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) - Bán tài sản mua theo chỉ định Trong đó: (liệt kê tài sản có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) 2.3. Tổng giá trị tài sản chưa xử lý Trong đó: (liệt kê tài sản có giá mua theo chỉ định > 1 tỷ) II. MUA, XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỌNG NHẬN BÀN GIAO 1. Nhận, xử lý các khoản nợ 1.1. Tổng giá trị các khoản nợ đã nhận Trong đó: (liệt kê các khoản nợ đã nhận có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) 1.2. Tổng giá trị các khoản nợ đã xử lý - Thu nợ Tỷ trọng nợ đã thu/chi phí mua nợ Trong đó: (liệt kê các khoản nợ đã nhận có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Cho thuê tài sản đảm bảo khoản nợ Tỷ trọng giá trị cho thuê/Giá trị tài sản đảm bảo Trong đó: (liệt kê tài sản đảm bảo các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Bán tài sản đảm bảo khoản nợ Trong đó: (liệt kê tài sản đảm bảo các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Bán khoản nợ nhận bàn giao Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Khoản nợ sử dụng góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) 1.3. Tổng giá trị các khoản nợ chưa xử lý
 20. - Khoản nợ có tài sản đảm bảo Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Khoản nợ không có tài sản đảm bảo Trong đó: (liệt kê các khoản nợ có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) 2. Nhận, xử lý tài sản tồn đọng 2.1. Tổng giá trị tài sản tồn đọng đã nhận Trong đó: (liệt kê tài sản có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) 2.2. Tổng giá trị các tài sản đã xử lý - Cho thuê tài sản tồn đọng Tỷ trọng giá trị cho thuê/Giá trị tài sản tồn đọng Trong đó: (liệt kê tài sản có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) - Bán tài sản mua theo chỉ định Trong đó: (liệt kê tài sản có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng) 2.3. Tổng giá trị tài sản chưa xử lý Trong đó: (liệt kê tài sản có giá trị sổ sách > 500 triệu đồng)
Đồng bộ tài khoản