Quyết định 169/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
101
lượt xem
6
download

Quyết định 169/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 169/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 169/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 169/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 PHÊ DUY T ÁN I M I PHƯƠNG TH C I U HÀNH VÀ HI N I HOÁ CÔNG S C A H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N I (2003 - 2005) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005). i u 2. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan tri n khai th c hi n án này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) ÁN I M I PHƯƠNG TH C I U HÀNH VÀ HI N I HOÁ CÔNG S C A H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N I (2003 - 2005)
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 169/2003/Q -TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. B I C NH C A ÁN Trư c yêu c u Ny m nh s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và ti n trình h i nh p qu c t , m t trong nh ng v n t ra là ph i nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng qu n lý c a h th ng hành chính nhà nư c i v i n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Vi c xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c ph i ti n hành ng th i v i i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c, t ng bư c làm cho b máy hành chính phù h p yêu c u c a cơ ch qu n lý m i, như ã xác nh trong Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001 - 2010: Xúc ti n nhanh và có hi u qu vi c hi n i hóa công tác hành chính. 1. Nh ng k t qu t ư c: Th i gian qua, phương th c i u hành c a Chính ph và cơ quan hành chính nhà nư c các c p ã t ng bư c ư c i m i. Chính ph , các b ã t p trung nhi u hơn vào công tác ho ch nh chính sách, xây d ng pháp lu t trư c h t là th ch kinh t ; Chính ph ch o các b , ngành xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành và t ch c th c hi n i v i toàn xã h i. Các b , ngành và a phương ã chú tr ng vào vi c hi n i hoá công s ; c bi t v u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng công s , trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan, t ng bư c c i thi n i u ki n làm vi c cho i ngũ cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c. 2. Nh ng h n ch : N n hành chính c a chúng ta v n còn mang n ng d u n c a cơ ch qu n lý t p trung quan liêu bao c p, chưa áp ng ư c yêu c u c a cơ ch qu n lý m i cũng như yêu c u ph c v nhân dân trong i u ki n m i, hi u l c, hi u qu qu n lý chưa cao. Nh ng h n ch này th hi n trên các m t sau: - Phương th c i u hành c a Chính ph , các b , ngành Trung ương, U ban nhân dân các c p còn nhi u b t c p, v a t p trung quan liêu l i v a phân tán, chưa thông su t; phân công, phân c p thi u rành m ch; tr t t , k cương hành chính chưa nghiêm; vi c ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch còn nhi u y u kém; quy ch làm vi c c a các b , ngành và chính quy n a phương còn thi u và chưa th ng nh t; quy trình gi i quy t công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c chưa ư c chuNn hoá và công khai hoá; tình tr ng h p và gi y t hành chính còn nhi u; - Công s c a cơ quan hành chính nhà nư c các c p ư c u tư, xây d ng thi u quy ho ch, tuỳ ti n, gây t n kém. G n ây, m t s cơ quan hành chính nhà nư c có i u ki n ã ti n hành hi n i hoá công s , tuy nhiên chưa có bư c i c th , thi u tính
 3. ng b và chuNn hoá, có nơi chưa phù h p v i trình c a cán b , công ch c và trình t ch c lao ng trong cơ quan. Hi n i hoá công s ang ư c hi u m t cách ơn thu n ch là xây c t công s , mua s m trang thi t b k thu t hi n i, không tính n kh năng s d ng và hi u qu kinh t k thu t. 3. Nguyên nhân: Tình hình trên ây do nhi u nguyên nhân gây ra, nhưng ch y u và trư c h t là: - Xu t phát t thói quen ã ư c hình thành trong n n hành chính t p trung quan liêu bao c p, các cơ quan t trung ương n a phương chưa th t s quan tâm n vi c i m i phương th c ch o i u hành, c bi t là công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c Trung ương trong quá trình ho ch nh và th c hi n chính sách; quy ch công v , công ch c chưa rõ ràng, cơ ch trách nhi m cá nhân chưa ư c c th , nh t là ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c; - Chính ph chưa có quy ho ch t ng th v h th ng công s , k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s và xây d ng tiêu chuNn ch v trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c. Các tiêu chuNn v thi t k , ch b o hành, b o trì và quy ch qu n lý, s d ng công s ban hành trư c ây ã không còn phù h p, gây lãng phí các ngu n l c, ngân sách c a nhà nư c và làm gi m hi u l c, hi u qu c a ho t ng qu n lý. II. M C TIÊU, YÊU C U VÀ PH M VI C A ÁN 1. M c tiêu: M c tiêu c a án là ti p t c i m i phương th c i u hành c a h th ng hành chính nhà nư c, áp ng yêu c u c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t ; t ng bư c hi n i hoá công s , trang b các phương ti n làm vi c c n thi t; trư c m t, t p trung xây d ng cơ s khoa h c, th c ti n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c, là m t b ph n h p thành c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. 2. Yêu c u: a) Xác nh rõ phương th c i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph theo hư ng Chính ph , Th tư ng Chính ph t p trung ch o i u hành vĩ mô i v i toàn xã h i thông qua vi c xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; b) Hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng công tác ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c trong vi c xây d ng, th c hi n chính sách; xác nh rõ các nguyên t c làm vi c, quy ch hoá quy trình gi i quy t công vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c các c p, theo hư ng m i vi c ph i có m t t ch c, m t cá nhân ch u trách nhi m, vi c nào chưa th giao tách b ch cho m t cơ quan thì ph i quy nh cơ quan ch trì kèm theo quy ch ph i h p; si t ch t k lu t, k cương hành chính, cao trách nhi m cá nhân
 4. c a cán b , công ch c b ng các quy nh c th , nh t là trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c; c) Quy trình gi i quy t công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c ph i ư c chuNn hoá và công khai hoá; h th ng các bi u m u, gi y t hành chính ư c s d ng th ng nh t trong các cơ quan hành chính nhà nư c; d) Xây d ng quy ho ch t ng th h th ng công s c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p; ng th i nh rõ k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng công s ; xây d ng tiêu chuNn hoá ch v trang thi t b , phương ti n làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c, làm cơ s xác nh nguyên t c u tư, th t u tư và b o m s d ng có hi u qu ngu n v n có tính n hoàn c nh c th c a nư c ta. 3. Ph m vi: án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005) ư c gi i h n trong ph m vi sau ây: a) i m i phương th c i u hành c a h th ng hành chính nhà nư c; b) Hi n i hoá công s các cơ quan hành chính nhà nư c các c p. III. N I DUNG CH Y U C A ÁN án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005) ư c th c hi n thông qua các ti u án c th sau ây: Ti u án 1: Nâng cao ch t lư ng công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch 1. M c tiêu: T o ư c m t s chuy n bi n v ch t trong công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trung ương trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ph c v cho phát tri n kinh t - xã h i. nh rõ ư c trách nhi m c a b , ngành và a phương trong quá trình tham gia xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. 2. N i dung: Kh o sát, ánh giá th c tr ng ch t lư ng công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong vi c xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; nghiên c u, xác nh rõ các nguyên nhân và ưa ra nh ng ki n ngh i m i công tác ph i h p, ban hành cơ ch ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch.
 5. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: Văn phòng Chính ph , - Ph i h p: Các b , ngành và a phương. 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo ánh giá v th c tr ng công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; nh ng ki n ngh c th (trong quý I năm 2004); b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh cơ ch ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch (trong quý II năm 2004). Ti u án 2: Rà soát, ánh giá quy ch làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c; xây d ng quy ch làm vi c m u c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p 1. M c tiêu: Quy ch hoá quy trình gi i quy t công vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c các c p theo hư ng m i vi c ph i có m t t ch c, m t cá nhân ch u trách nhi m, vi c nào chưa th giao tách b ch cho m t cơ quan thì ph i quy nh cơ quan ch trì kèm theo quy ch ph i h p; cao trách nhi m cá nhân c a cán b , công ch c b ng các quy nh c th , nh t là trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c. 2. N i dung: - i u tra, thu th p tài li u các quy ch làm vi c hi n hành các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p; - Rà soát, ánh giá quy ch làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c; xây d ng quy ch làm vi c m u c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: Văn phòng Chính ph . - Ph i h p: Các b , ngành và a phương. 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo ánh giá v th c tr ng quy ch làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý IV năm 2003);
 6. b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch làm vi c m u c a b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p (trong quý IV năm 2003); c) Căn c quy ch làm vi c m u, các b , ngành và a phương xây d ng và ban hành quy ch làm vi c c a cơ quan, a phương mình ph trách (trong quý I năm 2004). Ti u án 3: Thí i m và tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c 1. M c tiêu: Xây d ng m t quy trình x lý công vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c m t cách khoa h c, h p lý, t o i u ki n ngư i ng u cơ quan hành chính nhà nư c ki m soát ư c quá trình gi i quy t công vi c trong n i b c a cơ quan, thông qua ó t ng bư c nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác qu n lý và cung c p d ch v công. 2. N i dung: - Kh o sát tình hình, xây d ng văn b n v i u ki n áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c; - L a ch n m t s cơ quan làm thí i m và c p ch ng ch khi t yêu c u; - Ti n hành t ng k t, ánh giá, xây d ng và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh cho phép m r ng áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng; t ch c áp d ng và c p ch ng ch cho các cơ quan t tiêu chuNn h th ng qu n lý ch t lư ng trong qu n lý hành chính. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Khoa h c và Công ngh . - Ph i h p: Văn phòng Chính ph , B N i v . 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo ánh giá t ng k t v thí i m th c hi n h th ng qu n lý ch t lư ng trong các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý IV năm 2003). b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng trong các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004). Ti u án 4: C i ti n ch h p, gi m b t gi y t hành chính trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c 1. M c tiêu:
 7. i m i m t cách căn b n ch h p và gi y t hành chính (không bao g m văn b n quy ph m pháp lu t) trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c; gi m t i a và lo i b nh ng cu c h p không c n thi t, xây d ng h th ng m u văn b n hành chính th ng nh t trong cơ quan hành chính nhà nư c các c p. 2. N i dung: - Kh o sát, ánh giá v th c tr ng h p và gi y t hành chính c a các cơ quan hành chính nhà nư c; - Xây d ng bi u m u, gi y t hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nư c. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: Văn phòng Chính ph . - Ph i h p: Các b , ngành và a phương. 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng h p, gi y t hành chính và nh ng ki n ngh iv i ch h p, gi y t hành chính (trong quý I năm 2004). b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ch h p c a các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý II năm 2004). c) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh h th ng các bi u m u, gi y t hành chính ư c s d ng th ng nh t c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c t trung ương n a phương (trong quý II năm 2004). Ti u án 5: Kh o sát, ánh giá th c tr ng và xây d ng quy ho ch t ng th h th ng công s các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p 1. M c tiêu: ánh giá th c tr ng h th ng công s c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; y ban nhân dân các c p t quy ho ch n u tư xây d ng m i, s a ch a c i t o; xu t yêu c u, n i dung và gi i pháp hi n i hoá công s . 2. N i dung: - Kh o sát, ánh giá th c tr ng h th ng công s các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p; xu t n i dung, nguyên t c quy ho ch và quy ho ch t ng th công s c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p; - Nghiên c u và xây d ng b tiêu chuNn công s m i c a các cơ quan hành chính nhà nư c; - Nghiên c u, xây d ng mô hình khu hành chính t p trung c p t nh, huy n;
 8. - Nghiên c u, xây d ng các quy nh v thi t k m u, thi t k i n hình, ch b o hành b o trì, quy ch qu n lý nhà công s các cơ quan hành chính nhà nư c. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Xây d ng. - Ph i h p: B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph , B N i v , T ng c c Th ng kê, các b , ngành và a phương. 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng h th ng công s và nhu c u hi n i hoá công s c a các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004); b) D th o Ngh nh c a Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th h th ng công s c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh (trong quý II năm 2004); c) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v tiêu chuNn xây d ng nhà công s các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004); d) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v mô hình công s m u cho các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004); ) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v mô hình khu hành chính t p trung c p t nh, huy n (trong quý I năm 2004); e) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý nhà công s các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý II năm 2004); g) D th o Quy t nh c a B trư ng B Xây d ng quy nh v thi t k m u, thi t k i n hình, ch b o hành, b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004); h) xu t cơ s khoa h c thay i b sung n i dung các tiêu chuNn Vi t Nam trong lĩnh v c nhà công s (trong quý I năm 2004). Ti u án 6: L p k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p giai o n 2005 - 2010 1. M c tiêu: L p k ho ch n m ư c nhu c u c n u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p; trên cơ s ó xác nh nguyên t c u tư, th t u tư và b o m s d ng có hi u qu ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, ti t ki m cho ngân sách nhà nư c.
 9. 2. N i dung: Nghiên c u và l p k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B K ho ch và u tư. - Ph i h p: B Tài chính, B Xây d ng, Văn phòng Chính ph . 4. S n phNm c a ti u án: a) Báo cáo t ng h p k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s c a các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý II năm 2004); b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p, xây d ng h th ng công s c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (trong quý II năm 2004). Ti u án 7: i u tra, nghiên c u, xây d ng tiêu chuNn ch v trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c 1. M c tiêu: Tiêu chuNn hoá v ch trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c trên nguyên t c b o m s d ng có hi u qu và ti t ki m cho ngân sách nhà nư c. 2. N i dung: - i u tra, kh o sát ánh giá th c tr ng trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c; - Nghiên c u, xây d ng tiêu chuNn ch v trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Tài chính. - Ph i h p: B K ho ch và u tư, B N i v , Văn phòng Chính ph , T ng c c Th ng kê. 4. S n phNm c a ti u án:
 10. a) Báo cáo ánh giá th c tr ng trang thi t b , phương ti n làm vi c c a các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý IV năm 2003); b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v tiêu chuNn ch trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c (trong quý I năm 2004). IV. T CH C TH C HI N 1. Phân công th c hi n a) Văn phòng Chính ph : - Ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c nghiên c u xây d ng và tri n khai th c hi n án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c; i u hoà, ph i h p ho t ng c a các cơ quan liên quan trong vi c th c hi n án, b o m s l ng ghép có hi u qu c a các ti u án; - T ch c hư ng d n, ki m tra các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c; t ng h p tình hình th c hi n báo cáo nh kỳ hàng quý lên Th tư ng Chính ph ; - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan nghiên c u, xây d ng cơ ch ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c trong quá trình xây d ng, ban hành và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; quy ch làm vi c m u c a các b , ngành và y ban nhân dân các c p; ch h p, gi y t hành chính trong các cơ quan hành chính các c p. b) B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài chính và các b , ngành, a phương có liên quan ưa án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005) vào k ho ch nhà nư c hàng năm; - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan l p k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p và xây d ng h th ng công s c a các các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) B Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph cân i ngân sách nhà nư c cho án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005) trong t ng d toán ngân sách nhà nư c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh;
 11. - B trí ngu n kinh phí cho vi c xây d ng, tri n khai và th c hi n án; ki m tra tài chính trong vi c th c hi n án; t ng h p tình hình c p phát kinh phí hàng năm cho các ti u án và duy t quy t toán kinh phí các ti u án ã k t thúc; - Ch trì, ph i h p các cơ quan có liên quan xây d ng tiêu chuNn ch v trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan và cán b , công ch c, viên ch c hành chính nhà nư c. d) B Xây d ng: Ch trì, ph i h p các cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch t ng th h th ng công s , mô hình công s m u, mô hình khu hành chính t p trung c p t nh và huy n, quy ch qu n lý nhà công s , tiêu chuNn xây d ng nhà công s , thi t k m u, thi t k i n hình, ch b o hành, b o trì công s các cơ quan hành chính nhà nư c. )B N iv : - Ph i h p v i Văn phòng Chính ph g n vi c tri n khai th c hi n án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá n n hành chính nhà nư c v i Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph huy ng ngu n l c qu c t cho vi c th c hi n án. e) B Khoa h c và Công ngh : Ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B N i v xây d ng h th ng tiêu chuNn v qu n lý ch t lư ng áp d ng trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c các c p. g) T ng c c Th ng kê: Ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng kh o sát, th ng kê, ánh giá cơ s v t ch t và trang thi t b , phương ti n làm vi c c a h th ng công s cơ quan hành chính nhà nư c. h) Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Trong ph m vi ch c năng có trách nhi m cùng ph i h p v i cơ quan ch trì tri n khai nh ng n i dung có liên quan ã nêu trong án, nh kỳ báo cáo k t qu v Văn phòng Chính ph t ng h p chung báo cáo c p có thNm quy n; - Xây d ng quy ch làm vi c; quy ho ch t ng th h th ng công s ; l p k ho ch u tư s a ch a, c i t o nâng c p và xây d ng h th ng công s thu c ph m vi c a b , ngành và a phương mình ph trách; - Thí i m và tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng vào ho t ng qu n lý c a các cơ quan hành chính; c i ti n ch h p và gi m b t gi y t hành chính thu c ph m vi c a b , ngành và a phương mình ph trách;
 12. 2. Ti n th c hi n Th i gian c a án ã ư c xác nh trong t ng ti u án. n cu i năm 2005 t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n án và ti p t c xây d ng án cho giai o n II (2006 - 2010). 3. Xác nh các yêu c u v ngu n l c a) V nhân l c: - Huy ng chuyên gia gi i, am hi u lĩnh v c này tham gia (c trong và ngoài nư c); - S d ng i ngũ chuyên gia c a các b , ngành và a phương th c hi n án. b) V tài chính: - Các kho n chi th c hi n án: + Xây d ng chương trình, k ho ch c a các ti u án; + T ch c kh o sát các b , ngành, a phương và nư c ngoài; + i u tra, kh o sát, th ng kê cơ s v t ch t h th ng công s ; + Thuê chuyên gia tư v n; + T ch c h i th o l y ý ki n các nhà khoa h c, nhà qu n lý; + Xây d ng, hoàn ch nh d th o báo cáo và các văn b n pháp quy; + T ch c t p hu n, tri n khai th c hi n. - D toán kinh phí cho vi c th c hi n án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005): Căn c vào án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và d toán chi ti t do các B ư c phân công th c hi n các ti u án l p trên cơ s ngh c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư có trách nhi m b trí kinh phí ngân sách th c hi n án, trong ó có phân theo nhu c u hàng năm và ngu n v n b trí cho năm 2003. Ngu n kinh phí này ư c chuy n vào tài kho n c a Văn phòng Chính ph Ban i u hành án qu n lý và phân b cho các cơ quan ch trì th c hi n các ti u án. 4. Ban i u hành án Thành l p Ban i u hành án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005). Ban i u hành ho t ng kiêm nhi m do m t Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph làm Trư ng ban, các y viên là i di n lãnh o B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B
 13. Khoa h c và Công ngh , B N i v . V trư ng V C i cách hành chính Văn phòng Chính ph là y viên thư ký. Giúp vi c Ban i u hành án có T thư ký. T thư ký g m m t s cán b , chuyên viên c a Văn phòng Chính ph , B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v , B Tư pháp, B Khoa h c và Công ngh , T ng c c Th ng kê. Quy ch ho t ng và t ch c c th c a Ban i u hành án do Trư ng Ban i u hành ban hành sau khi th ng nh t ý ki n c a các b , ngành có liên quan. Ban i u hành ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c t ch c th c hi n án i m i phương th c i u hành và hi n i hoá công s c a h th ng hành chính nhà nư c giai o n I (2003 - 2005). Trong quá trình tri n khai th c hi n án, n u có vư ng m c, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n báo cáo k p th i v Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo, xu t v i Th tư ng Chính ph , Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o.
Đồng bộ tài khoản