intTypePromotion=1

Quyết định 17/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
196
lượt xem
16
download

Quyết định 17/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động giao dịch hối đoái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  17/1998/Q§­N H N N 7   T s n g µ y  10 th¸ng 1 n¨ m  1998 b a n  h µ n h  q u y   h Õ   c h o ¹t ® é n g  giao  Þ c h   èi ® o¸i d h Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l NHNN  c«ng  è  ¹  Önh  è  LCT/H§NN8   µy  b t il s 37­ ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc Céng  µ    éi chñ  Üa   c Ch t H ®å Nh n     ho x∙ h   ngh ViÖtNam;   ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 161/H§BT  µy  ng 18/10/1988  ña  éi  ng  é   ­ c H ®å B tr ëng ban  µnh:  Òu  Ö  h "§i l Qu¶n  ý ngo¹ihèi" cña  íc Céng  µ     éi chñ  l      n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihéi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  µy      n "Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   giao  dÞch  èi®o¹i" h  . §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  m êil¨m  µy  Ó   õ 2: Quy ®Þ n c hi l     sau    ng k t   ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u  3: Ch¸nh V¨n phßng Thèng ®èc, Vô  tr ng c¸c Vô, Côc  ë  ë NHNNT W,   Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c  Ng h nh n   tØnh, thµnh  è,   ph   Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c      ®è   ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih quyÕt ®Þnh  µy.   n Q uy   Õ ch h o ¹t ® é n g  giao  Þ c h   èi ® o¸i d h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 17/1998/Q§­NHNN7 ngµy  th¸ng01  10    n¨m 1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ  íc) c Th ®è Ng h nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q
 2. 2 §i Ò u    ôc  ch 1: M ®Ý Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   giao  Þch  èi ®o¸i® îc ban  µnh  d h     h nh»m   ¹o c¬  ë  t  s ph¸p  ýcho    ¹t®éng  l  c¸c ho   kinh doanh  èi®o¸i, a  ¹ng      ¹  ×nh    h   d ® ho¸ c¸c lo ih giao  dÞch    Þ  êng; t¹oc¸c c«ng  ô  trªnth tr     c phßng  õa  ñiro tr cnh÷ng  Õn  ng  ng r     í   bi ®é cña  û gi¸vµ    Êt trªnthÞ  êng  t     l∙su     i tr trong t ng  ¹   óp cho    µ  Êt khÈu,  ¬ l igi   ; c¸c nh xu     nhËp  Èu, c¸c®¬n  Þ  kh     v kinh tÕ  ñ  ng    ch ®é trong kinh doanh;thóc ®Èy  µ            v ph¸t tr Ón c¸c giao  Þch  èi ®o¸i®Ó   ãp  Çn  µn  Ön  Þ  êng  èi ®o¸ië  i    d h    g ph ho thi th tr h    ViÖtNam.   §i Ò u  C¸c  ¹i ×nh    Þch 2:  lo   h giao d Giao  Þch  èi ®o¸ilµ giao  Þch  d h     d mua  b¸n  ¹itÖ. C¸c  ¹  ×nh  ngo     lo ih giao  dÞch  èi®o¸iquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  h    ®Þ t i ch n bao  å m: g 1.Giao  Þch  èi®o¸igiao ngay    äib»ng  Õng Anh    d h      (tªng   ti   SPOT): Giao  Þch  èi®o¸igiao ngay  µgiao dÞch  d h      l    mua,    ét  è îng ngo¹itÖ  b¸n m s l     gi÷a haibªn     theo  û gi¸giao  t    ngay  ¹  êi®iÓ m   ti   th giao  Þch  µ  Õt  óc thanh  d v k th   to¸ntrong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp theo kÓ   õngµy      2  l vi ti     t  cam   Õt  k mua  b¸n. 2.Giao  Þch  èi®o¸ikú  ¹n (tªngäib»ng  Õng anh    d h   h     ti   FOR W A R D): Giao  Þch  èi ®o¸i kú  ¹n  µ giao  Þch  d h    h l  d trong      ®ã hai bªn cam   Õt  Ï k s  mua,  víi b¸n    nhau  ét  è îng ngo¹itÖ  m sl     theo  ét  m møc  û gi¸x¸c ®Þnh, vµ  Öc  t        vi thanh    Ï® îcthùc hiÖn  to¸ns       trong t ng  ¹ .  ¬ l i 3.Giao  Þch  èi®o¸iho¸n ® æi    äib»ng  Õng Anh    d h      (tªng   ti   SWAP): Giao  Þch  èi®o¸iho¸n  æi  µ giao  Þch  èi®o¸ibao  å m   ng  êi d h    ® l  d h    g ®å th   c¶    hai giao  Þch: Giao  Þch  d   d mua   µ  v giao  Þch  d b¸n  ïng  ét  è îng  ng  c m s l ®å tiÒn  µy  íim ét  ng  Òn  n v  ®å ti kh¸c (chØ  ã    ng  Òn  îc sö  ông    c hai ®å ti ®   d trong  giao dÞch),trong ®ã   ú  ¹n        k h thanh    ña    to¸nc haigiao dÞch    kh¸c nhau  µ  û gi¸   v t    cña    haigiao dÞch  îcx¸c®Þnh  ¹ thêi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång.   ®   t    i kk h  §i Ò u    èit ng tham      Þch 3: §  î   giagiao d C¸c  i t ng sau  y   îc phÐp  ®è  î   ®© ®   tham    µ  ö  ông    ¹  ×nh  gia v s d c¸c lo ih giao  dÞch  èi®o¸i: h  1­ C¸c  chøc  Ýn  ông   tæ  td 2­ C¸c  chøc    tæ  kinhtÕ  µph¸p nh©n  ÖtNam   l    Vi   3­ C¸c  chøc    tæ  kh¸cvµ    ©n   c¸nh 4­ Ng ©n  µng  µ   íc   h Nh n §i Ò u  Ph¹m      Þch 4:  vigiao d C¸c  i t ng quy  nh  ¹  Òu  chØ  îctiÕn hµnh  ®è  î   ®Þ ti§i 3  ®    giao dÞch  èi®o¸i   h    trongph¹m        vinh sau: 1.C¸c  chøc  Ýn  ông:   tæ  td a) C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td kh«ng  ph¶ing©n  µng  ¬ng  ¹i:   h th m
 3. 3 C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh«ng ph¶i ng©n  µng  ¬ng  ¹i cã    iÒu    h th m   ®ñ ® kiÖn quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  ®iÒu    îcphÐp  Õn hµnh  ®Þ ti ® a  1  5, ®   ti   giao dÞch  èi   h  ®o¸igiao ngay  íi   i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña      v   ®è  î   c¸c ®Þ t  i 3  quy  Õ   µy. ch n b) C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  u    ph¸ttr Ón:   ng h th m  h ®Ç t&    i C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u       ng h th m  h ®Ç t & ph¸ttr Ón cã    iÒu    i   ®ñ ® kiÖn quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  §iÒu    îc phÐp  Õn hµnh    ®Þ ti® a  1  5, ®   ti   c¸c giao  Þch  d hèi®o¸igiao ngay  íi   i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña        v   ®è  î   c¸c ®Þ t  i 3  quy  Õ   µy. ch n C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u      ng h th m  h ®Ç t & Ph¸ttr Ón cã    iÒu    i   ®ñ ® kiÖn quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  §iÒu  ® îc phÐp  ùc hiÖn    ®Þ ti® b  1  5    th   c¸c giao  Þch  d hèi®o¸ikú  ¹n,ho¸n  æi  íi    h  ® v  nhau  µ  íi   i t ng quy  nh  ¹  Òu    õ v v   ®è  î   c¸c ®Þ ti§i 3, tr   ®èi t ng quy  nh  ¹ m ôc  §iÒu   î   ®Þ t i 3  3. 2.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  µph¸p nh©n  ÖtNam:   l    Vi   C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  µ ph¸p  ©n   Öt  t l  nh Vi Nam   ã  ån  c ngu thu  ¹itÖ  ngo   hoÆc   ã  c nhu  Çu  c giao  Þch  ¹itÖ  ï hîp víiquy  nh  Ò   d ngo   ph       ®Þ v qu¶n  ýngo¹i l    hèihiÖn  µnh, chØ  îcphÐp  ùc hiÖn      h   ®  th   c¸c giao dÞch  èi®o¸igiao ngay  íi   h      v  víitæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v chØ   ùc hiÖn    th   c¸c giao  Þch  èi ®o¸ikú  ¹n,ho¸n  d h   h  ® æi,víi   ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  u    Ph¸ttr Ón.     ng c¸c h th m  h ®Ç t&   i 3.C¸c  i t ng kh¸c:   ®è  î   C¸c  chøc  tæ  kh¸cvµ      ©n    c¸cc¸ nh chØ  îcphÐp  ùc hiÖn    ®  th   c¸cgiao dÞch    hèi ®o¸igiao      ngay  ï hîp  íiquy  nh  Ò   ph   v  ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi hiÖn  µnh  µ  l     h v chØ  îctiÕn hµnh  ®    giao dÞch  íi   chøc  Ýn  ông.   v   tæ  c¸c td 4.Ng ©n  µng  µ   íc:   h Nh n Ng ©n   µng  µ   íc tiÕn  µnh    h Nh n   h c¸c giao  Þch  èi ®o¸i (giao ngay, kú  d h        h¹n, ho¸n  æi)  íic¸c tæ    ® v     chøc  Ýn  ông  td th«ng qua  Þ  êng  ¹itÖ  ªn th tr ngo   li   ng©n  µng. h §i Ò u    Òu  Ön    5: §i ki kinh doanh  èi®o¸ivµ  ñ  ôc xem   Ðt  Êp  Êy  h    th t   x c gi phÐp  giao dÞch  èi®o¸ingay,kú  ¹n,ho¸n ® æi    h     h    cho      c¸cTæ chøc  Ýn  ông. td 1.§iÒu  Ön:   ki a.C¸c  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    tæ  td th   giao dÞch  èi®o¸igiao ngay    h      ph¶icã    Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   ph kinh doanh  ¹i   ngo   hèi. b. ChØ     ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   ph¸ttr Ón cã      c¸c Ng h Th m  h § t&    i   ®ñ c¸c ®iÒu  Ön    ki sau  Ï ® îc Ng ©n   µng  µ  íc xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  s    h nh n   xc gi ph giao  dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n ® æi: h   h    Cã     iÒu  Ön  ®ñ ® ki quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc  §iÒu  ®Þ t  i a  1  5. Cã   Ö   èng  h th th«ng    c¸o thèng    èt, ¾ m   îctr¹ngth¸  ¹itÖ  tin,b¸o    kª t  n ®   i ngo   cña      c¸cchinh¸nh  µ  µn  é  Ö   èng  v to b h th trong ngµy.   Cã  quy  Õ   ch quy  nh  ¹ng th¸ingo¹itÖ  ®Þ tr       cho    é  Ën  c¸c b ph kinh doanh    ngo¹ihèitrongh Ö   èng.      th B¸o c¸o  y   ,  êng  ®Ç ®ñ th xuyªn  è  Öu  Ò   s li v doanh  è, tr¹ng th¸ingo¹itÖ  s       cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
 4. 4 Cã   i ngò    é  îc®µo  ¹o,th«ng  ¹oc¸c nghiÖp  ô  ®é   c¸n b ®   t  th     v giao dÞch  èi   h  ®o¸i. 2.Thñ  ôcxincÊp  Êy phÐp:   t   gi   Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn göi®¬n    Êp  h Th m  h § tv ph¸ttr     xin c giÊy  Ðp  ph (theo m É u   nh  Ìm    ®Ý k Quy  Õ   µy) vÒ   ©n   µng  µ   íc (Vô  ch n   Ng h Nh n   Qu¶n  ý ngo¹ihèi).Trong  l      vßng  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc ®¬n,  ©n   30  k t ng nh ®  Ng hµng  µ   ícsÏxem   Ðt,kiÓm     ùc tr¹ngcña  ©n  µng, qu¸ tr×nh thùc Nh n     x  trath     ng h        hiÖn  c¸o ®Ó   Õt  nh  Êp  b¸o    quy ®Þ c hoÆc  kh«ng  Êp  Êy phÐp  c gi   giao dÞch  èi   h  ®o¸ikú  ¹n,ho¸n ® æi.  h    §i Ò u  §ång  Òn giao dÞch 6:  ti     1. C¸c    giao  Þch  èi ®o¸i® îc phÐp  Õn  µnh  ÷a  ¹itÖ  íi®ång  d h     ti h gi ngo   v   ViÖtNam     hoÆc   ÷a c¸cngo¹itÖ  íi gi       v  nhau. 2. C¨n  t×nh  ×nh  ùc  Õ, Tæng     cø  h th t   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  tÝn  ông  îc phÐp  d ®  quy  nh  ô  Ó    ¹  ¹itÖ  ®Þ c th c¸c lo i ngo   trong ho¹t®éng      kinh  doanh  ña  n  Þ  ×nh. c ®¬ v m 3. Trong  êng  îp cÇn  Õt, ©n  µng  µ   ícsÏquy  nh    ng    tr h  thi   Ng h Nh n     ®Þ c¸c®å tiÒn kh«ng  îcphÐp    ®  giao dÞch.   §i Ò u    Ý     Þch 7: Ph giao d Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh  h Nh n   ®Þ møc   Ý   ph giao  Þch  èi®a   dông  i d t   ¸p  ®è   víi  møc  Ý  µ     chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ph m c¸ctæ  td ®  thu. §i Ò u 8: Kú   ¹n  h giao  Þch  ña    d c c¸c giao  Þch  èi ®o¸ikú  ¹n,ho¸n d h   h    ® æi. Kú   ¹n  h giao  Þch  èi®a   îc phÐp  dông  i  íic¸c lo¹  ×nh  d t  ®   ¸p  ®è v     ih giao  dÞch  èi®o¸ikú  ¹n,ho¸n ® æi  µ6  h   h    l   th¸ngkÓ   õngµy  ý  îp ®ång    t  kh  giao dÞch.   §i Ò u  Nguyªn  ¾c  Õt      Þch. 9:  t y gi¸giao d C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp   tæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  ngo   ph¶i niªm  Õt    y ®ång  êic¶  ûgi¸mua  µ  ûgi¸b¸n. th   t     v t    II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  k ü  thu Ë t giao d Þ c h  N §i Ò u    10: Nguyªn  ¾c  ùchiÖn    Þch  t th   giao d ngay  (SPOT) 1.Tû      gi¸giao ngay:   Tû    gi¸giao ngay  µtû gi¸do  chøc  Ýn  ông  Õt    ¹ thêi®iÓ m     l       tæ  td y gi¸t i     giao  dÞch hoÆc   o     ® haibªn  ù tho¶  Ën  ng  t  thu nh ph¶i®¶m     b¶o trong biªn ®é         quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. hi h c Ng h Nh n 2.Thanh    to¸n:
 5. 5 ViÖc  thanh    ÷a c¸c bªn  to¸ngi     ph¶i® îcthùc hiÖn  µ  Õt  óc chË m   Êt      v k th   nh   trong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp    2  l vi ti theo  sau  µy  ng cam   Õt  k mua   b¸n.C¸c      bªn tham  gia giao  Þch  îc phÐp  d ®  tho¶  Ën  ô  Ó  iÓ m   thu c th ® chuyÓn  Òn  ti trong   ph¹m      µy  µm  Öc  vihaing l vi quy  nh  ®Þ trªn. §i Ò u    11. Nguyªn  ¾c  ùchiÖn    Þch  ú  ¹n  t th   giao d k h (Porward) 1.Tû    gi¸: Tû     gi¸giao  Þch  ú  ¹n  µ tû gi¸giao  Þch  Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i, d k h l      d do  h th m  Ng ©n  µng  Çu   ph¸ttr Ón yÕt    h § t&    i   gi¸hoÆc   haibªn  do    tham    gia giao dÞch  ù   t  tÝnh    µ  to¸nv tho¶ thuËn  íi   v nhau,nhng    ph¶i®¶m     b¶o trong biªn®é       quy  nh   ®Þ gií h¹n  û gi¸kú  ¹n  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íct¹  êi®iÓ m   ý  Õt    i t     h hi h c Ng h Nh n   i   th kk hîp ®ång.   2.Thanh    to¸n: a. Ngµy    thanh    µ ngµy  µm  Öc  èicïng cña  ú  ¹n  to¸nl   l vi cu     k h giao dÞch  µ    v ® îchaibªn    â trong hîp ®ång    ý  Õt  îp ®ång.     ghir      khik k h   b. C¸c bªn chØ   îc phÐp  ®  chuyÓn  Òn    n   ¹n  ti khi ®Õ h thanh  to¸n.ViÖc    chuyÓn  Òn  ÷a    ti gi hai bªn  ph¶i ® îc thùc  Ön  µ  Õt  óc  Ë m   Êt     hi v k th ch nh trong   vßng  ngµy  µm  Öc  Õp theo sau  µy  2  l vi ti     ng thanh  to¸n. §i Ò u  12:  Nguyªn t¾c thùc hiÖn giao dÞch hèi ®o¸i ho¸n ® æi  (SWAP): 1.Tû    gi¸: Tû    gi¸giao dÞch    ho¸n  æi  µtû gi¸othùc hiÖn  ® l        giao dÞch  Ng ©n  µng    do  h th ng  ¹i,Ng ©n   µng  u   õ  µ  ¬ m  h ®Ç t v ph¸ttr Ón yÕt     i  gi¸hoÆc   c¸c bªn  do    tho¶  thuËn  íi v  nhau  ¹ thêi®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  ti     kk h  theo nguyªn t¾c:Trêng  îp giao       h    dÞch  ho¸n  æi  ® bao  å m   g giao  Þch  èi ®o¸igiao  d h    ngay  ×  û gi¸giao  Þch  th t     d giao ngay    ph¶itheo    quy  nh  i víitû gi¸giao ngay  ¹  ôc  §iÒu  cña  ®Þ ®è           ti m 1  10  quy  Õ   µy. ch n Trêng  îp giao dÞch  h    ho¸n ® æi    bao  å m   g giao dÞch  èi®o¸ikú  ¹n th× tû   h    h      gi¸giao  Þch  ú  ¹n    d k h ph¶i theo    quy  nh  i  íitû gi¸giao  Þch  ú  ¹n  ¹ ®Þ ®è v       d k h t  i m ôc  §iÒu  cña  1  11  quy  Õ   µy. ch n 2.Thanh    to¸n: Trêng  îp  h giao  Þch  d ho¸n  æi  å m   ét  ® g m giao  Þch  d giao ngay  µ  ét  vm giao dÞch  ú  ¹n th× viÖc    kh    thanh    ùa    to¸nd trªnnguyªn t¾c  ∙    ® quy  nh  i víi ®Þ ®è     giao dÞch    giao ngay  µ    v giao dÞch  ú  ¹n.   kh Trêng  îp giao dÞch  h    ho¸n ® æi  å m       g haigiao ®Þch  ú  ¹n th× viÖc    kh    thanh  to¸ndùa      trªnnguyªn t¾c  ∙    ® quy  nh  i víi ®Þ ®è    giao dÞch  ú  ¹n.   kh §i Ò u    13: §Æt  äc  C 1. § Ó   ¶m    ® b¶o cho    îp  ng  c¸c h ®å giao  Þch  èi ®o¸ikú  ¹n  d h    h hoÆc   îp  h ®ång  giao  Þch  èi ®o¸i ho¸n  æi,  d h    ® Tæng   gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu  õ vµ    iÓn ® îcquyÒn  cÇu  i t¸c Th m  h § t   ph¸ttr     yªu  ®è     giao  Þch  ña  × nh   Æt   äc. Møc   Æt   äc  i  íic¸c  d cm ® c  ® c ®è v   kh¸ch  µng  h kh¸c 
 6. 6 nhau  Tæng   do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  ®è c¸c Ng h Th m  h §Çu   µ    iÓn quy  nh  ô  Ó.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  tv ph¸ttr   ®Þ c th   Ng h Th m  h §Çu   µ    iÓn quy  nh  ô  Ó.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  tv ph¸ttr   ®Þ c th   Ng h Th m  h §Çu   µ    iÓnph¶itr¶l∙cho  tv ph¸ttr        i kho¶n  Æt  äc  ® c theo møc    Êt tiÒn göit l∙su   i    ­ ¬ng  øng  ïhîp víi ú  ¹n  ÷sè  Òn ® Æt  äc. ph       h gi   ti   k c 2. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu    µ    Ng h Th m  h § t v ph¸ttr Ón cã    i   tr¸ch   nhiÖ m   µn    ¹ toµn  é  è  Òn ® Æt  äc  µ  ho tr¶l  i b s ti   c v kho¶n    ña  è  Òn ® Æt  äc  l∙c s ti   i c cho  ®èi t¸ckhibªn  i t¸cthùc hiÖn  y    Üa  ô  ña  × nh. bªn        ®è       ®Ç ®ñ ngh v c m §i Ò u    ¬ng  14: Ph thøc giao dÞch     C¸c bªn tham    gia giao  Þch  èi ®o¸icã  Ó  Õn  µnh  d h    th ti h giao  Þch  ùc d tr   tiÕp qua  iÖn  ¹itelex,   µ  Ö   èng  ¹ng    Ýnh.   ® tho   ,   v h th fax m vit 1.Giao  Þch    d qua  iÖn  ¹itelex, ® tho   ,  fax: Sau    khi cam   Õt  k giao  Þch, ®èi  íitr ng  îp  d   v   ê h giao  Þch  èi ®o¸igiao d h      ngay    c¸c bªn  ã  Ó    Ën  ¹ víinhau  c th x¸c nh li     b»ng v¨n b¶n  Ò   è îng  ¹itÖ  v s l ngo   mua,    ûgi¸vµ  ¬ng  b¸n,t     ph thøc thanh      to¸nhoÆc   ý  Õt  îp ®ång    Õttheo  kk h  chiti   §iÒu  cña  15  Quy  Õ   µy. §èi víitr ng  îp  ch n       ê h giao  Þch  èi ®o¸ikú  ¹n,ho¸n  d h   h  ® æi,c¸cbªn      tham    giaph¶iký  Õt  îp ®ång    Õttheo quy  nh  ¹ §iÒu     k h  chiti     ®Þ t  i 15 cña quy  Õ   µy. ch n 2.Giao  Þch    d qua  ¹ng    Ýnh: m vit Trêng  îp  h giao  Þch  d qua  ¹ng    Ýnh  m vi t theo  sè  µ  m∙  v c¸c quy  c cña  í  m¹ng    Ýnh  × c¸cbªn  vit th     tham    gia giao dÞch    chØ  Çn    Ën  íi c x¸cnh v   nhau b»ng  v¨n b¶n,kh«ng  Çn      c ph¶iký  Õt  îp ®ång.  k h  §i Ò u 15:  îp  ng    Þch  èi®o¸i H ®å giao d h  Hîp  ng  ®å giao dÞch  èi®o¸iph¶icã  y      iÒu    h      ®Ç ®ñ c¸c® kho¶n  sau: ­Tªn  ¹ h×nh    lo   i giao dÞch   ­Tªn,®Þa      chØ,  sè  m∙  (code)cña    tham      c¸cbªn  giagiao dÞch.   ­Sè  Öu  µikho¶n  ña      hi t   c c¸cbªn. ­Ngµy  ý  Õt  îp ®ång.   kk h    ­Kú  ¹n cña  îp ®ång  Õu  ã).   h  h  (n c ­ C¸c  ng  Òn giao dÞch    ®å ti     (ngo¹i Ö  íi ¹itÖ    v  t ngo   hoÆc   ¹itÖ  íi ng  ngo   v   ®å ViÖtNam).   ­Sè îng giao dÞch  l    ­Tû      gi¸giao dÞch   ­Ph¬ng    thøc thanh    to¸n. ­Ngµy    thanh  to¸n. ­Møc  Æt  äc  Õu  ã)­PhÝ     ® c (n c    giao dÞch  Õu  ã   n c ­§Þa  iÓ m     ® chuyÓn  Òn ®i,®Þa  iÓ m   ti     ® chuyÓn  Òn ®Õ n. ti   ­Ch÷  ý    Ën  ña  êicã  Èm  Òn  ña  çi bªn.   k x¸cnh c ng   th quy c m  
 7. 7 III.C h Õ  ® é  b¸o c¸o   §i Ò u 16:  µng  µy, tr c 10  ê  H ng   í   gi s¸ng, c¸c Tæ      chøc  Ýn  ông  îc td ®  phÐp  giao  Þch    ¹  ×nh  d c¸c lo ih giao ngay, kú  ¹n,ho¸n  æi   h  ® ph¶i göi b¸o       c¸o doanh  è  s mua   b¸n  ¹itÖ  ña  µy  ngo   c ng h«m   íc vÒ   ©n   µng  µ   íc (Vô  tr   Ng h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)theo  É u   l     m b¸o c¸o doanh  è  s mua  b¸n  Éu  Ìm  (m k theo    quy chÕ   µy). n IV. ö  l ý vi p h ¹ m  X §i Ò u    ö  ýviph¹m  îp ®ång    Þch 17: X l     h  giao d Trêng  îp    ¹m  îp  ng  h vi ph h ®å giao  Þch, bªn  Þ     ¹m  îp  ng  ã  d   b vi ph h ®å c quyÒn  Õu  ¹it¹ Toµ  khi n    i kinhtÕ.   N Õu  Bªn  Æt   äc  õ  èi thùc  Ön  îp  ng  ×  è  Òn  Æt   äc  ® c t ch   hi h ®å th s ti ® c thuéc  Ò   ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ  v Ng h Th m  h § t v ph¸ttr Ón nhËn  Òn  i   ti   ® Æt   äc;N Õ u   ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn nhËn  c  Ng h Th m  h § t v ph¸ttr   tiÒn  Æt   äc  õ chèithùc hiÖn  îp  ng,  ×  ® c t      h ®å th ph¶i tr¶cho     bªn  Æt   äc  è  ® cs tiÒn  Æt  äc,tiÒn    µ  ét  ® c  l∙ v m kho¶n  Òn  i ti b»ng  íisè  Òn  Æt  äc,bÞ   v   ti ® c   c¶nh  c¸o hoÆc   ótgiÊy phÐp    r    kinhdoanh    trongtr ng  îp viph¹m  Òu  Çn.  ê h     nhi l §i Ò u    ö  ýviph¹m  18: X l     trong thanh    to¸n ViÖc thanh to¸n chË m   víithêih¹n  ∙    so      ® cam   Õt  k trong  îp  ng  h ®å giao  dÞch  ÏbÞ  ö  ¹tnh  s   x ph   sau: ­ Trêng  îp ®ång  Òn thanh    µ ngo¹itÖ  ϸp dông    h  ti   to¸nl     s    møc  ¹ttèi®a   ph     b»ng 150%   Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay  ¹itÖ  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n   ngo   hi h c Th ®è Ng hµng  µ   ícquy  nh  Ýnh    è  µy  Ë m     µ  è  Òn chË m   Nh n   ®Þ t trªns ng ch tr¶v s ti   tr¶. ­ Trêng  îp ®ång  Òn thanh    µ®ång  ÖtNam   ϸp dông    h  ti   to¸nl   Vi   s    møc  ¹t ph   tèi®a    b»ng  150%     Êt trÇn  l∙ su   i cho vay  ¾n  ¹n  Ön  µnh  ña  èng  c  ng h hi h c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc quy  nh  Ýnh    è  µy  Ë m     µ  è  Òn  Ë m   h Nh n   ®Þ t trªns ng ch tr¶v s ti ch tr¶. §i Ò u 19:  ö  ýviph¹m    ®Þnh  ña  chÕ   µy X l    c¸cquy  c quy  n 1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i nghiªm    chØnh  Êp  µnh  Õ       ch h ch ®é b¸o c¸o,theo  ng  É u     ®ó m quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc,®¶m   ®Þ c Ng h Nh n   b¶o  ng  êi ®ó th   gian,b¸o c¸o sè  Öu chÝnh        li   x¸c. C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông    td khi kinh doanh  c¸c  ¹  ×nh  lo ih giao  Þch  d giao  ngay,kú  ¹n  µ    h v ho¸n ® æi    ph¶i®¶m     b¶o  ©n  ñ theo  ng    tu th   ®ó c¸cquy  nh  ¹ ®Þ t i Quy  Õ   µy  µ  í  ¹n  ¹ng th¸ingo¹itÖ  ch n v gi i h tr       theo  quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ng ©n  µng  µ   íc.(C¸cgiao dÞch  ú  ¹n  òng  îctÝnh  µo  ¹ngth¸  ¹i h Nh n       kh c ®  v tr   i ngo   tÖ  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông). td 2.  C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông    ¹m  Õ     td vi ph ch ®é b¸o  c¸o  µ  v quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n   µng  µ   íc vÒ       û gi¸,phÝ   h Nh n   biªn ®é t     giao  Þch, kú  ¹n  d   h giao  Þch  µ  d v
 8. 8 c¸c quy  nh    ®Þ kh¸c sÏ bÞ   ö  ¹ttheo      x ph   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët hoÆc   ö  ý lu   x l  b»ng  ét  m trong c¸ch×nh     thøc sau:   a. Vi ph¹m  Õ     c¸o:C¶nh    i víi êng  îp göib¸o    Ë m.     ch ®é b¸o    c¸o ®è    tr h     c¸o ch §×nh  chØ  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  ¹t®éng  to b ho   mua   ngo¹itÖ  i víitr ng  b¸n    ®è     ê hîp th ng    ê xuyªn göib¸o    Ë m       c¸o ch hoÆc   kh«ng  öib¸o  g   c¸o. b. Vi ph¹m      ûgi¸giao dÞch,phÝ     biªn®é t         giao dÞch  µ  ú  ¹n    v k h giao dÞch:     §×nh chØ  µn  é  ¹t®éng  to b ho   mua   ngo¹itÖ  b¸n    hoÆc     åigiÊy  Ðp  thu h   ph kinh  doanh  ¹itÖ. ngo   V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 20.­ Vô  ëng  ô     tr V Qu¶n  ýngo¹ihèicã  l      tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ph       c¸c Vô,  ôc  ã  ªnquan      C c li   ®Ó phæ   Õn  ùc hiÖn  bi th   Quy  Õ   µy  µ  Êp  Êy ch n v c gi   phÐp  giao  Þch  èi ®o¸i kú  ¹n, ho¸n  æi  d h   h  ® cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i, c¸c Ng h th m  Ng ©n  µng  u    µ    iÓncã    iÒu  Ön. h ®Ç tv ph¸ttr   ®ñ ® ki §i Ò u 21.­ Vô   ëng  ô   Õ     µichÝnh  ã    tr V K to¸n t   c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d tµikho¶n  ¹ch to¸nc¸cgiao dÞch  èi®o¸i: ú  ¹n,ho¸n ® æi.   h        h   h  k   §i Ò u 22.­Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ  íc c¸c tØnh, thµnh  Ng h nh n       phè  Þu  ch tr¸chnhiÖm     gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   Quy  Õ   µy  ña      ch n c c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    a  µn. d trªn®Þ b §i Ò u 23.­ Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  chøc  ùc hiÖn    tr   ®è Ng h Nh n   vi tæ  th   Quy  Õ   µy  ch n trong ®¬n  Þ  × nh.   vm §i Ò u 24.­M äi  öa  æi,bæ     s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n     Tæ   chøc  Ýn  ông  td Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   .. . ...... . . ....  .       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph .. . .....          . . ....           .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 1998 § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g   giao d Þ c h  h è i ® o¸i k ú  h ¹ n, o¸n ® æ i  h           Ýnh  öi: èng  c  ©n  µng  µ  íc         K g  Th ®è Ng h nh n
 9. 9 Tªn    Tæ chøc  Ýn  ông:. . ...................  td . . .................... . Sè  Êy phÐp  gi   kinh doanh  ¹itÖ:. . .............    ngo   . . .............. . C Êp  µy:. . .. ng . . .th¸ng.. . .   . . ..  n¨m... . ................ . . ............... Trô  ë  Ýnh:.. . .............................  s ch . ............................... . §iÖn  ¹i . ........  tho : . ........Fax:. . .................  . . . . .................. . Tæng  è  èn  iÒu  Ö:. . ........................  sv ® l . . ......................... . H Ö   èng  th th«ng    éibé,trangthiÕtbÞ  ü  Ët: . ... tinn         k thu . . ... .. . .............................  . . .............................. . .. . .............................  . . .............................. . Sè   c¸n bé  ® îc  o  t¹o µ  th«ng th¹o c¸c nghiÖp  ô giao dÞch hèi ®µ  v   v   ®o¸i: . ... . . .. .. . .............................. . . .............................. Lo¹ih×nh    giao dÞch  èi®o¸ixinphÐp  ¹t®éng:   h     ho   +  Giao  Þch  ú  ¹n: d kh +  Giao  Þch  d ho¸n ® æi:   §Ò  nghÞ   ©n   µng  µ  íc ViÖt  Ng h nh n   Nam  xem   Ðt  µ  x v duyÖt  Êp  Êy c gi   phÐp  cho.. . .......® îckinh doanh    ¹ h×nh  èi®o¸inãitrªn. . . ......    ..   c¸clo i   h     Chóng      t«ixin cam   oan  Êp  µnh  ® ch h nghiªm chØnh c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  ©n  µng  µ  íc. l     h c Ng h nh n Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v    ý    ng  Êu)  (K tªn,®ã d Tæ   chøc  Ýn  ông: td B¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h giao dÞch  ¹itÖ  ú  ¹n,ho¸n ® æi)   ngo   (K h     Lo¹ingo¹itÖ:     Ngµy:                       Th¸ng:          N¨m:                   G.dÞ        Mua B¸n ch Kú  ¹n h  Sè îng l Tû  gi¸ §èit¸c   Tæng Sè îng l Tû  gi¸ §èit¸c   Tæng (th¸ng) .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 1 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ... .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 2 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ...
 10. 10 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 3 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ... .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 4 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ... .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 5 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ... .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . 6 .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . ... Chó   Ých:B¸o  tõng  th   c¸o  giao  Þch  d theo    ú  ¹n,ghi râ  è îng,tû gi¸vµ  i    c¸c k h     s l       ®è t¸c giao dÞch.               éng            C tæng  Êtc¶    t   c¸cgiao dÞch    theo tõng kú  ¹n vµ    µo  éttæng     h   ghiv c              Mçi  ¹ ngo¹itÖ                  lo i     b¸o c¸o riªngm ét    b¶ng theo m É u     trªn                       §èivíigiao dÞch                    ho¸n  æi  ® (SWAP)  Õu  åm   giao dÞch  n g 1    giao ngay    (SPOT)  µ     v 1              giao dÞch  ú  ¹n th×    Çn                k h   ghiph giao ngay  µo  É u         vm b¸o c¸o doanh  è  s giao   ngay,ghi               phÇn              giao dÞch  ú  ¹n vµo  É u   µy   kh  m n                       èivíigiao dÞch                 §       ho¸n  æi  åm   giao dÞch  ú  ¹n  ×    haigiao  ® g 2    k h th ghic¶    dÞch    µo  ®ã v             É u       µy.           m b¸o c¸o n LËp  b¶ng:                     Ó m                      Ki so¸t:                 ¹idiÖn  n  Þ                 §     ®¬ v (TG§/Gi¸m  ®èc) Tæ   chøc  Ýn  ông: td B¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h giao dÞch  ¹itÖ    ngo   (giaongay)                    Ngµy:                                   th¸ng:      N¨m:         I. ång  «    ü:  § ® laM Doanh  è  s mua Doanh  è  s b¸n             Doanh               sè Sè îng l Tû    gi¸g.d Sè îng l Tû    gi¸g.d Giao  Þch d Giao  dÞch  víi kh¸ch  hµng Céng  doanh  sè  giao  §èit¸c    §èit¸c    dÞch  víi kh¸ch hµng 
 11. 11 (A) mua b¸n Giao  dÞch  víi ©n   ng hµng Céng  doanh  sè  giao  dÞch  víi ©n  hµng   ng (B) Tæng  doanh sè  giao   dÞch  íikh¸ch  µng    v  h + ng©n  µng  h (A+B) II C¸c  ¹itÖ    . ngo   kh¸c:(nguyªntÖ)     Tªn  ng  ®å Tæng  doanh  è  s mua       Tæng  doanh  è    s b¸n tiÒn  DEM               FRF                    JPY                    HKD                   CHF                    SGD                   ..           .                ..          .               ..  .                                        Chó   Ých:B¸o    th   c¸o doanh  è  s mua   ®«    ü   b¸n  laM (USD) ph¶ib¸o        c¸o chi tiÕtc¸cgiao dÞch       theo tõng møc  ûgi¸giao dÞch     t      V Ý   ô: Trong  µy  n  Þ  ã  giao  Þch  íi3  d  ng ®¬ v c 4  d v   møc   û gi¸kh¸c nhau: t        giao  Þch  10.000  d 1:  USD   û    t gi¸ 11200;  giao  Þch  15.000  d 2:  USD   û    t gi¸ 11195; giao  Þch      d 3: 20.000 USD   û gi¸11.205;giao  Þch    t      d 4: 15.000 USD   û t  gi¸11.200.ViÖc  c¸o thùc hiÖn        b¸o      nh sau:                                   è îng Sl     û       T gi¸g.d Giao  Þch  íi d v  kh¸ch hµng      25.000  USD   11.200 (giao dÞch  +      1  g.d 4)                               15.000  USD 11.195                       
 12. 12                                 20.000  USD   11.205                        Céng  giao dÞch  víi  kh¸ch 60.000    USD                                  hµng §èivíi           c¸o c¸cgiao dÞch  íi ©n  µng  Õu  ïng tûgi¸vµ b¸o   v  ng h n c      cïng ®èi t¸cth× thùc hiÖn           theo nguyªn t¾c      trªn. N Õu     c¸c giao dÞch  ïng tû gi¸nhng    c      kh¸c ®èi t¸cth×        ph¶ib¸o    ô  Ó    c¸o c th theo  õng  i    t ®è t¸c.C¸c  TCTD  chØ   Çn  ö  ông  (code) giao  Þch  ña    c sd m∙    d c c¸c ®èi t¸ctheo     quy  ctrªnthÞ  êng  ªnng©n  µng      µo  ét®èi t¸cmua,  í    tr li   h ®Ó ghiv c       b¸n) LËp b¶ng:                   Ó m                     Ki so¸t:                      ¹idiÖn  n  Þ                        §   ®¬ v (TG§/Gi¸m  c) ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2