Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:54

0
122
lượt xem
14
download

Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   © y  d ù n g   è  17/2000/Q§­B X D   g µ y  02 th¸ng 8 n¨ m  2000  Ò   Bx s n v vi Ö c b a n  h µ n h   u y  ® Þ n h   u ¶ n  lý  h Ê t l ng  q q c î c« n g  tr× nh x © y   ù n g d B é  tr ng B é  x © y d ù ng ë ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 4    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   ©y     v  h v c c tæ  c BX dùng; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 5    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  ét  è  iÒu  ña  ph v vi s ® m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u     µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7   CP ng 8    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng, tr   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  nh  ®Þ qu¶n  ý l  chÊt îng  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thay  Õ  th Quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh x©y  ùng    d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 35/1999/Q§­BXD   µy    ng 12 th¸ng11    n¨m  1999  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬    quan  Trung ­ ¬ng  ña    chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ ­ x∙ héi,Chñ   Þch  û   c c¸c tæ  ch tr   tr         t U ban  ©n  nh d ©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ  tr c¸c Tæng   c«ng    µ   íc,c¸c tæ  tyNh n     chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu  v c¸ nh li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                   
 2. 2 q uy  Þ nh ® Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   ngµy  th¸ng8  02    n¨m 2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d C h ¬ n g  1 q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   §èit ng vµ  ¹m    iÒu  1.    î   ph vi® chØnh V¨n b¶n  µy  n quy  nh  éi dung  ®Þ n  qu¶n  ýchÊt l ng  l   î trong c«ng      t¸ckh¶o  s¸t, ÕtkÕ,  ©y  ¾p,nghiÖm     µn   thi   xl  thu,b giao c«ng  ×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p,   tr   h xl  b¶o  ×c¸c c«ng  ×nh thuéc    ù  x©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a  ©ng   tr     tr   c¸c d ¸n  d m    ch n cÊp, kh«ng  ©n  Ötnguån  èn,h×nh    ph bi   v  thøc  ë  ÷u  i víi   n  Þ   Ên  s h ®è     ®¬ v tv c¸c x©y  ùng, nhµ  Çu  ©y  ¾p, chñ  u    µ    ¬  d   th x l   ®Ç t v c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  l  n  li   ªnquan.   §i Ò u      Ých  õng÷  2. Gi¶ith t  Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1­  Êt îng  Ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng lµ nh÷ng  tr x d   yªu  Çu  c tæng  îp  i  íi h ®è v   ® Æc   Ýnh  Ò   an  µn,b Òn  ÷ng,kü  Ëtvµ  ü   Ëtcña  t v   to   v   thu   m thu   c«ng  ×nh phï tr     hîp víi    Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ët,phïhîp víi îp ®ång  chu x d    k thu           h kinh tÕ    vµ ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  µ   íc.    h c Nh n 2­ Qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ tËp  îp  ÷ng  ¹t®éng    l   î   tr x d l  h nh ho   cña  ¬  c quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýth«ng  l  qua    Ön  c¸c bi ph¸p    Ëp  Õ   ¹ch nh l k ho   chÊt l ng,kiÓm     Êt l ng,®¶m    î   tra ch  î   b¶o  Êt l ng  µ    Õn  Êt l ng  ch  î v c¶iti ch  î c«ng  tr×nh. 3­ §¶m     b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µtoµn  é    ¹t®éng  îc ch  î   tr   d l  b c¸c ho   ®  tiÕn hµnh    trong tÊtc¶      o¹n  Èn  Þ   u  ,thùc hiÖn  u    µ  Õt      c¸c giai® chu b ®Ç t    ®Ç tv k thóc x©y  ùng  a    d ® c«ng  ×nh vµo  tr   khaith¸c, ö  ông  ét     d s m c¸ch cã  Õ   ¹ch vµ    k ho   h Ö   èng. th   4­  Ëp  Õ   ¹ch  Êt l ng c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ viÖc  ÕtlËp  ôc   L k ho ch  î   tr x d l  thi   m tiªuchÊt l ng cña     î   c«ng  ×nh,c¸c biÖn  tr    ph¸p  chøc  µ  Õn ®é   chøc  ùc tæ  v ti   tæ  th   hiÖn qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh. l   î   tr 5­ ThiÕtkÕ   ¬  é  µc¸ctµiliÖu thÓ  Ön        s b l        hi trªnthuyÕtminh  µ    v b¶n  ÏvÒ   v  quy  ¹ch,kiÕn  óc,kÕt  Êu, bè  Ý h Ö   èng  ü  Ët vµ  ho   tr   c   tr   th k thu   c«ng  nghÖ,  ô  c thÓ  ãa    Õu  è®∙  trong néidung  ñ  Õu  ña      h c¸cy t   nªu     ch y c b¸o c¸o nghiªncøu      kh¶ thi ThiÕtkÕ   ¬  é  îcphª duyÖt cïng b¸o      .   sb®        c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  µc¨n cø  thiv l     ®Ó   Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët l  ®Þ vx  thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng. 6­  Õt kÕ   ü  Ët (thiÕtkÕ   iÓn khai)lµ c¸c tµiliÖu  Ó  Ön    Thi   k thu     tr          th hi trªn thuyÕtminh  µ    v b¶n  Ï® îcph¸ttr Ón trªnc¬  ë  ÕtkÕ   ¬  é  îcduyÖt  ïng v       i     s thi   s b ®   c 
 3. 3 b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶  . å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  thi  s thi   k thu   H   ® ®ñ ® kiÖn  Ëp tæng  ù  l  d to¸n, å  ¬  êi  Çu  µ  iÓnkhailËp b¶n  Ïthi   s m th v tr   h    v    c«ng. 7­  Õt kÕ   Thi   b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt)lµ c¸c tµiliÖu  Ó  Ön    chi ti         th hi trªnb¶n  Ï ® îc lËp    ¬  ë  ÕtkÕ   ü  Ët ®∙  îc duyÖt  Õu  ÕtkÕ     v    trªnc s thi   k thu   ®   n thi   theo  ×nh tù "thiÕtkÕ   ¬  é    ÕtkÕ   ü  Ët­ thiÕtkÕ   tr       s b ­ thi   k thu       b¶n  Ï thic«ng". v      Hå   ¬  ÕtkÕ   s thi   b¶n  Ï thic«ng  v    ph¶ithÓ  Ön  îc c¸c chitiÕtkiÕn  óc,kÕt    hi ®         tr   cÊu, h Ö   èng  ü  Ët c«ng  ×nh  Êp  iÖn,  Êp  íc,tho¸tníc,cÊp  ¬i,   th k thu   tr (c ® c n     h  ®iÒu  µ  ho kh«ng  Ý...  µ  kh ) c«ng  v nghÖ     µ  Çu  ©y  ¾p  ùc  Ön    ®Ó nh th x l th hi thi c«ng. 8­  Õt kÕ   ü  Ët thic«ng  µ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön    Thi   k thu     l        hi trªnthuyÕt minh    vµ b¶n  Ï ® îc ph¸ttr Ón    ¬  ë  ÕtkÕ   ¬  é  îc duyÖt  ïng  v      i trªn c s thi   s b ®   c b¸o    c¸o nghiªn cøu    kh¶      µ  Çu  ©y  ¾p  ùc  Ön    thi®Ó nh th x l th hi thic«ng  Õu   ÕtkÕ   n thi   theo tr×nh tù"thiÕtkÕ   ¬  é   ÕtkÕ   ü  Ëtthi        s b ­thi   k thu     c«ng". 9­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ   µc«ng  Öc  ña  ¬    ®Þ thi   l   vi c c quan  ã  Èm  Òn  Óm   c th quy ki tratc¸ch ph¸p  ýcña  n  Þ, c¸ nh©n  ÕtkÕ,  Ýnh       l  ®¬ v     thi   t ph¸p  ýcña  å  ¬  Õt l  h s thi   kÕ,  Óm     ù  ï hîp gi÷a c¸c néidung  ña  å  ¬  ÕtkÕ   íinéidung  ∙  ki tras ph         c h s thi   v     ® ® îc phª  Öt    duy trong quyÕt  nh  u   , sù  îp  ýcña      ®Þ ®Ç t  h l   gi¶iph¸p  ÕtkÕ   µ  thi   v tæng  ù  d to¸n ®Ó   µm  ¬  ë    l c s cho  Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  duy thi   k thuËtvµ    tæng  ù d to¸n. 10­ Gi¸m       lµ c«ng  Öc  ña  n   Þ   Õt kÕ   ¹  Ön  êng  s¸tt¸c gi¶   vi c ®¬ v thi   t ihi tr trong qu¸  ×nh  ©y  ùng    Óm       tr x d ®Ó ki tra,b¶o  Ö   Òn      ÕtkÕ,    v quy t¸cgi¶ thi   gi¶i thÝch hoÆc   ö  ýnh÷ng  íng  ¾ c,  x l  v m thay ® æi, ph¸tsinh t¹  Ön  êng         i hi tr nh»m   b¶o  ¶m     Çu  ÕtkÕ. ® yªu c thi   11­ Gi¸m        s¸tthic«ng  ña  ñ  u    µho¹t®éng  êng  c ch ®Ç tl     th xuyªn vµ  ªntôc   li     t¹ hiÖn  êng  ña  ñ  u      i tr c ch ®Ç thoÆc   idiÖn  îp ph¸p cña  ñ  u      ®¹   h    ch ®Ç t®Ó qu¶n  lýkhèil ng,chÊt l ng vµ  Õn ®é        î    î   ti   c¸c c«ng    ©y  ¾p  nhµ  Çu  ùc hiÖn  t¸cx l do  th th   theo  îp ®ång  h  kinh tÕ,theo  ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt,Quy  Èn  ©y  ùng     thi   ® ®       chu x d vµ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông. tiªuchu k thu         12­ KiÓ m   nh  Êt l ng  ©y  ¾p  µ ho¹t®éng  ña  n  Þ   ã     ®Þ ch  î x l l    c ®¬ v c t c¸ch   ph¸p  ©n,  ö  ông  ¬ng  Ön  ü  Ët®Ó   Óm     ö  nh sd ph ti k thu   ki tra,th nghiÖ m,  nh ­ ®Þ l îng  ét  m hay  Òu  Ýnh  Êt cña  nhi t ch   s¶n  È m   ph hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng, so  tr   d   s¸nh víi    quy  nh  ña  ÕtkÕ   µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông. ®Þ c thi   v tiªuchu k thu       13­ Gi¸m  nh  Êt l ng c«ng  ×nh lµ ho¹t®éng  ña  ¬    ®Þ ch  î   tr       c c quan  ã  c chøc  n¨ng  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng, trªn c¬  ë  tr x d     s Quy   chuÈn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët ® îc ¸p  ông, v¨n  x d    k thu     d   b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  luËtvµ  Õt    k qu¶  Óm  nh  Êt l ng ®Ó   ¸nh    Õt  Ën  Ò   Êt l ng cña  ki ®Þ ch  î   ® gi¸,k lu v ch  î   s¶n  È m   ph hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 14­ B¶n  Ïhoµn    v  c«ng  µb¶n  Ïdo  µ  Çu  ©y  ¾p  Ëp    ¬  ë  Õt  l  v   nh th x l l trªnc s k qu¶  o   Óm     ® ki c¸c s¶n  È m   ©y  ¾p  ∙  ùc hiÖn  ¹  Ön  êng  µ  îc chñ  ph x l ® th   ti hi tr v®  ®Ç u    t hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  ñ  u      Ën. Trong  êng  îp    c ch ®Ç t x¸c nh   tr h thi c«ng  ng  íib¶n  Ï thiÕtkÕ   µ    Èn  ü  Ët ® îc ¸p  ông, ® îc chñ  ®ó v  v    v tiªuchu k thu     d    ®Ç u    t hoÆc   idiÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  ñ  u      Ën, th×  c ch ®Ç t x¸c nh   b¶n  Ï thiÕtkÕ   v    ® îcxem   µb¶n  Ïhoµn    l  v  c«ng.    15­ B¶o  µnh  ©y  ¾p    h x l c«ng  ×nh lµsù    Çu  ¾t  éc  tr     yªu c b bu theo luËtph¸p     ®èi víinhµ  Çu  ©y  ¾p     th x l trong m ét  êigian tèithiÓu  Êt ®Þnh  äilµ thêi   th      nh   (g       h¹n  b¶o  µnh) vÒ   Êt l ng cña  h   ch  î   s¶n  È m   ∙  µn  µnh  µ  a  µo  ö  ông. ph ® ho th v® v sd  
 4. 4 Nhµ   Çu  ©y  ¾p  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  öa  ÷a      áng  m × nh  ©y  th x l c ngh v th   s ch c¸ch h do  g ra trong thêih¹n b¶o  µnh.       h 16­ B¶o  ×c«ng  ×nh lµsù    Çu  ¾t  éc    tr   tr     yªu c b bu theo  Ëtph¸p vÒ   Êt l lu     ch  ­ îng ®èi víi ñ       ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh cÇn  tr   ph¶isöa  ÷a, thay thÕ, phôc  åi chøc    ch       h  n¨ng,b¶o  ¶m     ® tuæi thä  µ  toµn    v an  vËn  µnh  h nh»m  duy  ×kh¶  tr   n¨ng  Þu  ùc,m ü   ch l   quan, duy  ×sö  ông    tr   d hoÆc   vËn  µnh  ña  é  Ën, h¹ng  ôc,  h c b ph   m c«ng  ×nh ®∙  ¹t®éng  tr   ho   theo  ét  m chu  ú  k thêigian  thiÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹oquy  nh.  ñ     do    v nh ch t   ®Þ Ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  tr×nh  hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh  ã  tr c tr¸chnhiÖ m   µ    v nghÜa  ô  ùc  Ön  v th hi b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  ÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹o®∙  îccÊp  ã  tr   tr     ®Þ c thi   v nh ch t   ®   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy   17­   é   B qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  ËtlµBé, c¬  l    k thu       quan  ngang  é  ã  B c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   chuyªn ngµnh  ü  Ët       k thu   nh phßng  èng  ch ch¸y,næ;    an  µn  to m«i  êng;an  µn    ng; an  µn  tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp;an  µn  ª  iÒu;   to ® ®   an  µn  to giao th«ng;bu  iÖn;an     ®   ninh;quèc    phßng... 18­ Bé  ã  ©y  ùng    cx d chuyªn ngµnh  µc¸cBé    l     sau: ­Bé  ©y  ùng;  X d ­Bé    Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i ­Bé    C«ng  nghiÖp; ­Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n; ­Bé  èc    Qu phßng; ­Bé    C«ng  an; ­Tæng  ôc  u  iÖn.   c B® §i Ò u    ©n  Êp  3. Ph c qu¶n  ýNhµ  ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l  n   ch  î   tr   d 1­ Bé  ©y  ùng:  X d   Thèng  Êt  nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong  ph¹m    níc,cã  vic¶    tr¸chnhiÖ m:   a) Ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊt l ng trong l   î     c«ng    t¸c kh¶o    Õt kÕ,    s¸t,thi   thic«ng  ©y  ¾p, nghiÖm   x l  thu,bµn    giao c«ng  tr×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p,b¶o  ×c«ng  ×nh;    h xl  tr   tr   tho¶  Ën      é   ã  ©y  thu ®Ó c¸c B c x dùng  chuyªn  µnh, Bé   ng   qu¶n  ý chuyªn  µnh  ü  Ët ban  µnh  l  ng k thu   h c¸c    quy ®Þnh  qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d chuyªn ngµnh  µ    v qu¶n  ýchÊt l l   ­ îng chuyªn ngµnh  ü  Ëttrong c«ng  ×nh.     k thu     tr b) H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ      qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng. KiÓ m     nh  ú  tr x d   tra ®Þ k hoÆc   t  Êt ®é xu   c«ng    ¶m   t¸c® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tvÊn  Õt ch  î   tr   d c ch ®Ç t   thi   kÕ   µ  µ  Çu  ©y  ¾p  Æc   Ötlµ®èi víi   v nh th x l ® bi         c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   c¸c tr     ¸n nh A.  Õn  Þ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng. Trùc  Õp Ki ngh x l       v ch  î   tr   d   ti   tæ chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh khicÇn  Õt. ki trach  î   tr     thi c)Gi¸m  nh  ù  è    ®Þ s c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo ph©n  Êp.   c d) Tæng   îp  h b¸o  c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  nh  ú  th¸ng,1  Th t Ch ph ®Þ k 6    n¨m  Ò   v chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d theo quy  nh.   ®Þ
 5. 5 Côc Gi¸m  nh   µ   íc vÒ   Êt îng  ®Þ Nh n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  é   tr x d thu B X ©y  ùng  óp Bé   ëng  é   ©y  ùng  ùc hiÖn  d gi   tr BX d th   tr¸chnhiÖm     trªn.Trêng  îp   h  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  µnh  Ëp Héi ®ång  t  ph quy   th l    nghiÖ m    µ   ícvÒ   thu Nh n   chÊt l ng   î c«ng  ×nh  ©y  ùng  i  íic¸c c«ng  ×nh  tr x d ®è v     tr quan  äng cÊp  èc  tr   Qu gia th× Côc     Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µc¬  ®Þ Nh n   ch  î   tr   d l   quan  th ng  ùccña  éi ®ång. ê tr   H  2­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: a)  ë   ©y   ùng  µ  SX d v c¸c  ë   ã  ©y  ùng  Scx d chuyªn  µnh  óp  û     ng gi U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹ tr x d ti   ®Þa  ¬ng,cã  ph   tr¸chnhiÖ m:    ­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng. KiÓ m     nh   ú  tr x d t i®Þ ph   tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    ¶m   t¸c® b¶o  Êt îng  ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  ñ  tr x d c ch ®Ç u  , t vÊn  ÕtkÕ   µ  µ  Çu  ©y  ¾p  ¹  a   ¬ng. KiÕn  Þ  ö  ý t   thi   v nh th x l t i ®Þ ph   ngh x l   c¸cviph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µ     v ch  î   tr   d v gi¸m  nh  ù  è  ®Þ s c c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d theo  ©n  Êp  Æc   Öt lµ ®èi  íic¸c  ph c ® bi     v  c«ng  ×nh  éc  ù     tr thu d ¸n nhã m   C   ®Þa  ¬ng  B,  do  ph qu¶n  ý. ùc  Õp tæ  l  Tr ti   chøc  Óm    Êt l ng c«ng  ki trach  î   tr×nh t¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt.    i ph khic thi   ­ B¸o    û     c¸o U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ò   ×nh  ×nh  Êt l ng c¸c c«ng  vt h ch  î     tr×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng.   d t  i ph ­ C¨n  vµo    cø  n¨ng  ùcqu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  û   l  l  tv x d c U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  huyÖn,  ×nh  û     tr U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  xem   Ðt  ©n  Êp  x ph c qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  i víic¸c dù    Uû   n   ch  î   tr   d ®è       ¸n do  ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön, x∙quyÕt ®Þnh  u  . c huy       ®Ç t  b) C¸c  ë, Uû     S   ban  ©n  ©n cÊp  Ön, Uû   nh d   huy   ban  ©n  ©n  Êp    îc nh d c x∙®   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao lµm  ñ  ù      ch d ¸n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     qu¶n  lýchÊtl ng c«ng  ×nh theo c¸cnéidung  ¹ Quy  nh nµy.    î   tr       t i ®Þ   c) Së   ©y  ùng  µc¬   X d l   quan ®Ç u   èi  óp Uû     m gi   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  tæng  îp b¸o    nh  ú  th¸ng vÒ   ×nh  ×nh  Êt l ng c¸c c«ng  ×nh x©y  h   c¸o ®Þ k 6   t h ch  î     tr   dùng  ¹  a   ¬ng  öiBé   ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc12  ña  ti ®Þ ph g  X d (m b¸o    ph l   c Quy   ®Þnh  µy)®Ó   n   tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.  h      t  ph   3­ Bé  ã  ©y  ùng    cx d chuyªn ngµnh:   a)  Ban   µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt  îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh    sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.   v  X B d b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  v    tr   d chuyªn ngµnh  Bé     do  qu¶n  ýtrªnph¹m      l    vic¶ níc. c) KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  Êt c«ng    ¶m   ®é xu   t¸c® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  tr×nh x©y  ùng    d chuyªn ngµnh  ña  ñ  u  ,tvÊn  ÕtkÕ   µ  µ  Çu  ©y    c ch ®Ç t   thi   v nh th x l¾p;trùctiÕp tæ       chøc  Óm    Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ki trach  î   tr   d chuyªn ngµnh    khicÇn  Õt. Õn  Þ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng    thi   Ki ngh x l       v ch  î   tr   d chuyªn ngµnh.Riªng ®èi víi          c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  ã m   cÇn    nh A  cã  ù  èihîp víi é  ©y  ùng    ùc hiÖn    s ph       X B d khith   c¸cc«ng  Öc  vi trªn. d) B¸o c¸o  nh   ú 6  ®Þ k th¸ng  Ò   Êt îng  v ch l c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh  öiBé   ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc13  ña    g  X d (m b¸o    ph l   c Quy  nh   ®Þ nµy)®Ó     tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph  
 6. 6 4­ Bé    qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  Ët: l    k thu a) Ban  µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l chuyªn  µnh  ü  Ët ng k thu   trongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.    v  X B d   b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   chuyªn ngµnh  ü  Ëttrongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ¹m    níc.   k thu      tr   d trªnph vic¶  c)Tham     íi ¬    gia v   quan  ã  c c chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  l  n   ch  î   tr×nh  ©y  ùng  x d (theo  ©n  Êp  ¹  Òu  µy) ®Ó   Óm     Êt îng  ph c t i§i n   ki tra ch l trong   lÜnh  ùc  v chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh  phßng  èng    k thu     ch ch¸y,næ;  toµn    an  m«i  ­ tr êng; an  µn    ng; an  µn    to lao ®é   to c«ng  nghiÖp;an  µn  ª  iÒu; an  µn    to ® ®   to giao  th«ng;bu  iÖn... i víi õng lo¹ c«ng  ×nh cã    Çu.  ®      ®è t  i   tr   yªu c 5­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan thuéc Ch Ýnh  ñ,c¬      ph   quan  qu¶n  lýtµichÝnh  ña     c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬    quan  trung  ng  ña    chøc  Ýnh  ¬ c c¸c tæ  ch trÞ,chÝnh  Þ ­ x∙héi(®îcx¸c ®Þnh    tr            trong LuËt Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc)cã  ù      n   d ¸n ®Ç u    µ  îcgiao vèn    tv ®     ®Ó qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  l  tx d c«ng  ×nh theo  ù    îc tr   d ¸n ®   duyÖt (gäilµBé  ã  ù        c d ¸n): a)  ã   C tr¸ch nhiÖm   chøc  ùc  Ön      tæ  th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   ®èi víi       c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé  c¸c tr   d thu   qu¶n  ýth«ng  l  qua  ¬  c quan  ã  c chøc  n¨ng  ña  é,  c B hoÆc   ét  chøc  m tæ  qu¶n  ý ®iÒu  µnh  ù  cã    l  h d ¸n  ®ñ n¨ng  ùc l  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   b) C¬     quan  ã c chøc  n¨ng  ña  é  èihîp,t¹o®iÒu  Ön    ¬  c B ph       ki ®Ó c quan  ã c chøc n¨ng  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  ùc    Öc  tr x d th thivi kiÓm    trac«ng    ¶m   t¸c® b¶o  Êtl ng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng;cã  ch  î     tr   d   tr¸chnhiÖ m     kiÓm     trac«ng    ¶m   t¸c® b¶o  Êt l ng  ña  ñ  u  , t vÊn  ÕtkÕ   µ  µ  ch  î c ch ®Ç t   thi   v nh thÇu  ©y  ¾p;theo dâi,ph¸thiÖn  µ  Õn  Þ  ö  ýc¸cviph¹m  Ò   Êtl ng xl      v ki ngh x l       v ch  î   c«ng  ×nh ®èi víi   tr       c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé  c¸c tr   d thu   qu¶n  ý  ng  êith«ng  l  ®å th   b¸o cho  ë   ©y  ùng  µ    ë   ã  ©y  ùng  SX d v c¸c S c x d chuyªn  µnh  ¹  a   ¬ng  ng ti ®Þ ph biÕt®Ó   èihîp.   ph   c) Bé   ã  ù  b¸o    c d ¸n  c¸o  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt îng  ®Þ k 6    ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  öiBé  ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc13  ña  g  X d (m b¸o    ph l   c Quy  nh  µy)®Ó   ®Þ n  tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph §i Ò u 4. Tr¸ch nhiÖ m   Ò   Êt l ng    v ch  î c«ng  ×nh cña  ñ  u    µ    tr   ch ®Ç t v c¸c nhµ  Çu  th   C¸c  n  Þ  ®¬ v kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p  u   s¸t,thi   x l ®Ò ph¶itù chÞu     tr¸chnhiÖ m     vÒ   Êt l ng vµ  Õt  ch  î   k qu¶  c«ng  Öc  ùc hiÖn  vi th   trong qu¸ tr×nh x©y  ùng, b¶o       d   hµnh  ©y  ¾p, b¶o  × c«ng  ×nh.Nhµ   íc khuyÕn  Ých  dông  ¬ng  x l  tr   tr   n  kh ¸p  ph ph¸p  qu¶n  ý khoa  äc  l  h theo    ×nh  m« h qu¶n  ý chÊt l ng  ùa      Èn  l   î d trªntiªuchu ISO  ­9000. 1­ Tr¸ch  Ö m   ña  ñ  u    vÒ   nhi c ch ®Ç t qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng: a)  ùc  Ön  Th hi theo  quy  nh  ¹  Òu  kho¶n  cña  ®Þ ti §i 46  1  Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v theo  quy  nh  ¹    Òu              ®Þ t i §i 7, 8, 9, 14, 17, 19 c¸c cña Quy  nh nµy. ®Þ     b) Trong  êng  îp chñ  u    tr h  ®Ç tthuª®¬n  Þ    v gi¸m      s¸tthic«ng  ×  n  Þ  th ®¬ v gi¸m    s¸tph¶ithùc hiÖn      theo  éidung  ¹    Òu    cña  n  t i §i 14, 17  c¸c Quy  nh  µy  ®Þ n
 7. 7 ®ång  êichÞu  th   tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng c«ng  Öc  ùc hiÖn    v ch  î   vi th   theo  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu.   th c) B¸o  ®Þnh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng    c¸o  k 6    ch  î c«ng  ×nh (mÉu  tr   b¸o  theo  c¸o  phô  ôc11  ña  l   c Quy  nh  µy) göic¬  ®Þ n     quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n  chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu  cña    c t  i 3  Quy  nh  µy). ®Þ n   2­ Tr¸ch nhiÖ m   Ò   Êt l ng cña  n  Þ  µ    ©n  ùc hiÖn      v ch  î   ®¬ v v c¸nh th   kh¶o    s¸t, thiÕtkÕ:   §¬n  Þ   v kh¶o    Õt kÕ   s¸t,thi   ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 46 kho¶n  cña  2  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh   è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ   ng  êichÞu  c Ch ph ®å th   tr¸ch nhiÖm   íc chñ  u    vµ    tr   ®Ç t ph¸p  Ët vÒ   Êt îng  lu   ch l s¶n  È m   ph theo  îp h  ®ång. Ng êichñ  ×kh¶o    ÕtkÕ  ph¶icã      tr   s¸t,thi       chøng  chØ  µnh  Ò   ïhîp  h ngh ph   vµ ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m    ©n  Ò   Êtl ng c«ng  Öc  ùc hiÖn.   c¸nh v ch  î   vi th   3­ Tr¸ch  Ö m   ña  µ   Çu  ©y  ¾p  Ò   Êt îng  nhi c nh th x l v ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng: Thùc  Ön  hi theo  quy  nh   ¹  Òu  kho¶n  cña  ®Þ t i§i 46  3  Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  éi dung  ¹  Òu  cña  c Ch ph v n   ti§i 16  Quy  nh  µy. Nhµ   ®Þ n  thÇu  ©y  ¾p  x l ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   toµn  ña    tr       an  c c«ng  ×nh tr   ®ang   thic«ng  µ    v c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën. tr   c C h ¬ n g  2 K h ¶ o  s¸t,  thi Õt k Õ , th È m  ® Þ n h, p hª d u y Ö t thi Õt k Õ   k ü  thu Ë t v µ  T æ n g  d ù  to¸n §i Ò u    5. Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d 1­ Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶ithùc hiÖn      theo    Èn  ü  ËtvÒ   tiªuchu k thu   kh¶o  s¸tvµ  cÇu  ña  ÕtkÕ.  ¬ng  kü  Ëtkh¶o      yªu  c thi   Ph ¸n  thu   s¸tph¶iphï hîp víitõng         giai®o¹n  ÕtkÕ     thi   (thiÕtkÕ   ¬  é,thiÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët   sb    k thu   thi   k thu   thic«ng),® Æc   iÓ m       ® c«ng  ×nh  tr (ph¶n  ¸nh trong yªu  Çu  ü  Ët kh¶o      c k thu   s¸t x©y  ùng) vµ  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ù nhiªncña  ïng  ù  Õn  ©y  ùng. Hå   d   ph   v   ki t     v d ki x d   s¬ kh¶o    s¸tph¶i® îcx¸c®Þnh  ng  íi Þ  Ýx©y  ùng,ph¶n  ®óng  Ön      ®ó v   tr  v d   ¸nh  hi tr¹ng m Æt     b»ng  ©y  ùng, ®Þa   ×nh  ù nhiªn,®Þa   Êt c«ng  ×nh,®iÒu  x d   h t    ch   tr   kiÖn  Ý îng thuû  vµ  kh t   v¨n  m«i  êng, phï hîp víiQuy  Èn  ©y  ùng  µ    tr        chu x d v tiªu chuÈn  ü  Ët® îc¸p  ông. K Õt  k thu     d   qu¶  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i® îc chñ  u       ®Ç t ®¸nh    gi¸,nghiÖ m    Ëp thµnh    thu,l   biªnb¶n. 2­  ¬n  Þ  § v kh¶o    ©y  ùng  ã  s¸tx d c tr¸chnhiÖ m   èihîp víichñ  u        ph       ®Ç t gi¶i quyÕt    íng  ¾ c,  c¸c v m ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  tr kh¶o    ©y  ùng    ¶m   s¸tx d ®Ó ® b¶o  Êt l ng  å  ¬  ch  î h s kh¶o    ©y  ùng, ®é   Ýnh    µ      Ëy  ña    s¸tx d   ch x¸c v ®é tinc c c¸c sè  Öu phôc  ô  li   v c«ng    ÕtkÕ.  t¸cthi  
 8. 8 §i Ò u    ÕtkÕ   ©y  ùng  6. Thi   x d c«ng  ×nh tr 1­ §¬n  Þ  ÕtkÕ     v thi   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng s¶n  È m   Õt   v ch  î   ph thi   kÕ. S¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶iphï hîp  íiQuy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü      v  chu x d    k thuËt ® îc ¸p  ông, yªu  Çu  ÕtkÕ   µ  îp  ng    d   c thi   v h ®å giao  Ën  Çu  ÕtkÕ.  nh th thi   S¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶iphï hîp víinéidung           theo  ×nh tù thiÕtkÕ;  tr       trong tr  ­ êng  îp thic«ng  h   phøc  ¹pph¶icã  t    thuyÕt minh  µ    v chØ  Én  ü  Ëtthic«ng  d k thu     ®èi  íic¸c kÕt  Êu  µ  é  Ën  v    c v b ph quan  äng cña  tr   c«ng  ×nh;ghi râ  tr     quy  c¸ch,  chñng  ¹   Ýnh  lo i t , n¨ng  Çn  Õtcña  Ët  Öu,thiÕtbÞ   ö  ông  c thi   v li     sd trong c«ng  tr×nh;cã    thuyÕtminh  Ò   ö  ông  µ    vsd v b¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr 2­ M çi s¶n  È m   ÕtkÕ   ®å    ÕtkÕ)     ph thi   ( ¸n thi   ph¶icã  êichñ  ×thiÕtkÕ;    ng   tr     ®å     ÕtkÕ   ín(c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   B)  ¸n thi   l   tr     ¸n nh A,  ph¶icã  ñ  Ö m       ch nhi ®å ¸n.Ng êi chñ  × thiÕtkÕ       tr     hoÆc   ñ  Ö m     ph¶i chÞu  ch nhi ®å ¸n    tr¸chnhiÖm       c¸ nh©n  Ò   Êt l ng vµ  Ýnh  ng  n   ña      ÕtkÕ,    v ch  î   t ®ó ®¾ c ®å ¸n thi   gi¶iph¸p  ü  Ët k thu   vµ   îng thiÕtkÕ.  éi dung  ÕtkÕ   ¬  é,thiÕtkÕ   ü  Ët,thiÕtkÕ     tiªnl     N  thi   s b     k thu     b¶n vÏthic«ng,thiÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  ña         k thu     c s¶n  È m   ÕtkÕ   îcquy  nh   ph thi   ®   ®Þ theo phô  ôc1  ña    l   c Quy  nh  µy. ®Þ n 3­  ¬n  Þ  ÕtkÕ   § v thi   ph¶icã  Ö   èng    h th qu¶n  ýchÊt l ng  l   î s¶n  È m   Õt ph thi   kÕ     ¸nh    Êt l ng  ®Ó ® gi¸ch  î s¶n  È m   ÕtkÕ.  ph thi   S¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶i ® îc    chñ  u    ®Ç tnghiÖ m    Ëp thµnh    thu,l   biªnb¶n. 4­  ¬n  Þ   ÕtkÕ   § v thi   ph¶i thùc  Ön    hi gi¸m        s¸tt¸c gi¶ trong qu¸  ×nh    tr thi c«ng  ©y  ¾p; tham  x l  gia nghiÖ m  thu    o¹n  ©y  ¾p, nghiÖ m   giai® x l  thu  µn  ho thµnh  ¹ng  ôc  µ  µn  é  h m v to b c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  tr   ® v khaith¸csö  ông;phèihîp    d      víi ñ  u    ö  ýc¸cvíng m ¾ c,   ch ®Ç tx l       thay ® æi,ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thic«ng;                bæ  sung, ®iÒu    chØnh  ÕtkÕ   µ  ù  thi   v d to¸n khi cã      thay  æi, ph¸tsinh.Néi ®        dung gi¸m        îcquy  nh  s¸tt¸cgi¶®   ®Þ theo §iÒu  cña    18  Quy  nh  µy. ®Þ n 5­ §èivíi ÕtkÕ   ©y  ùng       thi   x d chuyªn ngµnh,cßn      ph¶itu©n  ñ quy  nh     th   ®Þ vÒ   éidung  n  s¶n  È m   ÕtkÕ   ©y  ùng  ph thi   x d chuyªn ngµnh.   6­ §¬n  Þ  ÕtkÕ   ã  Ó ký  îp ®ång    v thi   c th   h   giao thÇu  ¹ cho  ét  n  Þ  ã    l  i m ®¬ v c tc¸ch ph¸p nh©n  ùc hiÖn  ét  Çn        th   m ph c«ng  Öc  ÕtkÕ   vi thi   kh«ng  ph¶ilµphÇn     chÝnh  ña  éidung  îp ®ång  ∙  ý  íichñ  u    nhng  Én  c n  h  ® k v  ®Ç t   v ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  ícchñ  u    µ  tr   ®Ç tv ph¸p luËtvÒ   Çn      ph c«ng  Öc  ÕtkÕ   vi thi   giao thÇu  ¹ .   li §i Ò u    7. NghiÖ m     phÈ m   ÕtkÕ   thu s¶n  thi   1­  Öc  Vi nghiÖ m    thu s¶n  È m   ÕtkÕ   ùc hiÖn    ph thi   th   trªnnguyªn  ¾c  n   t ®¬ vÞ  ÕtkÕ   thi   ph¶itù kiÓm     µ  Þu     trav ch tr¸chnhiÖ m   µn  é  Ò   Êt l ng      to b v ch  î s¶n phÈ m   ÕtkÕ,  ©n  ñ c¸c yªu  Çu  Ò   Êt l ng s¶n  È m   ÕtkÕ   ∙    thi   tu th     c v ch  î   ph thi   ® ghi trong hîp  ng    ®å giao  Ën  Çu  ÕtkÕ.  Öc  nh th thi   Vi nghiÖ m  thu s¶n  È m   Õt ph thi   kÕ   ùc hiÖn    ¬  ë: th   trªnc s a) Hîp  ng    ®å giao nhËn  Çu  ÕtkÕ.   th thi   b)  å   ¬  ÕtkÕ   ã    éi dung  µ  è îng  H s thi   c ®ñ n   v s l theo  ô  ôc 1  ña  ph l   c Quy  ®Þnh  µy. n c) C¸c    biªn b¶n    nghiÖm  thu      o¹n  ÕtkÕ   ÷a  ñ  u    vµ  c¸c giai® thi   gi ch ®Ç t ®¬n  Þ  ÕtkÕ. v thi   2­ Biªn b¶n    nghiÖ m  thu s¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶i nªu  â  ÷ng    ãt   r nh sai s   cña  ÕtkÕ   Õu  ã) vµ  cÇu  öa  ÷a  ÕtkÕ,  ng  êikÕt  Ën  Ò   thi   (n c   yªu  s ch thi   ®å th   lu v
 9. 9 chÊt l ng thiÕtkÕ.  å   ¬  ÕtkÕ   Êt xëng     î     H s thi   xu   ®Ó chuyÓn  giao cho  ñ  u      ch ®Ç t ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ò   Ö   èng  å  ¬  µiliÖu thiÕtkÕ,    th     ®Þ v h th h s t      b¶n  ÏthiÕt v    kÕ  theo    Èn  îc ¸p  ông. Biªn b¶n  tiªuchu ®   d     nghiÖm   s¶n  È m   ÕtkÕ   µ thu  ph thi   l   c¨n  ®Ó   cø  thanh  Õt  quy to¸n hîp  ng    ®å giao  Ën  Çu  ÕtkÕ   íi®¬n  Þ  nh th thi   v   v thiÕtkÕ.   §i Ò u 8.  å   ¬  ×nh  Èm   nh,  H s tr th ®Þ phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  thi   k thu   tæng  ù    d to¸nhoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi thi   k thu     c«ng  µ  v tæng  ù  d to¸n Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  s thi   k thu   tæng  ù d to¸n do  ñ  u    tr×nh    ch ®Ç t cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  ù    ng  êi d to¸n®å th   göitíc¬      quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  i th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n,  bao  å m: g 1­  ê   ×nh  Èm   nh,  T tr th ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n  theo phô  ôc2  ña    l   c Quy  nh nµy; ®Þ   2­ B¶n    sao  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm  duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ   h s thi   s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù  b®®       ¸n; 3­ Hå   ¬    s kh¶o    å  ¬  ÕtkÕ   s¸t, s thi   theo phô  ôc1  ña  h   l   c Quy  nh  µy; ®Þ n 4­ Biªnb¶n     nghiÖ m    thu s¶n  È m   ph kh¶o    ÕtkÕ; s¸t,thi   5­ C¸c v¨n b¶n  Êp  Ën  ña    ¬  ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  Ò   toµn  v an  m«i  êng, an  µn  tr   to phßng  èng  ch ch¸y,næ,  toµn  ª    an  ® ®iÒu,an  µn    to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   §i Ò u  9.  cÇu  Ò   Êt l ng hå  ¬  ÕtkÕ   ×nh thÈm  nh,      Yªu  v ch  î   s thi   tr   ®Þ phª duyÖt         ÕtkÕ   1­ Thi   ph¶iphï hîp víi éidung  ña  ÕtkÕ   ¬  é, tiªuchuÈn  ü           n c thi   s b     k thuËtvµ  Êp    c c«ng  ×nh trong b¸o    tr     c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc   c¸o ®Ç u    b¸o    t ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®  c th quy phª duy   2­ Néi dung  ÕtkÕ      thi   ph¶itu©n  ñ Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü    th   chu x d    k thuËt ® îc ¸p  ông. Trêng  îp  dông    Èn  ü  Ët cña  íc ngoµi th×   d   h ¸p  tiªuchu k thu   n     ph¶itu©n  ñ quy  nh  ña  é  ©y  ùng.   th   ®Þ c BX d 3­ Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îclËp    ¬  ë  nh  tr     trªnc s ®Þ møc,  n    Õ   ®¬ gi¸,ch ®é,  Ýnh  ch s¸ch hiÖn  µnh  ªnquan  í chiphÝ  u    ©y  ùng  µ    h li   t    i ®Ç tx d v kh«ng  îc ®  vîttæng    møc  u    ∙    ®Ç t® ghitrong quyÕt ®Þnh  u  .     ®Ç t §i Ò u    È m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  10. Th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸n 1­ Néi dung  Èm  nh  ña  ¬     th ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn: c th quy a) T    c¸ch ph¸p lýcña  n  Þ,c¸nh©n  ÕtkÕ.      ®¬ v     thi   b) Sù   ï hîp cña  ÕtkÕ   ü  Ëtvíinéidung  ∙  îcphª  Öt    ph     thi   k thu       ®®   duy trong   quyÕt ®Þnh  u    Ò     ®Ç tv quy  m«,  c«ng  Ö,  ngh c«ng  Êt,c¸cchØ    su     tiªukinh tÕ  ü   k thuËt,quy  ¹ch,kiÕn  óc,Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ët® îc¸p   ho   tr   chu x d    k thu       dông,cô  Ó:   th ­ KiÓ m     ù  ©n  ñ    éi dung  îc duyÖt  Ò     tra s tu th c¸c n   ®  v quy    ©y  ùng, m« x d   c«ng  Ö,  ngh c«ng  ÊtthiÕtkÕ,  Êp  su     c c«ng  ×nh,c¸cchØ    tr    tiªukinh tÕ  ü  Ët   k thu   trong b¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  ÕtkÕ   ¬  é  ∙  îc phª  Öt  Ò     thiv thi   s b ® ®   duy v quy
 10. 10 ho¹ch,kiÕn  óc (® Æc   Öt lµ vÞ  Ý x©y  ùng, chØ   í x©y  ùng, cao      tr   bi     tr   d   gi i   d   ®é x©y  ùng,m Ët    ©y  ùng,h Ö   è  ö  ông  t); d   ®é x d   ssd ®Ê ­KiÓ m     ù  ïhîp cña  ÕtkÕ   ü  Ëtvíi   tras ph     thi   k thu     Quy  Èn  ©y  ùng,tiªu chu x d    chuÈn  ü  Ët® îc¸p dông. k thu       c) B¶o  Ö     v m«i  êng,phßng  èng  tr   ch ch¸y,næ,  toµn    ng, an  µn    an  lao ®é   to ®ª  iÒu,an  µn  ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   d)  ù   îp  ýcña    S h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   ü  Ët so  íiyªu  Çu  Ò   toµn  thi   k thu   v   c v an  quy  nh  ®Þ theo  Quy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông;yªu chu x d v tiªuchu k thu          cÇu  ö  ông  sd c«ng  ×nh;yªu  Çu  toµn  tr  c an  trong thic«ng;nh÷ng       thay ® æi      so víi ÕtkÕ   ¬  é  Õu  ã).  thi   s b (n c e)  Ó m     Ýnh  ng  n   ña  Öc  dông    nh  Ki trat ®ó ®¾ c vi ¸p  c¸c ®Þ møc,  n    ®¬ gi¸, chÕ   ,  Ýnh  ®é ch s¸ch  ña  µ   íc cã  ªnquan  n       Ý   Ýnh  c Nh n   li   ®Õ c¸c chi ph t trong  tæng  ù  d to¸n. g)  ù   ï hîp  ÷a khèil ng  S ph   gi    î c«ng    ©y  ¾p  Ýnh  õ thiÕtkÕ   ü  Ët t¸cx l t t    k thu   víi èil ng c«ng    ©y  ¾p  Ýnh   kh  î   t¸cx l t trong tæng  ù    d to¸n. h) X¸c  nh     Þ tæng  ù  ®Þ gi¸tr   d to¸n bao  å m   thiÕtbÞ   µ  s¸nh  íi   g c¶    v so  v  tæng  møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®     2­  ã   Ó  chøc  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ù  C th tæ  th ®Þ thi   k thu   d to¸n h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh theo  ãi thÇu  ∙  îc ph©n  tr   g  ®®  chia trong quyÕt  nh      ®Þ phª  Öt  ù  duy d ¸n. 3­  Õt  óc  Öc  Èm   nh,  ¬  K th vi th ®Þ c quan  Èm   nh   th ®Þ ph¶i lËp    v¨n    b¶n thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ®Þ thi   k thu   tæng  ù    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    d to¸ntr   c th quy phª duyÖt  theo    éi dung  Èm  nh  c¸c n   th ®Þ nªu trªn,nªu  â  ÷ng    ãt cña  Õt   r nh sais   thi   kÕ   Õu  ã)vµ  Õt  Ën  Ò   Öc  ö  ông  ÕtkÕ   Éu    (n c   k lu v vi s d thi   (m v¨n b¶n  Èm  nh   th ®Þ theo phô  ôc3  ña    l   c Quy  nh  µy). ®Þ n 4­  èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc    ù  ®Ç u     §     tr   d thu c¸c d ¸n  t s¶n  Êt kinh xu     doanh  µ    ù    u    ã  ©y  ùng  v c¸cd ¸n ®Ç tc x d kh¸ccña   ©n  µ    chøc    tnh v c¸ctæ  kh«ng  thuéc    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc:Chñ   u    ö  ông  ét  n  Þ   Ên  ã  Nh n   ®Ç t s d m ®¬ v t v c chøc  n¨ng  ùc hiÖn  Óm     Êt l ng  ÕtkÕ   ü  Ët theo    éi dung  th   ki trach  î thi   k thu   c¸c n   nªu  ¹  ti kho¶n  (môc          ña  Òu  µy  íckhitr×nh c¬  1  a, b, c,d) c §i n tr       quan  Êp  Êy c gi   phÐp  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh. tr 5­  èivíic¸c c«ng  ×nh nhµ    ña  é    nh  µ    ©n:  ùc  Ön  §     tr   ë c h gia ®× v c¸ nh Th hi theo híng dÉn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  ña  é  ©y  ùng.     c gi   xd c BX d §i Ò u    ¬   11. C quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸n 1­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m     tr     ¸n nh A: Bé  ©y  ùng  ñ  ×tæ  X d ch tr   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸ncña    c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   thuéc c¸c Bé, c¬  tr     ¸n nh A        quan  ngang  é, c¬  B  quan  éc Ch Ýnh  ñ,Tæng  thu   ph   c«ng    µ   ícdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt tyNh n   Th t   ph quy   ®Þnh  µnh  Ëp (Tæng  th l  c«ng      µ  û   ty91) v U ban  ©n  ©n cÊp  nh d   tØnh.   Riªng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d giao th«ng  éc Bé    thu   Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i   c«ng  ×nh x©y  ùng  Ç m   á,  tr   d h m c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng  nghiÖp  éc  é   thu B C«ng  nghiÖp; c«ng  ×nh  ©y  ùng  û  î     tr x d thu l i n«ng,  ©m   , l nghiÖp  éc  é   thu B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n;c«ng  ×nh  ©y  ùng  u  iÖn  éc   tr x d b® thu   Tæng   ôc  u  iÖn; c«ng  ×nh    Ých  éc  é   c B®   tr di t thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin;c«ng 
 11. 11 tr×nh quèc    phßng, b¶o  Ö   ninh quèc    éc Bé   èc    v an    gia thu   Qu phßng, Bé     C«ng   an  ×    é   µ    ¬  th c¸c B v c¸c c quan    ñ  × tæ  ®ã ch tr   chøc  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  th ®Þ thi   k thuËt vµ    tæng  ù    ã  ù  d to¸n c s tham    ña  a   ¬ng  µ    é,  µnh  ªn gia c ®Þ ph v c¸c B ng li   quan. 2­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C:   tr     ¸n nh B,  C¸c  é   µ    ¬  B v c¸c c quan  nªu  ¹  ti kho¶n  cña  Òu  µy  íng  Én  Êp  íi 1  §i n h d c d  thùc hiÖn  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh thuéc c¸c tr      dù    ã m   C   éc quyÒn  ¸n nh B,  thu   qu¶n  ý. l a) §èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  ©n  tr     ¸n s d v ng s¸ch Nhµ   íc:   n Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  qu¶n  ýtµi l    chÝnh  ña  c Trung  ng  ¬ §¶ng, c¬    quan  trung  ng  ña    chøc  Ýnh  Þ, ¬ c c¸c tæ  ch tr   tæ chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi(®îcx¸c ®Þnh  ch tr            trong LuËt Ng ©n       s¸ch Nhµ   íc)vµ    n  ñy  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao cho  ¬    c quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  l  d cña  ×nh  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  m th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  éc   tr thu   quyÒn  qu¶n  ý. l b) §èivíic«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o       tr     ¸n s d vtd do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc:  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n ­ Bé,  ¬    c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh  µ  éi  ng  v H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ   íc do  ñ íng  Ýnh  ty Nh n   Th t Ch phñ  Õt ®Þnh  µnh  Ëp (Tæng  quy   th l  c«ng      ty91) giao cho  ¬    c quan  ã  c chøc  n¨ng  qu¶n  ýx©y  ùng  ña  ×nh  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  l  d cm th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n  c«ng  ×nh. tr ­ Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ   ícthuéc c¸cBé, ngµnh  µ  a   tyNh n       v ®Þ ph¬ng  qu¶n  ý,doanh  l  nghiÖp  ùc thuéc  é     îc Bé   û  tr   B (khi®   u quyÒn)   ù tæ t  chøc  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  éc  ù      tr thu d ¸n ®Ç u    ã m     éc quyÒn  Õt ®Þnh  u  . tnh C thu   quy   ®Ç t c)§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  u      iÓncña  tr     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  níc quy ®Þnh  t¹  Òu  kho¶n  Nh i§i 1  6 (môc 3) cña NghÞ  ®Þnh   12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ: Ng êicã  Èm  Òn  Õt  c Ch ph     th quy quy ®Þnh  u    ù    ù tæ  ®Ç td ¸n t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh. tr d)  èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc    ù  ®Ç u     §     tr   d thu c¸c d ¸n  t s¶n  Êt kinh xu     doanh  µ    ù    u    ã  ©y  ùng  v c¸cd ¸n ®Ç tc x d kh¸ccña   ©n  µ    chøc    tnh v c¸ctæ  kh«ng  thuéc    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc:C¬   Nh n   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph x d c«ng  tr×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëttheo    éidung    ®Þ thi   k thu   c¸c n   nªu  ¹ kho¶n  (môc    ti   1  a, b,c,d) §iÒu  cña      10  Quy  nh  µy  íckhicÊp  Êy phÐp. ®Þ n tr     gi   3­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C   ®Þa  ¬ng    tr     ¸n nh B,  do  ph qu¶n  ý: l ­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, c¨n  tÝnh  Êt cña  ù      cø  ch   d ¸n, giao cho  ë  ©y  ùng    SX d hoÆc   ë  ã  ©y  ùng  Scx d chuyªn ngµnh  Èm  nh  Õt   th ®Þ thi   kÕ   ü  Ëtvµ  k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr   ­ C¬     quan  chuyªn m«n  ña  û     c U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  chøc  Èm   nh d c huy tæ  th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  thi   k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  éc  ù  do  û       tr thu d ¸n  U ban nh©n   ©n   Êp  d c huyÖn,    x∙ quyÕt  nh   u    theo  ©n   Êp  ña  û     ®Þ ®Ç t ph c c U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh. 4­ Ngoµi viÖc  ö  ông  Ö  Ý   Èm   nh    sd l ph th ®Þ theo kho¶n  §iÒu    ña  5  37  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s
 12. 12 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ, khi chñ  u    vµ  n   Þ  c Ch ph     ®Ç t ®¬ v thiÕtkÕ     kh«ng    ×nh ® îc   ÷ng  éi dung  gi¶itr     nh n  nªu  ¹  kho¶n  §iÒu  cña  ti   1  10  Quy  nh  µy, c¬  ®Þ n   quan  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n cã    thÓ  êi  m chuyªn gia hoÆc     n  Þ   Ên  ã     c¸c®¬ v tv c chøc  n¨ng  ïng tham    Èm   c  gia th ®Þnh    ®¬n  Þ   Õt kÕ   ( v thi   kh«ng  îc tham   ®  gia  Èm   nh   th ®Þ s¶n  È m   ña  ph c m × nh).Chi phÝ  êi     m chuyªn gia hoÆc     n  Þ   Ên     c¸c®¬ v tv theo  íng dÉn  ña  é  h  cB X ©y  ùng. d §i Ò u   Phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  12.   duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n 1­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m     tr     ¸n nh A: Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Héi thu Ch ph     ®ång  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ   íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   ty Nh n   Th t Ch ph quy ®Þ thµnh  Ëp (Tæng  l  c«ng      ñ  Þch  û   ty91),Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  ù    c d ¸n ®Ç u    phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  t  duy thi   k thu   tæng  ù    ña  d to¸nc c«ng  ×nh thuéc dù  tr     ¸n nhã m   sau    ∙  îcBé  ©y  ùng  ñ  ×tæ    A  khi® ®   X d ch tr   chøc  Èm  nh. th ®Þ   Riªng c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d giao th«ng  éc Bé     thu   Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i  c«ng  ×nh x©y  ùng  Ç m   á,  tr   d h m c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng nghiÖp  éc  é   thu B C«ng  nghiÖp; c«ng  ×nh  ©y  ùng  û  î     tr x d thu l i n«ng,  ©m   , l nghiÖp  éc  é   thu B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n;c«ng  ×nh  ©y  ùng  u  iÖn  éc   tr x d b® thu   Tæng   ôc  u  iÖn; c«ng  ×nh    Ých  éc  é   c B®   tr di t thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin;c«ng  tr×nh quèc    phßng, b¶o  Ö   ninh quèc    éc Bé   èc    v an    gia thu   Qu phßng, Bé     C«ng   an  × c¸cBé  µ    ¬  th     v c¸cc quan    ñ  ×tæ  ®ã ch tr   chøc  Èm  nh  µ    Öt. th ®Þ v phª duy 2­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C:   tr     ¸n nh B,  a) §èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  ©n  tr     ¸n s d v ng s¸ch Nhµ   íc:   n Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng, c¬    quan  trung  ng  ña      ¬ c c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi (®îc x¸c ®Þnh  ch tr            trong LuËt  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íc)vµ  ñ  Þch  y    n   Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt thiÕtkÕ   ü  phª duy    k thuËtvµ    tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh thuéc quyÒn  tr     qu¶n  ý. l b) §èivíic«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o       tr     ¸n s d vtd do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc:  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n ­  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ  éi  ng  v H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty Nhµ   íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  n   Th t Ch ph quy ®Þ th l (Tæng  c«ng      ty 91) phª duyÖt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ        k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh thuéc quyÒn  tr     qu¶n  ý. l ­ Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ   ícthuéc c¸cBé, ngµnh  µ  a   tyNh n       v ®Þ ph¬ng  qu¶n  ý, l  doanh  nghiÖp  ùcthuéc Bé    îcBé  û  Òn) phª duyÖt  tr     (khi®   u quy    thiÕt kÕ   ü  Ët vµ    k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u    nhã m       tr thu d ¸n  t C thuéc quyÒn  Õt ®Þnh  u  .   quy   ®Ç t c)§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  u      iÓncña  tr     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  níc quy ®Þnh  t¹  Òu  kho¶n  Nh i§i 1  6 (môc 3) cña NghÞ  ®Þnh   12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ: Ng êicã  Èm  Òn  Õt  c Ch ph     th quy quy ®Þnh  u    ù      Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ®Ç td ¸n phª duy     k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr d)  èi víic¸c c«ng  ×nh thuéc    ù  ®Ç u    §     tr   c¸c d ¸n  t s¶n  Êt kinh doanh  µ  xu     v c¸cdù    u    ã  ©y  ùng    ¸n ®Ç tc x d kh¸c cña   ©n  µ    chøc    tnh v c¸ctæ  kh«ng  éc c¸c thu    
 13. 13 doanh nghiÖp  µ   íc:Chñ   u    ù   Nh n   ®Ç t t   phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  dù    to¸nc«ng  ×nh. tr 3­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C   ®Þa  ¬ng    tr     ¸n nh B,  do  ph qu¶n  ý: l  ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ     thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C. tr     ¸n nh B,  ­ Gi¸m  c  ë   ©y  ùng    ®è S X d hoÆc  Gi¸m  c    ë   ã  ©y  ùng  ®è c¸c S c x d chuyªn  ngµnh  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  ù  to¸nc«ng  ×nh thuéc  ù    d    tr   d ¸n nhã m       îcChñ  Þch  û   C khi®   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  û  Òn. u quy ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët duy thi   k thu   vµ tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh do  û   tr   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙quyÕt  nh   nh d c huy    ®Þ ®Ç u    ttheo ph©n  Êp  ña  û     c c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 4­  ñ   u    îc phÐp  Ch ®Ç t ®   phª  Öt  ÕtkÕ     Õtvµ  ù      ¹ng  duy thi   chiti   d to¸nc¸c h m ôc  c«ng  ×nh  ô  tr ph (cæng, hµng  µo, nhµ  êng  ùc)vµ  ÷ng  ¹ng  ôc     r  th tr   nh h m c«ng  ×nh theo  tr   quy  nh  ®Þ kh«ng ph¶i®Êu  Çu,nhng    th   kh«ng  îclµm  ®  ¶nh  ­ h ëng  n   ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ®Õ thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt. tr     5­ §èivíidù    ã m   gå m   Òu  ù    µnh  Çn, trong ®ã   õng  ù        ¸n nh A  nhi d ¸n th ph    t d ¸n thµnh  Çn  îcthùc hiÖn    ph ®    theo  ©n  ú  u      ph k ®Ç tghitrong v¨n b¶n    Öt     phª duy b¸o c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    ×  thith c«ng  ×nh  éc  ù  thµnh  Çn  îc tr thu d ¸n  ph ®  thÈm   nh,  ®Þ phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët vµ  thi   k thu   tæng  ù  d to¸n nh     c«ng  ×nh tr   thuéc dù    c  Ëp.   ¸n ®é l   6­  èi víic¸c dù  ®Ç u     §       ¸n  t chØ  mua   ¾ m   s trang  ÕtbÞ   ã  ÷ng    thi   c nh yªu cÇu  chuyªn m«n  Æc   ïth× c¸cBé, ngµnh  ùthÈm  nh  µ    Öt thiÕt   ® th        t  ®Þ v phª duy     kÕ   ü  Ëtvµ  k thu   tæng  ù  d to¸n. 7­  éi  N dung  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  ù    d to¸n hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  µ  thi   k thu     v tæng  ù    îcquy  nh  d to¸n®   ®Þ theo  Òu    §i 38 kho¶n  cña  2  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ. M É u   c Ch ph   Quy Õt  nh   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n theo  ô  ôc 4  ña    ph l   c Quy  nh  ®Þ nµy.                                       §i Ò u    13. Tr¸ch nhiÖm   ña  ¬    c c quan  Èm  nh,  th ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   duy thi   kü  Ëtvµ  thu   tæng  ù  d to¸n. C¬  quan  ã  Èm   Òn  Èm   nh,  c th quy th ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  duy thi   k thu   tæng  ù   d to¸n ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ     tr   lu   c¸c  éi dung  Èm   n  th ®Þnh,  phª  Öt  duy quy  nh  ¹ c¸c §iÒu  vµ  Òu    ña  ®Þ ti     37  §i 38 c Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph  
 14. 14 C h ¬ n g  3 gi¸m s¸t  thi « n g  v µ  N g hi Ö m  thu   c c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u    cÇu  ña  14. Yªu  c c«ng    t¸cgi¸m      s¸tthic«ng  1­ C«ng      t¸cgi¸m      s¸tthic«ng trong qu¸ tr×nh x©y  ¾p       l c«ng  ×nh ph¶i® ­ tr     îctiÕn hµnh  êng      th xuyªn,li   ôc,cã  Ö   èng    ªnt   h th nh»m  ng¨n  õa      ¹m  ng c¸c saiph kü  Ët,®¶m   thu   b¶o  Öc  vi nghiÖ m   thu  èil ng  µ  Êt l ng    kh  î v ch  î c¸c c«ng    ©y  t¸cx l¾p  ña  µ  Çu  îc thùc  Ön  c nh th ®   hi theo  ÕtkÕ   îc duyÖt,Quy  Èn  ©y  thi   ®     chu x dùng,tiªuchuÈn  ü  Ët® îc¸p dông,c¸cquy  nh  Ò   toµn    ng  µ     k thu          ®Þ v an  lao ®é v phïhîp víi îp ®ång         h giao nhËn  Çu.   th 2­  ¬n  Þ   § v gi¸m    êi thùc  Ön  s¸t,ng   hi gi¸m      s¸tthic«ng ph¶i cã    n¨ng  ùc l  chuyªn m«n  µ    v nghiÖp  ô  ïhîp víi v ph       c«ng  Öc  ¶m   Ën. vi ® nh §i Ò u    15. C«ng    t¸cgi¸m    s¸ttrong qu¸ tr×nh thi       c«ng  Chñ   u    ®Ç t(hoÆc  n  Þ  ®¬ v gi¸m      s¸tthic«ng  îcchñ  u    ®  ®Ç tthuª), n  Þ   ®¬ v thiÕtkÕ     (gi¸m        µ  µ  Çu  ©y  ¾p  ù gi¸m    s¸tt¸cgi¶)v nh th x l (t   s¸t)ph¶i cã    é    c¸c b phËn  chuyªn tr¸ch®¶m       b¶o  duy  ×ho¹t®éng  tr     gi¸m    ét  s¸tm c¸ch cã  Ö   èng    h th toµn  é  b qu¸  ×nh    tr thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh  õ    ëi c«ng  ©y  ùng  tr t khi kh   x d ®Õ n     µn  µnh  khiho th nghiÖm  thu  µ  µn  v b giao  µn  é  to b c«ng  ×nh  tr theo Quy   ®Þnh  µy. n §i Ò u   C«ng    ùkiÓm    Êtl ng cña  µ  Çu  ©y  ¾p  16.   t¸ct   trach  î   nh th x l   1­ Yªu  Çu  i víi   c ®è     c«ng    ù kiÓm    Êt l ng cña  µ  Çu  ©y  ¾p: t¸ct   trach  î   nh th x l   ChÊp  µnh  ng  h ®ó yªu  Çu  ña  ÕtkÕ   îc duyÖt  µ    c c thi   ®   v c¸c cam   Õt  k trong hîp    ®ång  giao nhËn  Çu.Thùc  Ön  ng  ×nh tù nghiÖ m       th   hi ®ó tr     thu theo Quy  nh   ®Þ nµy, c¸c quy  nh     ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn  µnh  µ  ng v qu¶n  ýchÊtl ng chuyªn ngµnh  ü  Ët. l   î     k thu   2­  µ   Çu  ©y  ¾p  Nh th x l ph¶ib¸o  ®Çy       c¸o  ®ñ quy  ×nh,ph¬ng  vµ  Õt  tr   ¸n  k qu¶  ù kiÓm     Êt l ng  Ët liÖu,cÊu  Ön  µ  t  trach  î v     ki v s¶n  È m   ©y  ùng  íichñ  ph x d v  ®Ç u      Óm    µ  t®Ó ki trav gi¸m  s¸t. 3­ Nhµ   Çu  ©y  ¾p    th x l chØ    Þ  ñ  u    chøc  ®Ò ngh ch ®Ç ttæ  nghiÖm       thu c¸c c«ng    ©y  ¾p  ∙  µn  µnh  t¸cx l ® ho th sau    é  Ën  khib ph chuyªn tr¸chkiÓm    Êtl     trach  ­ îng cña  µ  Çu  ∙  Óm    µ    Ën.   nh th ® ki trav x¸cnh §i Ò u    17. Gi¸m      s¸tthic«ng  ña  ñ  u    c ch ®Ç t 1­ Yªu  Çu  i  íi  c ®è v   c«ng    t¸cgi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u  : x l c ch ®Ç t  ChÊp   µnh  ng  h ®ó yªu  Çu  ña  Õt kÕ   ∙  îc cÊp  ã  Èm   c c thi   ®®  c th quyÒn     phª duyÖt,Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ët® îc¸p dông  µ      chu x d    k thu       v c¸c cam   Õt  k vÒ   Êtl ng theo hîp ®ång  ch  î      giao nhËn  Çu.   th   2­ Tr¸ch nhiÖ m     gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u    îc quy  nh   x l c ch ®Ç t ®   ®Þ theo c¸cgiai o¹n        ® thi c«ng:   a) Giai®o¹n  Èn  Þ       chu b thic«ng:  
 15. 15 ­  Ó m     Ki tra danh  ôc,  m quy c¸ch,chñng  ¹  µ  Ýnh    lo i t v n¨ng  ña  Ët liÖu, c v    cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng, thiÕtbÞ   Ïsö  ông  ki   ph xd     s  d trong c«ng  ×nh do  µ    tr   nh thÇu  ©y  ¾p  Ëp; xll  ­ KiÓ m     iÒu  Ön, biÖn    tra ® ki   ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn    an  thic«ng cho c«ng  tr×nh vµ  toµn    an  cho    c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën. tr   c b)     o¹n  ùc hiÖn     Giai® th   thic«ng: ­ Theo  âi,gi¸m    êng    d  s¸tth xuyªn c«ng        t¸cthic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   xd vl ® thiÕtbÞ  ña  µ  Çu.KiÓ m     Ö   èng  ¶m     c nh th   trah th ® b¶o  Êt l ng,kÕ   ¹ch chÊt ch  î   ho     l ng,quy  ×nh vµ  ¬ng    ùkiÓm    Êt l ng cña  µ  Çu  ©y  ¾p  î  tr   ph ¸n t   trach  î   nh th x l nh»m   b¶o  ¶m     ® thic«ng  c«ng  ×nh  tr theo  Õt kÕ   îc duyÖt. KiÓ m     Õn  ,  thi   ®     tra ti ®é biÖn  ph¸p    thic«ng, biÖn    ph¸p  toµn    ng  an  lao ®é cho c«ng  ×nh  µ  toµn  tr v an  cho    c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën  nhµ  Çu  ©y  ¾p  Ëp; tr   c do  th x l l ­ KiÓ m     Ët liÖu,cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng  ¹ hiÖn  êng;kh«ng    trav     ki   ph xd ti   tr   cho  Ðp  a  Ët liÖu,cÊu  Ön, s¶n  È m   ©y  ùng  ph ®v    ki   ph x d kh«ng  ï hîp  íitiªu ph   v     chuÈn  Ò   Êt l ng vµ  v ch  î   quy  c¸ch vµo  ö  ông    sd trong c«ng  ×nh.KiÓ m     Õt   tr   trathi   bÞ   ¹  Ön  êng; kh«ng  ti hi tr   cho  Ðp  ö  ông  ÕtbÞ   ph sd thi   kh«ng  ï hîp  íic«ng  ph   v  nghÖ   µ  a  v ch qua  Óm   nh  µo  ö  ông  ki ®Þ v sd trong c«ng  ×nh.Khi cÇn  Õt,   tr    thi   ph¶i lÊy  É u   Ý    m th nghiÖ m   Óm   nh   Êt îng  µ  ki ®Þ ch l v c¸c  Ýnh t n¨ng  ña  Ët c v  liÖu,cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng;   ki   ph xd ­KiÓ m       Ën  Ò   èil ng,chÊtl ng,tiÕn ®é       tra, nh v kh  î   x¸c  î     c¸cc«ng  Öc; vi ­ LËp  c¸o khèil ng,chÊt l ng vµ  Õn ®é       b¸o     î    î   ti   c¸c c«ng  Öc  ôc  ô  vi ph v giao  ban  êng  ú  ña  ñ  u  ; th k c ch ®Ç t ­  èi hîp  íic¸c bªn  ªnquan    Ph   v    li   gi¶iquyÕt  ÷ng  íng  ¾ c,  nh v m ph¸tsinh     trongthi    c«ng; ­ Thùc hiÖn nghiÖ m  thu c¸c c«ng t¸c ©y l¾p, giai ®o¹n x©y l¾p,  x     nghiÖ m     ¹y thö thiÕtbÞ. M É u     thu ch        biªnb¶n  nghiÖm     thu trong giai®o¹n  ùc    th   hiÖn    thi c«ng theo c¸cphô  ôc5,6,7   ña     l      c Quy  nh  µy; ®Þ n ­ §èivíinh÷ng  é  Ën, h¹ng  ôc       b ph   m hoÆc  c«ng  ×nh trong qu¸ tr×nh thi tr         c«ng  ©y  ¾p  ã  Ön îng  x l c hi t gi¶m  Êt l ng,cã    ón vµ  Õn  ¹ng..  îtqu¸ ch  î   ®é l   bi d .    v møc     ®é cho  Ðp  ña  ÕtkÕ   ph c thi   hoÆc   theo      Èn  ü  Ët ® îc ¸p c¸c tiªuchu k thu       dông, tr c khinghiÖm   ph¶icã    Õn    í    thu    ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  n  Þ  ÕtkÕ   c ®¬ v thi   vµ  ña  ét  n  Þ   Ên  ã  c m ®¬ v t v c chøc  n¨ng  ¸nh        ng    n   ® gi¸c¸c t¸c®é trªn®Õ c«ng  tr×nh.Chi phÝ  ùc hiÖn  ¸nh        ng  n      th   ® gi¸c¸ct¸c®é ®Õ c«ng  ×nh theo híng dÉn  tr       cña  é  ©y  ùng. BX d c)Giai®o¹n  µn  µnh  ©y  ùng     ho th xd c«ng  ×nh: tr ­ Chñ   u      ®Ç t(hoÆc  n  Þ  ®¬ v gi¸m    chñ  u    s¸tdo  ®Ç t thuª)ph¶i  Óm         ki tra, tËp  îp toµn  é  å  ¬  h  b h s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng ®èi víic«ng  ×nh. l  t     l   î       tr   Danh  ôc   å  ¬, tµiliÖu  µn  µnh  ©y  ùng  m hs   ho th x d c«ng  ×nh  îc quy  nh   tr ®  ®Þ theo phô  ôc10  ña    l   c Quy  nh  µy; ®Þ n ­ Sau    Óm    Õu    ¹ng  ôc    khiki tra,n c¸ch m c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  ã  Êt tr   ho th c ch   l ng ®¹tyªu  Çu  ÕtkÕ   ∙  îcphª  Öt,phïhîp víi   Èn  î     c thi   ® ®   duy         chu nghiÖm     tiªu thu ® îc ¸p  ông, chñ  u    tæ   d   ®Ç t   chøc  nghiÖm   hoµn  µnh  thu  th c«ng  ×nh vµ  Ëp tr   l   thµnh    biªnb¶n theo phô  ôc8  ña    l   c Quy  nh  µy. ®Þ n 
 16. 16 §i Ò u    18. Gi¸m        ña  n  Þ thiÕtkÕ s¸tt¸cgi¶c ®¬ v     1­ C¨n  ®Ó     cø  gi¸m    s¸t: a) Hå   ¬  ÕtkÕ   ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt;   s thi   ® ®   c th quy phª duy b)  Õn    Ti ®é tæng  Ó    th thic«ng c«ng  ×nh;th«ng  tr   b¸o  ña  ñ  u    Ò   c ch ®Ç t v tiÕn ®é     Çu    yªu c gi¸m        ∙  îcc¸cbªn  èng  Êt; s¸tt¸cgi¶® ®     th nh   c) BiÖn    ph¸p  µ  v thuyÕt minh    tæng  Ó    th thic«ng c«ng  ×nh;biÖn  tr   ph¸p  thi  c«ng    Õt®èi víi   Õt  Êu,bé  Ën  µ  ¹ng  ôc  chiti       k c   ph v h c¸c m quan  äng. tr 2­ Néi dung     gi¸m  s¸t: a) Gi¶ithÝch  µiliÖu thiÕtkÕ      t      c«ng  ×nh cho  ñ  u  ,nhµ  Çu  ©y  tr   ch ®Ç t  th x l¾p    ®Ó qu¶n  ývµ    l   thi c«ng  theo ®óng    Çu  ña  ÕtkÕ;   yªu c c thi   b) Theo  âi,phèi hîp    Õt    íng  ¾ c,  d    gi¶iquy c¸c v m thay ® æi, ph¸tsinh vÒ           thiÕtkÕ     trong qu¸ tr×nh thi       c«ng; c) KiÓ m     µ    tra v tham    gia nghiÖm  thu    Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, bé  c¸c k c ch l    phËn  µ  ¹ng  ôc  vh m quan  äng; tr d) Gi¸m    êng  s¸tth xuyªn  i  íitr ng  îp    ®è v   ê h thic«ng    Õt  Êu, c¸c bé  c¸c k c     phËn  µ  ¹ng  ôc  îcthiÕtkÕ   vh m ®    theo c«ng  Ö     Õn;   ngh tiªnti e) Tham     gia nghiÖm   c¸c giai®o¹n  ©y  ¾p, nghiÖ m   ¹y thö  Õt thu      x l  ch   thi   bÞ, nghiÖm    µn  µnh  ¹ng  ôc  µ  µn  é    thu ho th h m v to b c«ng  ×nh. tr 3­ Ch Õ       ®é gi¸m        s¸tt¸cgi¶:Kh«ng  êng  th xuyªn. §i Ò u      19. Tæ chøc  nghiÖm    thu 1­ C«ng    t¸cnghiÖm   thu c«ng  ×nh  tr ph¶i ® îc tiÕn  µnh  õng  t ngay     h t ®î   sau    µn  µnh  ÷ng  Çn  Êt cña  khiho th nh ph khu   c«ng  ×nh,nh÷ng  Õt  Êu  Þu  tr   k c ch lùc,nh÷ng  é  Ën,  ¹ng  ôc   µ  µn  é    b ph h m v to b c«ng  ×nh   ng  êiph¶i b¶o  tr ®å th     ®¶m  nghiÖm   thu  èi l ng    kh  î c¸c c«ng  Öc  ∙  µn  µnh  vi ® ho th theo  ú  k thanh    to¸n quy  nh  ®Þ tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu  ∙  ý  Õt.   th ® k k   2­ ViÖc    nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p  Òn  ãng,  Õt  Êu  Çn  ©n  thu giai® x l (n m k c ph th c«ng  ×nh,h Ö   èng  ü  Ët c«ng  ×nh.. )nghiÖ m   tr   th k thu   tr . , thu  ÕtbÞ   ¹y thö thi   ch     tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc  h  thu ho th h m hoÆc  c«ng  ×nh do  ñ  u    tr   ch ®Ç t tæ chøc  ùc  Ön  íisù  th hi v   tham    ña    n  Þ  ÕtkÕ,  µ  Çu  ©y  gia c c¸c ®¬ v thi   nh th x l¾p,nhµ  Çu    th cung  øng  ÕtbÞ  Õu  ã). thi   (n c   §èi víinh÷ng  é   Ën,  ¹ng  ôc  hoÆc      b ph h m c«ng  ×nh  ã c¸c  tr c yªu  Çu  c phßng  èng  ch ch¸y næ     hoÆc     khikhaith¸c, ö  ông  ã    ng  Êu  n        d s c t¸c®é x ®Õ m«i tr ng  µ  toµn  Ën  µnh, khinghiÖm     a  µo  ö  ông  ê v an  vh    thu ® v s d ph¶icã        v¨n b¶n chÊp  Ën  ña  ¬  thu c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  Ëtcña  µ   ícvÒ     l    k thu   Nh n   c¸c yªu cÇu  trªn.   nªu  C¬  quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng (theo ph©n  cÊp t¹ §iÒu 3 cña Quy  ®Þnh  nµy) kiÓm  tra i  c«ng t¸c   nghiÖ m    i víi     o¹n  thu ®è     giai® c¸c quan  äng cña  tr   c«ng  ×nh;kiÓm    ù  ©n  tr   tras tu thñ Quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng    µn  µnh  ©y  tr x d khi ho th x dùng c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông. tr   ® v s d
 17. 17 C¸c    biªnb¶n  nghiÖ m   c«ng    ©y  ¾p, giai®o¹n  ©y  ¾p, nghiÖm   thu  t¸cx l     xl  thu thiÕtbÞ  ¹ythö tæng  îp,nghiÖ m    µn  µnh  ¹ng  ôc      ch     h  thu ho th h m hoÆc  c«ng  tr×nh ® îclËp theo c¸cphô  ôc5,6,7,8  ña         l         c Quy  nh  µy. ®Þ n  Biªn b¶n    nghiÖm     µn  µnh  ©y  ùng  thu ho th xd c«ng  ×nh lµc¨n cø  tr       ph¸p  ý l  ®Ó   ñ  u    lµm  ñ  ôc bµn  ch ®Ç t th t   giao  a  ® c«ng  ×nh  µo  tr v khai th¸c sö  ông,   d   quyÕt to¸nc«ng  ×nh vµ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  µis¶n.    tr   th   ® k t  Chi  Ý   chøc  ph tæ  nghiÖm  thu      o¹n  ©y  ¾p, nghiÖm   c¸c giai® x l  thu  Õt thi   bÞ   ¹y thö  ch   tæng  îp  µ  h v nghiÖ m   thu  µn  µnh  ho th c«ng  ×nh  îc ghi trong tr ®     tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr 3­  èi víic«ng  ×nh  §   tr quan  äng  tr hoÆc   ã  c yªu  Çu  ü  Ët vµ  c k thu   c«ng  nghÖ  phøc  ¹p th×  ñ   íng  Ýnh  ñ  t  Th t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi  ng  ®Þ th l H ®å nghiÖ m   Nhµ   íc theo    Þ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng  thu  n  ®Ò ngh c B tr BX d hoÆc   é   ­ B tr ëng    é  ã  ù      Óm    c¸cB c d ¸n ®Ó ki tra,xem   Ðt c«ng    x  t¸cnghiÖ m    ña  ñ  u   thu c ch ®Ç t  . a) Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña  éi ®ång      v quy h  H  nghiÖm    µ   íc® îcghi thu Nh n       trongquyÕt ®Þnh  ña Thñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Héi ®ång.     c  t  ph v vi th l      b)  éi  ng  H ®å nghiÖ m  thu  µ   íc cña  Nh n   c«ng  ×nh  èi hîp  íicÊp    tr ph   v  trªn trùctiÕp  ña  ñ  u      ¹n    c ch ®Ç t ®Ó so th¶o  µ  v ban  µnh  h quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Héi ®ång.       c) Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å nghiÖ m   Nhµ   íc cña  thu  n  c«ng  ×nh  tr c¨n  vµo  cø  tÝnh  Êt ® Æc   iÓ m,  ch   ® c«ng  n¨ng cña    c«ng  ×nh ®Ó   µnh  Ëp    Óu    tr   th l c¸cTi ban chuyªn m«n  µm   Ên    l tv cho  éi ®ång. H  d) Chñ   u    µnh  Ëp  éi ®ång    ®Ç tth lH  nghiÖ m     ¬  ë  µm   Ên  thu c s l t v cho  ñ  ch ®Ç u    t trong c«ng      t¸cnghiÖ m  thu  µ  ã  v c tr¸chnhiÖm   óp  éi  ng    gi H ®å nghiÖm   thu  µ   íc tæ  Nh n   chøc  ùc hiÖn  Óm     th   ki tra,xem   Ðt  x c«ng   t¸cnghiÖ m     thu theo  quy  nh. ®Þ   e)  éi ®ång  H  nghiÖm     ¬  ë  thu c s kh«ng  îccho  Ðp  µn  ®  ph b giao,® a    c«ng  tr×nh vµo    khaith¸cvËn  µnh,sö  ông    éi ®ång     h  d khiH   nghiÖ m     µ   íccha  thu Nh n   xem   Ðt kÕt  Ën  x  lu hoÆc   a  Ëp biªnb¶n  ch l     nghiÖm     Êp  µ   íc.Héi ®ång  thu c Nh n     nghiÖ m     ¬  ë  ã  thu c s c tr¸chnhiÖm     nghiÖ m     thu c«ng    ©y  ¾p,nghiÖ m     t¸cx l   thu giai®o¹n  ©y  ¾p, nghiÖm     x l  thu  ¹y thö  ÕtbÞ,  ch   thi   nghiÖ m  thu  ¹ng  ôc  µ  h m v c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh    ñ  u    chÝnh  tr ® ho th ®Ó ch ®Ç t thøc    ®Ò nghÞ   éi  ng  H ®å nghiÖ m   Nhµ   íc kiÓm     µ  chøc  thu  n  trav tæ  nghiÖm     thu.Biªn b¶n    nghiÖm     thu c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh  ña  éi  ng  tr ® ho th c H ®å nghiÖ m  thu  µ   íc ® îc lËp  Nh n     theo  phô  ôc9  ña  l   c Quy  nh  µy. ®Þ n g) Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng  ph ho   c H ®å nghiÖ m  thu  µ   íc (kÓ  ho¹t Nh n   c¶    ®éng  ña  éi  ng  c H ®å nghiÖm  thu  ¬  ë)  îc ghi trong  cs ®   tæng  ù   d to¸n c«ng    tr×nh. 4­  ñ   u   chÞu  Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ép u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu  µn  µnh    n l tr   s     ho th x©y  ùng  d c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  µ   ícvÒ  u  ÷hå  ¬,tµi Öu. tr     ®Þ c Nh n   l tr   s     li §i Ò u    êng  îp  ã    µ  Çu  ícngoµitham     Ên, kiÓm   20. Tr h c c¸c nh th n     gia t v   ®Þnh, gi¸m    ¨ng  Óm  Êtl ng   s¸t,® ki ch  î   1­ C¸c  µ  Çu  íc ngoµi tham     Ên, kiÓm   nh,  nh th n     gia t v   ®Þ gi¸m    ¨ng  s¸t,® kiÓm   Êt l ng ph¶ichÞu  ch  î     tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ëtníc Céng  µ    éichñ    tr   lu     ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   µ    Vi   v c¸c cam   Õt  k theo  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu  Ò   Êt l ng   th v ch  î  
 18. 18 c¸ckÕt    qu¶ cung  Êp,®ång  êiph¶ichÞu  ù  Óm    ña  ¬  c  th     s ki so¸tc c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ëtchuyªn ngµnh. n   c¸cl v k thu       C¸c  Õt  k qu¶  c¸c nhµ  Çu  ícngoµinªu    do    th n     trªncung  Êp  c theo  îp ®ång  h  giao  Ën  Çu  µ c¨n  ®Ó   ñ  u    xem   Ðt, ®¸nh    ôc  ô  Öc  nh th l   cø  ch ®Ç t x  gi¸ph v vi nghiÖ m    thu c«ng  ×nh theo Quy  nh  µy. tr     ®Þ n 2­ C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ëtchuyªn ngµnh  l  n   c¸c l v k thu     cã tr¸chnhiÖ m   theo  âi,  Óm         d   ki tra qu¸  ×nh  ùc  Ön    Ên, kiÓm   nh, tr th hi t v   ®Þ   gi¸m    ¨ng  Óm   Êt l ng  ña    µ  Çu  íc ngoµi;khi cÇn  Õtcã  s¸t,® ki ch  î c c¸c nh th n      thi   thÓ  chøc  Óm     Õt  tæ  ki tra k qu¶  c«ng  Öc  c¸c  µ  Çu  íc ngoµi thùc vi do  nh th n       hiÖn. C h ¬ n g  4 B ¶ o  h µ n h  x © y  l ¾ p c « n g  tr × nh v µ  b ¶ o  tr × c « n g  tr× nh §i Ò u    21. B¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh tr 1­ B¶o  µnh  ©y  ¾p    h x l c«ng  ×nh lµsù  cÇu  ¾t  éc  tr     yªu  b bu theo  Ëtph¸p  lu   ®èi  íinhµ  Çu  ©y  ¾p  Ò    Êt îng  v  th x lv ch l trong  ét  êigian  èithiÓu  Êt m th   t  nh   ®Þnh  äilµthêih¹n b¶o  µnh) ®∙  (g         h   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 54  Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    vµ  ©y  ùng  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ. Nhµ   Çu  ©y  ¾p  ã  c Ch ph   th x l c nghÜa  ô  ùc  Ön  öa  v th hi s ch÷a      áng  m ×nh  ©y    c¸ch h do  g ra trongthêih¹n      b¶o  µnh. h 2­  µ   Çu  Nh th kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖm     b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh tr   trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a)        áng  Khi c¸c h h c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong thêih¹n     b¶o  µnh  h kh«ng  ph¶ido  çi ña  µ  Çu  ©y    l  c nh th g ra. b)  êng  îp  Tr h trong thêih¹n     b¶o  µnh  ©y  ¾p  h x l c«ng  ×nh m µ   é  Ën, tr   b ph   h¹ng  ôc  m hoÆc   c«ng  ×nh bÞ   ¬  tr   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  éc    ì Nh n   th quy bu th¸od   do  ñ  u      ¹m  ch ®Ç tviph ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng  × nhµ  Çu  ©y  ¾p    xd th   th x l kh«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m    b¶o  µnh,m Æc   ïtrong®ã   ã    ãtvÒ   ü  Ëtx©y  ùng. h   d    c sais   k thu   d   §i Ò u    22. B¶o  ×c«ng  ×nh tr   tr 1­ B¶o  ×c«ng  ×nh lµ sù  cÇu  ¾t  éc  tr   tr     yªu  b bu theo  Ëtph¸p  Ò   Êt l lu   v ch  ­ îng ®èi víi ñ       ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh cÇn  tr   ph¶isöa  ÷a, thay thÕ, phôc  åi chøc    ch       h  n¨ng,b¶o  ¶m     ® tuæi thä  µ  toµn    v an  vËn  µnh  h nh»m  duy  ×kh¶  tr   n¨ng  Þu  ùc,m ü   ch l   quan, duy  ×sö  ông    tr   d hoÆc   vËn  µnh  ña  é  Ën, h¹ng  ôc,  h c b ph   m c«ng  ×nh ®∙  ¹t®éng  tr   ho   theo  ét  m chu  ú  k thêigian do  ÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹oquy  nh.     thi   v nh ch t   ®Þ  
 19. 19 C hñ  qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh cã  tr   tr¸ch   nhiÖ m   µ  Üa  ô  v ngh v b¶o  ×c«ng  ×nh theo  tr   tr   quy  nh  ña  ÕtkÕ   µ  µ  ®Þ c thi   v nh chÕ   ¹o®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. t  ®   c th quy phª duy   2­ Thêih¹n b¶o  ×c«ng  ×nh:      tr   tr a)  êi h¹n  Th   b¶o  × c«ng  ×nh  îc tÝnh  õ ngµy  tr   tr ®  t  nghiÖm  thu  a  ® c«ng  tr×nh vµo  ö  ông    sd cho  n     Õt    ¹n  ö  ông  ®Õ khih niªnh s d theo quy  nh  Ò   Êp  ®Þ vc c«ng  ×nh. tr   Trêng  îp c«ng  ×nh vîtqu¸ niªnh¹n  ö  ông  h  tr         s d hoÆc  kh«ng  ¶m   ® b¶o    yªu cÇu  Êt l ng ®Ó   Õp  ôc sö  ông, ph¶icã    ch  î   ti t   d     v¨n b¶n  ña  n  Þ    Ên  Óm   c ®¬ v t v ki ®Þnh  ¸nh    Ön  ¹ngc«ng  ×nh lµm  ¬  ë  ® gi¸hi tr   tr   c s cho  ¬  c quan qu¶n  ýcã  Èm   l   th quyÒn xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    b) §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng         tr   d chuyªn ngµnh,cßn      ph¶itu©n  ñ c¸c   th     quy  nh  ña  é  ã  ©y  ùng  ®Þ c Bcx d chuyªn ngµnh  Ò   êih¹n    v th   b¶o  ×c«ng  ×nh. tr   tr 3­ C Êp    b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a) B¶o  ×c«ng  ×nh ® îcquy  nh    tr   tr     ®Þ theo 04  Êp:  c ­Duy      tu,b¶o  ìng; d ­Söa  ÷a  á;   ch nh ­Söa  ÷a  õa;   ch v ­Söa  ÷a  ín.   ch l b)  èi víicÊp  §   duy    tu,b¶o  ìng  µ  cÊp  öa  ÷a  á: Chñ   d v  s ch nh   qu¶n  ýsö  l  dông c«ng  ×nh  tr hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh  Ëp  Õ   ¹ch  tr l k ho b¶o  × theo tr     ®Þnh  ú  µng  kh n¨m.  c) §èi víicÊp  öa  ÷a  õa  µ  Êp  öa  ÷a  íncã  ªnquan  n          s ch v v c s ch l   li   ®Õ an toµn trong vËn  µnh, khaith¸c,sö  ông    h      d c«ng  ×nh:C¨n  vµo  tr   cø  quy    ña  m« c c«ng  Öc,chñ  vi   qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh lËp  tr   dù    u    ¸n ®Ç thoÆc   c¸o ®Ç u    b¸o    ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  CP 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4­    Tr¸chnhiÖm  Ò     v b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a)  êng  îp  îc Nhµ   íc giao  Òn  Tr h®  n  quy qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh,chñ  tr   qu¶n  ýsö  ông  l  d ph¶i: ­ Tu ©n  ñ      th c¸c chØ   Én  ü  Ët trong quy  ×nh  d k thu     tr b¶o  × cña  n  Þ  tr   ®¬ v thiÕtkÕ     c«ng  ×nh khivËn  µnh  tr     h khaith¸c, ö  ông;    d s ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   Öc  Êtl ng c«ng  ×nh bÞ  èng    tr       vi ch  î   tr   xu cÊp, kh«ng    duy  ×® îc kh¶  tr     n¨ng  Þu  ùc cña  Õt  Êu, bé  Ën, h¹ng  ôc,  ch l   k c   ph   m c«ng  ×nh  µ  Ën  µnh  tr vv h kh«ng  toµn  kh«ng  ùc  Ön  an  do  th hi b¶o  × c«ng  tr   tr×nh theo quy  nh.     ®Þ b) Trêng  îp th«ng    h  qua  îp ®ång  h  cho      ö  ông  thuª®Ó s d c«ng  ×nh,ngêi tr     cho thuª sö  ông   d c«ng  ×nh  tr ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ   Öc    tr   lu   vi kh«ng  ùc hiÖn  th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh.   tr   tr     ®Þ  
 20. 20 C h ¬ n g  5 S ù  c è  c « n g  tr× nh x © y  d ù n g §i Ò u    ×nh  ùgi¶iquyÕt  ù  è  23. Tr t    s c c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d   TÊt  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  äi  ån  èn  u   , h×nh  1­  c¶    tr x d thu m ngu v ®Ç t   thøc së  ÷u,®ang     h   thic«ng,®∙  ©y  ùng   x d xong hoÆc   ang  ö  ông    ra ® sd khix¶y    sù  è  c ph¶i® îcgi¶i       Õt theo tr×nh tùsau: quy        a) KhÈn  Êp    c cøu  êibÞ  ¹n (nÕu  ã); ng   n   c b)  ã   Ön  C bi ph¸p ng¨n chÆn   Þp  êi®Ó   k th   tr¸nh nguy  Ó m   ã  Ó  Õp   hi c th ti   tôcxÈy    ra; c)B¶o  Ö   Ön  êng  ra   ù  è;   v hi tr x¶y   s c d) Th«ng      b¸o ngay  cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn      Õt. c th quy ®Ó gi¶iquy 2­ Trong  êih¹n 24  êsau      th     gi   khix¶y    ù  è,nhµ  Çu  ©y  ¾p,ngêisö  ra s c   th x l     dông  hoÆc   ñ  u    (tuú thuéc  ×nh  ×nh    ch ®Ç t   t h thic«ng  hoÆc   ö  ông  sd c«ng  tr×nh)ph¶ib¸o   c¬      c¸o   quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  l  n   ch  î   tr×nh  ©y  ùng  x d (theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  ph c t i§i 24  Quy  nh   µy) vµ    ¬  ®Þ n   c¸c c quan,tæ    chøc,c¸nh©n  ã     c tr¸chnhiÖ m    kh¸c®Ó   iÒu    µ  ö  ýsù  è  Éu   ® trav x l   c (m b¸o c¸o theo phô  ôc14  ña       l   c Quy  nh  µy). ®Þ n 3­ LËp  å  ¬  ù  è:   hssc  a)    Khi x¶y  sù  è  ra  c c«ng  ×nh  ©y  ùng, nhµ  Çu  ©y  ¾p, ngêi sö  tr x d   th x l    dông hoÆc   ñ  u   c¨n cø  µo  ch ®Ç t    v møc      áng  sù  è  ©y      Ëp hå  ®é h h do  c g ra ®Ó l   s¬  ù  è  s c hoÆc   Ëp b¸o    ù  è.Trêng  îp ph¶ilËp hå  ¬  ù  è,cã  Ó thuª l   c¸o s c   h      s s c   th     m ét  n  Þ   Ên  ©y  ùng  ã  ®¬ v tv x d c chøc  n¨ng    ùc hiÖn. ®Ó th   b) Néi dung  å  ¬  ù  è:    hssc ­Biªnb¶n  Óm    Ön  êng    ù  è  ∙  ra;    ki trahi tr khis c ® x¶y  ­K Õt    qu¶  o,  Ï(kÓ  quay  ® v  c¶  phim,chôp    ¶nh)hiÖn  ¹ngsù  è,trong ®ã     tr   c     cÇn u      é  Ën, chitiÕtkÕt  Êu  Þu  ùcquan  äng,c¸c vÕt      l ý c¸c b ph       c ch l   tr    nøt,g∙y, c¸c hiÖn îng lón,sôtvµ      Õtkh¸c cÇn  Õtcho  Öc    t       c¸c chiti     thi   vi nghiªncøu; kÕt      qu¶  Ý  th nghiÖm     Ët m É u       nh  Êt l ng  Ët liÖu,kÕt  Êu  ña  c¸c v   ®Ó x¸c ®Þ ch  î v     cc c«ng  ×nh bÞ  ù  è    ©n  Ých    nh  tr   s c ®Ó ph t x¸c®Þ nguyªn nh©n  ù  è;   sc ­ C¸c  µiliÖu  t  kh¸c vÒ     c«ng  ×nh  : Nh÷ng  tr nh   thay  æi, bæ   ®   sung  Õt thi   kÕ;  ÷ng    Öch  nh sai l trong    thic«ng  víithiÕtkÕ   îc duyÖt; c¸c hiÖn îng so      ®     t  chÊt    t¶ihoÆc   ö  ông  sd c«ng  ×nh  tr kh«ng  ng  Õt kÕ;  ®ó thi   c¸c    ¹m    vi ph quy tr×nh vËn  µnh,sö  ông;kh«ng  ùc hiÖn    h  d   th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh; tr   tr     ®Þ ­ M«     Ôn  Õn  ña  ù  è  µ  ©n  Ých    nh    t¶ di bi c s c v ph t x¸c ®Þ nguyªn  ©n  ù  nh s cè. c)Thu  än  Ön  êng  ù  è:   d hi tr sc  ­ Sau    ã  y    å  ¬  ¸p    khic ®Ç ®ñ h s ® øng  cho  Öc  vi nghiªncøu,ph©n  Ých  µ      t v x¸c ®Þnh    nguyªn nh©n  ©y    g nªn  ù  è  s c c«ng  ×nh x©y  ùng,c¬  tr   d   quan  ñ  × ch tr   gi¶iquyÕt  ù  è    s c cho  Ðp  µ  Çu  ©y  ¾p,ngêisö  ông  ph nh th x l    d hoÆc   ñ  u    ch ®Ç t tiÕn hµnh    än  Ön  êng  ù  è.   thu d hi tr sc ­ Trêng  îp    h ph¶i cøu  êi bÞ   ¹n,øng    ng   n   cøu  ª, ®Ëp,  Çu  èng, th«ng  ®  c c   cÇu, th«ng  êng    ® hoÆc   ng¨n  õa  ù  è  Õp theo  ßi  áiph¶inhanh  ãng  ng s c ti   ® h    ch
Đồng bộ tài khoản