Quyết định 17/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 17/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 17/2000/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2000 VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Quü hç trî ph¸t triÓn Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 43/1999/N§-CP ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 50/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Quü hç trî ph¸t triÓn nh sau: - Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt; - Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh xÕp l ¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp theo h¹ng thùc tÕ cña tõng chi nh¸nh; - C¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô thõa hµnh phôc vô trong doanh nghiÖp. §iÒu 2. C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n lý ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Riªng Trëng ban kiÓm so¸t ®îc xÕp l¬ng nh Phã Tæng gi¸m ®èc cña Quü.
  2. 2 § iÒu 3. Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc ¸p dông hÖ sè t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi c¸c ®iÒu kiÖn: - Khi ¸p dông hÖ sè t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu kh«ng ®îc lµm t¨ng thªm chi phÝ qu¶n lý quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Quü hç trî ph¸t triÓn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 232/1999/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1999. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng (vÒ thùc hiÖn tæng møc vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn theo c¸c h×nh thøc hç trî ®Çu t, vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nguån vèn) ph¶i b¶o ®¶m ®óng ®èi tîng, an toµn vèn cho vay. - C¨n cø vµo c¬ chÕ, ph¬ng thøc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Quü, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho Quü trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. Riªng n¨m 2000, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh tríc hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu phï hîp víi ho¹t ®éng trong n¨m ®Çu cña Quü ®Ó thùc hiÖn. §iÒu 4. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm h íng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản