Quyết định 17/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 17/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2005/QĐ-UB về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH C N THƠ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 17/2005/Q -UB TP.C n Thơ, ngày 16 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ CHO UBND QU N, HUY N THU C NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh quy t s 19/2004/NQ-H ND ngày 09/12/2004 c a H i ng nhân dân thành ph v tình hình th c hi n ngân sách năm 2004, d toán thu, chi và phân b d toán ngân sách năm 2005; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 143/TTr.SXD ngày 28/02/2005 và Giám c S Tư pháp t i T trình s 256/TTr.STP ngày 14/3/2005, QUY T NNH: i u 1. Nay, ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c phân c p qu n lý u tư, xây d ng và phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư cho UBND qu n, huy n thu c a bàn thành ph C n Thơ. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 244/2004/Q -UB ngày 12/5/2004 c a UBND thành ph C n Thơ v vi c y quy n qu n lý u tư, xây d ng và phê duy t phương án b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng cho UBND qu n, huy n thu c a bàn thành ph C n Thơ. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S , Th trư ng cơ quan Ban, ngành thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n, Th trư ng cơ quan, các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. UBND THÀNH PH C N THƠ CH TNCH
  2. Nơi nh n: - VPCP (HN-TPHCM) - B Tư pháp, C c KT văn b n QPPL - B KH- T, B Xây d ng - B Tài chính - TT.TU,TT.H ND.TP Võ Thanh Tòng - UBND, UBMTTQ TP - VP. TU và các Ban ng - S , Ban, ngành TP - Các oàn th TP - Qu n y, TT.H ND qu n - Huy n y, TT.H ND huy n - UBND qu n, huy n - Lưu TTLT,4 MC: Nam 2005\Phapquy\QD\ Qui dinh phan cap QL TXD ia ban TP QUY NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG VÀ PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ CHO UBND QU N, HUY N THU C NA BÀN THÀNH PH C N THƠ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 17/2005/Q -UB ngày 16/3/2005 c a UBND thành ph C n Thơ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy nh này xác nh thNm quy n quy t nh u tư, phê duy t Thi t k k thu t, thi t k b n v thi công - d toán, t ng d toán, phê duy t n i dung u th u, phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, phê duy t quy t toán d án hoàn thành cho y ban nhân dân qu n, huy n (g i t t là UBND c p huy n) i v i các d án u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i (KT-XH), qu c phòng, an ninh c a a phương s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (NSNN) và các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n NSNN) do a phương qu n lý. 2. i v i các d án do UBND c p huy n s d ng v n NSNN u tư u ph i ư c UBND thành ph ch p thu n, qu n lý ch t ch phù h p v quy ho ch, k ho ch, m c tiêu phát tri n KT-XH, b o m an ninh, an toàn xã h i, an toàn môi trư ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai, các quy nh pháp lu t liên quan và quy nh b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. 3. Không phân c p qu n lý u tư xây d ng ( T-XD) i v i các d án u tư liên ngành, liên k t nhi u a phương trong thành ph . 4. Các d án quy ho ch phát tri n KT-XH, quy ho ch xây d ng có quy nh phân c p, y quy n riêng.
  3. 5. Các d án T-XD khu dân cư và khu thương m i th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. Chương II QUY T NNH U TƯ i u 2. Th m quy n quy t nh u tư 1. UBND qu n ư c quy n quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư không l n hơn 07 (b y) t ng. 2. UBND huy n ư c quy n quy t nh u tư các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư không l n hơn 05 (năm) t ng. 3. Trư c khi quy t nh u tư, y ban nhân dân c p huy n ph i có ch trương u tư, ch ng ch quy ho ch xây d ng, t ch c l p và thNm nh d án u tư, quy t nh ch u tư theo quy nh. 4. Khi quy t nh u tư d án ph i b o m úng trình t , th t c, n i dung; ng th i ph i m b o b trí v n chuNn b u tư và th c hi n xây d ng theo úng quy nh. Hình th c qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo quy nh t i i u 35 Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 5. i v i các d án T-XD s d ng k t h p v n NSNN và v n huy ng khác thì th c hi n như sau: a) Ch u tư có trách nhi m tách riêng các h ng m c ho c công vi c c a d án b trí riêng t ng lo i v n và qu n lý theo quy nh i v i t ng lo i v n (v n NSNN, v n óng góp t nguy n c a nhân dân,...). b) i v i d án không tách riêng ư c các ngu n v n thì Ch u tư t quy t nh hình th c và n i dung qu n lý d án ho c ư c qu n lý theo quy nh i v i ngu n v n có t l % l n nh t trong t ng m c u tư c a d án ( i m c, Kho n 3, i u 2 Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph ). 5. Các Quy t nh phê duy t d án u tư theo phân c p ph i g i v UBND thành ph , S K ho ch và u tư, S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. i u 3. Th m nh d án u tư 1. Các d án u tư, báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình (g i chung là d án u tư) ư c phân c p cho c p huy n u ph i ư c thNm nh do Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n ch trì, l y ý ki n c a các cơ quan có liên quan cùng c p theo quy nh.
  4. 2. Trình t , th t c, n i dung d án, thNm nh d án u tư (bao g m c thi t k cơ s i v i công trình ph i l p d án u tư và thi t k b n v thi công i các công trình ch l p báo cáo kinh t k thu t) th c hi n theo quy nh t i các i u 4 n i u 13 c a Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan, S K ho ch và u tư, S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n c th v công tác l p và thNm nh d án u tư, thNm nh thi t k cơ s . Chương III PHÊ DUY T THI T K K THU T - THI T K B N V THI CÔNG, D TOÁN, T NG D TOÁN VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH i u 4. Th m quy n phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán Ch u tư t phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán i v i các d án u tư thu c thNm quy n ư c phân c p quy t nh u tư sau khi t ch c thNm tra, thNm nh úng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph . i u 5. Th m nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán 1. Ch u tư t ch c thNm nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán nhưng không ư c trái v i thi t k cơ s ã ư c phê duy t. 2. N i dung l p h sơ và thNm nh thi t k xây d ng công trình - d toán, t ng d toán th c hi n theo quy nh t i i u 14 n i u 16 c a Ngh nh 16/2005/N -CP và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Căn c i u ki n th c t và năng l c chuyên môn c a cán b , ch u tư có th thuê t ch c tư v n ki m tra thi t k , d toán công trình làm cơ s cho vi c phê duy t. Riêng i v i các d án u tư ư ng i n h th , h t ng k thu t, h sơ thi t k ph i có ý ki n tho thu n c a S Công nghi p và các S qu n lý chuyên ngành. 3. Các Quy t nh phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán, t ng d toán công trình xây d ng theo phân c p ph i g i v UBND thành ph , S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành liên quan theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. i u 6. UBND c p huy n ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình theo Ngh nh 209/2004/N -CP c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án ư c qu n lý theo phân c p u tư trên a bàn. Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i các S có xây d ng chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n thNm nh và phê duy t thi t k xây d ng công trình, t ch c th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình theo quy nh pháp lu t hi n hành.
  5. Chương IV T CH C U TH U, QU N LÝ THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D ÁN U TƯ i u 7. Th m quy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u: Ch t ch UBND c p huy n phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u (n u áp d ng hình th c u th u) i v i các d án ư c phân c p qu n lý v n u tư theo Quy nh này và ph i th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph và các quy nh pháp lu t hi n hành v u th u. Công tác thNm nh u th u do Ch t ch UBND c p huy n s d ng cơ quan chuyên môn tr c thu c có i u ki n năng l c v nghi p v th c hi n. Giám c S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n UBND c p huy n th c hi n n i dung công tác u th u theo úng quy nh pháp lu t hi n hành và thNm quy n ư c phân c p. i u 8. Qu n lý thi công xây d ng công trình Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ch t lư ng xây d ng, qu n lý ti n , qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng, qu n lý môi trư ng xây d ng. Ch u tư có trách nhi m qu n lý thi công xây d ng úng các quy nh t i i u 30 n i u 34, Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph . Riêng qu n lý ch t lư ng xây d ng th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh 209/2004/N -CP c a Chính ph . i u 9. Qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình Ch u tư có trách nhi m t ch c và th c hi n qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình theo các quy nh t i i u 38 n i u 43 Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i các S , ngành liên quan có trách nhi m hư ng d n l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình theo quy nh pháp lu t. Chương V PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ i u 10. Ch t ch UBND c p huy n ư c phân c p th m nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án u tư như sau: 1. Các d án ư c phân c p v n u tư t i Kho n 1 và 2, i u 2 c a Quy nh này. 2. i v i d án thu c thành ph qu n lý n m trong ph m vi hành chính qu n, huy n (do UBND thành ph ho c Giám c S K ho ch và u tư phê duy t): giao UBND qu n, huy n phê duy t phương án có m c chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư không l n hơn 5 (năm) t ng.
  6. 3. i v i các d án ã ư c Ch t ch UBND thành ph , Ch t ch UBND qu n, huy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư khi có phát sinh khi u n i v b i thư ng, h tr và tái nh cư b sung, thì do Ch t ch UBND qu n, huy n xem xét và ra quy t nh gi i quy t khi u n i b i thư ng b sung, trên cơ s úng quy nh pháp lu t c a Nhà nư c v chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư, nhưng t ng m c kinh phí gi i quy t b i thư ng b sung không vư t kinh phí d phòng trong chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án ư c duy t. N u vư t kinh phí d phòng thì ph i xin ý ki n c p trên ho c trình phê duy t i u ch nh l i d án theo úng thNm quy n. Ch t ch UBND qu n, huy n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh gi i quy t khi u n i c a mình. 4. Trư ng h p ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i, thì chuy n h sơ n cơ quan có thNm quy n gi i quy t ti p theo. 5. Phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i úng quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t t ai và các quy nh pháp lu t hi n hành. i u 11. Th t c phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ph i úng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành: Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên - Môi trư ng có trách nhi m ph i h p cùng v i các S , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n các th t c theo úng quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. Chương VI PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ i u 12. Th m quy n phê duy t quy t toán v n u tư Ch t ch UBND c p huy n phê duy t quy t toán v n u tư i v i các d án ư c phân c p quy t nh u tư t i Kho n 1 và 2, i u 2 c a Quy nh này. i u 13. Th m tra quy t toán v n u tư 1. i v i các d án u tư ư c phân c p cho c p huy n do Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n t ch c thNm tra, trư ng h p c n thi t ư c thuê t ch c ki m toán c l p thNm tra ho c thành l p T tư v n g m i di n các ngành ch c năng có liên quan n d án hoàn thành t ch c thNm tra theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2. N i dung l p h sơ và các hình th c thNm tra quy t toán v n u tư th c hi n theo úng quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Các Quy t nh phê duy t quy t toán theo phân c p ph i g i v UBND thành ph , S Tài chính theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. Giám c S Tài chính có trách nhi m hư ng d n vi c thNm tra và phê duy t quy t toán theo úng quy nh pháp lu t hi n hành.
  7. Chương VII X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 14. T ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p các hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. X lý các d án u tư d dang: các d án u tư ư c phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c ang tri n khai th c hi n d dang thì các n i dung công vi c ti p theo c a giai o n th c hi n u tư ư c th c hi n theo Quy nh này, không ph i trình duy t l i d án. i u 16. Giao Giám c S Xây d ng ph i h p cùng v i Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S có xây d ng chuyên ngành, Giám c S Tư pháp có trách nhi m t ch c tri n khai, hư ng d n, theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này. Ch t ch UBND c p huy n và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này và ph i tuân th các quy nh v trình t , th t c theo úng Lu t Xây d ng, Lu t t ai, các Ngh nh c a Chính ph và các văn b n hư ng d n hi n hành c a các B , ngành; ng th i, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình./.
Đồng bộ tài khoản