Quyết định 170/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 170/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 170/2003/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2003 V "CHÍNH SÁCH ƯU ÃI HƯ NG TH VĂN HÓA" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Nh m th c hi n Ngh quy t Trung ương l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam khoá VIII v ''Xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m àb ns c dân t c''; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, QUY T NH: i u 1. Ban hành "Chính sách ưu ãi hư ng th văn hoá" iv im ts i tư ng thu c di n chính sách ưu ãi. i u 2. Các i tư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi hư ng th văn hóa g m: 1. Nhân dân các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa ư c quy nh trong Chương trình 135 c a Chính ph . 2. Ngư i có công v i cách m ng: a) Cán b lão thành cách m ng; cán b ''ti n kh i nghĩa''. b) Thân nhân li t sĩ. c) Anh hùng L c lư ng vũ trang, Anh hùng Lao ng, Bà m Vi t Nam anh hùng. d) Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh, b nh binh. ) Các i tư ng ư c chăm sóc t i các cơ s nuôi dư ng, i u dư ng thương, b nh binh và ngư i có công. 3. Ngư i thu c di n chính sách xã h i:
  2. a) Ngư i tàn t t, ngư i già cô ơn. b) Các i tư ng ư c chăm sóc t i cơ s b o tr xã h i. c) H c sinh các trư ng ph thông dân t c n i trú. i u 3. Nh ng ho t ng văn hóa th c hi n chính sách ưu ãi hư ng th văn hóa bao g m: - Bi u di n ngh thu t, chi u phim nh a ho c băng hình. - Thư vi n. - Thông tin lưu ng; tri n lãm. - B o tàng, di tích. i u 4. Các i tư ng ư c quy nh t i i u 2 ư c Nhà nư c ưu ãi m c t i thi u như sau: 1. i v i i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy t nh này trong m t năm ư c xem mi n phí: a) Chi u phim nh a ho c băng hình 04 l n và bi u di n ngh thu t 02 l n. b) i thông tin lưu ng bi u di n 04 l n và tri n lãm do t nh, thành ph t ch c lưu ng 02 l n. 2. Các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy t nh: a) i v i các i tư ng nêu t i các i m a, b, c, d kho n 2 i u 2 c a quy t nh, trong m t năm: - ư c S Văn hoá - Thông tin (ho c ơn v ư c y nhi m) m i xem phim nh a ho c băng hình, xem bi u di n ngh thu t 04 l n; tham quan b o tàng, di tích, công trình văn hoá do cơ quan Nhà nư c ho c t ch c xã h i th c hi n trên a bàn 02 l n. - ư c gi m 50% giá vé hi n hành trong trư ng h p t ch c t p th tham gia xem phim, bi u di n ngh thu t, tham quan b o tàng, di tích do cơ quan Nhà nư c và t ch c xã h i th c hi n trên a bàn. b) i v i các i tư ng quy nh t i i m kho n 2 i u 2 c a quy t nh thì ư c t ch c xem phim nh a ho c băng hình, xem bi u di n ngh thu t 04; xem trưng bày chuyên lưu ng c a B o tàng do cơ quan Nhà nư c ho c t ch c xã h i th c hi n trên a bàn 02 l n. 3. i v i các i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 2 c a Quy t nh này ư c Nhà nư c ưu ãi trên cơ s t nguy n tham gia:
  3. a) Ngư i tàn t t, ngư i già cô ơn ư c S Văn hoá - Thông tin (ho c ơn v ư c y nhi m) m i xem phim nh a ho c băng hình, xem bi u di n ngh thu t 04 l n/năm. ư c gi m 50% giá vé hi n hành trong trư ng h p t ch c t p th xem phim ho c băng hình, xem bi u di n ngh thu t, tham quan b o tàng, di tích do cơ quan Nhà nư c ho c t ch c xã h i th c hi n trên a bàn. b) i v i các i tư ng ư c chăm sóc t i các cơ s b o tr xã h i và h c sinh các trư ng ph thông dân t c n i trú ư c t ch c xem phim nh a ho c băng hình, xem bi u di n ngh thu t 04 l n/năm; ư c tham quan b o tàng di tích, công trình văn hóa, tri n lãm ho c tri n lãm lưu ng theo hình th c t p th 02 l n/năm 4. i v i các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa n h t năm 2005: a) m b o th c hi n luân chuy n sách báo t h th ng thư vi n c p trên xu ng h th ng thư vi n c p xã, t sách cơ s . m b o 35% s xã có thư vi n c p xã ho t ng t ngân sách nhà nư c và 65% s xã còn l i có t sách cơ s ho c i m c sách báo. b) i v i các xã c bi t khó khăn m b o c p hàng năm 10 u sách pháp lu t, 10 u sách ph bi n ki n th c phát tri n khoa h c công ngh nông thôn và có ít nh t 10 lo i báo, t p chí. i u 5. Kinh phí th c hi n chính sách này ư c cân i t ngu n kinh phí s nghi p văn hóa thông tin hàng năm và ngu n kinh phí c a các Chương trình m c tiêu th c hi n t i a phương ư c phân c p chi theo quy nh hi n hành. Nhà nư c khuy n khích, t o m i i u ki n thu n l i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr kinh phí hay hi n v t và tham gia t ch c các ho t ng văn hóa phù h p v i phong t c t p quán, tu i tác, th ch t và tinh th n c a các i tư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi hư ng th văn hoá. i u 6. T ch c th c hi n: 1. B Văn hóa - Thông tin: a) Ch trì ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các B , ngành, a phương t ch c th c hi n Quy t nh, trong ó chú tr ng n s tôn vinh, ưu ãi trong t ch c th c hi n chính sách i v i các i tư ng ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Quy t nh này. b) Ph i h p v i các B , ngành và các a phương ti p t c th c hi n Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c c p m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi. c) Ph i h p v i các B , ngành, a phương l ng ghép th c hi n chính sách ưu ãi hư ng th văn hóa trong các Chương trình m c tiêu có liên quan và các Chương trình kinh t - xã h i trên a bàn.
  4. Ph i h p v i B Qu c phòng t ch c th c hi n chính sách này nh ng a bàn nơi l c lư ng văn hóa không có i u ki n t ch c th c hi n. d) Ph i h p v i các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, U ban Dân t c và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra tình hình th c hi n và có bi n pháp gi i quy t k p th i nh ng khó khăn vư ng m c phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n chính sách này; t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph hàng năm. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin trong vi c t ch c th c hi n Quy t nh này. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản