Quyết định 171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho chậm nộp thuế đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ trực tiếp cho sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng C h Ý n h  p h ñ  S è  171/1999/Q§­T T g   n g µ y 19  th¸ng 8   m  1999 V Ò  viÖc c h o  ch Ë m  n é p  thu Õ   n¨ ® èi víi µ n g  n h Ë p   h È u    h k  lµ  g u yªn  n liÖu, Ët t,  h ô    v p tïng  h ô c  vô  trùc p   tiÕp ch o   n x u Êt s¶ thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  20  th¸ng5    n¨m  1998; C¨n  LuËt  cø  thuÕ gÝa  gia  trÞ  t¨ng sè    02/1997/QH9 ngµy  th¸ng  10  5  n¨m  1997; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 11  17    n¨m 1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng  20  5  n¨m  1998; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  11    n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé      quy Õt  Þ nh   ® : §iÒu  1. Cho  phÐp  c¸c doanh nghiÖp ® îc chËm  nép thuÕ nhËp  khÈu,thuÕ                Æt     gi¸trÞgiat¨ng®èi víi m c¸c hµng    lµnguyªn liÖu,vËtt       ,phô   tïng nhËp khÈu  phôc  trùctiÕp cho  vô      s¶n xuÊttrong thêih¹n 30    ¬i)ngµy          (ba m   kÓ  tõ ngµy    ph¶inép    xong thuÕ nhËp  khÈu theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   kho¶n  d  3  §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh  sè 94/1998/N§­  ngµy 17 th¸ng 11 n¨m  1998 cña  CP ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung mét  §iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng 20    5 n¨m 1998. §iÒu 2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 9  01    n¨m  1999  cho  ®Õn  hÕt  ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2000. §iÒu    tr Bé    3. Bé  ëng  TµichÝnh    thi híngdÉn    hµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.   §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng chÞu    tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản