intTypePromotion=1

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
99
lượt xem
2
download

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp giấy phép hành nghề điện ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 171/2000/Q§-BTC ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2000 Ban hµnh møc thu lÖ phÝ duyÖt kÞch b¶n phim, phim vµ cÊp phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh 48/CP ngµy 17/7/1995 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®iÖn ¶nh; NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 12/12/1996 cña ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ dÞch vô v¨n ho¸, ®Èy m¹nh bµi trõ mét sè tÖ n¹n x· héi nghiªm träng; Sau khi thèng nhÊt víi Bé V¨n ho¸ Th«ng tin vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.- Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ níc vÒ ®iÖn ¶nh duyÖt kÞch b¶n phim, phim vµ cÊp phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2.- Møc thu lÖ phÝ duyÖt kÞch b¶n phim, phim vµ cÊp phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh quy ®Þnh nh sau : 1. DuyÖt kÞch b¶n phim, bao gåm phim cña c¸c h·ng s¶n xuÊt phim, phim ®Æt hµng, tµi trî, hîp t¸c víi níc ngoµi vµ dÞch vô lµm phim víi níc ngoµi: a) KÞch b¶n phim truyÖn: - §é dµi ®Õn 100 phót (1 tËp phim): 1.200.000 (mét triÖu hai tr¨m ngh×n) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 101 - 150 phót (1,5 tËp): 1.800.000 (mét triÖu t¸m tr¨m ngh×n) ®ång/phim. - §é dµi tõ 151 - 200 phót tÝnh thµnh 02 tËp. b) KÞch b¶n phim ng¾n, bao gåm: phim tµi liÖu, phim khoa häc, phim ho¹t h×nh: - §é dµi ®Õn 60 phót: 500.000 (n¨m tr¨m ngh×n) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 61 phót trë lªn thu nh phim truyÖn.
  2. 2 c) KÞch b¶n phim ®îc thùc hiÖn tõ ho¹t ®éng hîp t¸c, cung cÊp dÞch vô lµm phim víi níc ngoµi: c1- Phim truyÖn: - §é dµi ®Õn 100 phót (1 tËp phim): 2.000.000 (hai triÖu) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 101 - 150 phót (1,5 tËp): 3.000.000 (ba triÖu) ®ång/phim. - §é dµi tõ 151 - 200 phót tÝnh thµnh 02 tËp. c2- Phim ng¾n: - §é dµi ®Õn 60 phót: 800.000 (t¸m tr¨m ngh×n) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 61 phót trë lªn thu nh phim truyÖn. 2. DuyÖt phim: a) Phim truyÖn: - §é dµi ®Õn 100 phót (1 tËp phim): 600.000 (s¸u tr¨m ngh×n) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 101 ®Õn 150 phót (1,5 tËp): 900.000 (chÝn tr¨m ngh×n) ®ång/phim. - §é dµi tõ 151 ®Õn 200 phót tÝnh thµnh 02 tËp. b) Phim ng¾n (tµi liÖu, khoa häc, ho¹t h×nh...): - §é dµi ®Õn 60 phót: 350.000 (ba tr¨m n¨m m¬i ngh×n) ®ång/tËp. - §é dµi tõ 61 phót trë lªn thu nh phim truyÖn. 3. CÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh (kÓ c¶ viÖc thÈm ®Þnh hå s¬): - CÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt phim (3 n¨m): 100.000 (mét tr¨m ngh×n) ®ång. - CÊp giÊy phÐp s¶n xuÊt phim nhÊt thêi (1 phim): 200.000 (hai tr¨m ngh×n) ®ång. - CÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ ®¹o diÔn, quay phim...: 50.000 (n¨m m¬i ngh×n) ®ång. Møc thu quy ®Þnh trªn ®©y ¸p dông cho tõng lÇn ®¨ng ký, cÊp giÊy phÐp. Trêng hîp kÞch b¶n, t¸c phÈm ®iÖn ¶nh... cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p ph¶i söa ch÷a ®Ó tr×nh duyÖt l¹i th× c¸c lÇn sau thu b»ng 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) møc thu t¬ng øng trªn ®©y. §èi víi kÞch b¶n, t¸c phÈm ®iÖn ¶nh thÈm ®Þnh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh, nªn kh«ng ®îc cÊp giÊy phÐp s¶n xuÊt hoÆc hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh th× kh«ng ®îc hoµn tr¶ sè tiÒn lÖ phÝ ®· nép.
  3. 3 §iÒu 3.- C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc duyÖt kÞch b¶n phim, duyÖt phim, thÈm ®Þnh hå s¬ vµ viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ; Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i (10%) ph¶i nép NSNN. C¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm thu, nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý sö dông tiÒn lÖ phÝ thu ®- îc theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 4. - C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ quan thu lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 5.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ duyÖt kÞch b¶n phim, duyÖt phim vµ cÊp phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh tr¸i quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy §iÒu 6.- §èi tîng nép lÖ phÝ duyÖt kÞch b¶n phim, duyÖt phim vµ cÊp phÐp hµnh nghÒ ®iÖn ¶nh, c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2