intTypePromotion=1

Quyết định 171/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 171/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoán dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  171/2002/Q§­N H N N   n n g µ y  8 th¸ng 3 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  Q u y   h Õ  tr Ý ch l Ë p, q u ¶ n  b c lý v µ  s ö  d ô n g  k h o ¶ n   ù  p h ß n g  r ñi d  ro  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc N T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µi Ýnh  ña  ©n  µng  µ   íc; v ch ®é t   ch c Ng h Nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   Ých  Ëp, ch tr l  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kho¶n  ù  d phßng  ñiro cña  ©n  µng  µ   íc. r   Ng h Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ v¨n    tr V k to¸n ­ T     tr ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  îc thuéc  n    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
  2. 2 Q uy   Õ   ch tr Ý ch l Ë p, q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  k h o ¶ n  d ù  p h ß n g  r ñi ro  s   c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc (Ban  µnh  Ìntheo Quy Õt  nh  è  h k    ®Þ s 171/2002/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng3  8    n¨m 2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  Ých lËp,qu¶n  ývµ  ö  ông  ®Þ vi tr     l  s d kho¶n  ù  d phßng  ñiro  ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ï ®¾ p     r   c Ng h Nh n   b  c¸c tæn  Êtdo  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan trong  ¹t®éng  Ýn  ông, dÞch  ô  ho   td   v thanh  to¸n vµ    ng©n  ü  ña  ©n   µng  µ   ícvµ  Çn  qu c Ng h Nh n   ph chªnh  Öch  l tæn  Êtsau    Ëp  th   khit thÓ  hoÆc     ©n  åith ng  c¸nh b   ê theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Nh÷ng  kho¶n  î ®ang  n  trong thêigian ® îckhoanh,gi∙nnî theo    Õt             c¸c quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c Th t   ph kh«ng  éc diÖn  ö  ýtõ kho¶n  ù  thu   x l    d phßng  ñi r  ro nµy.   §i Ò u  2­ Hµng  n¨m  Ng ©n  hµng nhµ  níc ® îc trÝch lËp kho¶n dù  phßng  ñiro vµ  ¹ch to¸nvµo    Ý  r   h     chiph b»ng  10%  tæng    Ëp  õc¸ckho¶n  thu nh tr     chicha    bao  å m   g kho¶n    ù  chid phßng  ñiro. r  §i Ò u 3­ Kho¶n  ù  d phßng  ñiro  ña  ©n   µng  µ   íc ® îc trÝch r   c Ng h Nh n       lËp,h¹ch    µ    to¸nv qu¶n  ýtËp  l  trung t¹  ©n   µng  µ   íc (Vô  Õ       µi  i Ng H Nh n   K to¸n­ T   chÝnh). §i Ò u    4­ Kho¶n  ù  d phßng  rñiro  ña  ©n   µng  µ   íc n Õu      c Ng h Nh n   trong  n¨m  kh«ng  ö  ông  Õt,sè  sd h   cßn  ¹® îcchuyÓn  l    i sang  n¨m sau  ö  ông  Õp. sd ti Trêng  îp  h kho¶n  ù  d phßng  ñiro  r   kh«ng    ï ®¾ p     ®ñ b   c¸c kho¶n tæn  Êt th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy  ×  ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íiBé   µi ch n th Ng h Nh n     v  T   chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ö  ýphÇn  tr   t  ph x l   cßn  Õu. thi §i Ò u    È m   Òn  ö  ýtæn  Êtb»ng  5­ Th quy x l   th   kho¶n  ù  d phßng  ñiro: r  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  ö  ýc¸c kho¶n  ®è Ng h Nh n   ®Þ x l    tæn  Êt th   cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    6­ Nguyªn  ¾c  ö  ýtæn  Êtb»ng  t x l  th   kho¶n  ù  d phßng  ñiro: r  1­ Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxem   Ðt,xö  ýc¸c kho¶n    ®è Ng h Nh n   x   l    tæn  Êt®∙  th   cã    ®ñ b»ng chøng  îp ph¸p t¹ thêi®iÓ m   ö  ý. h       i xl 2­  èivíic¸c kho¶n  §     tæn  Êt® îc xö  ýb»ng  th     l   kho¶n  ù  d phßng  ñiro  ña  r  c Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c ®¬n  Þ    h Nh n     v ®Ó x¶y  tæn  ÊtvÉn  ra  th   ph¶icã  Ön    bi ph¸p 
  3. 3 tiÕp tôc thu håinh  i víi           ®è     kho¶n c¸c ph¶ithu th«ng  êng  a  îcxö  ýb»ng     th ch ®   l   kho¶n  ù  d phßng  ñiro,trõc¸c kho¶n  î do  ñ íng ChÝnh  ñ  ∙  ã  Õt  r        n   Th t   ph ® c quy ®Þnh    îcho    chøc  Ýn  ông. xo¸n   c¸ctæ  td 3­  äi  M kho¶n  Òn  ti thu  åi ® îc tõ tæn  Êt ®∙  îc xö  ýb»ng  h     th   ®   l   kho¶n  ù  d phßng  ñiro ®Ò u   r   ph¶inép  Ò   ©n  µng  µ   íc(Vô  Õ       µi chÝnh)   v Ng h Nh n   K to¸n­ T     ®Ó   ¹ch to¸nvµo    Ëp  ña  ©n  µng  µ   íc. h   thu nh c ng h Nh n II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N §i Ò u    µng  7­ H n¨m  ô   Õ       µi chÝnh  ùc hiÖn  Ýnh,trÝch vµ  V K to¸n­ T   th   t     h¹ch    µo  µikho¶n  to¸nv t   "ChilËp  ü  ù    qu d phßng  ñiro"®Ó   ¹onguån  ö  ýc¸c r    t  x l    kho¶n tæn  Êttheo quy  nh. th     ®Þ §i Ò u 8­ Kho¶n  ù  d phßng  ñiro  îc sö  ông    ö  ýc¸c tæn  Êt r  ®   d ®Ó x l     th   trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1­ C¸c kho¶n tæn  Êttr c khiLuËt Ng ©n   µng  µ   íc cã  Öu  ùc thi th   í       h Nh n   hi l     hµnh,gå m:   ­ Xo¸  î cho      n  c¸c doanh nghiÖp vay  ©n   µng  µ   íc ®∙  Þ     Ó, Ng h Nh n   b gi¶ith   ph¸ s¶n,kh«ng      cßn  kh¶ n¨ng    åinî. thu h   ­   tr¶thay trong b¶o    Do        l∙nh,t¸   i b¶o    l∙nhcho    chøc  Ýn  ông, c¸c c¸c tæ  td    doanh nghiÖp  vay  èn  ícngoµim µ     n  Þ  µy  ∙  Þ     Ó, ph¸ s¶n, v n    c¸c ®¬ v n ® b gi¶ith       kh«ng  cßn kh¶ n¨ng    åinî. thu h   ­ C¸c    kho¶n ph¶i thu  i  íikh¸ch  µng    ®è v   h (tæ chøc, c¸ nh©n)     tham    î «, l   i dông  ∙  ã  ® c b»ng  chøng  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åi. thu h 2­  ÷ng  Nh kho¶n  î ® îc xo¸ theo  n      Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph nhng  kh«ng  îcChÝnh  ñ  Êp  ån    ﮾ p   ®  ph c ngu ®Ó b   cho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 3­ Xo¸  î cho    chøc  Ýn  ông  n  c¸c tæ  td vay  ©n   µng  µ   íc ®∙  Þ     Ng h Nh n   b ph¸ s¶n,gi¶i Ó,kh«ng     th   cßn kh¶  n¨ng    åinî. thu h   4­ Tæn   Êtdo    th   nguyªn nh©n    kh¸ch quan    trong khithùc hiÖn       nghiÖp  ô  v thanh to¸n. 5­ Tæn   Êt do  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch  quan trong qu¶n  ý vÒ   ü  ù  ÷ l   qu d tr   ngo¹ihèi,dù  ÷vµng,tiÒn göingo¹itÒ  ¹ c¸cNg ©n  µng  ícngoµido  ÷ng      tr          ti    h n    nh nguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng nh:   ­ §Êt nícn¬iNg ©n  µng  µ   ícgöitiÒn bÞ  Õn       h Nh n       chi tranh,khñng  è,ph¸   b    s¶n,thiªntai    . 6­ Tæn   Êtdo  th   nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan trong c«ng    Óm   ©n  µ    t¸cki ng v kho  ü,gå m: qu   ­ Trêng  îp  Ën    h v chuyÓn  µng  Æc   Öt trªn® êng  ã  h ® bi     c x¶y  sù  è    ra  c nh bÞ    ¹i  ph¸ ho , thiªntai ®Þch  ¹.  ,   ho ­Kho  Òn bÞ    ¹i,   ti   ph¸ ho  thiªntai ®Þch  ¹.  ,   ho 7. C¸c    kho¶n tæn  Êtkh«ng  ã  th   c kh¶ n¨ng    åikh¸c nh:C¸c  thu h      kho¶n    c¸ nh©n,  chøc  tæ  ph¶i båi hoµn     theo  Õt  Ën  ña    ¬  k lu c c¸c c quan  ph¸p  Ët,cña  lu  
  4. 4 Thèng  c  ©n   µng  µ   ícnhng  ®è Ng h Nh n   sau    ¬ng  ù  ∙  ùc hiÖn  Öc  åi khi® s ® th   vi b   hoµn  Én  v kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  åihoµn    b  ®ñ theo kÕt  Ën.   lu 8. C¸c  êng  îp kh¸c theo  Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ     tr h    quy ®Þ c Th ®è Ng h Nh níc. §i Ò u 9­ Héi  ng  ö  ýtæn  Êtcña  ©n   µng  µ   íc gå m     ®å x l  th   Ng h Nh n   c¸c thµnh  viªn: ­M ét  ã  èng  c  ©n  µng  µ   íc­Chñ  Þch  éi ®ång    Ph Th ®è Ng h Nh n    t H  C¸c  µnh    éi ®ång: th viªnH   ­Vô  ëng  ô  Õt    µichÝnh   û     êng  ùc.   tr V k to¸nT   ­U viªnth tr ­Vô  ëng  ô  Ýn  ông.   tr VT d ­Vô  ëng  ô    tr V Tæng  Ó m   Ki so¸t. ­Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n ­Vô  ëng  ô    tr V nghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v kho  ü. qu ­Vô  ëng  ô    tr V Ph¸p  Õ. ch ­Vô  ëng  ô      tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t ­Thñ  ëng  n  Þ  ¬i®Ó   ra tæn  Êt.   tr ®¬ v n   x¶y    th §i Ò u    Ö m   ô  ña  éi ®ång  ö  ýtæn  Êt. 10. Nhi vc H  x l  th Ngay  sau    khix¶y      êng  îp tæn  ÊtcÇn  ö  ýtõ kho¶n  ù  ra c¸c tr h  th   x l    d phßng  rñiro,trªnc¬  ë  c¸o vµ  Õn  Þ  ña  ñ  ëng  n  Þ  ¬i®Ó         s b¸o    ki ngh c Th Tr ®¬ v n   x¶y    ra tæn  Êt, éi ®ång  ö  ýtæn  ÊtlËp ph¬ng    ©n  Ých  ¸nh      th     H x l  th     ¸n ph t ® gi¸c¸ckho¶n  nî,c¸ckho¶n     tæn  Êt. th ­ Tr×nh  èng  c    Th ®è xem   Ðt    öi Bé   µi chÝnh  Êy ý  Õn  µ  ×nh x ®Ó g   T   l   ki v tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  i víi   t  ph ®è     kho¶n  îtån ®äng  ©u  µy  éc kho¶n      c¸c n    l ng thu   1,2, 3  Òu  Quy  Õ   µy. §i 8  ch n ­ Tr×nh  èng  c  ö  ý®èi víic¸c kho¶n          §iÒu  Quy  Õ     Th ®è x l         4, 5, 6, 7, 8  8  ch nµy. ­ KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  ö  ýc¸c kho¶n    travi th   x l    tæn  Êtsau    ∙  ã  Õt  th   khi® c quy ®Þnh  ö  ýcña  Êp  ã  Èm  Òn. x l  c c th quy §i Ò u    å   ¬  11­ H s ph¸p  ýlµm    xö  ýtæn  Êt. l  c¨n cø  l   th Hå   ¬  s ph¸p  ý®Ó   µm    xö  ýtæn  Êtt¹ Ng ©n  µng  µ   ícph¶i l  l c¨n cø  l   th   i  h Nh n     ®¶m   b¶o  Ýnh  îp ph¸p,bao  å m: t h    g 1­ Hå   ¬  i víi   êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n      §iÒu  Quy  Õ     s ®è     tr c¸c h  ®Þ t  i 1,2,3  8  ch nµy  ph¶icã:   ­ Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     î ®èi víitõng    ®Þ c Th t   ph v xo¸ n       kho¶n  î n  vµ  i t ng vay  ô  Ó. ®è  î   c th ­ B¶n    sao    v¨n b¶n    Õt c¸ckho¶n  îvµ  ¬ng    ©n  gi¶iquy     n   ph ¸n ph chiatµis¶n     cña  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¸ s¶n,gi¶i Ó.    th
  5. 5 ­ B¶n sao  quyÕt  nh   ®Þ tuyªn bè     ph¸ s¶n, gi¶ithÓ   ña  Êp  ã  Èm      cc c th quyÒn theo quy  nh  ña    Ët.   ®Þ c ph¸tlu ­ B¶ng    tæng  îp c¸c kho¶n  î ® îc xo¸ kÌm  h    n      theo  å  ¬  µ    Õn  ña  ¬  h s v ý ki c c quan  chøc n¨ng  ã  Èm  Òn    Ën  c th quy x¸c nh nguyªn nh©n    kh¸ch quan    kh«ng    tr¶ ® îcnî.   ­Tê  ×nh vµ      tr   biªnb¶n  ña  éi ®ång  ö  ýtæn  Êt. c H  x l  th 2­  å   ¬  i  íic¸c tr ng  êp  H s ®è v     ê h quy  nh  ¹ ®Þ tikho¶n          §iÒu    4, 5, 6, 7, 8  8 Quy  Õ   µy  ch n ph¶icã:  ­B¸o    µ  Õn  Þ  ña  n  Þ  ¬ix¶y      c¸o v ki ngh c ®¬ v n   ra tæn  Êt. th ­ C¸c  å  ¬,chøng  õ cã  ªnquan  n     hs  t   li   ®Õ tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n    kh¸ch  quan. ­ Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy tr¸chnhiÖ m   åi th ng    b  ê cho    ©n, tËp  Ó  Ìm  c¸ nh   th k theo  danh s¸ch vµ  è  Òn ph¶ibåith ng  ña  õng   s ti      ê c t   c¸nh©n, tËp  Ó.     th ­Tê  ×nh vµ      tr   biªnb¶n  ña  éi ®ång  ö  ýtæn  Êt. c H  x l  th §i Ò u    ×nh  ùxö  ýtæn  Êt. 12­ Tr t   l  th TÊt  c¸c tr ng  îp  ö  ý tæn  Êt ®Ò u   îc thùc  Ön  ¹  ©n   µng  c¶    ê h x l   th   ®  hi t i Ng h Nhµ   íc(Trôsë  Ýnh) theo tr×nh tùsau: n    ch        ­ Thñ  ëng    n  Þ  ¬i cã      tr c¸c ®¬ v n   c¸c kho¶n  tæn  Êtph¶iphèihîp víiChñ   th          tÞch  C«ng  oµn  µ  ® v chØ   o    é  Ën  ªnquan  å m:  ëng  ®¹ c¸c b ph li   g Tr phßng  Õ   K to¸nthanh    to¸n,KiÓ m       ëng    so¸tviªntr hoÆc   Óm      ¬ikh«ng  ã  Óm   ki so¸tviªn(n   c ki so¸tviªn tr ng),Trëng     ë   phßng    Tæ chøc  µnh  Ýnh, Trëng  h ch   phßng hoÆc   é  b phËn  ¬i ®Ó   n  x¶y  tæn  Êt®Ó   ra  th   thuyÕt minh, xem   Ðt,gi¶itr×nh,lËp        x     biªn b¶n  Ìm  k theo  å  ¬  ña    h s c c¸c kho¶n  tæn  Êtb¸o  vµ  Õn  Þ  éi ®ång  th   c¸o  ki ngh H   xö  ýtæn  Êt. l  th ­ Héi ®ång  ö  ýtæn  Êtxem   Ðt,®Ò   Êt vµ  ×nh Thèng  c  Õt     x l  th   x  xu   tr   ®è quy ®Þnh. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   §i Ò u 13­ C¸c  µnh    th viªn trong  éi  ng  ö  ý tæn  Êt cña  ©n   H ®å x l  th   Ng hµng  µ   ícchÞu  Nh n   tr¸chnhiÖ m   ícThèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc    tr   ®è Ng h Nh n   vi tæ chøc  ùc hiÖn  ö  ýc¸c kho¶n  th   x l    tæn  Êttheo  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy   chÕ   µy. n §i Ò u 14­  Öc  ¹ch    ö  ýtæn  Êtdo  ô   ëng  ô   Õ     µi Vi h to¸nx l   th   V tr V K to¸n T   chÝnh  íng dÉn  ¹ch    µ  ö  ông  õ kho¶n  ù  h  h to¸nv s d t  d phßng  ñiro ®Ó   ö  ýc¸c r   x l    kho¶n  tæn  Êttheo c¸cquyÕt ®Þnh  ö  ýcña  èng  c  ©n  µng  µ   ­ th        x l  Th ®è Ng h Nh n íc.
  6. 6 §i Ò u 15. Öc  öa  æi,     Vi s ® bæ xung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  Õ   ch nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícQuy Õt  inh. do  ®è Ng h Nh n   ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2