Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  t µi B tr  ch Ý n h  S è   172 /2000/Q§­B T C   n g µ y  01 th¸ng 11 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   V v Ò  m ∙   è  ® è i víi c¸c ® ¬ n  v Þ  s ö   ô n g  n g © n  s¸ch  h µ  n íc  s   d N B é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch Nhµ   ícngµy    n  20/3/1996 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/ CP   µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n   lý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n     l h v quy     s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¨n  LuËt söa  æi,bæ     cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ     níc sè  06/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 vµ  NghÞ  ®Þnh  sè 51/1998/N§­  CP ngµy 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh   è  s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt viÖc  ®Þ chi ti   ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ X Ðt    Þ  ña  ô  ëng    ëng    ®Ò ngh c V tr ­ Tr Ban Qu¶n  ýøng  ông    äc,Vô   l  d Tin h   tr ng  ô  ©n  ë V Ng s¸ch Nhµ   íc,Vô  ëng  ô  µichÝnh  µnh  Ýnh  ù    n   tr VT  h ch s nghiÖp. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   sè  ®Þ v m∙  ®èi víi   n  Þ  ö  ông  ©n      ®¬ v s d c¸c ng s¸ch Nhµ   íc".   n  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.H Ö   èng  sè  2: Quy ®Þ n c hi l   t   k   th m∙  ®èi  íic¸c ®¬n   Þ   ö  ông  ©n  v    vsd ng s¸ch  µ   íc sÏ ® îc sö  ông  èng  Êt Nh n       d th nh   trongc¶  ícb ¾t  u   õngµy    n  ®Ç t   01/01/2002. §i Ò u    ®¬n  Þ  ö  ông  ©n    µ   ícthuéc  èc  éi,c¸c 3: C¸c  vsd ng s¸ch Nh n   Qu h     Bé, c¬    quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¸cc¬  thu   ph     quan  §¶ng,c¬    quan  Trung  ng    oµn  Ó, Uû   ¬ c¸c ® th   ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m  chøc    µnh    tæ  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. B é  t µi ch Ý n h C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph Hµ   éi, µy 01  n  ng   th¸ng11    n¨m  2000 Q u y  ® Þ n h  v Ò  m ∙  s è  ® è i v íi  c¸c ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g   n g © n  s¸ch N h µ  n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è 172/2000/Q§­ ®Þ s  BTC   ngµy  th¸ng  01  11n¨m  2000  ña  é   ëng  é   µi chÝnh ) c B tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¬n  Þ  ö  ông  ©n    µ   íclµ®¬n  Þ  ù    Êp    , I µ  1: § v s d ng s¸ch Nh n     v d to¸nc I,II    II v ®¬n  Þ  ù    Êp  íi ña  Êp  I éc ng©n  v d to¸nc d   c c II  thu   s¸ch Trung  ng  µ    Êp  ©n    ¬ v c¸c c ng s¸ch  tØnh,huyÖn, x∙®Ò u        ph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  µ        ® k v kª khaivíi ¬      quan  µichÝnh    îc c t  ®Ó ®   cÊp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c  n  Þ  éc cÊp  ©n  ®¬ v thu   ng s¸ch x∙vµ    n  Þ  ö  ông  ©n      c¸c ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc   n  ® Æc   Öt nh  é   èc  bi   B Qu phßng, Bé     C«ng    ¬  an, c quan §¶ng    Êp, c¸c ®¬n  Þ  sö  c¸c c     v  dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc® Æc   Ötkh¸c thuéc diÖn  îccÊp  sè  ng    n  bi       ®  m∙  nh kh«ng  ph¶i  ®¨ng  ý,kª khaicÊp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  k     m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ícvµ      n   c¸c chØ    tiªuqu¶n  lý. §i Ò u 2: M∙  è  n   Þ   ö  ông  ©n  s ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc lµ m ét    è  îc qui Nh n     d∙y s ®     ®Þnh  theo  ét  m nguyªn t¾c  èng  Êt ®Ó   Êp    th nh   c cho  õng  n  Þ sö  ông  ©n  t ®¬ v   d ng s¸ch  Nhµ   íc.M∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n  n   s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc® îcsö  ông    Ën  Ön  n     n    d ®Ó nh di ®¬ vÞ    ö  ông  ©n  sd ng s¸ch  µ   íc,kÌm  Nh n   theo c¸c chØ     tiªuqu¶n  ý cña  õng  n   Þ  l  t ®¬ v nh»m   ôc  ô  Öc  ph v vi qu¶n  ýng©n  l  s¸ch Nhµ   íc.M çi  n  Þ  ö  ông  ©n    n  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ     nícchØ  îccÊp  ét  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    ®  m m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ícduy  Êt trong suèt   n  nh       qu¸ tr×nh ho¹t®éng  õ khithµnh  Ëp  n     Ê m     ¹t®éng. M∙  è  n  Þ  ö       t    l ®Õ khich døt ho     s ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc®∙  îccÊp  Ïkh«ng  îcsö  ông  ¹ ®Ó   Êp    n  ®  s  ® d l   c cho  n  Þ sö  i ®¬ v   dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íckh¸c.   n  §i Ò u    chØ    3: C¸c  tiªuqu¶n  ý®¬n  Þ  sö  ông  ©n  l  v d ng s¸ch Nhµ   ícbao  å m     n  g c¸c chØ    Ò   èn  ©n    tiªuv v ng s¸ch Nhµ   íc,vÒ   µis¶n  è  nh,    Õ   Òn ¬ng, vµ    n   t  c ®Þ biªnch ti l   c¸c ho¹t®éng     kinh tÕ      éi theo  ¹  ×nh  n  Þ  îc c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n    ­ x∙ h   lo ih ®¬ v ®     vsd ng s¸ch Nhµ   ícthùc hiÖn    n    trong thêigian m ét       n¨m. 2
 3. §i Ò u 4: C¸c  n  Þ    éc  Ön  ®¬ v thu di ph¶i kª    khai,®¨ng   ý  sè  n   Þ   ö    k m∙  ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch  µ   íc t¹  Òu  cña  Nh n   i §i 1  Quy  nh  µy  ®Þ n ph¶i thùc  Ön  khai®Çy     hi kª    ®ñ,  Ýnh      ch x¸c c¸c chØ    tiªutheo  É u   ê  m "T khai®¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc"víic¬  Nh n     quan  µichÝnh    îc cÊp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  t  ®Ó ®   m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  Nhµ   íc.Khi cã  ù  n     s thay ® æi      c¸c chØ    ∙  ¨ng  ý,c¸c ®¬n  Þ sö  ông  ©n  tiªu® ® k    v d ng s¸ch  Nhµ   ícph¶ikhaib¸o ngay  íi ¬  n       v   quan  µichÝnh    c t  c¸cchØ    tiªuthay ® æi  µy.   n §i Ò u 5:  ¬   C quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  cung  Êp  ê khai®¨ng  c t    ký  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ícvµ  íng dÉn  Öc      n  h   vi kª khai, ¨ng  ý  sè   ® k m∙  cho    n  Þ  éc  Ön  c¸c ®¬ v thu di ph¶i®¨ng  ý;tæ    k   chøc  Óm     µ    Ýnh  îp lÖ  ña  ki tra,r so¸tt h c c¸c tê khai®¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n       k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc cña    n  Þ  öi Nh n   c¸c ®¬ v g   ®Õ n; qu¶n  ýviÖc  Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  l  c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc thèng  Êt trong Nh n   nh     c¶  íc;cÊp  Êy  "Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  sè  n  Þ   ö  ông  © n   nh ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   ­ Nh n n  íc"cho    n  Þ  ∙      c¸c®¬ v ® kª khaihîp lÖ.    §i Ò u 6: C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc ph¶ighim∙  è  n  Þ  ö    n      s ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íccña  × nh    äi  Êy têgiao dÞch,ho¸ ®¬n    n  m trªnm gi          chøng  õ,b¸o  t  c¸o li     ªnquan  íviÖc  ö  ông  ©n  t i sd ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 7: C¸c  é,    ¬  B c¸c c quan qu¶n  ý Trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc l  ¬     ph tr   thuéc Trung  ng    a   ¬ng) cã  ¬ (c¸c®Þ ph   tr¸chnhiÖ m       bæ sung  Çn    sè  n  Þ  ph ghi m∙  ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch Nhµ   íccña    n  Þ  éc thÈm  Òn    n  c¸c®¬ v thu   quy qu¶n  ývµo  Ö   èng  l  h th th«ng    tinqu¶n  ýcña  õng Bé, c¬  l  t     quan  Trung  ng,®Þa  ¬ng  ,  õng bícthùc hiÖn  ¬  ph ®ã t       thèng  Êt viÖc    æi  nh   trao® th«ng    ÷a c¸cBé, c¬  tingi       quan  Trung  ng,§Þa  ¬ng  ¬  ph trong  c¶  íc. n C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    Êu   óc  sè  n  Þ  ö  ông  ©n   8: C tr m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc. Nh n M∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n  s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íclµm ét    è  îcqui®Þnh    n    d∙y s ®     theo  ét  m nguyªn t¾c  èng  Êt ®Ó   Êp    th nh   c cho  õng  n  Þ sö  ông  ©n  t ®¬ v   d ng s¸ch Nhµ   íc.M∙  è    n s ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch Nhµ   íc® îcchiathµnh  lo¹ nh    n      4    sau: i 8.1.  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    M∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho    n  Þ  éc cÊp  c¸c ®¬ v thu   ng©n s¸ch Trung  ng:cÊu  ócm∙  è  å m   ch÷  è  è  Ýnh    ¬  tr   s g 12  s b tr   sau: N 1 ­N 2N 3N 4 ­N 5N 6N 7 ­N 8N 9N 10N 11 ­K         Trong  : ®ã ­Ch÷  è  u   1 lµC Êp  ©n    s ®Ç N   ng s¸ch theo qui®Þnh  ña  Ët Ng ©n       c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Ba  ÷  è  Õp    ch s ti theo  2N 3N 4  µ Ch ¬ng  ©n  N l  ng s¸ch  Ó  Ön    n  Þ  øng   th hi tªn ®¬ v ® ®Ç u   éc C Êp  ©n  thu   ng s¸ch (hay cßn  äilµ®¬n  Þ  ù    Êp      g    v d to¸nc I). ­ Ba  ÷  è  Õp    ch s ti theo  5N 6N 7  µ sè  N l   thø  ù cña    n  Þ  ù    Êp    éc  t  c¸c ®¬ v d to¸nc IIthu ch¬ng  2N 3N 4. N 3
 4. ­ Bèn  ÷  è  Õp    ch s ti theo  8N 9N 10N 11  µ sè  N l   thø  ù cña    n  Þ  ù    Êp  I t  c¸c ®¬ v d to¸nc II   , IV,V,.. .  éc ch¬ng  2N 3N 4    . thu   . N . ­Ch÷  è  èicïng K  µsè  Óm    è  Óm    îctÝnh    s cu     l   ki tra. ki S tra®   theo c«ng    thøc t¹ Phô     i lôcsè  kÌm    01  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 8.2. M∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n     s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho    n  Þ  éc cÊp  c¸c ®¬ v thu   ng©n s¸ch tØnh:cÊu  ócm∙  è  å m   ch÷  è  è  Ýnh      tr   s g 12  s b tr   sau: N 1 ­N 2N 3N 4 ­N 5N 6N 7 ­N 8N 9N 10N 11 ­K         Trong  : ®ã ­Ch÷  è  u   1 lµC Êp  ©n    s ®Ç N   ng s¸ch theo qui®Þnh  ña  Ët Ng ©n       c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Ba  ÷  è  Õp theo  2N 3N 4  µm∙    ch s ti   N l   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 28/1998/Q§­ TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thèng  kª). ­ Ba  ÷  è  Õp    ch s ti theo  5N 6N 7  µ Ch ¬ng  ©n  N l  ng s¸ch  Ó  Ön    n  Þ  øng   th hi tªn ®¬ v ® ®Ç u   éc C Êp  ©n  thu   ng s¸ch (hay cßn  äilµ®¬n  Þ  ù    Êp      g    v d to¸nc I). ­ Bèn  ÷  è  Õp theo  8N 9N 10N 11  µsè  tùcña    n  Þ  ù    Êp  , I   ch s ti   N l   thø    c¸c®¬ v d to¸nc II    II , IV,.. .thuéc ch¬ng  5N 6N 7    a  µn    .  .   N trªn®Þ b tØnh. ­Ch÷  è  èicïng K  µsè  Óm    è  Óm    îctÝnh    s cu     l   ki tra. ki S tra®   theo c«ng    thøc t¹ Phô     i lôcsè  kÌm    01  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 8.3.  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    M∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  cho    n  Þ  éc cÊp  c¸c ®¬ v thu   ng©n s¸ch huyÖn: cÊu  ócm∙  è  å m   ch÷  è  è  Ýnh      tr   s g 12  s b tr   sau: N 1 ­N 2N 3N 4 ­N 5N 6­N 7 N 8N 9 ­N 10N 11 ­K           Trong  : ®ã ­Ch÷  è  u   1 lµC Êp  ©n    s ®Ç N   ng s¸ch theo qui®Þnh  ña  Ët Ng ©n       c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Ba  ÷  è  Õp theo  2N 3N 4  µm∙    ch s ti   N l   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 28/1998/Q§­ TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thèng  kª). ­ Hai  ÷  è  Õp  ch s ti theo  5N 6 lµ m∙  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc N   huy qu th x∙,th ph tr     tØnh (theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 28/1998/Q§­TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª). ­ Ba  ÷  è  Õp    ch s ti theo  7N 8N 9  µ Ch ¬ng  ©n  N l  ng s¸ch  Ó  Ön    n  Þ  øng   th hi tªn ®¬ v ® ®Ç u   éc C Êp  ©n  thu   ng s¸ch (hay cßn  äilµ®¬n  Þ  ù    Êp      g    v d to¸nc I). ­ Hai  ÷  è  Õp  ch s ti theo  10N 11 lµ sè  N   thø  ù cña    n  Þ   ù  t  c¸c ®¬ v d to¸n cÊp  ,II     II  I, IV,.. .thuéc ch¬ng  7N 8N 9    a  µn  Ön.   .  .   N trªn®Þ b huy ­Ch÷  è  èicïng K  µsè  Óm    è  Óm    îctÝnh    s cu     l   ki tra. ki S tra®   theo c«ng    thøc t¹ Phô     i lôcsè  kÌm    01  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 8.4.M∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n    s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc cÊp    n  cho    n  Þ  éc  Êp  c¸c ®¬ v thu c ng©n s¸ch x∙:cÊu  ócm∙  è  å m   ch÷  è  è  Ýnh     tr   s g 9  s b tr   sau: N 1 ­N 2N 3N 4 ­N 5N 6­N 7 N 8­K         Trong  : ®ã ­Ch÷  è  u   1 lµC Êp  ©n    s ®Ç N   ng s¸ch theo qui®Þnh  ña  Ët Ng ©n       c Lu   s¸ch Nhµ   íc.   n 4
 5. ­ Ba  ÷  è  Õp theo  2N 3N 4  µ m∙    ch s ti   N l   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 28/1998/Q§­ TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thèng  kª). ­ Hai  ÷  è  Õp  ch s ti theo  5N 6 lµ m∙  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc N   huy qu th x∙,th ph tr     tØnh (theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 28/1998/Q§­TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª). ­ Hai  ÷  è  Õp    ch s ti theo  7N 8  µ m∙    êng, thÞ  Ên  ùc thuéc  Ön  N l   x∙,ph   tr tr   huy (theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 28/1998/Q§­TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thèng  kª). ­Ch÷  è  èicïng K  µsè  Óm    è  Óm    îctÝnh    s cu     l   ki tra. ki S tra®   theo c«ng    thøc t¹ Phô     i lôcsè  kÌm    01  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 9:  É u   ¨ng  ý  sè  n   Þ   ö  ông  ©n   M ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c chØ     tiªuqu¶n  ý. l Nh»m  qu¶n  ýthèng  Êt c¸c ®¬n  Þ  sö  ông  ©n  l  nh     v d ng s¸ch Nhµ   íc trªnc¶  íc,   n    n  n©ng  cao  Öu  hi qu¶  c«ng    t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch  µ   íc tõ kh©u  Ëp  ù  Nh n     l d to¸n,chÊp    hµnh  µ  Õt    ©n  v quy to¸nng s¸ch,Bé   µi chÝnh    T  ban  µnh  m É u   ¨ng  ý  sè  n   h 02  ® k m∙  ®¬ vÞ  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch Nhµ   ícvµ  m É u       n   01  c¸cchØ    tiªuqu¶n  ýkÌm  l  theo Quy Õt  nh   ®Þ nµy: ­ M É u   è  MSNS­BTC     s 01­ (trªnkhæ   Êy A4):"Tê    gi     khai®¨ng  ý  sè  n  Þ  ö    k m∙  ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc”dïngcho  Êtc¶    n  Þ  ö  ông  ©n    n   t   c¸c ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc kª   n    khai. ­ M É u   è  MSNS­BTC     s 02­ (trªnkhæ   Êy    gi A3):"B¶ng  èng    n  Þ  sö  ông    th kª ®¬ v   d ng©n  s¸ch  µ   íc"dïng  Nh n   cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v d to¸n cÊp    ña    Êp  ©n    I c c¸c c ng s¸ch    ®Ó thèng      n  Þ  Êp  íi kª c¸c®¬ v c d   . ­ M É u   è  MSNS­BTC     s 03­ (trªnkhæ   Êy A4):"C¸cchØ      gi       tiªuqu¶n  ý"bao  å m     l  g c¸c chØ    tiªuqu¶n  ývÒ   µis¶n  è  nh  µ    Õ   Òn l ng, c¸c chØ    l  t   c ®Þ v biªnch ti  ¬     tiªuqu¶n  ýtheo l    8  ¹ h×nh  n  Þ  ö  ông  ©n  lo   i ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 10:  Êy  Gi chøng  Ën   ¨ng  ý  sè  n   Þ   ö   ông  © n   nh ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  Nhµ   íc. n C¬   quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m  Êp  Êy    c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  sè  n  Þ  nh ® k m∙  ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch Nhµ   íccho  n  Þ  sö  ông  ©n    n  ®¬ v   d ng s¸ch theo  É u   Êy    m "Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc"kÌm    n  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u   Sö   ông  sè  n  Þ  ö  ông  ©n   11:   d m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc. Nh n H Ö   èng  sè  n   Þ   ö  ông  ©n  th m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc b ¾t  u   îc sö  ông  Nh n   ®Ç ®   d thèng  Êt trongc¶  íctõngµy  nh     n    01/01/2002.   C¸c  n  Þ sö  ông  ©n  ®¬ v   d ng s¸ch Nhµ   íc,c¸c c¬    n     quan  µichÝnh  µ    ¬  t  v c¸c c quan  cã  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    sd m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íctheo   n    quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th sau: 11.1.§èivíi®¬n  Þ sö  ông  © n        v d ng s¸ch  µ   íc. Nh n 5
 6. M çi ®¬n  Þ sö  ông  ©n    v d ng s¸ch Nhµ   ícchØ  îcsö  ông  ét  sè  n  Þ  ö    n  ® d m m∙  ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   ícduy  Êt cña  ×nh    n  nh   m cho  äi  ¹t®éng  m ho   giao dÞch  Ò   ©n     v ng s¸ch  µ   íc,vµ  Nh n   ph¶ighi m∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n      s ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc cña  ×nh    Nh n   m trªn m äi  Êy  ê giao dÞch, sæ   gi t       s¸ch kÕ     to¸n,ho¸ ®¬n     chøng  õ,b¸o    ªnquan  í viÖc  t   c¸o li   t  i sö  ông  ©n  d ng s¸ch Nhµ   íc.   n §¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch Nhµ   íc khichÊ m     ¹t®éng    n    døt ho   ph¶ith«ng    b¸o  íi v  c¬ quan  µichÝnh  ∙  Êp  sè    û  á  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  t  ® c m∙  ®Ó hu b m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ­   n íc. 11.2.§èivíiBé   µi chÝnh  µ  ¬       T  v c quan  µichÝnh  cÊp. t  c¸c  Bé   µichÝnh  µ  ¬  T  v c quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm   ö  ông  sè  n     sd m∙  ®¬ vÞ  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch Nhµ   íc®Ó     n   qu¶n  ýviÖc  Ëp dù        ©n  l  l   to¸nchitiªung s¸ch Nhµ   ­   n íc,cÊp    ©n    ph¸tng s¸ch Nhµ   ícvµ    n   theo  âiviÖc  ö  ông  èn  ©n  d  sd v ng s¸ch Nhµ   íccña    n  c¸c®¬n  Þ sö  ông  ©n    v d ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¸c  chøng  õgiao dÞch  :th«ng  i Öt  dù  t    nh   tr duy y  to¸n,lÖnh    Êy róth¹n      chi,gi     møc   kinh phÝ  µ      v c¸c chøng  õ kh¸c li   t    ªnquan  í viÖc  ö  ông  ©n  t i sd ng s¸ch Nhµ   ícph¶i® îc   n     bæ   sung  Çn  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  ph m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc.   n C¬  quan  µi chÝnh, Kho  ¹c,qu¶n  ýc«ng  T    b  l  s¶n    Êp  Þu  c¸c c ch tr¸chnhiÖm   Ëp    c nhËt m∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n    s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íccña  õng  n  Þ  µo  Ö   èng  Óm     n  t ®¬ v v h th ki so¸t,  thanh    µ      ©n  to¸n v chitr¶ng s¸ch  µ   íc vµ  µo  Ö   èng  Nh n   v h th th«ng    tinqu¶n  ýtµi l    s¶n.Tõng  ícthùc hiÖn  èng  Êt viÖc    æi, sö  ông    b    th nh   trao®  d th«ng    Ò   n  Þ sö  tinv ®¬ v   dông  ©n  ng s¸ch Nhµ   íctrong toµn  µnh  µichÝnh.   n    ng T  11.3.§èi víic¸c  é,  ¬       B c quan Trung  ng  µ  tØnh, thµnh  è  ùc  éc  ¬ v c¸c    ph tr thu Trung  ng. ¬ C¸c  é,  ¬  B c quan  Trung  ng  µ    ¬ v c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ (c¸c §Þa  ¬ng)  ã  ph c tr¸ch nhiÖ m   Ëp  Ët  sè  µ    c nh m∙  v th«ng    Ò     n   Þ    ö  ông  tinv c¸c ®¬ v s d ng©n  s¸ch Nhµ   íc thuéc  ¹m    × nh    n  ph vim qu¶n  ývµo  Ö   èng  l  h th th«ng    ÷  Öu cña  tind li   Bé, c¬    quan  Trung  ng  µ  §Þa  ¬ng  .  õng  ícthùc hiÖn  èng  Êt viÖc    ¬ v  ph ®ã T b    th nh   trao ® æi th«ng    ÷a c¸cBé, c¬  tingi       quan  Trung  ng,§Þa  ¬ng  ¬  ph trongc¶  íc.  n C h ¬ n g  III T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u    Êp   ê  12: C t khai ®¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  © n     k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc Nh n   vµ  chØ     c¸c  tiªuqu¶n  ý. l Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    é, c¸cc¬    h  c¸cB     quan Trung  ng  µ    ë  ¬ v c¸cS Tµi chÝnh    Ët      ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  Öc  Êp    µ    ph tr     ¬ tæ  vi c ph¸tv híng dÉn      kª khaitheo c¸cm É u     nh  ¹ §iÒu  cña       qui®Þ t i 9  Quy  nh  µy. ®Þ n  C¸c  é, c¸cc¬  B     quan  Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m  iÓnkhaithùc hiÖn    tr       theo híng     dÉn  ña  é   µi chÝnh, trùctiÕp cÊp  ê khai®¨ng  ý  µ    c BT       t    k v kª khaic¸c chØ       tiªuqu¶n  ý l  cho    n  Þ  éc cÊp  ©n  c¸c®¬ v thu   ng s¸ch Trung  ng.   ¬ C¸c  ë   µi chÝnh  VËt    ST  ­  gi¸tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m   iÓn khaithùc hiÖn    a  µn  tr       trªn®Þ b tØnh,thµnh  è    ph theo  íng dÉn  ña  é   µi h  c BT  chÝnh, trùctiÕp  Êp  ê khai®¨ng  ý  µ       c t    k v kª khaic¸c chØ       tiªuqu¶n  ýcho    n  Þ  l  c¸c ®¬ v 6
 7. thuéc cÊp  ©n    ng s¸ch tØnh;híng dÉn        Phßng  µichÝnh  Ön  chøc  Öc  Êp    T  huy tæ  vi c ph¸t vµ  íng  Én  khai theo    É u     nh  ¹  Òu  cña  h d kª    c¸c m qui ®Þ ti §i 9  Quy  nh  µy  ®Þ n cho    c¸c ®¬n  Þ  éc cÊp  ©n  v thu   ng s¸ch huyÖn.   C¸c Phßng  µi chÝnh  Ön  Þu  T  huy ch tr¸chnhiÖm   iÓn khaithùc  Ön    a     tr     hi trªn®Þ bµn  Ön, trùctiÕp  Êp  ê ®¨ng  ý  µ    huy    c t  k v kª khaic¸c chØ       tiªuqu¶n  ýcho    n  Þ  l  c¸c ®¬ v thuéc cÊp  ©n    ng s¸ch huyÖn.   §i Ò u 13: §¨ng  ý  sè  n   Þ   ö  ông  © n   k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc vµ  khai Nh n   kª    c¸c  chØ     tiªuqu¶n  ý. l 13.1.§¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc   n C¸c  n  Þ  éc  Êp  ©n  ®¬ v thu c ng s¸ch Trung  ng      ¬ kª khai®¨ng  ý  sè  n  Þ  ö    k m∙  ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch theo m É u   è  MSNS­BTC,      s 01­ sau    ép  ¹cho  é, c¬  ®ã n l   i B   quan  Trung ­ ¬ng qu¶n  ý®¬n  Þ  .  l  v ®ã C¸c  é, c¬  B   quan  Trung  ng  ¬ tæng  îp vµ    Ën  µo  h   x¸c nh v b¶ng  thèng  theo  É u   è  MSNS­BTC,  kª  m s 02­ sau    öi toµn  é  Ò   é   µi chÝnh  ®ã g   bvBT  (Ban  Qu¶n  ý øng  ông  l  d Tin  äc) ®Ó   îc cÊp  sè  ®èi víic¸c Bé,  ¬  h  ®  m∙  (       c quan Trung  ng  ¬ kh«ng  Çn  ã  Çn    Ën  ña  ¬  c c ph x¸cnh c c quan  µi Ýnh  t ch trongm É u   è  MSNS­BTC).   s 02­   C¸c  n  Þ  éc  Êp  ©n  ®¬ v thu c ng s¸ch tØnh  ùc hiÖn      th   kª khaitheo  É u   MSNS­   m 01­ BTC,  sau    ép  ¹  ®ã n li cho    ¬  c¸c c quan  ñ ch qu¶n  µ c¸c  ë,  éi,ngµnh  (l   SH  nghÒ   ñ  ch qu¶n..   éc  Êp  ©n  . thu c ng s¸ch tØnh).C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  éc  Êp  ©n  thu c ng s¸ch  tØnh  Ëp  îp  µn  é  ê ®¨ng  ý  µ  Ëp  t h to b t   k v l b¶ng  èng    th kª theo  É u   MSNS­BTC   öi m 02­ g  vÒ   ë  µichÝnh   Ët    ST  ­V gi¸tØnh,thµnh  è    îccÊp  sè.   ph ®Ó ®   m∙  C¸c  n  Þ  éc cÊp  ©n  ®¬ v thu   ng s¸ch huyÖn      kª khaitheo  É u   MSNS­BTC,      m 01­ sau ®ã   ép  ¹ cho  n l  i Phßng  µi chÝnh  Ön. Phßng  µi chÝnh  Ön  Ëp  îp toµn  é  ê T  huy   T  huy t h  b t  khai®¨ng  ý,lËp b¶ng  èng      k    th kª theo m É u   MSNS­BTC   öicho  ë  µichÝnh   Ët    02­ g  ST  ­V gi¸tØnh,thµnh  è    îccÊp  sè.     ph ®Ó ®   m∙  13.2.Kª    khaic¸cchØ       tiªuqu¶n  ý. l Sau    îc cÊp  Êy  khi ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  nh ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  Nhµ   íc,c¸c ®¬n  Þ  n   v ph¶ighi m∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n      s ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc cña  × nh   Nh n   m vµo  É u   è  MSNS­BTC,  ng  êithùc hiÖn  Öc    m s 03­ ®å th     vi kª khaic¸c chØ       tiªuqu¶n  ýcã  l  trongm É u   µy.M çi ®¬n  Þ sö  ông  ©n    n   v d ng s¸ch Nhµ   íccã      n   ph¸tsinh ho¹t®éng  éc    thu   lo¹  ×nh  ù  ih s nghiÖp  µo  ×  khai vµo  ÷ng  É u   Óu  ï hîp  íilo¹  ×nh  ù  n th kª    nh m bi ph   v   ih s nghiÖp  . ®ã C¸c  n  Þ  ã  ®¬ v c tr¸chnhiÖ m  öib¶n      g  kª khaic¸cchØ       tiªuqu¶n  ýtheo m É u   è  l    s 03­ MSNS­BTC   cho  é   µi chÝnh  Õu  µ®¬n  Þ  éc ng©n  BT  n l  v thu   s¸ch Trung  ng    ¬ hoÆc   ë  S Tµi chÝnh    Ët      ­ V gi¸tØnh, thµnh  è  Õu   µ ®¬n  Þ   éc  ©n    ph n l  v thu ng s¸ch  Þa  ¬ng, § ph   chË m   Êt lµ15  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îcgiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  sè  n  Þ  nh     ng k t   nh ®     nh ® k m∙  ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch Nhµ   íc.   n  Tõ n¨m 2002  ë®i,c¸c ®¬n  Þ  ã  tr       v c tr¸chnhiÖm       kª khaibæ     sung  Õu  ã  (n c thay   ® æi)      c¸cchØ    tiªuqu¶n  ýtheo  É u   è  MSNS­BTC   öiBé  µichÝnh  Õu  µ®¬n   l  m s 03­ g  T  n l  vÞ  éc ng©n  thu   s¸ch Trung  ng    ¬ hoÆc   ë   µichÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  Õu  µ   ph n l  ®¬n  Þ  éc ng©n  v thu   s¸ch §Þa  ¬ng  µo    ph v th¸ng 3  µng   h n¨m. C¸c  ë   µi chÝnh    Ët    ST  ­V gi¸tØnh,thµnh  è  ã      ph c tr¸chnhiÖ m  Ëp  Ët c¸cchØ      c nh     tiªuqu¶n  ývµo  Ö   èng  l  h th th«ng  tinqu¶n  ýcña  ë, ®ång  êichuyÓn  ÷  Öu lªncho  é  µichÝnh  Ë m   Êt lµvµo    l  S  th   d li     BT  ch nh     ngµy  th¸ng4  µng  30   h n¨m. 7
 8. §i Ò u    Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    µ   íc. 14: C m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nh n C¬   quan  µi Ýnh  ã  t  ch c tr¸chnhiÖ m  Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ­   n íc vµ  öi giÊy    g  chøng  Ën  ¨ng  ý  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  nh ® k m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc cho  Nh n   ®¬n  Þ sö  ông  ©n  v d ng s¸ch trong vßng  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îctêkhai®¨ng  ý      15  k t  nh ®       k m∙  è  îp  Ö.Khi nhËn  îc tê khai®¨ng  ý  sè  ña  n  Þ  sö  ông  ©n  sh l    ®      k m∙  c ®¬ v   d ng s¸ch  Nhµ   íc,c¬  n   quan  µichÝnh  Õn  µnh  Óm       t  ti h ki trac¸c th«ng      ê khai,li   Ö   íi tintrªnt     ªnh v   ®¬n  Þ ®Ó     v   bæ sung,söa  æi  Õu  Çn  Õt)   ® (n c thi . Bé   µi chÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc Nh n   cho    n  Þ  éc ng©n  c¸c ®¬ v thu   s¸ch Trung  ng.Së   µichÝnh    Ët      ¬   T  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã      ¬ c tr¸chnhiÖm   Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc   n  cho    n  Þ  éc ng©n  c¸c®¬ v thu   s¸ch §Þa  ¬ng.   ph C¬   quan  µi Ýnh  ã  t  ch c tr¸chnhiÖ m  Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ­   n ícph¶i®¶m       b¶o  nguyªn t¾c  Êp  ét  sè  n  Þ  ö  ông  ©n    c m m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   ícduy    n  nhÊt cho  ét  n  Þ sö  ông  ©n    m ®¬ v   d ng s¸ch Nhµ   íc.   n §¬n  Þ    ã  Õt  nh    Ó  v khic quy ®Þ gi¶ith hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ×  sè  n   ch døt ho   th m∙  ®¬ vÞ  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch Nhµ   íc®∙  îccÊp  Ïkh«ng  îcsö  ông  µ    n ®  s  ® d v kh«ng  îcdïng l¹ ®     i ®Ó   Êp  c cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c.   §¬n  Þ  íi® îcthµnh  Ëp  vm    l ph¶itiÕn  µnh  ng  êi®¨ng  ý  Êp  sè  n  Þ    h ®å th   k c m∙  ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch Nhµ   íctheo    É u     n  c¸c m quy  nh  ¹  Òu    èivíi®¬n  Þ  éc ®Þ ti§i 9. §     v thu   cÊp  ©n  ng s¸ch Trung  ng  ¬ ph¶igöi tê ®¨ng  ý  sè  í Bé   µi chÝnh       k m∙  t i T     (Ban Qu¶n  ý l  øng  ông  häc) ®Ó   îc cÊp  sè. §èivíi®¬n  Þ  éc  Êp  ©n  d Tin    ®  m∙        v thu c ng s¸ch §Þa  ­   ph ¬ng  ph¶igöitê ®¨ng  ý  sè  í Së   µi chÝnh    Ët         k m∙  t   T   i ­ V gi¸tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    îccÊp  sè. ¬ ®Ó ®   m∙  ViÖc  Êp  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  c m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íclÇn  u     ¹m    níc   n   ®Ç trªnph vic¶    ph¶ihoµn  µnh  ícngµy    th tr   30/06/2001. C h ¬ n g  IV x ö   l ý vi  p h ¹ m §i Ò u    ®¬n  Þ    ¹m  15: C¸c  v viph quy  nh  Ò     ®Þ v kª khai®¨ng  ý  Êp  sè  n     k c m∙  ®¬ vÞ  ö  ông  ©n  sd ng s¸ch Nhµ   ícsÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  Ön  µnh.   n     x l    ®Þ hi h C¸c  ¹ ho¸ ®¬n  lo i     chøng  õ,giÊy tê giao dÞch,sæ   t         s¸ch kÕ     to¸n,b¸o    ªnquan    c¸o li   tí viÖc  ö  ông  ©n    i sd ng s¸ch Nhµ   ícn Õu    n  kh«ng    sè  n  Þ  ö  ông  ©n  ghim∙  ®¬ v s d ng s¸ch  Nhµ   ícsÏbÞ     µkh«ng  îp lÖ    ùc hiÖn  Öc  Óm      ©n  n     coil   h   khith   vi ki so¸tching s¸ch Nhµ   ­   n íc.   8
 9. P h ô  l ô c s è  0 1 p h ¬ n g  p h¸p t Ý nh s è  ki Ó m  tra trong m ∙  s è  ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g  n g © n  s¸ch N h µ  n í c Trong  Êu  ócm∙  è  n  Þ  ö  ông  ©n  c tr   s ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íc,K  µsè  Óm    óp   n   l   ki tragi   cho  êinhËp  sè  µo  ng   m∙  v m¸y  Ýnh  ã  Ó    Ön  t c th ph¸thi ngay  Öc  Ëp  sè  ã  ng  vi nh m∙  c ®ó hay  kh«ng.Ch÷  è  µy  îcx©y  ùng    sn ®  d theo nguyªn t¾c      sau: = ∑ * S   K     (Ni    i)Mod   10 Trong  : ®ã ­N i lµc¸cch÷  è  ña  sè       s c m∙  ­S i lµc¸csè          nguyªn tè   ­Mod   µto¸ntölÊy sè    ña  Ðp    l         d c ph chia Tøc  µ c¸c ch÷  è  1,N 2,N 3,N 4,N 5,N 6,N 7,N 8,N 9,N 10,N 11  îc nh©n  íic¸c sè  l    sN                    ®  v    nguyªn tè nh      sau:N 1  ©n  íi37, N 2  ©n  íi31, N 3  ©n  íi29, N 4  ©n  íi23, N 5    nh v     nh v     nh v     nh v    nh©n  íi19, N 6  ©n  íi17, N 7  ©n  íi13, N 8  ©n  íi11, N 9  ©n  íi7, N 10  ©n  v     nh v     nh v     nh v     nh v     nh víi   11  ©n  íi   Êy    N nh 5, v   L tæng    Ých  è  µy  3. c¸c t s n chiacho    è    ×m  îclµsè  Óm     10,s d t ®     ki tra. VÝ   ô:D∙y  è  ù  Õn  Êp  cña  d  s d ki c m∙  Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  µ 1018001, sè  b  n  ¬ l    kiÓm    îctÝnh    tra®   nh sau: K  (1*37 +  =    0*31  1*29  8*23  0*19  0*17  1*13)mod  =  +  +  +  +  +  10  3 V Ëy  sè  n  Þ  ö  ông  ©n  m∙  ®¬ v s d ng s¸ch Nhµ   íccña    n  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  b  n  ¬ lµ:            10180013    
 10. B B é  T µ i ch Ý n h C é n g  h o µ  x∙ h é i ch ñ  n g h Ü a viÖ t  am n §éc Ë p   ù  ­H ¹ phóc l ­T do   nh  G i y  Ê chøng  Ë n nh ® ¨ ký  ∙sè  ¬n  Þ   ö  ông  © n  ch  hµ  ­í ng  m   ® vsd ng s¸ N nc m  m ∙sè  t® v t n  ¬n  Þ ª ® chØ ® Þ a  C quan  ñ  C ¬  ch qu¶n Ngµy .. h¸ ...n¨   ...t ng ... m ( ¬  C quan µichÝ nh  ý ª   ãng  Ê u) t  k t n,® d
 11. M É u  s è : 0 1­M S N S ­ B T C C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N Bé,  µnh ng §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph TØnh,  µnh  è Th ph t ê k h ai ® ¨n g k ý   m ∙  s è  ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g  n g © n  s¸ch N h µ  n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 172  /Q§­BTC   µy  ng 01/11/2000 )   1.Tªn   ®¬n   vÞ:.. . ...................................................   . . .................................................. 2.Lo¹ih×nh  n  Þ:      ®¬ v    §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  kinh  Õ t §¬n  Þ   ù   v s nghiÖp  v¨n  ho¸ th«ng  §¬n  Þ   ù   v s nghiÖp  nghiªn cøu khoa  tin häc §¬n  Þ  v qu¶n  ýhµnh  Ýnh l  ch §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  gi¸o dôc   o  ¹o Doanh    ­®µ t nghiÖp  µ   íc Nh n §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  tÕ y  §¬n  Þ  v kh¸c 3.C Êp­Ch ¬ng Ng ©n      s¸ch:   4.C Êp  ù    d to¸n: 5.   §¬n   vÞ   cÊp   trªn   qu¶n   lý   trùc   tiÕp:.. . .................................   . . ................................. 6.Quy Õt  nh  µnh  Ëp.   ®Þ th l Sè   quy Õt  ®Þ nh:.. . .................................................. . . ................................................. Ngµy   thµnh  lËp:. . .................................................. . . ................................................. C¬   quan   ra   quy Õt  ®Þ nh:.. . ............................................ . . ........................................... 7.§Þa  iÓ m.   ® TØnh,   Thµnh   M∙  è: s phè:  . . ................. .. . .................. M∙  è: s Qu Ë n,  M∙  è: s huy Ö n:  . . .................... .. . ..................... .. . .................. . . ................. X∙,ph êng:  . . .....................   .. . ...................... Sè   nhµ,   ® êng  phè:  . . ................ .. . ................ 8.§iÖn  ¹i .. . .................... Fax:.. . ................... tho : . . ...................     . . ..................  
 12. 9.C¸c  sè  Ön  ã  ña  n  Þ.   m∙  hi c c ®¬ v ­   M∙   sè  thuÕ:  . . ................................................... .. . ................................................... ­ M∙  sè  sö  dông  trong  ch¬ng  tr×nh  qu¶n  lý tµi s¶n  sau  kiÓ m   kª:. . .............. . . ............. b. 10.C¸c  µikho¶n    t  giao dÞch  ¹ Kho  ¹c   t  i Tµi   kho¶n   HMKP   t¹i   Kho   sè: .. . ...............   . . .............. b¹c:.. . ...............   . . .............. Tµi   kho¶n   tiÒn   göi t¹i     Kho   sè: .. . ..............   . . .............. b¹c:.. . ...............   . . .............. Ngµy    th¸ng  n¨m          Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. M É u  s è : 0 1­M S N S ­ B T C H í ng d É n  kª k h ai T ê  ® ¨ n g k ý   m ∙  s è  ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g  n g © n  s¸ch N h µ  n í c ChØ   tiªu Tªn  n   Þ: Ghi  â  µng, ®Çy     ®¬ v   rr   ®ñ b»ng  ÷    ch in hoa    n   Þ   tªn ®¬ v theo Quy Õt  ®Þnh  µnh  Ëp do  ¬  th l   c quan  ñ ch qu¶n  ña  n  Þ  ý. c ®¬ v k Lo¹ih×nh  n   Þ  åm  ký  ù): Òn  ng  sè  ¹  ×nh  n  Þ    ∙      ®¬ v (g 2  t   §i ®ó m∙  lo ih ®¬ v nh ® ghi trong phiÕu.V Ý   ô,n Õu  µ®¬n  Þ  ù      d  l  v s nghiÖp  kinh tÕ  iÒn    n  Þ   ® 01,®¬ v qu¶n  ýhµnh  l  chÝnh  iÒn    . . ® 06,.. . C Ê p    ¬ng  © n   ­Ch ng s¸ch:   C Êp  ©n  ng s¸ch (gåm  ký  ù): Êp  ©n    1  t   C ng s¸ch Trung  ng  iÒn  è    Êp  ©n     ¬® s 1; c ng s¸ch tØnh  iÒn  è    Êp  ©n    ® s 2;c ng s¸ch huyÖn  iÒn  è    Êp  ©n    ® s 3;c ng s¸ch x∙®iÒn  è     s 4. Ch ¬ng  ©n  ng s¸ch (gåm  ký  ù):   3  t   theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h CÊp   ù  d to¸n (gåm  ký  ù):   1  t   §¬n  Þ  ù  v d to¸n cÊp    iÒn  è    ¬n  Þ  ù    I® s 1; § v d to¸n cÊp    iÒn  è    ¬n  Þ  ù    II® s 2; § v d to¸ncÊp  I iÒn  è    ¬n  Þ  ù    Êp  íi ña  Êp  I iÒn  Õp sè  tù tõ sè      II  ® s 3; § v d to¸nc d   c c II  ® ti   thø      5 trë®i.   §¬n  Þ   Êp    vc trªn qu¶n  ý trùc  Õp: Ghi  â  µng,®Çy       n  Þ  Êp    l  ti   rr   ®ñ tªn®¬ v c trªn qu¶n  ýtrùctiÕp.VÝ   ô: l     d §¬n  Þ  v qu¶n  ýcÊp    ùctiÕp cña  ôc  Õ   µ   éi lµTæng  ôc  Õ. l  trªntr     C Thu H N     c Thu §¬n  Þ   v qu¶n  ý cÊp    ùc tiÕp  ña  ë   l  trªntr   c S Gi¸o dôc  µ  o  ¹o thµnh  è      v ®µ t   ph H¶i Phßng  µUBND   µnh  è    l  th ph H¶i Phßng. Quy Õt  nh   µnh  Ëp:Ghi  â rµng  è  Õt  nh, ngµy  µnh  Ëp  µ    ¬  ®Þ th l  r  s quy ®Þ   th l v tªnc quan    Õt ®Þnh. ra quy   §Þa  iÓ m   åm  ký  ù):n¬i®¬n  Þ  ng  ôsë  µm  Öc.Ghi  â    ïng  íi ® (g 7  t     v ®ã tr   l vi   r tªnc v  m∙  è  a  µn  µnh  Ýnh  s ®Þ b h ch theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 28/1998/Q§­TCTK   µy  1­ ng 24­ 1998  cña Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng  c Th kª. V Ý   ô:  ô  ë  µm  Öc  ña  é  d Tr s l vi c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n:   TØnh,  µnh  è:Hµ  éi Th ph N M∙  è: s Qu Ë n,  huy Ö n:Ba  ×nh § M∙  è: s X∙,ph êng:  äc  µ   Ng H M∙  è: s Sè  µ, ® êng  è:  è  Ngäc  µ nh   ph S 2  H .. . .................. . . ................. §iÖn  ¹i, è  :Ghi râ m∙  ïng sè  iÖn  ¹isè  tho   Fax       v   ® s tho   Fax. , C¸c  sè  Ön  ã  ña  n  Þ: m∙  hi c c ®¬ v M∙  è  Õ: ghi m∙  è  ña  n  Þ  c¬  s thu     s c ®¬ v do  quan  Õ  Êp  îc ¸p  ông  õ ngµy  thu c ®   d t  01/01/1999.N Õ u   n  Þ    ®¬ v kh«ng  ã  sè  µy  × ®Ó   èng. c m∙  n th   tr
 14. M∙  è  ö  ông  ssd trong ch¬ng  ×nh qu¶n  ýtµis¶n    tr   l    sau  Óm  ki kª. C¸c  µikho¶n  t  giao  Þch   ¹ikho  ¹c: ghi  â  è  µikho¶n,  kho  ¹c  ¬i d t  b  rs t  tªn  b n  ®¬n  Þ  ë   µikho¶n. v m t 
 15. C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m M É u  s è: 02­M S N S ­ B T C §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B ¶ n g  th è ng kª ® ¬ n  v Þ  s ö  d ô n g  n g © n  s¸ch N h µ  n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 172  /Q§­BTC   µy  /11/2000 ) ng 01    Bé,  µnh:  . . ........................................... ng .. . ........................................... TØnh/Thµnh  è:  . . ...................................... ph .. . ...................................... Sè îng  n  Þ:  . . ....................................... l ®¬ v .. . ....................................... STT Tªn  n  Þ Lo¹ih×nh C Ê p   Ch ¬ng  C Ê p   ù   §¬n  Þ cÊp   ®¬ v   d v  §Þa  iÓ m ® M∙  è  Ön  ã s hi c ®¬n  Þ v NS NS to¸n trªntrùc tiÕp     TØnh/  Qu Ë n/ Ph ­ M∙  è  M∙  è  ïng  s sd trong  thµnh  è huy Ö n êng/x∙ thuÕ ph ch.trQLTS   Ngµy      th¸ng  n¨m     Ngµy      th¸ng  n¨m     X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µichÝnh t  Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è : 0 3­M S N S Bé,  C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t N a m ngµnh:.. . .......... . . .......... §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph TØnh,  µnh  è: Th ph .. . .................. . . ................. .. . . c¸c c h Ø  tiªu u ¶ n  l ý  q N¨ m.... (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 172  /Q§­BTC   µy 01/11/2000 ) ng     Tªn   ®¬n   vÞ:.. . .............................................. . . ............................................. M∙   sè   ®¬n   vÞ   sö   dông   NSNN:.. . ............................... . . .............................. C¬   quan  Êp  c trªn: . . ........................................ .. . ........................................ a­ D a n h  m ô c  t µi ¶ n c è  ® Þ n h  v µ  biªn c h Õ  ti Ò n l¬ n g  s I­T×nh  ×nh  µis¶n  è  nh.   h t  c ®Þ 1­ Nhµ   1.1­ Tæng  sè  ng«i nhµ:. . . ..................................... . . ....................................  . ng«inhµ   ­ Trong ®ã   µ   tÇng trë lªn: . ................................. nh 2    . . ...............................  . ng«inhµ   1.2­ Tæng   Ön  Ých  ö  ông:. . . ...............................    di t sd . . ................................. . m2 ­  Ön  Ých  µ   µm  Öc:. . ...................................  Di t nh l vi . . .................................... . m2 ­ DiÖn  tÝch nhµ  kho:. . ........................................ . . ......................................  . m2 ­DiÖn  Ých  µ  éitr ng:.. . .................................    t nh h   ê . . .................................m2 .. ­  Ön  Ých  µ  ©u  ¹cbé, nhµ  Di t nh c l    v¨n  ho¸:. . .......................  . . ........................ . m2 ­ DiÖn  Ých  µ  Ëp  µ    u   Ó    t nh t v thi®Ê th thao  . . .......................  :. . ......................... . m2 ­  Ön  Ých  µ  Di t nh b¶o  ån,b¶o  µng:. . ............................  t  t . . ............................. . m2 ­  Ön  Ých  µ   Π µ   É u   Di t nh tr ,nh m gi¸o: . .............................. . . ............................  . m2 ­ DiÖn  tÝch nhµ  xëng:.. . ...................................... . . ....................................  . m2 ­ DiÖn  tÝch tr ng  häc:. . .....................................  ê . . ...................................... .
 17. 17 m2 ­  Ön  Ých  Önh   Ön, tr¹m  Di t b vi   x¸:. . ................................ . . ..............................  . m2 ­ DiÖn tÝch nhµ  kh¸ch:. . ....................................... . . .....................................  . m2 ­  Ön  Ých  µ   :.. . .........................................  Di t nh ë . . .......................................... . m2 ­ DiÖn tÝch nhµ  kh¸c:. . ........................................ . .......................................  . m2 1.3­Tæng    Þtheo sæ     gi¸tr     s¸ch kÕ     to¸n. ­   Nguyªn   gi¸: . .............................................  . . .............................................. . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : .............................................. i . ............................................  . ®ång 2­ VËt  Õn  óc   ki tr ­   Nguyªn   gi¸: . .............................................  . . .............................................. . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn  l¹ : ............................................  i . ............................................. . ®ång 3­ Ph ¬ng  Ön  Ën    ti v t¶i 3.1.Ph ¬ng  Ön  Ën    êng  é.   ti v t¶i® b a­ Xe  t«con   «    ­Xe  t«4  ç  åi.   «    ch ng +  Sè  l ng:. . ................................................. î . . ............................................... . chiÕc +  Nguyªn gi¸: . ..............................................  . . ............................................... . ®ång +    Þ cßn  ¹ : ......................................  . . ...  Gi¸ tr   l i . ....................................... . ..... ... . ®ång ­Xe  t«tõ5  n   chç  åi   «      ®Õ 10  ng +  Sè  l ng:. . ...................................... . . ........ î . . ...................................... . .......   .. . chiÕc +  Nguyªn gi¸: . ................................................ . . .............................................. . ®ång +    Þ cßn  ¹ : .............................. . ................ Gi¸ tr   l i . ...........................  . . ..............  . . . ®ång ­Xe  t«tõ11  n   chç  åi   «      ®Õ 24  ng +  Sè  l ng:. . ......................................... . . ....  î . . ......................................... . ......  .. . chiÕc +  Nguyªn    . . .................................  . . ........  gi¸:. . ................................... . .......... ... . ®ång +    Þ cßn  ¹ : .......................................  . . .... Gi¸ tr   l i . ......................................... . ...  .. . ®ång b­ Xe  t«trªn24  ç  åi.   «      ch ng ­ Sè  l ng:. . ....................................... .. . ....... î . . ....................................... . . .....  . . chiÕc ­ Nguyªn gi¸: . ................................................ . . .............................................. . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn  ¹ : ....................................  . . .......     l i . ..................................... . ......  ... . ®ång c.Xe  t«vËn  .   «    t¶i
 18. 18 ­ Sè  l ng:. . .................................... . . .........  î . . .................................... . ...........  .. . chiÕc ­ Nguyªn gi¸: . ................................................ . . ..............................................  . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn  ¹ : ........................... . . ................      l i . .........................  . .................. ... . ®ång d.Xe  t«chuyªn dông.   «      ­ Sè  l ng:. . ............................................ . . .. î . . ............................................ . ...  ..   chiÕc ­ Nguyªn gi¸: . ................................................ . . ..............................................  . ®ång ­    Þ cßn  ¹ : ................................... . . ......... Gi¸ tr   l i . .................................. . ........   .. . ®ång ®.  m«     ¾n  Xe  t«,g m¸y. ­ Sè  l ng:. . ................................. .. . ............ î . . ................................. . . ..........  . . chiÕc ­ Nguyªn gi¸: . .......................................... .. . .. . . .......................................... . . . .   ®ång ­    Þ  Gi¸ tr cßn  ¹ : ......................................... . ...  l i . ....................................... . . ....   . ®ång e.Xe  p    ¹ .   ®¹ c¸clo i ­ Sè  l ng:. . ...................................... .. . ......  î . . .....................................  . . ....... . . chiÕc ­   Nguyªn   gi¸: . .............................................. . . ............................................ . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : ............................. . . .............. i . ............................ . .............   .. . ®ång 3.2.Ph ¬ng  Ön  Ën    êng  û.   ti v t¶i® thu ­ Sè  l ng:. . ........................... .. . .................. î . . ........................... . . ................  . . chiÕc ­ Nguyªn  gi¸: . ..............................................  . . ................................................ ®ång ­    Þ  Gi¸ tr cßn  ¹ : .................... . ........................  l i . .................. . . .........................   . ®ång 3.3.Ph ¬ng  Ön  Ën      ti v t¶ikh¸c. ­ Sè  l ng:. . ............................................ .. . . î . . ............................................ . . . . chiÕc ­  Nguyªn  gi¸: . ............................................... . . ............................................. . ®ång ­    Þ  Gi¸ tr cßn  ¹ : ............................................ . . l i . .......................................... . .    . ®ång 4­ M¸y  ãc  ÕtbÞ.   m thi   4.1.M¸y  ã c   ÕtbÞ   ng  ùc      m thi   ®é l (nh m¸y    iÖn,m¸y  Õn    iÖn,.. ) ph¸t®   bi ¸p ®  . ­ Nguyªn gi¸: . ......................... . . ............. .. . . . . ........................ .. . .............. . .  . . . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : ......................................... . .  i . ......................................... . .  .. . ®ång 4.2. M¸y  m ã c  thiÕt bÞ  c«ng  t¸c   m¸y x©y  dùng, m¸y n«ng l©m   (nh nghiÖp,. . .) +   Nguyªn   gi¸: . .............................................. . . ............................................ . ®ång
 19. 19 +   Gi¸   trÞ   cßn   l¹ : ......................................... i . .......................................  . .. . ..®ång . .. 4.3.M¸y  ã c   o   êng,  Ý    m ®l th nghiÖ m   ïng trong  (d   phßng  Ý  th nghiÖ m,  Ðt  x nghiÖ m,  . .. ) +   Nguyªn   gi¸: . .............................................. . . ............................................  . ®ång +  Gi¸ trÞ cßn  l¹ : ........................................ . .  i . ....................................... .. . . . . ..®ång 4.4.M¸y  ã c   ÕtbÞ   phßng.   m thi   v¨n  ­ Nguyªn gi¸: . ......................... . . ............ . . .. . . ........................ .. . ............ .. . ... . .   ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : ........................................ . . .. i . ....................................... . ...  ..   ®ång 4.5.M¸y  ã c   ÕtbÞ     m thi   kh¸c. ­ Nguyªn  gi¸: . ......................... .. . .................  . . ........................  . . .................. . . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : .............................................. i . ............................................  . ®ång 5­ Tµis¶n  è  nh     c ®Þ kh¸c. ­   Nguyªn   gi¸: . .............................................  . . .............................................. . ®ång ­ Gi¸ trÞ cßn l¹ : .............................................. i . ............................................  . ®ång 6­ §Êt.   ­ Tæng  Ön  Ých    di t khu«n    t:. . ..............................  viªn®Ê . . ............................... . m2 ­  Ön  Ých  t  ∙  ©y  ùng:.. . ................................  Di t ®Ê ® x d . .................................. . m2 ­ Tæng     Þ  gi¸tr khu«n viªn ®Êt: :. . ................................     . . .............................. . ®ång ­ C¸c    Ý   ö  ông  t:. . .................................... chi ph s d ®Ê . . ..................................  . ®ång II­  Biªn  Õ,  Òn ¬ng. ch ti l 1­ Biªn chÕ.     ­ Tæng   biªn chÕ   îc duyÖt:. . ...................................   ®  . . .................................  . ngêi ­ Tæng     Õ   ùc tÕ:. . .....................................    biªn ch th   . . ....................................... ngêi 2­ Hîp  ng.   ®å ­  îp  ng  H ®å chØ  tiªu: . .......................................... . .........................................  . ngêi ­ Hîp  ®ång  kh¸c:. . .................................... .. . .. . . ...................................  . . .. .   .. .ng i .ê 3­ TiÒn ¬ng.   l ­ Tæng   ü  Òn ¬ng  îc duyÖt:. . ......................... ... .  qu ti l ®  . . ........................   . .  .. . ®ång ­ Tæng   ü  Òn ¬ng  ùc  Õ:. . .......................... . . ...  qu ti l th t . . ......................... . .....  .. . ®ång II   I Tæng   ån  ­ ngu kinh  Ý   n¨m :. . .................. .  ng ph c¶  . . ...............  . .®å ... 1­ C Êp  tõ NSNN : .. ................................. . . ..  .. . ................................. . ....  .. . ®ång
 20. 20 ­ Tõ  NST W:... . ......................................... .. . .. . . ......................................... . . . .   ®ång ­ Tõ  NS§P:.. . .......................................... .. . .. . . .......................................... . . . .   ®ång 2­ Nguån  thu kh¸c . . .............................. . ... . . :. . ............................... . . ..  ..   ®ång IV­Tæng   è    n¨m :. . ..... . ........  . . ....... . ...  ng   s chi c¶  . . ..  . . .......... . .....  . . .. ®å . . . . .. . . 1­ Chi tõ nguån  NSNN :.. . .......................... ... . ..  . ........................... . .... . . ®ång ­  õ   T NST W:... . ....... . ......................... . ...... . . ..  . . ..... . . ....................... . . ....... . ....       . ®ång ­ Tõ  NS§P:.. . .................................  .. . .... . . ..  . . ................................  .. . . ... . ....  .. . ®ång 2­ Chi tõ nguån  kh¸c .... ...................... .... ........  : . ...................... . . ......... . ®ång ­ Tõ   ån  sù    ngu thu  nghiÖp:. . ................ . . ....... . . .. . . ... . . ..............  . ......  . .. . ... ... . ..  ..   ®ång ­   PhÝ   vµ   lÖ  phÝ:.. . ............................... . .. . . ... . ..  ng . . ............................  . . . . .. . . ..®å ..  ..  . .. B­ C h Ø  tiªu kinh t Õ  ­ n g © n  s¸ch theo lo¹i × n h  h I ­ L o ¹i × n h  s ù  n g hi Ö p  kinh t Õ  h 1­ Sù     nghiÖp  n«ng  nghiÖp a­ ChØ       tiªukinh  Õ t ­   Sè   km   ®ª   qu¶n  lý: . . .........................................km   . .........................................  .. . . ­ Sè     îc duy      km ®   tu b¶o  ìng:.. . ...............................  d   . . ................................ . km ­Sè    c«ng  ×nh thuû lî  . . ................................  tr     i.. . .................................c«ng  : . . tr×nh ­Sè  Ì,cèng,®Ëp    k    ng¨n níc:.. . ........................... h Õc     . . ..........................c i ­Kh¸c:(ghirâ). . ..........................................      . . .......................................... b­ ChØ     © n   tiªuNg s¸ch Tæng   sè   thu:   .. . ......................................  . . ....................................... . ®ång/n¨m.   Trong  : ®ã ­ Thu  thuû  lî  phÝ:  .. . ........................... .. . ..... i . . ........................... . . ...  . . ®ång/n¨m ­  Thu  kh¸c: .. . ................................ .. .. . ..... . . ...............................   . . ...  . ®ång/n¨m Tæng   sè   chi:   .. . ............................... . . .............................  . .. . ....... ng/n¨m. . . ...... ®å   Trong  : ®ã ­   Chi   l ng:   .. . ............................... .. .. . ...  ¬ . . ............................... .  . . ....   . ®ång/n¨m ­ Chi duy thu b¶o  dìng ®ª  ®iÒu: .. . .............. .. .. . ...  . . .............. . . . .... . .
Đồng bộ tài khoản