intTypePromotion=1

Quyết định 172/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 172/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 172/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 172/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 172/2005/Q§­TTg  ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k N«ng thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k N«ng, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi doanh nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh  §¾k N«ng nh sau: 1.   Doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   n¾m   gi÷   100%   vèn   vµ   gi÷  nguyªn ph¸p nh©n: ­ C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt,  ­ C«ng ty CÊp tho¸t níc vµ Qu¶n lý c«ng tr×nh ®« thÞ, ­ C«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ trêng häc, ­ C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch, ­ Trung t©m §¨ng kiÓm xe c¬ giíi, ­ C«ng ty Qu¶n lý  x©y dùng vµ  Söa ch÷a cÇu  ®êng bé  §¾k N«ng. 2.   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   hãa   (n¨m  2006): ­ C«ng ty MÝa ®êng §¾k N«ng, ­ C«ng ty VËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p §¾k N«ng. 3. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn s¸p nhËp: C«ng ty Th¬ng m¹i huyÖn §¾k N«ng s¸p nhËp vµo C«ng ty   Th¬ng m¹i vµ Du lÞch §¾k N«ng.
  2. 2 4. C¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh, thùc hiÖn s¾p xÕp  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22  th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ  s¾p xÕp,  ®æi  míi vµ  ph¸t triÓn n«ng   trêng quèc doanh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03  th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. §i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k N«ng chØ  ®¹o thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc thuéc  theo  ®óng  néi  dung   ®∙  ®îc phª duyÖt.  §èi  víi  c¸c  doanh  nghiÖp   kh«ng   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   ®îc   th×   chñ   ®éng  chuyÓn sang c¸c h×nh thøc kh¸c phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.  §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh §¾k N«ng vµ  Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2