intTypePromotion=1

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
108
lượt xem
2
download

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

 1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1720/QĐ-BGTVT ------------------------ Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải ------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ trong Chương trình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, hàng tháng báo cáo Bộ trưởng. Điều 4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chung trong Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ . Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 6; (đã ký) - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, PC. Hồ Nghĩa Dũng
 2. Phụ lục 1 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 (**) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2009 của Bộ GTVT) Tên văn bản Cơ quan Cơ quan chủ trì trình Thời gian Cơ Thời gian Thứ STT Ghi chú chủ trì và cơ quan phối hợp quan soạn Bộ trình trưởng soạn thảo trình dự phụ CP, thảo thảo TTgCP trách Nghị định về xử phạt vi phạm hành Cục Vụ ATGT Lê Mạnh 1* Tháng 3 Tháng 7 Đang xin ý chính trong lĩnh vực giao thông đường Đường Các Vụ: PC, VT, Thanh (đã trình tại CV kiến các Hùng bộ bộ VN tra Bộ, KHĐT, KHCN, số 975/CĐBVN- Bộ, ngành MT, HTQT, KCHTGT, TTr ngày Các Cục: ĐKVN, 23/3/2009) QLXD&CLCTGT Nghị định ban hành Quy chế về quản lý Cục Vụ KHCN Phạm - Điều 2 Tháng 1 Tháng 8 mua tàu bay, động cơ, vật tư, phụ tùng Vụ: PC, TC, VT, KHĐT (đã trình tại CV chỉnh Hàng Quý Tiêu tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 89/CHK- Chương không VN và TCT KHĐT ngày trình - Đang gửi HKVN 14/1/2009) Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về Cục Vụ ATGT Phạm Điều chỉnh 3 Tháng 7 Tháng 10 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh Các Vụ: PC, VT,T.Tra Chương Hàng Quý Tiêu vực hàng không dân dụng (hoặc Nghị Bộ, KCHTGT, MT, TC không VN trình định thay thế) KHCN, TCty Hàng không VN Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ Cục Vụ TC Nguyễn 4* Tháng 3 Tháng 10 Đường Các Vụ: KCHTGT, (đã trình tại CV Hồng bộ VN HTQT, KHĐT, PC; Cục số 559/CĐBVN- Trường QLXD&CLCTGT; Viện GT ngày CL và PT GTVT 23/2/2009 Nghị định thay thế Nghị định số Cục Vụ KCHTGT Trần 5 Tháng 7 Tháng 10 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Hàng hải Các Vụ: PC, VT, ATGT, Doãn Thọ Chính phủ về quản lý cảng biển và VN KHĐT, TC, MT, HTQT, luồng hàng hải TCT HHVN Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cục Vụ VT Phạm 6 Tháng 9 Tháng 12 ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền Các Vụ: PC, ATGT, Hàng Quý Tiêu hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không TCCB, T.Tra Bộ, HTQT không VN dân dụng Quốc gia Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cục Vụ PC Trần Bổ sung 7 Tháng 9 Tháng 12 thủ tục bắt giữ tàu biển Hàng hải Các Vụ: ATGT, VT, TC, Doãn Thọ Chương KHĐT, MT, KHCN; Cục VN trình
 3. ĐKVN, TCT HHVN Nghị định thay thế Nghị định số Cục Vụ ATGT Trần 8 Tháng 9 Tháng 12 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Hàng hải Các Vụ: PC, VT, TC, Doãn Thọ Chính phủ về xử phạt vi phạm hành VN MT, KHCN, KCHTGT, chính trong lĩnh vực hàng hải T.Tra Bộ; TCT HHVN Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số Cục Vụ ATGT Lê Mạnh 9 Tháng 9 Tháng 12 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Đường Các Vụ: PC, VT, TC, Hùng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm thuỷ nội MT, KHCN, KCHTGT, hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ địa VN T.Tra Bộ Ghi chú: (**) Các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ đã có tên trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm mà chưa trình Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện và trình Chính phủ chậm nhất là tháng 7 năm 2009, không nhắc lại trong Chương trình 6 tháng cuối năm (*)Văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ GTVT.
 4. Phụ lục 2 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 (**) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2009 của Bộ GTVT) Tên văn bản Cơ quan Cơ quan trình và cơ Thời gian Cơ Thời gian Thứ STT Ghi chú soạn thảo quan phối hợp quan soạn thảo Cơ quan trưởng trình dự thảo phụ trách trình trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định việc soạn thảo, thẩm Vụ Pháp Vụ Pháp chế Bổ sung 1 Tháng 7 định , ban hành, rà soát, hệ thống hoá, chế Các Vụ, Cục, Viện Tập Chương trình kiểm tra và xử lý văn bản QPPL về GTVT đoàn, Tổng công ty Quy định về tải trọng và khổ giới hạn Cục Vụ KCHTGT Lê Mạnh - Điều chỉnh 2* Tháng 2 Tháng 7 đường bộ và việc lưu hành xe quá tải, quá Đường bộ Các Vụ: VT, ATGT, (đã trình tại CV Chương trình Hùng khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích TTra Bộ; Các Cục: số 595/CĐBVN- - Ghép 2 Dự VN gây hư hại mặt đường và việc xếp hàng thảo Thông tư ĐKVN, QLXD&CLCTGT GT ngày hoá trên phương tiện giao thông đường bộ 25/2/2009) Quy định về tổ chức và hoạt động của Cục Vụ ATGT Lê Mạnh 3* Tháng 4 Tháng 7 trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ Đường bộ Các Vụ: TCCB, VT, (đã trình tại CV Hùng TTra Bộ, PC, TC, số VN KCHTGT; Cục ĐKVN 1564/CĐBVN ngày 27/4/2009) Quy chế báo cáo số liệu thống kê trong Cục Hàng Vụ KHĐT Phạm 4 Tháng 3 Tháng 7 vận tải hàng không Các Vụ: TC, PC, ATGT, (đã trình tại CV không VN Quý Tiêu số 1362/TT- VT CHK ngày 22/4/2009) Quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn Cục Đăng Vụ KHCN Trần 5* Tháng 4 Tháng 7 kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe kiểm VN Các Vụ: VT, MT, PC, (đã trình tại CV Doãn Thọ ATGT; Cục Đường bộ số 388/CĐKVN máy chuyên dùng VN ngày 29/4/2009 Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng Cục Vụ VT Lê Mạnh 6* Tháng 4 Tháng 7 nghỉ trên đường bộ Đường bộ Các Vụ: KHCN, ATGT, (đã trình tại CV Hùng KCHTGT, Ttra Bộ, PC, số VN MT 1587/CĐBVN-
 5. VT ngày 28/4/2009) Quy định về kiểm tra định kỳ an toàn kỹ Cục Đăng Vụ KHCN Trần 7* Tháng 4 Tháng 7 thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ kiểm VN Các Vụ: MT, PC, VT, (đã trình tại CV Doãn Thọ giới ATGT; Cục Đường bộ số 375/ĐKVN VN ngày 27/4/2009) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh Cục Thanh tra Bộ Lê Mạnh Điều chỉnh 8* Tháng 4 Tháng 9 tra Đường bộ Đường bộ Các Vụ: TCCB, PC, TC, ( đã trình tại CV Chương trình Hùng số VN ATGT, KCHTGT, KHCN, MT 1677/CĐBVN -TTr ngày 5/5/2009 và CV số 2224/CĐBVN- TTr ngày 9/6/2009) Quy định về quản lý vận tải hành khách Cục Vụ VT Lê Mạnh Trình Bộ 9* Tháng 4 bằng xe ô tô Đường bộ Các Vụ: PC, ATGT, (đã trình tại CV trưởng ban Hùng HTQT, Cục ĐKVN số VN hành sau khi Chính phủ 1587/CĐBVN- VT nàgy ban hành Nghị định về 28/4/2009) kinh doanh và Quy định về vận tải hàng hoá bằng xe ô tô Cục Vụ VT Lê Mạnh 10* Tháng 4 điều kiện kinh Đường bộ Các Vụ: ATGT, HTQT, (đã trình tại CV Hùng doanh vận tải PC; Cục ĐKVN số VN bằng xe ô tô 1587/CĐBVN- VT ngày 28/4/2009) Thông tư thay thế Quyết định số 48/2005/ Cục Hàng Vụ ATGT Trần 11 Tháng 4 Tháng 7 QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và hải VN Các Vụ: PC, VT, MT, (đã trình tại CV Doãn Thọ điều tra tai nạn hàng hải số 774/CHHVN- KCHTGT, HTQT TTra Bộ; Cục ĐKVN, TCT ATANHH ngày HHVN 22/4/2009) Thông tư hướng dẫn một số điều của Cục Hàng Vụ VT Phạm Điều chỉnh 12 Tháng 5 Tháng 9 Luật Hàng không dân dụng VN về vận Các Vụ: ATGT, PC, (Cục HKVN Chương trình không VN Quý Tiêu chuyển hàng không trình Bộ tại CV HTQT số 1842/CHK ngày 1/6/2009) Thông tư liên Bộ GTVT - Bộ TC Hướng Cục Vụ VT Lê Mạnh Trình Bộ 13* Tháng 9
 6. dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước niêm Đường bộ Các Vụ: TC, PC trưởng sau khi Hùng yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá VN CP ban hành cước vận tải ô tô Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra Bộ Điều chỉnh 14 Thanh tra Tháng 9 Ngô quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Bộ Các Vụ: PC, TCCB, Thịnh Chương trình tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đức ATGT, KCHTGT, VT, MT Cục ĐBVN Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2004/ Cục Vụ TCCB Điều chỉnh 15 Tháng 7 Tháng 10 Ngô QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 quy định tổ Đường Các Vụ: PC, VT, Thịnh Chương trình chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ thuỷ nội Đức KCHTGT, MT, ATGT; nội địa địa VN TTra Bộ Thông tư thay thế Quyết định số Vụ Kết Vụ KCHTGT Lê Mạnh 16 Tháng 10 702/2000/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2000 về cấu hạ Các Vụ: KHCN, KHĐT, Hùng việc phân công trách nhiệm trong quản lý tầng giao TC, PC; Các Cục: kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác thông ĐBVN, QLXD & CLCTGT, ĐTNĐVN, HHVN Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp Cục Hàng Vụ TCCB Phạm Bổ sung 17 Tháng 7 Tháng 10 vụ, huấn luyện an ninh hàng không Các Vụ: PC, VT, ATGT Chương trình không VN Quý Tiêu Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu Cục Vụ ATGT Nguyễn 18 Tháng 8 Tháng 11 quả bão lụt trong ngành đường sắt Đường Các Vụ: VT, PC, TCT Hồng sắt VN Trường ĐSVN; BCĐ PCLB & TKCN Bộ GTVT Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt Vụ Môi Vụ Môi trường Trần 19 Tháng 11 động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trường Các Vụ, Cục,Viện, Tập Doãn Thọ giao thông vận tải đoàn, Tổng công ty Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2004/ Cục Vụ TCCB Trần 20 Tháng 8 Tháng 11 Đường Các Vụ: PC, VT, ATGT; Doãn Thọ QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người thuỷ nội TTra Bộ lái phương tiện thuỷ nội địa địa VN
 7. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thanh tra Bộ Lê Mạnh 21 Thanh tra Tháng 11 của Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT Bộ Các Vụ: PC, KHCN, Hùng ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang TCCB, TC; các Cục phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; quản lý chuyên ngành phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Giao thông vận tải các cấp Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thanh tra Bộ 22 Thanh tra Tháng 11 Ngô của Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày Bộ Các Vụ: PC, ATGT, Thịnh 03/3/2007 hướng dẫn hoạt động của Đức TCCB, VT, KCHTGT, Thanh tra Giao thông vận tải MT; các Cục quản lý chuyên ngành Thông tư hướng dẫn về quản lý nhiệm vụ, Vụ Môi Vụ Môi trường Trần 23 Tháng 12 đề án, dự án sử dụng ngân sách sự trường Các Vụ, Cục, Viện, Doãn Thọ nghiệp môi trường trong ngành Giao thông Trường vận tải Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2004/ Cục Vụ KCHTGT Nguyễn 24 Tháng 9 Tháng 12 Đường Các Vụ: KHCN, MT, TC, Hồng QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quản lý bảo trì thuỷ nội Trường PC đường thuỷ nội địa địa VN Thông tư ban hành định ngạch, định mức Cục Vụ KHCN Nguyễn 25 Tháng 9 Tháng 12 kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện Đường Các Vụ: VT, PC, TC; Hồng thuỷ nội địa thuỷ nội Cục ĐKVN Trường địa VN Quy chế khai thác cảng hàng không, sân Cục Hàng Vụ KCHTGT Phạm Điều chỉnh 26 Tháng 9 Tháng 12 Các Vụ: KHĐT, VT, PC, Chương trình bay không VN Quý Tiêu MT, TC Quy định về tổ chức và hoạt động của Cục Vụ KCHTGT Nguyễn Điều chỉnh 27* Tháng 8 Tháng 12 trạm thu phí Đường bộ Các Vụ: TCCB, TC, VT, Hồng Chương trình Trường VN KCHTGT, KHĐT, PC, MT Quy định về công tác quản lý, bảo trì Cục Vụ KCHTGT Điều chỉnh 28* Tháng 9 Tháng 12 Ngô đường bộ Đường bộ Các Vụ: TC, KHĐT, Thịnh Chương trình Đức VN KHCN, HTQT, PC Quy chế phương thức không lưu hàng Cục Vụ VT Phạm Điều chỉnh 29 Tháng 9 Tháng 12 không dân dụng Các Vụ: PC, HTQT, Chương trình HKVN Quý Tiêu ATGT Chế độ làm việc, kỷ luật lao động đặc thù Cục Hàng Vụ TCCB Phạm Điều chỉnh 30 Tháng 12 Tháng của nhân viên hàng không Các Vụ: PC,VT,ATGT, Chương trình không VN 3/2010 Quý Tiêu
 8. HTQT Ghi chú: (**) Những văn bản đã có tên trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm mà chưa trình Bộ trưởng ký ban hành và không điều chỉnh Chương trình thì vẫn tiếp tục thực hiện và không nhắc lại trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng cuối năm. (*)Văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ GTVT.
 9. Phụ lục 3 VBQPPL BỘ GTVT SOẠN THẢO ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2009 của Bộ GTVT) Tên văn bản Cơ quan Cơ quan trình và cơ Thời gian Cơ Thời gian Thứ Cơ quan STT soạn thảo quan phối hợp quan soạn thảo Cơ quan trưởng ban hành trình dự thảo phụ trách trình trình Bộ trưởng Thông tư về giá dịch vụ chuyên ngành Cục Hàng Vụ VT Nguyễn Bộ Tài 1 Tháng 6 Tháng 9 không Việt Vụ: PC, TC. Hồng hàng không chính Trường Nam Phụ lục 4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2009 của Bộ GTVT) A. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Tên văn bản Cơ quan Cơ quan chủ trì trình và Thời gian Cơ Thời gian Thứ Tình hình thực hiện STT chủ trì soạn cơ quan phối hợp quan soạn thảo Bộ trình trưởng Chương trình thảo trình dự thảo phụ trách CP, TTgCP Quyết định của Thủ tướng Cục Đường Vụ TCCB Vụ TCCB đã trình tại 1 Tháng 2 Ngô Chính phủ quy định chức bộ VN Các Vụ: PC, TTra Bộ; Thịnh Tờ trình số 1069/TTr - năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục ĐKVN Đức BGTVT ngày và cơ cấu tổ chức của Tổng 27/2/2009 cục Đường bộ Việt Nam Nghị định ban hành Quy chế Cục Hàng Vụ KHCN Phạm Vụ KHCN đã có văn 2 Tháng 1 Tháng 4 về quản lý mua tàu bay, Vụ: PC, TC, VT, KHĐT bản số 3364/BGTVT- không VN Quý Tiêu động cơ, vật tư, phụ tùng và KHCN ngày 25/5/2009 tàu bay và dịch vụ bảo gửi Bộ Tư pháp thẩm TCT HKVN dưỡng tàu bay định Nghị định về niên hạn sử Cục Đăng Vụ KHCN Trần Vụ KHCN đã có văn 3* Tháng 2 Tháng 5 dụng đối với xe cơ giới kiểm VN Các Vụ: PC, MT, VT, (Đã trình Bộ DT Doãn Thọ bản số KHĐT; Cục ĐBVN NĐ tại CV số 33626/BGTVT-KHCN ngày 22/5/2009 gửi Bộ 97/CĐKVN Tư pháp thẩm định ngày 17/2/2009 ) Nghị định về danh mục Cục Đường Vụ VT Lê Mạnh Vụ VT đã có văn bản 4* Tháng 2 Tháng 5 hàng nguy hiểm, việc vận bộ VN Các Vụ: PC, ATGT, MT, (Đã trình Bộ DT số 3413/BGTVT-VT Hùng
 10. chuyển hàng nguy hiểm Nghị định tại ngày 26/5/2009 gửi Bộ KHCN bằng đường bộ CV số Tư pháp thẩm định 569/CĐBVN-VT ngày 24/2/2009) Nghị định về quản lý và bảo Cục Đường Vụ KCHTGT Lê Mạnh Vụ KCHTGT đã có 5* Tháng 2 Tháng 5 vệ kết cấu hạ tầng giao bộ VN Các Vụ: PC, KHĐT, (Đã trình Bộ tại văn bản số Hùng thông đường bộ ATGT, KHCN, Cục CV 3777/BGTVT-KCHT QLXD&CLCTGT, Cục ngày 8/6/2009 gửi Bộ 522/CĐBVN-GT Đường sắt VN Tư pháp thẩm định. ngày 20/2/2009 ) Nghị định quy định về việc Cục Đường Vụ VT Lê Mạnh Vụ VT đã có văn bản 6* Tháng 2 Tháng 5 lưu hành xe ô tô của người bộ VN Các Vụ: PC, HTQT, MT, (Đã trình Bộ tại số 3195/BGTVT-VT Hùng nước ngoài có tay lái bên KHĐT, Cục ĐKVN CV số ngày 19/5/2009 gửi Bộ phải vào Việt Nam Tư pháp thẩm định 569/CĐBVN-VT ngày 24/2/2009) Nghị định về kinh doanh và Cục Đường Vụ VT Lê Mạnh Vụ VT đã có văn bản 7* Tháng 3 Tháng 6 điều kiện kinh doanh vận tải bộ VN Các Vụ: PC, KHCN, (Đã trình Bộ tại số 3805/BGTVT-VT Hùng bằng xe ô tô CV số ngày 9/6/2009 gửi Bộ HTQT, ATGT Tư pháp thẩm định 1084/TTr- CĐBVN ngày 27/3/2009) Nghị định về Quỹ Bảo trì Cục Đường Vụ TC Nguyễn Chuyển sang Chương 8* Tháng 3 Tháng 6 đường bộ bộ VN Các Vụ: KCHTGT, (Đã trình Bộ tại Hồng trình tháng 10 HTQT, KHĐT, PC; Cục CV số Trường QLXD&CLCTGT; Viện 559/CĐBVN-GT CL và PT GTVT ngày 23/2/2009 Nghị định về vận tải đa Vụ VT Vụ VT Lê Mạnh Vụ VT đã có văn bản 9* Tháng 6 phương thức Các Vụ: PC, HTQT; các số 3764/BGTVT-VT Hùng Cục: HHVN, HKVN, ngày 8/6/2009 gửi Bộ Đsắt VN, Đbộ VN, TP thẩm định ĐTNĐ VN B. VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH
 11. Tên văn bản Cơ quan Cơ quan trình và cơ Thời gian Cơ Thời gian Thứ Tình hình thực hiện STT soạn thảo quan phối hợp quan soạn thảo Cơ quan trưởng Chương trình trình dự thảo phụ trách trình trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Cục Đường Vụ KCHTGT Lê Mạnh Rút khỏi Chương 1 Tháng 1 Tháng 4 Quyết định 15/2006/QĐ- sắt VN Các Vụ: KHCN, PC, trình, trình Bộ trưởng Hùng BGTVT ngày 30/3/2006 về ATGT; Cục ĐBVN, ban hành sau khi ban ban hành Điều lệ đường hành Quy chuẩn kỹ TCTy ĐSVN thuật quốc gia về báo ngang hiệu đường bộ Quy định về tải trọng và khổ Cục Đường Vụ KCHTGT Lê Mạnh Vụ PC đã thẩm định, 2* Tháng 2 Tháng 5 giới hạn đường bộ và việc lưu bộ VN Các Vụ: PC, VT, ATGT, (đã trình tại CV Vụ KCHTGT đang Hùng hành xe quá tải, quá khổ giới TTra Bộ; Các Cục: số 595/CĐBVN- chỉnh sửa, bổ sung hạn của đường bộ, xe bánh quy định về việc xếp ĐKVN, QLXD&CLCTGT GT ngày xích gây hư hại mặt đường hàng hoá trên phương 25/2/2009) tiện GTĐB Quy định về đào tạo lái xe cơ Cục Đường Vụ TCCB Trần Vụ Pháp chế đã thẩm 3* Tháng 2 Tháng 5 giới đường bộ bộ VN Các Vụ: VT, ATGT, PC, (đã trình tại CV Doãn Thọ định và Vụ TCCB đã TTra Bộ số 630/CĐBVN trình Lãnh đạo Bộ (đã ghép lại thành một ngày 27/2/2009 Thông tư) Quy định về sát hạch, cấp Cục Đường Vụ TCCB Trần 4* Tháng 2 Tháng 5 giấy phép lái xe cơ giới bộ VN Các Vụ: VT, ATGT, PC, (đã trình tại CV Doãn Thọ đường bộ TTra Bộ số 631/CĐBVN ngày 27/2/2009) Hướng dẫn thực hiện quy Cục Đường Vụ VT Lê Mạnh Vụ Pháp chế đã thẩm 5* Tháng 2 Tháng 5 định về việc sử dụng xe thô bộ VN Các Vụ: ATGT, KHCN, (đã trình tại định và Vụ VT đã trình Hùng sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai PC; Cục Đăng kiểm VN công văn số Lãnh đạo Bộ bánh, xe mô tô ba bánh và 569/CĐBVN-VT các loại xe tương tự để vận ngày 24/2/2009) chuyển hành khách, hàng hoá Sửa đổi, bổ sung Quyết định Cục Hàng Vụ TCCB Trần Vụ Pháp chế đã thẩm 6 Tháng 2 Tháng 5 hải VN Các Vụ: PC, VT, ATGT, (đã trình tại Doãn Thọ định 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào Cục ĐTNĐVN công văn số tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ 321/CHHVN- khả năng chuyên môn hoa TCCB ngày tiêu hàng hải và Giấy chứng 27/2/2009) nhận vùng hoạt động hoa tiêu
 12. hàng hải Quy định về bồi dưỡng kiến Cục Đường Vụ TCCB Trần Vụ Pháp chế đã thẩm 7* Tháng 3 Tháng 6 thức pháp luật GTĐB cho bộ VN Các Vụ: PC, VT, ATGT (đã trình tại cv Doãn Thọ định người điều khiển xe máy số 979/CĐBVN- chuyên dùng tham gia GTĐB QLPT-NL ngày 23/3/2009) Quy chế phương thức không Cục Hàng Vụ VT Phạm Cục HKVN chưa trình 8 Tháng 3 Tháng 6 lưu hàng không dân dụng Các Vụ: PC, HTQT, Bộ không VN Quý Tiêu ATGT Quy định về tốc độ xe cơ giới Cục Đường Vụ ATGT Trần Vụ Pháp chế đã thẩm 9* Tháng 3 Tháng 6 tham gia giao thông đường bộ bộ VN Các Vụ: KHCN, VT, PC, (đã trình tại cv Doãn Thọ định. Bộ trưởng KCHTGT; Cục Đăng số 986/CĐBVN- chuyển lại Vụ ATGT kiểm VN chỉnh lý DT GT ngày 23/3/2009) Quy định về xếp hàng hoá Cục Đường Vụ VT Lê Mạnh Thứ trưởng Lê Mạnh 10* Tháng 3 Tháng 6 trên phương tiện giao thông bộ VN Các Vụ: ATGT, (đã trình DT tại Hùng chỉ đạo ghép với Hùng đường bộ KCHTGT, TTra Bộ; Các CV số TT về tải trọng, khổ Cục: ĐKVN, QLXD & giới hạn đường bộ (ở 1307/CĐBVN- mục 2) CLCTGT VT ngày 9/3/2009) Quy định việc cấp, thu hồi Cục Đường Vụ KHCN Trần 11* Tháng 3 Tháng 6 đăng ký, biển số xe máy bộ VN Các Vụ: VT, MT, PC, (đã trình tại CV Doãn Thọ ATGT; Cục ĐKVN số 892/CĐBVN chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ -PTNL ngày 23/3/2009) Quy định về công tác quản lý, Cục Đường Vụ KCHTGT Vụ KCHTGT đề nghị 12* Tháng 3 Tháng 6 Ngô bảo trì đường bộ bộ VN Các Vụ: TC, KHĐT, Thịnh chuyển sang tháng Đức KHCN, HTQT, PC 12/2009 Ghi chú: (*) Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ Giao thông vận tải.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2