Quyết định 173/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định 173/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 173/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006-2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 173/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2007 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 thỏng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2007 như sau: 1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (2 doanh nghiệp): - Công ty Thuỷ nông Cao Bằng, - Công ty Xổ số kiến thiết Cao Bằng. 2. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ (2 doanh nghiệp): - Công ty Thương nghiệp Bảo Lạc, - Xí nghiệp In Việt Lập. 3. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần (2 doanh nghiệp) : - Công ty Thuỷ điện - Luyện kim Cao Bằng,
  2. - Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Chố đắng Cao Bằng. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng nội dung đã được duyệt và phối hợp với tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của tỉnh sắp xếp doanh nghiệp của các tổ chức này theo quy định hiện hành. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ; - Ban Kinh tế Trung ương; - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ; Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Công báo; - Lưu VT, ĐMDN (3b).
Đồng bộ tài khoản