Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
11
download

Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi về nội dung phạm vi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 174/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  174/Q§­N H 5 H N  N G µ Y  26­8­1994  B æ  S U N G ,  S ö A  ® æ I   Ò  N é I  U N G   H ¹ M  VI  V D P H O ¹ T  ® é N G   ñ A  C HI N H¸ N H  N G © N  H µ N G  N í C  G O µ I, C N  N G © N  H µ N G    í C N G O µ I, N G © N  H µ N G  LIªN D O A N H   N H O ¹ T  ® é N G   ¹I T  VI Ö T   A M N THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  l Ng h Nh n   Nam,  Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng, Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙ t d v C«ng    µichÝnh  ty t   c«ng  è  ¹  Önh  è  b ti l s 37/LCT­ H§NN8   µ  Önh  è  vL s 38/LCT­ H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång   c Ch t H  Nhµ   íc; n C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña    é, c¬  l  n  c¸cB   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 189­H§BT   µy  6­ ng 15­ 1991  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng  ban  µnh  h Quy   Õ     ch chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªn Ng h n    h li   doanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam; ho   t  i   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh, ®Ò ngh c V tr V c¸c§ ch T   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1. Nay    bæ sung  éi dung  ¹t®éng  n  ho   quy  nh   ¹  Êy  Ðp  ®Þ t iGi ph ho¹t ®éng  ©n   µng  ña  ©n   µng  µ   íc cÊp    Ng h c Ng h Nh n   cho Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam,    n   Ng h li   ho   t  i   nh sau: 1.1.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹    Ng h n   ng h li   ho   ti  ViÖt Nam   îc phÐp  Ën  Òn  öi b»ng  ng  Öt Nam     ®  nh ti g   ®å Vi   (VN§)  ña      c c¸c c¸ nh©n  µ ngêi ViÖt  l    Nam   µ  v c¸c  ph¸p  ©n  µ tæ  nh l   chøc  Öt  Vi Nam   kh«ng  ã  c quan  Ö   Ýn  ông  íing©n  µng, tû lÖ  htd v  h     kh«ng    %   èn  îccÊp  ña    qu¸ 20  v ®   c chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ng h n   hoÆc   èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng  ªndoanh. v® l c ng h li   1.2.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi, ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹    Ng h n    ng h li   ho   ti   ViÖt Nam   îc thùc hiÖn    ®    b¶o    i  íic¸c ®èi îng  µ tæ  l∙nh®è v     t l   chøc  kinh tÕ  íc   n  ngoµi tham    u   Çu    ù  ®Ç u    t¹  Öt Nam   µ    gia ®Ê th c¸c d ¸n  t iVi   v cho vay  i  íi ®è v   nh÷ng  i t ng nµy    ùc hiÖn  ù    óng thÇu  ¹ ViÖtNam. ®è  î   ®Ó th   d ¸n tr   t  i   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  9­ ®Þ n c hi l   ng 01­ 1994, Ch¸nh      v¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V C¸c  Þnh  Õ   µi chÝnh, thñ tr ng  ô, Côc, § ch T      ë V     li   ªnquan    ©n   µng  ë Ng h Trung  ng, Tæng  ¬  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  íc ng h n  ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   Þu    h li   ho   t iVi   ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Õt ®Þnh  µy. quy   n
Đồng bộ tài khoản