Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
199
lượt xem
43
download

Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1747/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. ng©n hµng nhµ níc      céng hoµ x∙ héi  chñ nghÜa viÖt nam viÖt nam           §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  Sè : 1747/2005 /Q§­ Hµ Néi,  ngµy 01  th¸ng  12   n¨m  2005. NHNN quyÕt ®Þnh  VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña ChÕ ®é b¸o c¸o thèng  kª ¸p dông  ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn  dông ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 477/2004/Q§­NHNN ngµy 28/4/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc _______________ thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam sè  01/1997/QH10  ngµy   12/12/1997   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy  17/6/2003; C¨n cø LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông sè  02/1997/QH10 ngµy  12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt C¸c  tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; C¨n cø LuËt Thèng kª sè 04/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh 52/2003/N§­CP ngµy 19/5/2003 cña ChÝnh  phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña ChÕ   ®é  b¸o c¸o   thèng kª ¸p dông  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc  vµ   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  477/2004/Q§­NHNN ngµy 28/4/2004 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc (sau ®©y gäi t¾t lµ ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª) nh sau: 1. §iÓm b vµ f  Kho¶n 1  §iÒu 11  ®îc söa ®æi nh sau: “ b. B¸o c¸o tuÇn: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu b¸o  c¸o chËm nhÊt vµo 14h ngµy lµm viÖc  ®Çu tiªn cña tuÇn tiÕp   theo”  1                                                       
  2.    “ f. B¸o c¸o 6 th¸ng: c¸c  ®¬n vÞ  b¸o c¸o göi chØ tiªu  b¸o c¸o chËm nhÊt vµo ngµy 30 th¸ng tiÕp theo ngay sau kú   b¸o c¸o”.  2. Kho¶n 1, 2, 4 vµ 6 §iÒu 13  ®îc söa ®æi nh  sau: “1.   Vô   ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ:     nhãm   chØ   tiªu   1A.1,   1A.3,  1A.4, 1A.6, 1B.1, 1B.3, 1B.4, 1B.6, 1C.1 (chØ tiªu 13), 1E,  1H, 2A, 2B.2, 3, 4A, 4D, 8B .“ “2. Vô  TÝn dông: nhãm chØ tiªu 1A.2, 1A.5, 1B.2, 1B.5,  1C.1 (tõ chØ tiªu 1 ®Õn 12), 1C.2, 1G, 8A.”. “4.   Thanh   tra   Ng©n   hµng:   nhãm   chØ   tiªu   7,   9A.4,   9A.5,  9A.6, 9B, 9D (tõ chØ tiªu 3 ®Õn chØ tiªu 12), 9E.” “6. Vô  Qu¶n lý  ngo¹i hèi:   nhãm chØ tiªu 5, 6, 10, 11,  12.” 3. Bæ sung kho¶n 9 vµo §iÒu 13 nh sau: “9. Ban Thanh to¸n: nhãm chØ tiªu 4B, 4C.”  4. §iÒu 17  ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “Ngoµi tr¸ch nhiÖm nªu t¹i c¸c §iÒu 12, 13, 14, Thanh tra  Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm thanh tra viÖc chÊp hµnh ChÕ ®é nµy  cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  tiÕn hµnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh cña tæ chøc tÝn dông trong viÖc chÊp hµnh ChÕ   ®é  nµy   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” §iÒu 2.  Söa  ®æi, bæ sung, hñy bá  mét sè  chØ tiªu nhãm 1  “Ho¹t   ®éng   tÝn   dông”    t¹i   Phô  lôc   1  vµ   c¸c   híng  dÉn   liªn  quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh sau: 1. Söa ®æi néi dung nhãm chØ tiªu 1A.1, 1A.3, 1A.5, 1A.6,  1B.1, 1B.3, 1B.5, 1B.6, 1C.1, 1C.2, 1E. 2.   Huû   bá   nhãm   chØ   tiªu   1A.7,   1A.8,   1B.7,   1B.8,   1B.9,   1C.3. 3. Söa ®æi ®Þnh kú  b¸o c¸o “th¸ng” thµnh ®Þnh kú  b¸o c¸o  “QuÝ” ®èi víi  nhãm chØ tiªu 1A.2, 1B.2. C¸c nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè  d  nî  tÝn dông cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n  ®èi víi tõng ngµnh kinh tÕ  hoÆc tõng lo¹i   h×nh kinh tÕ t¹i ngµy lµm viÖc cuèi cïng cña quÝ b¸o c¸o. 4. Söa ®æi nhãm chØ tiªu 1H nh  sau: 2                                                       
  3. a) Söa ®æi néi dung nhãm chØ tiªu 1H . b) Söa  ®æi  ®Þnh kú  b¸o c¸o “tuÇn” thµnh  ®Þnh kú  b¸o c¸o  “tuÇn, th¸ng”  ®èi víi nhãm chØ tiªu 1H vµ  c¸c híng dÉn liªn  quan.. c)   Thêi  h¹n  b¸o  c¸o  tuÇn   ®èi   víi   nhãm   chØ   tiªu   1H   ® îc  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña QuyÕt  ®Þnh   nµy. §iÒu  3. Thêi h¹n b¸o c¸o tuÇn  ®èi víi nhãm chØ tiªu 2A  thuéc nhãm 2 “Huy  ®éng vèn” t¹i Phô  lôc 1 vµ  c¸c híng dÉn  liªn quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª ® îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4.   Söa  ®æi, hñy bá  mét sè  chØ tiªu nhãm 4E thuéc   nhãm 4 “DÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü” t¹i Phô lôc 1 vµ c¸c   híng dÉn liªn quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª   nh sau: 1. Söa ®æi ®Þnh kú  b¸o c¸o “th¸ng” thµnh ®Þnh kú  b¸o c¸o  “ngµy” ®èi víi mét sè chØ tiªu nh sau: a) ChØ tiªu 10 thuéc nhãm 4E.1. b) ChØ tiªu 10 thuéc nhãm 4E.2. c) ChØ tiªu 3 vµ chØ tiªu 6 thuéc nhãm 4E.3.  d) ChØ tiªu 11, 14, 17 thuéc nhãm 4E.4. C¸c chØ tiªu nªu t¹i  ®iÓm a, b, c, d cña kho¶n nµy ph¶n   ¸nh tån Quü  Dù  tr÷  ph¸t hµnh hoÆc Quü  NghiÖp vô  ph¸t hµnh   ®èi víi tõng lo¹i tiÒn t¹i thêi ®iÓm cuèi ngµy b¸o c¸o. 2. Söa  ®æi,  huû  bá  mét sè  chØ tiªu   cña  nhãm  chØ tiªu  4E.5 nh sau:. a) Söa ®æi néi dung chØ tiªu 1 vµ chØ tiªu 2 cña nhãm chØ  tiªu 4E.5. b) Huû bá chØ tiªu 3, 4, 5, 6, 7 cña nhãm chØ tiªu 4E.5. §iÒu 5. Söa  ®æi, bæ sung, hñy bá  mét sè  chØ tiªu nhãm 5  “Ho¹t  ®éng ngo¹i hèi”   t¹i Phô  lôc 1 vµ  c¸c híng dÉn liªn  quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh sau: 1. Söa  ®æi néi dung mét sè  chØ tiªu thuéc nhãm 5A.1  nh  sau: a) Söa ®æi néi dung c¸c chØ tiªu 13, 14, 15, 22, 23, 24,  3                                                       
  4. 29, 30. b) Söa  ®æi néi dung lu  ý  thø 3 trong néi dung híng dÉn  lËp chØ tiªu gèc 5A.1  t¹i Môc 5, PhÇn 4, Phô lôc 2 nh  sau:  “ChØ   tiªu   29,   30   ph¶n   ¸nh   tæng   doanh   sè   c¸c   giao   dÞch  ho¸n  ®æi gi÷a ngo¹i tÖ  xx víi VN§   mµ  trong  ®ã  kú  h¹n cña   giao dÞch ho¸n ®æi cã kú h¹n dµi nhÊt lµ trªn 90 ngµy”. 2. Söa ®æi, bæ sung ®èi víi c¸c chØ tiªu thuéc nhãm 5A.6   nh sau: a) Söa ®æi ®Þnh kú  b¸o c¸o “Th¸ng” thµnh ®Þnh kú b¸o c¸o  “QuÝ” ®èi víi c¸c chØ tiªu tõ 1 ®Õn 6. b)  Söa   ®æi  néi  dung  chØ  tiªu   7 thµnh   “Sè  lîng  bµn   ®æi   ngo¹i tÖ  cña TCTD thùc hiÖn mua, b¸n tiÒn cña níc cã  chung   biªn giíi xxx”. c) Bæ sung c¸c chØ tiªu 10, 11 vµo nhãm chØ tiªu 5A.6  . 3. Söa ®æi néi dung chØ tiªu 1 thuéc nhãm 5B.4 thµnh “Sè   lîng   bµn   ®æi   ngo¹i   tÖ   cña   c¸   nh©n   ®îc   NHNN   cÊp   giÊy   phÐp   thùc hiÖn mua, b¸n tiÒn cña níc cã chung biªn giíi xxx”. §iÒu 6.   Söa  ®æi mét sè  chØ tiªu thuéc nhãm 7 “Gãp vèn,  mua cæ phÇn”, nhãm 8 “ThÞ  trêng tiÒn tÖ’, nhãm 9 “Gi¸m s¸t,  b¶o ®¶m an toµn ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông” t¹i Phô  lôc  1 vµ c¸c híng dÉn liªn quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o  Thèng kª nh sau: 1. Söa ®æi néi dung nhãm chØ tiªu 7A. 2.   Söa  ®æi  ®Þnh kú  b¸o c¸o “3 kú/th¸ng”  thµnh  ®Þnh kú  b¸o c¸o  “tuÇn, th¸ng”  ®èi víi c¸c chØ tiªu tõ  chØ tiªu 14  ®Õn chØ tiªu 19 thuéc nhãm 8B . 3.  Söa ®æi néi dung nhãm chØ tiªu 9A.1, 9A.2, 9A.3. §iÒu  7.  Söa  ®æi, bæ sung  ®èi víi nhãm chØ tiªu 10 “Vay,  tr¶ nî  níc ngoµi” t¹i Phô  lôc 1 vµ  c¸c híng dÉn liªn quan  t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh sau: 1. Söa ®æi ®èi tîng b¸o c¸o c¸c chØ tiªu nhãm 10. 2. Bæ sung nhãm chØ tiªu 10D “Vay tr¶ nî  níc ngoµi ng¾n  h¹n cña doanh nghiÖp” vµ  10E “Vay, tr¶ nî  níc ngoµi trung,  dµi h¹n cña doanh nghiÖp” vµo nhãm chØ tiªu 10. 4                                                       
  5. §iÒu 8.  Söa  ®æi, bæ sung mét sè  chØ tiªu thuéc nhãm 11  “B¸o c¸o vÒ  doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi (DNCVDTNN)  vµ  bªn níc ngoµi tham gia hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh” t¹i  Phô lôc 1 vµ c¸c híng dÉn liªn quan t¹i Phô lôc 2 cña ChÕ ®é  B¸o c¸o Thèng kª nh  sau: 1. Söa tªn gäi cña c¸c chØ tiªu tõ chØ tiªu 1 ®Õn chØ tiªu   7 cña nhãm chØ tiªu 11A. 2. Bæ sung chØ tiªu 10 vµo nhãm 11B.2.  §iÒu 9. C¸c néi dung söa ®æi, bæ sung nªu t¹i §iÒu 2, 4,  5, 6, 7, 8 cña QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i Phô  lôc 1 “HÖ  thèng chØ tiªu gèc söa  ®æi, bæ sung” vµ  Phô  lôc 2   ”Híng   dÉn   b¸o   c¸o   c¸c   chØ   tiªu   gèc   söa   ®æi,   bæ   sung”   ban   hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 10.   Hñy bá  nhãm chØ tiªu 13 “Ho¹t  ®éng cña c¸c tæ  chøc tÝn dông víi t  c¸ch lµ  thµnh viªn lu ký  chøng kho¸n”  t¹i Phô  lôc 1 vµ  c¸c híng dÉn liªn quan t¹i Phô  lôc 2 cña   ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª.  §iÒu 11. Hñy bá quy ®Þnh vÒ  ®¬n vÞ tÝnh t¹i PhÇn 4 “Híng  dÉn lËp c¸c chØ tiªu gèc” cña Phô lôc 2 ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng   kª  ®èi víi mét sè nhãm chØ tiªu nh  sau: 1. Nhãm chØ tiªu 1G “B¶o l∙nh” t¹i Môc 1 PhÇn 4. 2. Nhãm chØ tiªu 4D “Thanh to¸n quèc tÕ” t¹i Môc 4 PhÇn   4. 3. Nhãm chØ tiªu 7A “¸p dông cho c¸c TCTD” t¹i Môc 7 PhÇn  4. 4. Nhãm chØ tiªu 8 “ThÞ trêng tiÒn tÖ” t¹i Môc 8 PhÇn 4.  5. Nhãm chØ tiªu 9A.4 “T×nh h×nh më L/C tr¶ chËm” vµ nhãm   chØ tiªu 9C “¸p dông cho c¸c ng©n hµng liªn doanh” t¹i Môc 9  PhÇn 4. 6. §¬n vÞ tÝnh cña c¸c nhãm chØ tiªu nªu t¹i kho¶n 1, 2,  3,   4,  5  cña  §iÒu   nµy   ®îc  ¸p  dông   chung   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu 12 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 12.  Söa  ®æi, bæ sung mét sè quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 2  cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh  sau: 1. Söa  ®æi quy  ®Þnh §¬n vÞ  tÝnh t¹i môc 2, PhÇn 1 “Quy  5                                                       
  6. ®Þnh chung” nh  sau: “2. §¬n vÞ  tÝnh: quy  ®Þnh ®¬n vÞ  tÝnh  ®îc ¸p dông  ®Ó  b¸o  c¸o ®èi víi c¸c chØ tiªu b¸o c¸o gèc nh  sau:  a) §èi víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu b¸o c¸o theo lo¹i tiÒn  VND:  VND. b) §èi víi c¸c chØ tiªu kh«ng yªu cÇu b¸o c¸o theo lo¹i  tiÒn:   quy ra    .   VND c) §èi víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu b¸o c¸o theo tõng lo¹i  ngo¹i tÖ:  nguyªn tÖ.  d) §èi víi c¸c chØ tiªu kh«ng yªu cÇu b¸o c¸o theo tõng  lo¹i ngo¹i tÖ t¹i nhãm 5, 10,  11, 12 nªu t¹i Phô  lôc 1  cña ChÕ ®é nµy:  quy ra USD.  e) §èi víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu b¸o c¸o theo vµng:   quy         . ra VND g) §èi víi c¸c chØ tiªu b¸o c¸o vÒ l∙i suÊt:  %/n¨m   h) Trêng hîp cã  quy  ®Þnh kh¸c víi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b, c, d, e, g nªu trªn th× sÏ ®îc ghi cô thÓ trong phÇn  híng dÉn lËp b¸o c¸o ®èi víi tõng lo¹i chØ tiªu “ 2. Söa néi dung 6, 7 Môc I “Mét sè  tõ  ng÷  chung” PhÇn 3  “Gi¶i thÝch mét sè tõ ng÷” nh sau: “6.Nî  vay  ®∙ gia h¹n  ph¶n ¸nh sè  d  nî  cho vay  ®∙  ®îc tæ  chøc tÝn dông chÊp thuËn kÐo dµi thªm mét kho¶ng thêi gian   tr¶ nî  gèc vµ/hoÆc l∙i vèn vay, vît qu¸ thêi h¹n cho vay ®∙  tháa thuËn tríc ®ã trong hîp ®ång tÝn dông”. “7. D nî tÝn dông qu¸ h¹n lµ toµn bé sè d nî gèc cña hîp  ®ång tÝn dông cã  kho¶n nî  vay kh«ng tr¶ nî   ®óng h¹n,  ®îc tæ  chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî   ®óng h¹n  vµ kh«ng chÊp thuËn cho c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî”.   §iÒu 13.  Bæ sung  ®èi tîng b¸o c¸o ¸p dông  ®èi víi c¸c  chØ tiªu 1C, 1D, 1E, 1G, 1H, 4D, 5A, 8A, 9A.4, 9A.6, 9B t¹i  PhÇn 2 Phô lôc 2 nh sau: “  TcTd  kh«ng cã  chi nh¸nh trùc thuéc, Së  Giao dÞch, chi  nh¸nh tæ chøc tÝn dông, Héi së, Së Giao dÞch cña tæ chøc tÝn  dông truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh (hoÆc göi b»ng  ®Üa mÒm) b¸o  c¸o ph¶n ¸nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn cho Ng©n hµng  Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó sö  dông t¹i ®Þa ph¬ng”. §iÒu 14. Söa ®æi, bæ sung mét sè mÉu biÓu b¸o c¸o t¹i Phô  lôc 3a “C¸c mÉu biÓu b¸o c¸o ¸p dông cho c¸c  ®¬n vÞ  thuéc  6                                                       
  7. Ng©n hµng Nhµ níc” cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh  sau. 1. Thay thÕ  BiÓu A01 “ B¸o c¸o tû  gi¸ mua, b¸n ngo¹i tÖ  vµ  vµng” cña ChÕ   ®é  B¸o c¸o Thèng kª b»ng BiÓu A01” B¸o c¸o  tû gi¸ mua, b¸n ngo¹i tÖ vµ vµng” t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Thay thÕ BiÓu B01 “B¸o c¸o tæng hîp cho vay ph¸t triÓn   n«ng nghiÖp n«ng th«n” cña ChÕ   ®é  B¸o c¸o Thèng kª b»ng b¸o   c¸o   B01   “B¸o   c¸o   tæng   hîp   cho   vay   ph¸t   triÓn   n«ng   nghiÖp  n«ng th«n” t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Bæ sung mÉu biÓu b¸o c¸o E03 “B¸o c¸o t×nh h×nh thu vµ  nép vµo tµi kho¶n sè  ngo¹i tÖ  tiÒn mÆt thu  ®îc tõ  xuÊt khÈu  sang Campuchia”. §iÒu 15. Söa  ®æi, bæ sung c¸c mÉu b¸o c¸o t¹i Phô  lôc 3b  “C¸c mÉu biÓu b¸o c¸o ¸p dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông” cña  ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh sau: 1. Thay thÕ BiÓu B01 “B¸o c¸o tæng hîp cho vay ph¸t triÓn   n«ng nghiÖp n«ng th«n” cña ChÕ   ®é  B¸o c¸o Thèng kª b»ng b¸o   c¸o   B01   “B¸o   c¸o   tæng   hîp   cho   vay   ph¸t   triÓn   n«ng   nghiÖp  n«ng th«n” t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Bæ sung mÉu biÓu b¸o c¸o D01 “B¸o c¸o vÒ giíi h¹n cho  vay, b¶o l∙nh ®èi víi nhãm kh¸ch hµng liªn quan”. 3. Bæ sung mÉu biÓu b¸o c¸o E04 “B¸o c¸o t×nh h×nh lµm   ®¹i lý  chi tr¶ ngo¹i tÖ  cho c¸c tæ chøc kinh tÕ/tæ chøc tÝn  dông ®îc phÐp trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè”. 4.   Bæ   sung   mÉu   biÓu   b¸o   c¸o   E05   “T×nh   h×nh   thùc   hiÖn  thanh to¸n víi Lµo”. 5.   Söa   ®æi   thêi  h¹n  göi  mÉu  biÓu   b¸o   c¸o   G04   “B¸o   c¸o   thèng  kª thu chi c¸c lo¹i tiÒn thuéc Quü  nghiÖp vô” thµnh  “chËm   nhÊt   vµo   ngµy     07   th¸ng   tiÕp   theo   ngay   sau   kú   b¸o   c¸o”. §iÒu  16.   Bæ   sung   quyÒn   khai   th¸c   nhãm   chØ   tiªu   7   “Gãp  vèn, mua cæ phÇn” cho Vô C¸c ng©n hµng, quyÒn khai th¸c nhãm   chØ tiªu 4A “Thu, chi tiÒn mÆt qua quü  ng©n hµng” cho  côc  Ph¸t hµnh vµ  kho quü, nhãm chØ tiªu 4B vµ  4C cho Ban Thanh  to¸n t¹i Phô lôc 4a cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª. §iÒu 17. Söa  ®æi, bæ sung mét sè  qui  ®Þnh t¹i Phô  lôc 5  7                                                       
  8. cña ChÕ ®é B¸o c¸o Thèng kª nh sau: 1.   Söa   ®æi   tªn   gäi   Môc   6   “M∙   nguyªn   nh©n   nî   khã   ®ßi”  thµnh “M∙ nguyªn nh©n nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn – nhãm 5”. 2.  Bæ sung m∙  ®ång tiÒn Newzealand vµo Môc 12 “M∙  ®ång  tiÒn c¸c níc” nh sau:  a. M∙ b»ng ch÷: NZd b. M∙ b»ng sè:  01 3. Söa ®æi ký hiÖu m∙ ®ång tiÒn B¾c TriÒu tiªn t¹i Môc 12  “M∙ ®ång tiÒn c¸c níc”  thµnh “KPW”. 4. Bæ sung Môc 15 “M∙ nhãm nî  “ vµo Phô  lôc 5. Néi dung   m∙ nhãm nî  vµ  híng dÉn ph©n nhãm nî  ®îc quy ®Þnh cô  thÓ  t¹i  Phô lôc 3 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 18.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy  01 th¸ng 6 n¨m 2006. §iÒu 19. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ,  Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng,   Trëng   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh,   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. kt. thèng ®èc  phã thèng ®èc §∙ ký : NguyÔn §ång  N¬i nhËn: TiÕn  ­ Nh §iÒu 19  ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN,   ­ C«ng b¸o VPCP (2 b¶n),  ­ Bé T ph¸p,  ­ Lu VP, PC, CSTT. 8                                                       

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản