intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 175/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

57
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 175/2005/Q§­TTg  ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k L¾k thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k L¾k, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi doanh nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh  §¾k L¾k nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k L¾k: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp  nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung phª duyÖt. §èi víi   nh÷ng  doanh   nghiÖp   kh«ng   thùc  hiÖn   cæ  phÇn   ho¸   ® îc   th×  chñ   ®éng chuyÓn sang c¸c h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c phï  hîp  víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. ChØ  ®¹o viÖc x©y dùng vµ  hoµn chØnh §Ò  ¸n s¾p xÕp  c¸c   n«ng,   l©m   trêng   quèc   doanh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   9   n¨m   2004   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng   trêng  quèc   doanh,  NghÞ  ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng  quèc doanh, göi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó   tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh §¾k  L¾k vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc D a n h   s ¸ c h   ® i Ò u   c h Ø n h   p h ¬ n g   ¸ n   s ¾ p   x Õ p ,   ® æ i   m í i  doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Uû ban nh©n d©n  tØnh §¾k L¾k (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 175/2005/Q§­TTg  ngµy 15  th¸ng 7 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) 1. Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc tiÕp tôc n¾m gi÷  100%  vèn: ­ Trung t©m §¨ng kiÓm xe c¬ giíi 47 01S, ­ C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt tØnh §¾k L¾k, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ­ C«ng ty Qu¶n lý ®« thÞ vµ VÖ sinh m«i trêng. 2.   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc 1 thµnh viªn: C«ng ty CÊp tho¸t níc. 3.   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   hãa   (n¨m  2006): ­ C«ng ty V¨n ho¸ tæng hîp, ­ C«ng ty L©m s¶n, ­ C«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ trêng häc, ­ C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ Kinh doanh nhµ, ­ C«ng ty §Çu t xuÊt nhËp khÈu,  ­ C«ng ty Kinh doanh ph¸t triÓn MiÒn Nói, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a cÇu ®êng bé I. 4. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn kho¸n : C«ng ty Qu¶n lý bÕn xe. 5. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn ph¸ s¶n: ­ C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp C P¬ng, ­ XÝ nghiÖp VËt liÖu x©y dùng. 6. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn gi¶i thÓ : C«ng ty Th¬ng m¹i Kr«ng Ana. 7. Doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m«  h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con : C«ng ty Cao su §¾k L¾k.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2