Quyết định 176/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 176/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 176/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ/BTC ngày 09/12/2002, Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 176/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 176/2003/Q§-BTC ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc Ban hµnh b¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§/BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002; QuyÕt ®Þnh sè 88/2003/Q§-BTC ngµy 16/7/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh bé trëng bé Tµi chÝnh - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµnh xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc træng Tæng côc H¶i quan. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy b¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002; quyÕt ®Þnh sè 88/2003/Q§-BTC ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy thay thÕ gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng cïng lo¹i ban hµnh t¹i hai quyÕt ®Þnh nªu trªn vµ c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ do Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng x©y dùng bæ sung. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c tê khai hµng nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy ®¨ng trªn c«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Ò b·i bá.
  2. 2 B¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§/BTC ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2002; QuyÕt ®Þnh sè 88/2003/Q§- BTC ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 176/2003/Q§-BTC ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Tªn hµng §¬n vÞ Gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh Ch¬ng 8 * Me ®· lét vá, cha t¸ch h¹t kg 0,25 * Me ®· lét vá, ®· t¸ch h¹t kg 0,60 Ch¬ng 17 * KÑo Socola Mugria Hµn Quèc kg 1,50 Ch¬ng 21 * Níc sèt Conagra Mü kg 0,80 * Cµ phª 3 trong 1 hiÖu American instant kg 0,90 Coffeemix 3 in 1 TCCS: 02/02 Ch¬ng 27 * DÇu löa ®«ng; - Dïng s¶n xuÊt dîc phÈm, dÇu géi TÊn 800,00 - Dïng ®Ó ®èt TÊn 610,00 - Dïng lµm mÒm cao su TÊn 480,00 - D¹ng th« TÊn 480,00 Ch¬ng 29 * Huû bá khung gi¸ Nguyªn liÖu s¶n xuÊt t©n dîc: Ampicilin Trihydrate BP 93 quy ®Þnh t¹i Q§ 149 * Nguyªn liÖu s¶n xuÊt t©n dîc - Ampicilin Trihydrate kg 32,00 Ch¬ng 30 * T©n dîc do Ph¸p s¶n xuÊt: - Huû bá khung gi¸: Gastropulgite (20 gãi/hép) quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 149/2002/Q§-BTC - Gastropulgite (30 gãi/hép) hép 3,00 - Gastropulgite (60 gãi/hép) hép 5,40 - Huû bá khung gi¸: Aspirine, 20 viªn/hép quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 149/2002/Q§-BTC - Aspirine Vit C effervescent (viªn sñi) 20 viªn/hép hép 1,30 - Aspirine PH8 comprimes (viªn bao) 50 viªn /hép hép 1,20 Ch¬ng 32 * ChÊt mµu dïng trong c«ng nghiÖp (trõ c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm) - Do G7 s¶n xuÊt kg 6,00 - Do Trung Quèc s¶n xuÊt kg 1,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 3,00 Ch¬ng 34 * Xi ®¸nh giÇy Aromax Hµn Quèc (lo¹i s¸p) kg 2,50 Ch¬ng 39
  3. 3 * H¹t nhùa ABS tÊn 700,00 * H¹t nhùa SAN tÊn 700,00 * H¹t nhùa EPS tÊn 650,00 * H¹t nhùa PP tÊn 630,00 * H¹t nhùa PE tÊn 620,00 * H¹t nhùa kh¸c tÊn 600,00 * Bét nhùa tÊn 580,00 * Mµng máng lµm bao b× - Lo¹i ®· in mµu, in ch÷, in hoa kg 1,60 - Lo¹i cha in mµu, in ch÷, in hoa kg 1,20 Ch¬ng 48 * GiÊy phøc hîp dïng lµm bao b× ®ùng s÷a, d¹ng tÊn 3.500,00 hoµn chØnh * GiÊy phøc hîp dïng lµm bao b× kh¸c tÊn 3.000,00 Ch¬ng 85 * M¸y b¬m níc ch¹y ®iÖn ** Lo¹i do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt - Lo¹i cã bé phËn ®ãng, ng¾t tù ®éng: + C«ng suÊt díi 150 W chiÕc 26,00 + C«ng suÊt tõ 150 W ®Õn díi 250 W chiÕc 30,00 + C«ng suÊt tõ 250 W ®Õn dèi 400 W chiÕc 42,00 + C«ng suÊt tõ 400 W ®Õn díi 750 W chiÕc 65,00 + C«ng suÊt tõ 750 W ®Õn díi 1000 W chiÕc 80,00 + C«ng suÊt tõ 1000 W ®Õn díi 2200 W chiÕc 110,00 + C«ng suÊt tõ 2200W ®Õn díi4000 W chiÕc 150,00 + C«ng suÊt tõ 4000 W ®Õn díi 5500 W chiÕc 190,00 + C«ng suÊt tõ 5500 W ®Õn díi 7500 W chiÕc 245,00 + C«ng suÊt tõ 7500 W ®Õn díi 10.000 chiÕc 320,00 + C«ng suÊt tõ 10.000 W ®Õn díi 13.000 W chiÕc 420,00 - Lo¹i kh«ng cã bé phËn ®ãng, ng¾t tù ®éng tÝnh b»ng 80% gi¸ m¸y b¬m lo¹i cã bé phËn ®ãng, ng¾t tù ®éng cã cïng c«ng suÊt. ** Lo¹i do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% lo¹i trªn * M« t¬ qu¹t ®øng, qu¹t bµn, qu¹t treo têng - Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt chiÕc 1,50 - Do Trung Quèc s¶n xuÊt chiÕc 1,00 * Huû bá khung gi¸ ®Çu ®äc ®Üa VCD hiÖu kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc 12 phÇn IV ch¬ng 85 b¶ng gi¸ 149/2002/Q§-BTC vµ ¸p dông khung gi¸ sau: - §Çu ®äc ®Üa VCD hiÖu kh¸c cha cã tªn cô thÓ th× tÝnh theo ®Çu ®äc ®Üa DVD cña bé dµn Cassette. * Huû bá khung gi¸ ®Çu ®äc ®Üa DVD hiÖu kh¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm b môc 12 phÇn IV ch¬ng 85 b¶ng gi¸ 149/2002/Q§-BTC vµ ¸p dông khung gi¸ sau: - §Çu ®äc ®Üa DVD hiÖu kh¸c cha cã tªn cô thÓ th× tÝnh theo ®Çu ®äc ®Üa DVD cña bé dµn
  4. 4 Cassette. * §Üa CD-R (Compact - disc Recordable) + Cha ghi ch¬ng tr×nh: - Do Trung Quèc, §µi Loan, Hång K«ng chiÕc 0,18 - Do G7 s¶n xuÊt chiÕc 0,60 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt chiÕc 0,25 + §· ghi ch¬ng tr×nh tÝnh b»ng 200% ®Üa cïng lo¹i cha ghi ch¬ng tr×nh. Ch¬ng 87 * Phô tïng xe ®¹p: - Bé ®ïm tríc hoÆc ®ïm sau (moay ¬) bé 0,30
Đồng bộ tài khoản