Quyết định 176/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
8
download

Quyết định 176/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 176/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi điểm a/ khoản 3 điều 2 và điều 5 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND Thành phố và sửa đổi khoản 2 điều 34 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của UBND Thành phố về lập, phân cấp phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 176/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ----------- Số: 176/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A/ KHOẢN 3 ĐIỀU 2 VÀ ĐIỀU 5 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/2005/QĐ-UB NGÀY 20/7/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 34 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2005/QĐ-UB NGÀY 18/02/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ LẬP, PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 23/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2004; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính và Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ chính số 3664/TTLN-STC-BG ngày 06/9/2006, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi điểm a/ khoản 3 điều 2 và điều 5 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND Thành phố và sửa đổi khoản 2 điều 34 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của UBND Thành phố về lập, phân cấp phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau: 1- Chủ đầu tư căn cứ nội dung chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại khoản 1 điều 2 Quyết định số 106/2005/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND thành phố và căn cứ khối lượng công việc thực tế, tiến độ GPMB để lập dự toán chi tiết, đồng thời căn cứ quy định về tỷ lệ phân bổ kinh phí để xác định dự toán chi phí tổ chức bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án - nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định tại điều 3 quyết định số 106/2005/QĐ-UB để trình UBND quận, huyện thẩm tra, phê duyệt đối với toàn bộ các dự án có thực hiện GPMB trên địa bàn.
  2. 2- UBND quận huyện có trách nhiệm: a/ Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo đúng nội dung tại Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004: Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 106/2005/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND thành phố. b/ Gửi quyết định phê duyệt dự toán đến Sở Tài chính, Ban chỉ đạo GPMB thành phố để theo dõi. c/ Kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư chấp hành quy định về trích chuyển kinh phí theo quy định để chi cho hoạt động tổ chức GPMB chung của thành phố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều, Khoản khác của Quyết định 106/2005/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Mạnh Hiển
Đồng bộ tài khoản