intTypePromotion=1

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 177/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  177/1999/Q§­T T g   th n g µ y  30  th¸ng 8 n¨ m   1999 V Ò  t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  c v Q u ü  h ç   î ¾ p   Õ p  v µ  c æ   h Ç n   ã a d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc tr  s x p h th ñ tíng C h Ý n h   ñ ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chuyÓn doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn; tycæ ph Nh»m   óc ®Èy  iÓn khaitÝch  ùc  µ  ÷ng  ¾c  Öc  ¾p  Õp  µ    th   tr     c vv ch vi s x v cæ phÇn  ãa  h doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u 1. Thµnh  Ëp  ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn  ãa  l Qu h tr  x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc ë  nh n   Trung  ng, ®Þ a   ¬ng  µ    ¬  ph v c¸c Tæng  c«ng    µ   íc do  ty Nh n   Thñ   íng  Ýnh  ñ  t Ch ph Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l (Tæng  c«ng    ty 91)      ®Ó gi¶i quy Õt  Õ     ch ®é cho  êi lao ®éng,  ç  îtµichÝnh  ng     h tr    cho    c¸c doanh  nghiÖp  nhµ  íc trong qu¸  ×nh  ¾ p   Õp  ¹  µ  ùc  Ön    Çn  ãa  n    tr s x l i th hi cæ ph v h (sau  y   ®© gäit¾t lµQu ü   ¾ p  Õp       s x doanh  nghiÖp). §i Ò u   Quü   ¾p  Õp  2.   s x doanh  nghiÖp  ö  ông: sd 1.Chicho  Öc ®µo  ¹o  o  ¹ol     i ÕtviÖc lµm  íicho  è    ng      vi   t, ®µ t   ¹®Ó gi¶  i quy     m   s lao®é d«id    trongqu¸tr×nhchuyÓn  æi  ë  ÷u  µ  ¾p  Õp  ¹doanh       ® s h v s x l  i nghiÖp  µ  íc nh n . 2.TrîcÊp  sè    ng  ùnguyÖn  Êm     îp®ång    ng,bÞ  Êt     cho  lao®é t   ch døth   lao®é   m viÖc    ¾p  Õp  ¹doanh  khis x l  i nghiÖp  µ    v khidoanh nghiÖp  µ  ícchuyÓn  æi  ë  nh n   ®s h÷u theo  Õ     Ön  µnh  ch ®é hi h (sau    ∙  ö  ông  Õt  ü   ù  khi® s d h Qu d phßng  Êt  Öc  m vi lµm). 3. Hç   îcho  êi lao ®éng    tr  ng     trong c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc cæ   Çn  nh n   ph hãa  ã  èn  µ  íckh«ng    cho  è    Çn  c v nh n   ®ñ b¸n  s cæ ph theo    ®∙i®èi víingêi gi¸u          lao®éng    trong doanh    nghiÖp. 4.Bæ     sung  èn  v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íccÇn  t ªncñng  è  µ  u    nh n   u  i   c v ®Ç t cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc ®∙    Çn  ãa  nh n   cæ ph h theo  ¬ng  ® îc c¬  ph ¸n    quan  ã  c thÈm  Òn    Öt. quy phªduy §i Ò u    ån  èn  ×nh  µnh  ña  ü: 3. Ngu v h th c Qu VÒ  nguyªn  ¾c    t : Nguån  èn  ×nh  µnh  qu¸  ×nh  ¾p  Õp  vh th do  tr s x doanh  nghiÖp  µ  íc,cæ   Çn  ãa,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho    nh n   ph h         thuªdoanh  nghiÖp  (sau  y   äi t¾t lµ chuyÓn  æi  ë  ÷u)  ®© g       ® sh thu  õ c¸c doanh  t    nghiÖp  µ  íc nh n  
  2. 2 thuéc ®Þa  ¬ng    ph chuyÓn  Ò   ü   ¾p  Õp  v Qu s x doanh  nghiÖp    a  ¬ng,thu ë ®Þ ph    tõ c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc thuéc  nh n   Tæng   c«ng    chuyÓn  Ò   ü   ¾p   ty 91  v Qu s xÕp  doanh  nghiÖp    ë Tæng  c«ng    ty 91; thu  õ  t c¸c  doanh  nghiÖp  µ   íc nh n   thuéc    é,  µnh  µ  Òn  ©n   c¸c B ng v ti Ng s¸ch Trung  ng  Êp    ¬ c theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  chuyÓn  Ò   ü   ¾p  Õp  v Qu s x doanh nghiÖp    ë Trung  ng;tiÒn tõNg ©n  ¬     s¸ch  ®Þa  ¬ng  Êp  ph c chuyÓn  Ò   ü   ¾p  Õp  v Qu s x doanh  nghiÖp    a  ¬ng. ë ®Þ ph Nguån  ×nh  µnh  ô  Ó. h th c th 1.  Òn  Ti thu  õ  t b¸n  Çn  èn  µ  íc t¹  ph v nh n   ic¸c  doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh 2.Cæ         tøc,c¸ckho¶n    õphÇn  èn  ãp  ña  µ  íct¹ c¸cc«ng      thu t   v g c nh n       i tycæ phÇn; c«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh 3. TiÒn  c¸ctµis¶n    b¸n      kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ®äng, tµis¶n  cd    ø     thanh  ý, l  tiÒn thu ® îctõ c«ng  î khã  ßi  ∙  Þ   ¹ trõra kháigi¸trÞ doanh         n  ® ® b lo i          nghiÖp    khi chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh 4.TiÒn    õthanh lýtµi   thut         nhµ  íckhidoanh  s¶n  n   nghiÖp  µ  ícgi¶i Ó. nh n     th 5. Nguån  µitrîcña    chøc, c¸ nh©n    t   c¸c tæ     trong vµ  µi níc cho  Öc    ngo     vi s ¾p  Õp  µ    Çn  ãa  x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 6.TiÒn  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m  Õu  ã). (n c §i Ò u    ü  ¾p  Õp  4. Qu s x doanh  nghiÖp  îctæ  ®   chøc      Êp  ®©y  ë c¸cc sau  : 1.Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp    ë Trung  ng  îctËp  ¬ ®   trungvµo  ét  µi   m t  kho¶n  do  é  ëng  é  µichÝnh  B tr B T   qu¶n  ý  é  l . qu¶n  ýngµnh  ïngBé  µichÝnh  Öt   Õ   B l  c   T  duy  k ho¹ch sö  ông  ü   õng n¨m. Doanh   d Qu t     nghiÖp  îchëng    ®  c¸ckho¶n    ña  ü, tæ  chic Qu   chøc  ùchiÖn  µ  Õtto¸nví  é  µichÝnh. th   v quy     i T  B 2. Quü   ¾p  Õp    s x doanh nghiÖp    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng (sau  y   äi t¾t lµ Quü   ¾p  Õp  ®© g       s x doanh  nghiÖp  a   ¬ng)  ® îc tËp  ®Þ ph    trung  µo  ét  µikho¶n  éc  ë   µi chÝnh  VËt    Chñ   Þch  y    v m t  thu S T   ­  gi¸do  t ñ ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ qu¶n  ý(sau  y   äit¾t lµ l  ®© g       ñy ban  ©n  ©n  nh d tØnh).Gi¸m  c  ë  µichÝnh    Ët    óp ñy    ®è S T   ­ V gi¸,gi   ban  ©n  nh d©n tØnh  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ü. l  h Qu 3. Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp    ë Tæng  c«ng    ® îctËp  ty91    trung t¹ m ét   i   tµikho¶n    riªngcña    Tæng  c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þ  tr  qu¶n  ývµ    Öt l   phª duy   kÕ   ¹ch  ö  ông  ü.  ho sd Qu Tæng   Gi¸m  c  chøc  ùc  Ön  µ  Õt  ®è tæ  th hi v quy to¸n   Quü   íi é  µichÝnh. v  T   B 4.  èi víic¸c  §   doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  ùc thuéc  é,  y      l tr   B ñ ban nh©n  ©n  d tØnh  Gi¸m  c  do  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc,Héi ®ång  nh n     qu¶n  Þ (®èi tr     víidoanh    nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)® îc sö  ông  Òn  tr     d ti b¸n    Çn    cæ ph ®Ó chitr¶cho    éidung     c¸cn   quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  cña  ®Þ t i 1,2  2  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  Sè  cßn  ¹  ép  µo  ü   ¾p   Õp  li n v Qu s x doanh  nghiÖp  Trung  ng  ®èi víidoanh  ¬ (    nghiÖp  ùcthuéc  é,  µnh  tr   B ng Trung  ng),Quü   ¾p  Õp  ¬   s x doanh  nghiÖp  a   ®Þ ph¬ng  ®èivíidoanh  (    nghiÖp  ùc thuéc  y  tr   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh).Trêng  îp   h  doanh  nghiÖp  Çn  ñng  è    iÓn th×  ¬  c c c ph¸ttr   c quan  qu¶n  ýQuü   tiªncÊp  ¹ l  u    l i cho  doanh  nghiÖp  theo ph¬ng    îcphª duyÖt   ¸n ®     .
  3. 3 §i Ò u    5. Qu¶n  ýQuü: l  1.Quü   ¾p  Õp    s x doanh nghiÖp  chØ  îcchitr¶theo ®óng    ®      c¸cquy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 2  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 2.  äi  ¹t®éng  M ho   thu,chi cña  ü      Qu ph¶i ® îc h¹ch     to¸n riªng vµ  ã        c ®ñ chøng  õhîp ph¸p. t    3. Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty 91  ã  Ö m  ô  c nhi v qu¶n  ýQuü, b¸o    êng  l    c¸o th xuyªn vµ  nh  ú    ®Þ k theo quy  nh   ®Þ cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT    4. Bé   ëng  é   µi chÝnh  ã    tr BT  c tr¸chnhiÖm   iÒu    ® hßa  ü   Qu trong ph¹m      vi c¶  íc ®Ó   ôc  ô  n  ph v cho  ¾p  Õp  s x doanh nghiÖp,cæ   Çn  ãa; tæng  îp  µ    ph h  hv quyÕt  to¸n hµng    n¨m  c¸c kho¶n thu, chi cña  ü   ¾p   Õp     Qu s x doanh nghiÖp  trongc¶  íc.  n §i Ò u    6. Tr¸ch nhiÖm   ña    é,  y    c c¸c B ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty91: 1. Phèi hîp víic¬          quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp Trung  ng  ¬ kiÓm     «n  c    tra,® ®è c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thuéc  é,  a   ¬ng, Tæng   nh n   B ®Þ ph   c«ng    qu¶n  ývµ  ép  y     è  ty 91  l   n ®Ç ®ñ s cßn  ¹ cña  Òn  li   ti chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh sau    ∙    ¹ kho¶n    §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µo  ü. khi® chit   i 1,2  2  ®Þ n v Qu 2. Quy Õt  nh   Öc    ®Þ vi gi¶iquyÕt  Ýnh  ch s¸ch cho  êi lao  ng  ng   ®é trong  doanh nghiÖp  µ  ícdo  é, ®Þa   ¬ng, Tæng  nh n   B   ph   c«ng    qu¶n  ýkhithùc ty91  l      hiÖn  chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh 3.  È m     Th tra,quyÕt  nh   µ    ®Þ v chi cho c¸c nhu  Çu  ç  îtµichÝnh  ¹ c h tr    ti  §iÒu  Quy Õt  nh  µy.§èivíi é   2  ®Þ n       qu¶n  ýngµnh  B l  sau    Õt  nh  khiquy ®Þ th«ng  b¸o cho  é  µichÝnh  Êp    BT  c ph¸t. 4. KiÓ m         trac¸c kho¶n    Ý   chiph cho  Öc  vi chuyÓn  æi  ë  ÷u  µ  Öc  ö  ® s h v vi s dông  ü   ¾p  Õp  Qu s x doanh nghiÖp  ¹ c¸c doanh  ti     nghiÖp  éc ph¹m    é, ®Þa   thu   viB   ph¬ng,Tæng    c«ng    qu¶n  ý; ty91  l b¶o  ¶m   ü   îcsö  ông  ng  ôc  ch, ® Qu ®   d ®ó m ®Ý   ®óng  Õ   ,  ã  Öu  ch ®é c hi qu¶  µo    Öm   ô  ãi t¹  Òu  cña  v c¸c nhi v n  i §i 2  QuyÕt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña  é  µichÝnh:   c BT  1.Sau    ã    Õn  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,ban  µnh      khic ý ki ch thu c Th t   ph   h quy chÕ  qu¶n lý,  thu nép vµ  sö dông nguån vèn cña Quü  s ¾p  xÕp  doanh  nghiÖp. 2.ViÖc  Êp    õQuü   µy    c ph¸tt   n ph¶i®¶m     b¶o  ö  ông  ng  ôc  ch, cã  sd ®ó m ®Ý   hiÖu  qu¶ trongviÖc    chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp. 3. ChØ   o  µ  chøc  Óm       ®¹ v tæ  ki tra,gi¸m    Öc  ö  ông  ån  èn  ña  s¸tvi s d ngu v c Quü   ¾p  Õp  s x doanh  nghiÖp. 4. §iÒu    hßa  ån  èn  ña  ü   ¾p  Õp  ngu v c Qu s x doanh nghiÖp    a   ¬ng, ë ®Þ ph   Quü   ¾p  Õp  s x doanh nghiÖp    ë Tæng  c«ng    khixÐt thÊy  Çn  Õt. ty91      c thi 5. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   ¹t®éng  ña  ü   ¾p  Õp  l  n   ho   c Qu s x doanh  nghiÖp  trongc¶  íc.  n
  4. 4 §i Ò u    é  8. B Lao  ng    ¬ng    µ  héicã  ®é ­ Th binh v X∙    tr¸chnhiÖm   èihîp   ph     víi é   µichÝnh    íng dÉn  Öc  ö  ông  ü     T  B ®Ó h   vi s d Qu trong viÖc  o  ¹o,®µo  ¹o   ®µ t   t  l¹lao®éng      Õt viÖc  µm  íivµ  î Êp     i ®Ó gi¶iquy   l m   tr  c cho  è    ng  ùnguyÖn   s lao®é t   chÊ m  døt  îp  ng    ng,  Þ   Êt  Öc    h ®å lao ®é bm vi khi chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 9. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 10. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    cã  ty 91  tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2