Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
2
download

Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1777/QĐ-BTP ----------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 ------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2009; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009, trong đó tập trung sâu vào các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009. Điều 2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị 1. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức giao ban điện tử đa phương tiện. 2. Các điểm cầu Hội nghị được đặt tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Yên Bái, Quảng Bình, Khánh Hòa, ĐắkLắk, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ (07 điểm cầu). 3. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày (23 tháng 7 năm 2009). Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị 1. Thành phần đại biểu dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Ban Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ; Giám đốc, Chánh Văn phòng các Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh; một số lãnh đạo cấp phòng của Văn phòng Bộ; phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương nơi đặt điểm cầu Hội nghị (tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 250 người; nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị khoảng 80 người). 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. Điều 4. Tổ chức điều hành Hội nghị 1. Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, điều hành toàn bộ Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 2. Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ tham dự và chủ trì, điều hành Hội nghị tại các điểm cầu theo sự phân công, điều hành của Lãnh đạo Bộ (có Bản phân công điều hành và tham dự Hội nghị kèm theo). 3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng Chương trình tổ chức Hội nghị; Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để tổ chức Hội nghị; tập huấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức điều hành Hội nghị.
  2. Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 5; THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC - Bộ trưởng (để báo cáo); (Đã ký) - Các Thứ trưởng (để biết); - Lưu: VT, TH. Hoàng Thế Liên D:\File mang\160709\ KTQD1777.doc 2
Đồng bộ tài khoản