Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 178/1998/Q§­T T g n g µ y 19  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  h ç    l∙i u Êt  trî  s vay vèn  N g © n  h µ n g   èi víi ét sè m Æ t  h µ n g   u Êt kh È u ®  m x Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt ChÝnh    phñ  02/1998/NQ­CP   sè  ngµy  26/01/1998; §Ó  thùc hiÖn    chñ  ¬ng  tr cña ChÝnh phñ    vÒ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu,    gãp phÇn  trî hç    nh÷ng doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt,kinh doanh      nh÷ng  Æt   m hµng  xuÊtkhÈu  nhiÒu    cã  khã kh¨n; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ  níc, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­Cho    phÐp    c¸c Ng©n  hµng  ¬ng    trîl∙ suÊt cho    th m¹i hç     i   c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt,kinh doanh      mét  m Æt   sè  hµng  xuÊt khÈu    theo quy  ®Þnh   i§iÒu  QuyÕt  t¹  2  ®Þnh  nµy  b»ng c¸ch cho vay    i víil∙ suÊt    thÊp h¬n  0,2%/th¸ng so      víimøc     l∙ suÊt cho  i   vay xuÊt khÈu        mµ c¸c Ng©n   hµng  ¬ng  th m¹i®ang      ¸p dông. ViÖc  trî   hç    i l∙ suÊt ® îc thùc hiÖn          tõ ngµy QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc vµ kÕt thóc khiQuü      tÝn  dông  trî hç    xuÊt khÈu  îc thµnh    ®   lËp  ®i  vµ  vµo    ho¹t ®éng. ViÖc xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng        ®Ó tr¶nî theo    kÕ ho¹ch hµng n¨m cña  ChÝnh phñ kh«ng    ¸p dông  chÕ  trî   c¬  hç    i l∙suÊttheo QuyÕt      ®Þnh  nµy. §iÒu    m Æt   2.­C¸c  hµng  îchç      ®   trî i l∙suÊt nãit¹      i §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy  gåm: 1.ThÞt giasóc,giacÇm  ¬ivµ            t   chÕ  biÕn; 2.Rau, qu¶ ¬ivµ      t   chÕ  biÕn    (trõdøa  hép  xuÊtkhÈu    sang  tr thÞ  êng  Mü); 3.PhÇn  Ò m     m m¸y  tÝnh; 4. Mét  s¶n  sè  phÈm   khÝ:  c¬  ®éng  diesel  c¬  ,®éng  ®iÖn,  ®¹p, c¬  xe    qu¹t®iÖn.   §iÒu    Ng©n  3.­C¸c  hµng  ¬ng    th m¹itham    trî   giahç    i l∙suÊtnãit¹ §iÒu       i 1  QuyÕt ®Þnh  nµy  bao gåm: 1.Ng©n    hµng  Ngo¹ith   ¬ng  ViÖtNam;   2.Ng©n    hµng  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ViÖtNam;    
  2. 2 3.Ng©n    hµng  C«ng  ¬ng  th ViÖtNam;   4.Ng©n    hµng  §Çu   Ph¸ttr   tvµ    iÓnViÖtNam;   5.Ng©n    hµng  ¬ng      th m¹icæ phÇn  xuÊt­nhËp     khÈu  ViÖtNam;   6.Ng©n    hµng  ¬ng      th m¹icæ phÇn   ¸ch©u. §iÒu      4.­Khi cho vay    Æt   c¸c m hµng xuÊt khÈu    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 2  QuyÕt  ®Þnh nµy, c¸c Ng©n       hµng  ¬ng    th m¹i thùc hiÖn    viÖc thÈm  ®Þnh  cho  vay theo chÕ     ®é tÝn dông hiÖn hµnh  theo  vµ  møc     l∙ suÊt cho  i   vay ®èi    víi hµng xuÊtkhÈu        mµ c¸cNg©n  hµng  Th¬ng    m¹i®ang   ¸p dông. Sau    khi c¸c  doanh  nghiÖp xuÊt khÈu  îc hµng  thu  îc tiÒn, c¸c ®   vµ  ®       Ng©n  hµng Th¬ng   m¹i thùc hiÖn  trî     hç    i l∙suÊt trªnc¬  d    cho      së  nî ®∙  vay    ®Ó xuÊtkhÈu    Æt     c¸cm hµng    nãitrªn.  Trêng        hîp gi¸trÞhµng  xuÊtcña    nh÷ng  Æt   m hµng  îc hç      ®   trî il∙ suÊt nhá    h¬n  nî ®∙  d    cho  vay  c¬  tÝnh  th×  së  møc   trî   hç    i l∙ suÊtlµgi¸trÞhµng          xuÊtkhÈu    thùc tÕ  thu ® îc.   ®∙    §iÒu   5.­Ng©n   hµng Nhµ    nícViÖt Nam     chØ  ®¹o    c¸c Ng©n  hµng  ­th ¬ng    m¹i chñ ®éng  t×m kiÕm kh¸ch hµng; chuÈn  vèn        bÞ  ®Ó ®¸p  øng  nhu  ®ñ  cÇu  vay  vèn  cña    c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt,kinh doanh      xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng  îchç      ®   trî il∙suÊt;tr   êng      hîp c¸cdoanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    sang  tr thÞ  êng  Nga  c¸c nícSNG,  vµ      nÕu  gÆp       nguyªn nh©n  rñiro do    kh¸ch quan, kh«ng        tr¶ ® îc nî th×      Ng©n  hµng Nhµ     níc ViÖt Nam     b¸o c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ   ®Ó xem     lý. xÐt,xö  §iÒu 6.­  C¸c ng©n hµng Th¬ng    m¹i cho vay  trîxuÊt  hç    khÈu quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  3  ®Þnh  nµy  îc tÝnh  ®   møc   trî   hç    i l∙ suÊt vµo  nhËp    thu  ®Ó     x¸c®Þnh  tiÒn l  ¬ng  thùc tÕ.   §iÒu    7.­QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu    8.­Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ    nícchÞu tr¸chnhiÖm     chØ ®¹o  c¸cNg©n    hµng  Th¬ng    m¹ithùc hiÖn    ®óng nh÷ng  quy ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản