intTypePromotion=1

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 178/2000/Q§/BTC ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh møc thu häc phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø C«ng v¨n sè 4651/VPCP-KTKH ngµy 24/10/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (C«ng v¨n sè 850/GTVT- TCKT ngµy 23/3/2000) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh møc thu häc phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa thèng nhÊt trong c¶ níc nh sau: TT Lo¹i ®µo t¹o Møc thu (§ång/ngêi) I Bæ tóc thuyÒn trëng: 1 H¹ng nhÊt 1.100.000 2 H¹ng nh× 900.000 3 H¹ng ba 500.000 4 H¹ng t vµ chuyÓn h¹ng 350.000 II Bæ tóc m¸y trëng: 1 H¹ng nhÊt 1.000.000 2 H¹ng nh× 800.000 3 H¹ng ba 400.000 4 H¹ng t vµ chuyÓn h¹ng 300.000
  2. 2 §iÒu 2: C¸ nh©n ViÖt Nam khi ®îc c¸c trêng (Trêng kü thuËt nghiÖp vô, Trêng c«ng nh©n kü thuËt, Trung t©m ®µo t¹o,... gäi chung lµ c¬ së ®µo t¹o) ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i cho phÐp, ®µo t¹o bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa th× ph¶i nép häc phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng, ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa theo møc thu phÝ qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy; Trõ c¸c ®èi tîng lµ con liÖt sü; con th¬ng binh h¹ng 1, h¹ng 2; con bÖnh binh h¹ng 1 ®îc gi¶m häc phÝ b»ng 50% møc thu qui ®Þnh t¬ng øng. §iÒu 3: C¸c c¬ së cã ho¹t ®éng ®µo t¹o bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y tr- ëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa thùc hiÖn viÖc thu vµ sö dông tiÒn häc phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 54/1998/TTLT/Bé GD&§T-TC ngµy 31/8/1998 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Bé Tµi chÝnh. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh vÒ häc phÝ ®µo t¹o bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 5: §¬n vÞ, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng thu, nép häc phÝ bæ tóc thuyÒn trëng, m¸y trëng ph¬ng tiÖn thuû néi ®Þa vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2