Quyết định 178/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định 178/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 178/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 178/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 178/2006/QĐ-TTg NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, như sau: 1. Chuyển Lâm trường Quy Nhơn thành công ty lâm nghiệp. 2. Tổ chức lại các lâm trường: a) Lâm trường Sông Kôn: - Chuyển Lâm trường Sông Kôn thành công ty lâm nghiệp để quản lý, sử dụng diện tích đất rừng sản xuất của Lâm trường Sông Kôn. - Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh để quản lý diện tích đất rừng phòng hộ của Lâm trường Sông Kôn và diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn chưa có chủ quản lý. b) Lâm trường Hà Thanh: - Chuyển Lâm trường Hà Thanh thành công ty lâm nghiệp để quản lý, sử dụng diện tích đất rừng sản xuất của Lâm trường Hà Thanh. - Thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh để quản lý diện tích đất rừng phòng hộ của Lâm trường Hà Thanh và diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn chưa có chủ quản lý. c) Tổ chức lại Lâm trường An Sơn thành 2 Ban quản lý rừng: - Ban quản lý rừng phòng hộ An Lão để quản lý diện tích đất rừng phòng hộ của Lâm trường An Sơn. - Ban quản lý rừng đặc dụng An Lão để quản lý diện tích đất rừng đặc dụng của Lâm trường An Sơn. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các Ban quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển
  2. 2 rừng của từng lâm trường và quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản