Quyết định 178/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
89
lượt xem
3
download

Quyết định 178/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 178/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 178/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  178/L§T B X H­Q §   g µ y  18  n th¸ng  n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c in, h¸t h µ n h  v µ  q u ¶ n  lý gi Ê y p h Ð p  lao  3   p ® é n g  c Ê p  ch o   g êi n íc n g o µ i n B é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé;  ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 96/CP  µy  ng 7/12/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi;   X∙ h ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 58/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Êp   c Ch ph v c giÊy phÐp    ng    lao ®é cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ doanh  ng       vi t   i nghiÖp,tæ    chøc    ë ViÖtNam;   ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ô  ëng  ô  V tr V Tæng  îp vµ  h   Ph¸p  Õ, ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  É u   Êy  Ðp  ®Þ nm gi ph lao®éng    Êp    ®Ó c cho  êinícngoµilµm  Öc  ¹ ViÖtNam. ng       vi t   i   §i Ò u 2. GiÊy  Ðp  ®éng  ã  Ých  íc 11x15cm   å m   trang; ph lao  ck th   g 4    trang 1  µ    v trang 4  ã  µ u    cm xanh  µ  ×nh, tr¸ngnhùa. Néi dung  ña  ho b        c trang 1   tõ trªnxuèng       nh sau: ë    µ quèc  Öu; díilµ h×nh  èc    trªnl   hi       qu huy; tiÕp    theo  µ l  dßng  ÷:giÊy phÐp    ng  ch     lao®é b»ng  Õng  Öt(ë trªn) µ  Õng  ti Vi       ti v Anh  ë díi     (   )ë ; díi ïng lµdßng  ÷:Bé    c    ch   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héib»ng  Õng  Öt (ë   X∙    ti Vi     trªn)  Õng  ,ti Anh  ë  íi   ( d ) Trang  vµ  . 2  trang 3  ã  Òn  µ u   ¾ng,hoa  m µ u    cn m tr   v¨n  xanh  ¹t,ë  ÷a  ã  ×nh  nh   gi c h ng«i sao. Trang  Ý vµ  éi dung  ô  Ó  ña  Êy      tr   n   c th c gi phÐp    ng  lao®é theo m É u   Ìm    k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 3.  Giao cho  ô   V Tæng   îp  µ  h v Ph¸p  Õ     n  Êy  Ðp    ch in Ê gi ph lao ®éng  theo  É u   m ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy, m É u   å  ¬    Êp  ®Þ n  h s xin c giÊy phÐp    ng, thèng  Êt qu¶n  ýgiÊy phÐp    ng  µ  Êp        lao ®é   nh   l    lao ®é v c ph¸tcho c¸cSë    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h ViÖc  Êp  c ph¸tm É u   Êy  Ðp    ng, m É u   å  ¬  îc thu  Ý,      gi ph lao ®é   hs®  ph bao gå m:    µnh    Êy phÐp  µ  Ën  gi¸th ingi   v v chuyÓn.
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng04  4. Quy ®Þ n c hi l     2    n¨m  1997. B∙ibá    É u   Înh©n    c¸cm th  viªn, Îlao®éng  Uû       th do  ban  ©n  ©n  nh d TØnh   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ hoÆc   Së  do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héiban  µnh  ícngµy    h tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc. tn c hi l  
  3. C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m   Vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                 Gi Ê y  Ð p   ph lao  ng ®é W O R K   E R MIT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bé Lao ® é n g  ­ T h ¬ ng binh v µ  X∙ h éi     M Ministry  of labour­ invalids  and social  affairs
  4. N h ÷ n g   i Ò u  c Ç n   u   ® lý Gi Ê y  h Ð p   p lao ® é n g 1.XuÊt tr×nh giÊy phÐp  µy    µ          n khinh chøc  tr¸chyªu cÇu     W o r k  per mit 2. Kh«ng  îc tÈy    öa  ÷a, tù ghi vµo  Êy  Ðp    ®  xo¸,s ch       gi ph Sè: nµy No: 3.Kh«ng  îccho  êikh¸cm în   ®  ng      1.Hä   µ    v tªn: 4. Khi thÊtl¹cph¶ib¸o  µy          ng cho  ë   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th   Full      name: binh vµ  héi   X∙  2.Nam       (M) n÷  (F) 3.Ngµy    th¸ngn¨m    sinh: 5.Khih Õt  êih¹n sö  ông     th     d ph¶inép  ¹cho  ë    l  i S Lao  ng  ®é         Date             ofbirth: ­Th¬ng   4.Quèc  Þch  Ön    t hi nay:        Presentnational t :      iy 5.Tr×nh      ®é chuyªn m«n    Ò):   (tayngh         Profession(Ski l :            l) N O TI C E 6.§îclµm  Öc  ¹ :    vi t i        Work              atishereby permit     tedto 1. Present this work penit  to authori i  when  it   t es  in 7.Chøc    danh  c«ng  Öc: vi repuested        Job         assigment 2. Unoff ia alterrat ,nult l t on  ic l   ion  i a i ,correct   record ion or    8.Thêih¹n  µm  Öc:     l vi   Tõ  µy   ng  th¸ng n¨m     199... by  oneself prohabited.  are    § Õn  µy   ng  th¸ng n¨m     199... 3. It is not allowed. This work permit to authorised     Durationofwork        from              to persons.   9.Gia  ¹n  õngµy      ®Õ n   h t           Extended     from          to 4. In case of loss, the notice should be  given to  previncia labouroff     l   ice. Ngµy    th¸ng n¨m     199 5. Upon    itsexpiry,the    work permitshould be      handled  Bé  ëng tr back      tothe provincia labouroff     l   ice.
  5.   é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản