intTypePromotion=1

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc vi Ö t na m ® s è  179/1999/Q§­N H N N 6   g µ y  22 th¸ng 5 n¨ m  1999 n B a n  h µ n h  Q u y   h Õ  q u ¶ n  lý ti Ò n m É u, ti Ò n l   Ö m c u ni Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/1998/N§­   µy  CP ng 01/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     c, b¶o  v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    û  Òn  Êy,tiÒn  v tiªuhu ti gi   kim  ¹ ; lo i  b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    t  qu v gi t   gi¸trong  Ö   èng  ©n   h th Ng hµng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn l    m É u,  Òn l niÖ m”. ti  u  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý; ®Þ n c hi l   15  k t  k  thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/Q§­ NH6   µy  ng 23/4/1993  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Öc  Nh n   vi ban  µnh  h Quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý tiÒn  Êy  É u   µ  l  gi m v ng©n  Õu  phi thanh  to¸n m É u     trong  µnh  ©n   µng  µ    ng Ng h v c¸c quy  nh  íc ®Þ tr   ®©y  ña  ©n  µng  µ   íccã  ªnquan  íqu¶n  ýtiÒn m É u,  Òn l niÖ m. c Ng h Nh n   li   t i l    ti  u  §i Ò u    3. Ch¸nh   v¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô    µnh  µ    v ph¸th v kho quü, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Vô   ëng  ô     tr V K to¸n­ T     tr V Tæng  Óm   ki so¸t, ñ  ­  Th tr ëng    n  Þ  ã  ªnquan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng; Gi¸m  c  ë  c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Nh n   ¬  ®è S giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ  íctØnh, Ng h nh n     thµnh  è;Tæng  ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông,Tæng  td   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt nam,  ty v b ® qu Vi   Tæng   gi¸m  c  ®è kho  ¹c  µ   íc b Nh n   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ   ch q u ¶ n   ý ti Ò n m É u, ti Ò n lu  ni Ö m l (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 179/1999/Q§­NHNN6   ngµy 22/5/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n                                       C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. Quy  chÕ  nµy quy ®Þnh  viÖc in, ®óc, b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn, giao nhËn, sö  ông  Òn m É u,  Òn l niÖ m;  Öc  tiÒn m É u,  Òn      d ti   ti  u  vi b¸n    ti   l niÖ m,  Òn ®×nh  u  ti   chØ u  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc. lh c Ng h Nh n §i Ò u 2.  1. TiÒn  É u     m trong quy  Õ   µy    ch n bao  å m   Òn  Êy  É u,  Òn  g ti gi m ti kim  ¹  lo i m É u,  µ®ång  Òn cã  y      Õu  ètiªuchuÈn  ü  Ët, Êtl ng nh    l  ti   ®Ç ®ñ c¸cy t    k thu  ch  î   c¸c lo¹ tiÒn ® îcng©n  µng  µ  ícc«ng  è u  µnh,® îcinthªm  ÷  Òn  É u”    i    h nh n   b lh      ch “Ti m hoÆc   ÷  ch “SPECIMEN“. Ngoµi 2  µng  è  rit ng  ng  ë  Þ  Ý t ng       h s sª    î tr ( v tr  ¬ øng nh  i  íitiÒn  Êy)gå m   ch÷    µ    ÷  è      Æt   íc cña  ét  è  ®è v   gi   2  c¸iv c¸c ch s “0“,ë m tr   ms lo¹  Òn  É u   îc in thªm  µng  è  ri®Ó   ôc  ô  iti m ®    h s sª    ph v cho  Öc  vi qu¶n  ý ph¸t l    hµnh  Òn m É u. ti   TiÒn  É u   îc dïng  µm  Èn  m ®  l chu trong nghiÖp  ô    v ph¸thµnh  Òn,kh«ng    ti   cã    Þ lµm  ¬ng  Ön  gi¸tr   ph ti thanh    to¸ntrong l th«ng.Ngoµi ra,tiÒn  É u      u       m cßn ® îcsö  ông   d cho  ôc  ch  m ®Ý nghiªncøu,b¶o  µng,gií thiÖu,su  Ëp,l niÖ m.     t    i   t  u  2. TiÒn u  Ö m   µ®ång  Òn t ng tr     l ni l  ti  î   ng, kh«ng  ã    Þ lµm  ¬ng  Ön c gi¸tr   ph ti   thanh to¸n trong l th«ng,® îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam      u     h Nh n     ph¸thµnh      cho m ôc  ch  u  Ëp,l niÖ m   ®Ý s t  u  hoÆc   ôc  ch  m ®Ý kh¸c theo    quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. §i Ò u    ©n   µng  µ   ícViÖt nam   èng  Êt  3. Ng h Nh n     th nh qu¶n  ýtiÒn m É u   l    vµ  Öc  ö  ông  Òn  É u   ña  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc,tæ  vi s d ti m c h th Ng h Nh n   chøc  Ýn  t dông, c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   íi®©y   äichung  µ ng©n  µng),   ty v b   qu Vi   (d   g  l  h   Kho  ¹c Nhµ   íc vµ    ¬  b  n   c¸c c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   trong ph¹m      vi l∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.   n  ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u 4.  ©n   µng, Kho  ¹c  µ   íc tæ  Ng h   b Nh n   chøc  ¹ch    ¹ib¶ng  h to¸n ngo   tiÒn  É u,  Òn u  Ö m   m ti l ni theo  Ön  Ët,ghichitiÕtm Ö nh     è îng,sè      hi v         gi¸, l   sª ri s cña  õng  ê tiÒn m É u,    êib¶o  t t    tªnng   qu¶n  Òn m É u,  Òn l niÖ m   µ  nh  ú  ti   ti  u  v ®Þ k kiÓm        kª,b¸o c¸o theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n
  3. 3 C h ¬ n g  II Ti Ò n  m É u §i Ò u 5. 1. Vô   ëng  ô     tr V nghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü  ×nh Thèng  c  ©n   qu tr   ®è Ng hµng  µ   ícQuy Õt  nh  è îng,chñng  ¹ tiÒn m É u   Çn    c. Nh n   ®Þ sl   lo i     c in,®ó 2. ViÖc    c  Òn m É u   îcthùc hiÖn  ¹ c¸c nhµ    in,®ó ti   ®    ti     m¸y    c  Òn cña  in,®ó ti   Ng ©n  µng  µ   íctheo c¸cquy  nh    i víi Öc    c  Òn. h Nh n      ®Þ nh ®è     vi in, ®ó ti §i Ò u 6. 1. C¨n  m ôc  ch, nhu  Çu  ö  ông  µ  è îng tiÒn m É u   îcin,®óc,   cø  ®Ý   c sd vsl     ®     Vô   ëng  ô   tr V NghiÖp  ô  v ph¸thµnh  µ    v kho  ü  Þu  qu ch tr¸ch nhiÖ m   Êp  Òn    c ti m Éu   cho    i t ng sau: c¸c®è  î   a.C¸c  é  Ën    b ph chøc  n¨ng  trong Vô, c¸ckho  Òn Trung  ng;     ti   ¬ b. Së     Giao  Þch, Chi  d   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, v¨n Ng h Nh n     ph     phßng  idiÖn  ña  ©n  µng  µ   íc; ®¹   c Ng h Nh n c. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i  èc    Ng h th m qu doanh  Trung  ng,  ü   Ýn  ông  ¬ Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng,Tæng  ¬  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  ÖtNam,  tyv b   qu Vi   Kho  ¹c nhµ  b  nícTrung  ng;   ¬ d.C¸c  n  Þ  ã  ªnquan  ña  é    ®¬ v c li   c B C«ng an; e. C¸c  ©n  µng  íc ngoµi cã    ng h n    quan  Ö,  h trao ® æi  Òn  É u   íiNg ©n     ti m v  hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     2. Trong  ¹m    è îng  Òn  É u   îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ph vi s l ti m ®  h Nh n     cÊp,Gi¸m  c  ë    ®è S Giao  Þch,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  d    Ng h Nh n     ph cã tr¸chnhiÖ m  ©n  i nhu  Çu  ö  ông  ¹ ®¬n  Þ  µ  Êp  Òn m É u     c ®è   c sd t i v v c ti   cho    c¸c ®èi îng  ë   µikho¶n  t m t  giao  Þch  Ýnh  ¹  n  Þ  ×nh,  å m     chøc  d ch ti®¬ v m g c¸c tæ  tÝn  ông, së  d   giao  Þch  ña  chøc  Ýn  ông, chi nh¸nh  ña  chøc  Ýn  d c tæ  td    c tæ  t dông, Kho  ¹c nhµ  íctrªn®Þa   µn  õc¸c ®èi t ng nªu  ¹    b  n    b (tr      î   ti kho¶n    iÓ m     1, ® c ®iÒu  µy);Gi¸m  c    n   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp  Òn Ng h Nh n     ph c ti   m Éu  cho c«ng    µng  ¹c ®¸  ý    a   µn  µ    é  Ën  ã  ªnquan  ty v b   qu trªn®Þ b v c¸c b ph c li   cña  ë  S C«ng  an. 3. Nh÷ng  i t ng sau  ã  Ó  îccÊp  Òn  É u     ®è  î   c th ®   ti m theo    Þ  ña  ô   ®Ò ngh c V tr ng  ô  ë V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ­ qu ®   ®è Ng h Nh n ícchÊp  Ën:   thu a.C¸c  chøc  èc  Õ,v¨n phßng    chøc  èc  Õ  ¹ ViÖtNam;   tæ  qu t     c¸ctæ  qu t t   i   b. C¸c  chøc,c¸ nh©n      tæ     ë trong vµ  µiníc cã    ngo     nhu  Çu  Ò   Òn  É u   c v ti m phôc  ô  v cho  ôc  ch  íthiÖu,b¶o  µng  m ®Ý gi  i   t hay  nghiªncøu  Òn tÖ.   ti   §i Ò u 7. 1. ViÖc    b¶o qu¶n,giao nhËn, vËn        chuyÓn  É u   ÷a c¸c kho  Òn Trung  m gi     ti   ¬ng,Së    Giao  Þch,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,tæ  d    Ng h Nh n     ph   chøc  tÝn  ông, C«ng    µng  ¹c ®¸  ý, kho  ¹c Nhµ   íc ® îc thùc hiÖn  d   ty v b   qu   b  n      theo    c¸c
  4. 4 quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc nh ®èi  íib¶o  ®Þ c Ng h Nh n   v  qu¶n, giao  Ën,  Ën    nh v chuyÓn  Òn.C¸c  i t ng kh¸ctùqu¶n  ý, ti   ®è  î      l  b¶o  qu¶n. 2. C¸c    kho  Òn  ti Trung  ng  ¬ giao  cho  tr ng  kiÓm   m   µ  ëng  tæ  ë tæ  ®Õ v tr phßng  nghiÖp  ô  v kho  Òn; Ng ©n   µng,  ti   h Kho  ¹c  µ   íc giao  b Nh n   cho  ëng  tr phßng  Òn  Ö    ti t ­ kho  ü  qu hoÆc   ëng  Tr phßng  ©n  ü  ùctiÕp  ng qu tr   qu¶n  ý,sö  l  dông  (mét)bé  Òn m É u.  bé  å m   Òn m É u   ña  Êtc¶    ¹ tiÒn,m çi lo¹ 1    ti   1  g ti   c t   c¸clo i     i   m ét  êhoÆc   miÕng. t  1  3. Trêng  îp  µm  Êt  Òn  É u,  n  Þ, c¸ nh©n  ã    hlm ti m ®¬ v     c tr¸chnhiÖm     qu¶n  lý,sö  ông  Òn m É u   µiviÖc   d ti   ngo   ph¶ichÞu    ×nh    c¸c h thøc  ö  ýkû  Ët,xö  ý x l   lu   l   hµnh  Ýnh  ch cßn ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   åihoµn  Ët chÊt (trõnh÷ng  i t ng   b  v     ®è  î   nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy  µ    i t ng mua   Òn m É u).Møc  åi 3  6  ch n v c¸c ®è  î   ti     b  hoµn  Ët chÊt b»ng    Çn  Ö nh     è  Òn  É u   Þ   Êt. Sau  ,  ©n   v    hai l m gi¸s ti m bm   ®ã Ng hµng  µ   íccã  Ó  Êp  ¹tiÒn m É u   Nh n   th c l   i  cho  n  Þ  ö  ông. ®¬ v s d 4. TiÒn  É u   áng    m h hoÆc   Þ  b r¸ch,n¸ttrong qu¸ tr×nh sö  ông  ña  ©n          d c Ng hµng,Kho  ¹c Nhµ   íc,c¬    b  n   quan  c«ng  ® îcNg ©n  µng  µ   ícc¸ccÊp,n¬i an    h Nh n        trùctiÕp  Êp  Òn  É u     c ti m xem   Ðt,thu  æi. Sè  îng  Òn  É u   îc ® æi  èi®a   x ®   l ti m ®  t  kh«ng  îtqu¸ sè îng tiÒn m É u   îccÊp  õ Ng ©n  µng  µ   íc.ViÖc    æi  v    l     ®  t  h Nh n   thu ® ® îc¸p dông     theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ     æi  Òn kh«ng  ®Þ c Ng h Nh n   thu ® ti   ®ñ     Èn u  tiªuchu l th«ng. §i Ò u 8.  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã  Òn  håim ét  Çn  Ng h Nh n     c quy thu    ph hoÆc   µn  é  è  Òn m É u   ∙  îccÊp  to b s ti   ®®   cho    i t ng sö  ông: c¸c®è  î   d 1. Khi Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam      h Nh n     th«ng b¸o  nh  ®× chØ u  µnh  ét  lh m hay  Òu  ¹ tiÒn,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õngµy    nhi lo i         30  k t  ghitrong th«ng        b¸o,tæ chøc  Ýn  ông,C«ng    µng  ¹c ®¸  ý,Kho  ¹c Nhµ   ícph¶igiao nép  ël¹ td   tyv b   qu   b  n      tr     i toµn  é  è  Òn  É u   îc cÊp  ña  b s ti m ®  c c¸c  ¹  Òn  nh  lo iti ®× chØ  u  µnh  Ò   ô  lh vV NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v Kho  ü, Së   qu   giao  Þch, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   d    Ng h Nh níc ®∙  Êp  Òn  É u.    c ti m C¸c  n  Þ  éc  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc chØ   ®¬ v thu h th Ng h Nh n   gi÷ l¹ 2      (hai) é  Òn m É u     ö  ông  ¹ chç,sè  i   ti   b ®Ó s d ti     cßn  ¹ nép  Ò     l  i v c¸c Kho  Òn  ti Trung  ng. ¬ 2. C¸c  i t ng ® îccÊp  Òn m É u     ®è  î     ti   kh¸cgiao nép    ã    Çu      khic yªu c b»ng    v¨n b¶n  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   õnh÷ng  i  îng  c Ng h Nh n     (tr   ®è t nªu  ¹  tikho¶n    3 §iÒu  Quy  Õ   µy  µ    i t ng mua  Òn m É u). 6  ch n v c¸c®è  î   ti   §i Ò u 9. 1. Thñ  ëng    n  Þ  éc  Ö   èng  ©n   µng  µ   íc cã    tr c¸c ®¬ v thu h th Ng h Nh n   tr¸ch   mhiÖ m   íng  Én,  ùc  Ön  ©n  èi tiÒn  É u   ng  i  îng;®Þnh   ú  h d th hi ph ph   m ®ó ®è t   k hoÆc   t  Êt tiÕn hµnh  Óm    Öc  ®é xu     ki travi b¶o  qu¶n,sö  ông  Òn m É u   ¹  n    d ti   ti ®¬ vÞ   ×nh   µ  ¹    i  îng  îc cÊp    a   µn; kiÓm     m v t ic¸c ®è t ®  trªn®Þ b   kª,b¸o c¸o  µ    v tæ chøc    åitiÒn m É u   thu h     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 2.Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông      td trªnl∙nhthæ  ÖtNam,  Vi   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam,  tyv b   qu Vi   Kho  ¹c Nhµ   íc® îcNg ©n  µng  µ   íc b  n    h Nh n   cÊp  Òn  É u   ã  ti m c tr¸chnhiÖ m   Ën    v chuyÓn, b¶o    qu¶n  toµn,sö  ông  Òn an   d ti   m É u   ng  ôc  ch, ®Þnh  ú  Óm        ®ó m ®Ý   k ki kª,b¸o c¸o,giao nép  Òn m É u     ti   theo quy    ®Þnh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  Þu  ù  c Ng h Nh n   ch s qu¶n  ý,kiÓm     ö  ývÒ   Òn l  tra,x l   ti   m É u   ña  ©n  µng  µ   ícc¸ccÊp. c Ng h Nh n    
  5. 5 §i Ò u 10. 1. C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ     mang, göitiÒn m É u   ña    ¹  Òn ViÖt Nam        c c¸c lo iti     ra nícngoµiph¶icã  Êy phÐp  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.        gi   c Ng h Nh n     2. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn    ®è Ng h Nh n   quy cho  ô   ëng  ô   V tr V NghiÖp  vô    µnh  µ  ph¸th v kho  ü  qu xem   Ðt,cÊp  Êy  Ðp  x  gi ph mang,  öi tiÒn  É u   Öt g  m Vi   Nam     ícngoµicho    êng  îp nªu    ra n     c¸ctr h   ë kho¶n  ®iÒu  µy. 1  n C h ¬ n g  III Ti Ò n  lu  ni Ö m §i Ò u    ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ù tæ  11. Ng h Nh n     t   chøc hoÆc   îp t¸cvíi h    c¸c ®èi      t¸c(hoÆc  i lý)trong vµ  µi níc s¶n  Êt,tiªuthô  Òn u  Ö m.  ®¹       ngo     xu     ti l ni ViÖc  îp t¸cs¶n  Êt,tiªuthô tiÒn l niÖ m   ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h   xu        u  c Ng h Nh n     víic¸c ®èi       t¸c(hoÆc  ilý)trong vµ  µiníc ® îc thùc hiÖn  ®¹       ngo         theo  îp  ng  h ®å trªnc¬  ë  ×nh  ng   µ  ïng cã  î .   sb ®¼ v c   li §i Ò u 12.  C¸c  µ  nh m¸y    c  Òn  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc in,®ó ti tr   Ng h Nh n   chÞu tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  ng  îp ®ång    c  Òn l niÖ m   Ò     tæ  th   ®ó h   in,®ó ti  u  v sè îng vµ  Êt l ng,®¶m   l   ch  î   b¶o  toµn    i víi   c  Òn,giao s¶n  È m   an  nh ®è     ®ó ti   in,   ph ®óng  êih¹n,quy  th     c¸ch,sè îng,chñng  ¹ tiÒn l niÖ m.  l  lo i    u  §i Ò u 13. 1.Thèng  c  µ   ícNg ©n  µng  Õt ®Þnh  É u   ÕtkÕ,  ÊtliÖu,   ®è Nh n   h quy   m thi   ch     sè îng  Òn u  Ö m   Çn    c  µ  i    l ti l ni c in,®ó v ®è t¸c(hoÆc  i lý)s¶n  Êt,tiªuthô ®¹     xu       tiÒn l niÖ m   ña  ©n  µng  µ   ícë   u  c Ng h Nh n   trong vµ  µiníctheo    Þ  ña    ngo     ®Ò ngh c Vô  ëng  ô nghiÖp  ô    µnh  µ  tr V  v ph¸th v Kho  ü. qu 2. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícgiao cho  ô  ëng  ô     ®è Ng h Nh n     V tr V nghiÖp  ô    v ph¸t hµnh  µ  v kho  ü  ý  Õt  îp ®ång  qu k k h   s¶n  Êt,tiªuthô tiÒn l niÖ m   Öt Nam     xu        u  Vi   ë trong vµ  µiníc  íi   i t¸c(hoÆc  ilý)® îcchän    ngo    v   ®è     c¸c ®¹       sau    ô  khiV Ph¸p  Õ   ch thÈm   nh  Ò   Æt   ®Þ vm ph¸p  ý néi dung  ña  îp  ng,  ô   l    c h ®å V quan  Ö   èc  Õ  h qu t thÈm  nh  ù  ïhîp gi÷a b¶n  ®Þ s ph       b»ng  Õng  Ötvµ  ti Vi   b¶n  b»ng  Õng  ícngoµi. ti n  3.Tr¸chnhiÖ m  ña  ô      c V nghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü: qu a. Nghiªn cøu, khaith¸cc¸c chñ    Òn u  Ö m              ®Ò ti l ni trong níc vµ  èc  Õ,     qu t   x©y  ùng    ¬ng  ×nh,®Ò   s¶n  Êt,tiªuthô tiÒn u  Ö m   cña  ©n   d c¸c ch tr   ¸n  xu       l ni   Ng hµng  µ   íc. Nh n b. Lµ m   u   èi  ña  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     ®Ç m c Ng h Nh n     trong lÜnh  ùc  Òn   v ti   l niÖ m,  Õp  óc,t×m  Óu,®¸nh      i t¸c(hoÆc  ilý)s¶n  Êt,tiªu u  ti x   hi   gi¸c¸c ®è     ®¹     xu     thô tiÒn l niÖ m        u  ë trong vµ  µiníc.   ngo   c.C Êp  Òn l niÖ m     ti  u  cho    i t ng theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   c¸c®è  î     ®Þ t  i 15  ch nµy.
  6. 6 §i Ò u 14.  Öc  Vi giao  Ën,  Ën  nh v chuyÓn, b¶o qu¶n  Òn u  Ö m   ña  ti l ni c Ng ©n   µng  µ   íc ® îc thùc hiÖn  h Nh n       theo    c¸c quy  nh    i  íib¶o  ®Þ nh ®è v   qu¶n,  vËn chuyÓn, giao nhËn  Òn.     ti §i Ò u 15.  èng  c  ©n  µng  µ   ícphª  Öt  Öc  Êp  Th ®è Ng h Nh n   duy vi c hoÆc   tÆng  Òn u  Ö m   ti l ni theo  ê tr×nh  ña    ô,  ôc, ®¬n  Þ  ùc thuéc  ©n   t  c c¸c V C   v tr   Ng hµng  µ   ícViÖtnam   Nh n     cho  ÷ng  i t ng sau: nh ®è  î   a.C¸c  oµn    é  ña  ©n  µng  µ   íc®i    ® c¸n b c Ng h Nh n   c«ng    ícngoµi; t¸cn   b. C¸c  oµn    ® kh¸ch quèc  Õ  n     t ®Õ th¨m,lµm  Öc  íiNg ©n   µng  µ   íc   vi v   h Nh n   ViÖt Nam;    ¬    c¸c c quan, tæ    chøc   ë trong níccã      quan  Ö   íiNg ©n   µng  µ   h v  h Nh níc;c¸c tæ      chøc,c¸ nh©n       ë trong vµ  µiníc göitÆng  Òn u  Ö m     ngo       ti l ni hoÆc   cã  Òu  èng  Õn,®ãng  ãp  nhi c hi   g cho  ¹t®éng  ña  µnh  ©n  µng; ho   c ng Ng h c.C¸c  i t ng kh¸c.   ®è  î   C h ¬ n g  IV N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  v Ò  b¸n ti Ò n m É u, Ti Ò n  lu  ni Ö m,  ti Ò n ® × n h  c h Ø  lu  h µ n h §i Ò u    Ng ©n   µng  µ   íctæ  16.   h Nh n   chøc  ng  µy,gií thiÖu,b¸n  Òn tr b     i   ti   m É u,  Òn u  Ö m   µ  Òn  nh  ti l ni v ti ®× chØ u  µnh  lh ho¨c b¸n    th«ng qua    ilý c¸c ®¹     cña  ©n  µng  µ   ícë  Ng h Nh n   trongvµ  µiníc.   ngo   §i Ò u 17. TiÒn  nh    ®× chØ  u  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc khi b¸n lh c Ng h Nh n       cho    i t ng cã  c¸c®è  î   nhu  Çu  c ph¶i® îc®ãng  Êu  ×nh     d “§ chØ u  µnh” ë  Æt   ­ lh  m tr íc®Ó   ©n  Ötvíi   ¹ tiÒn ®ang u  µnh.   ph bi     lo i c¸c     lh §i Ò u    18. 1.  C¸c  i  îng  ã  ®è t c nhu  Çu  Ò   c v c¸c  ¹  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn lo iti m ti l ni ti   ®×nh  chØ u  µnh  ã  Ó  ùctiÕp mua  ¹ c¸c ®¹ilýcña  ©n  µng  µ   íc lh c th tr     ti         Ng h Nh n   hoÆc   ¹  ©n   µng  µ   íc ViÖt  t iNg h Nh n   Nam   ô  (V NghiÖp  ô  v ph¸t hµnh  µ      v kho quü). 2. C¸c  êng  îp    tr h kh«ng  ùc tiÕp  ªnh Ö,  èn  tr   li   mu mua     ¹  Òn  É u,  c¸c lo iti m tiÒn l niÖ m,  nh   u  ®× chØ u  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícth× ph¶icã  n    lh c Ng h Nh n       ®¬ ®Ò nghÞ    â hä    a  (ghir   tªn,®Þ chØ  êng  ó, a  th tr   ®Þ chØ  ªnhÖ,  ôc  ch, sè îng, li   m ®Ý  l  chñng  ¹  Çn  lo ic mua)  öiSë   g   Giao  Þch, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh, d    Ng h Nh n     thµnh  è    a  µn  ph trªn®Þ b hoÆc   öitrùctiÕp vÒ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam   g      Ng h Nh n     (Vô NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü). qu   3.  µng  H th¸ng, Së     Giao  Þch,  d Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ph tæng  îp nhu  Çu  h  c mua  Òn m É u,  Òn l niÖ m,  Òn ®×nh  ti   ti  u  ti   chØ u  l hµnh    a   µn  öi Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  trªn®Þ b g  h Nh n   ¬ (V NghiÖp  ô    v ph¸t hµnh  µ  v kho  ü). qu
  7. 7 §i Ò u 19. 1. Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt  nh  ¬ng    ®è Ng h Nh n   ®Þ ph thøc,gi¸b¸n  Òn     ti   m É u,  Òn l niÖ m   µ  Òn ®×nh  ti  u  v ti   chØ u  µnh  lh theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü. qu 2. Vô   ëng  ô     tr V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü  qu xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ sè îng  Òn  É u,  Òn u  Ö m,  Òn  nh  l ti m ti l ni ti ®× chØ u  µnh  lh b¸n cho    i îng c¸c ®è t   cã  nhu  Çu, th«ng    íng dÉn  c  b¸o,h   kh¸ch hµng  µn  Êtc¸cthñ tôcvµ    ho t         giao tiÒn    m É u,  Òn l niÖ m,  Òn ®×nh  ti  u  ti   chØ u  µnh  lh cho kh¸ch hµng.   §i Ò u  20. C¸c kho¶n thu, chi vÒ      s¶n  Êt, b¸n  Òn  É u,  Òn  u  xu   ti m ti l niÖ m   µ  Òn  nh  v ti ®× chØ  u  µnh  îc h¹ch  lh ®  to¸n vµo        thu,chi nghiÖp  ô  ña  vc Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 21. C¸c  chøc,c¸ nh©n    ¹m    tæ     viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy,tuú theo  Ýnh  Êt,møc    ÏbÞ   ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh     t ch   ®é s   x l   lu   l   x ch hoÆc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   22. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ña  c Quy  Õ   µy  ch n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2