Quyết định 179/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 179/2000/Q /BTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH M C THU L PHÍ H I QUAN VÀ AN NINH C A KH U I V I CHUY N BAY C A NƯ C NGOÀI N CÁC C NG HÀNG KHÔNG VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Căn c Công văn s 121/CP-KTTH ngày 03/02/2000 c a Chính ph v vi c thu l phí H i quan và an ninh c a kh u i v i tàu bay c a các hãng hàng không nư c ngoài; Sau khi có ý ki n c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam (công văn s 2196/CHK- TC ngày 05 tháng 10 năm 2000), B Công an (Công văn s 1689 CV/BCA (V11) ngày 12 tháng 10 năm 2000), T ng c c H i quan (Công văn s 4549/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2000) và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1.- Các pháp nhân, th nhân (t ch c, cá nhân) nư c ngoài có các chuy n bay n các c ng Hàng không c a Vi t Nam ph i n p l phí h i quan và l phí an ninh c a khNu hàng không theo quy nh t i quy t nh này; tr các trư ng h p sau ây: 1. Chuy n bay chuyên cơ. 2. Chuy n bay công v nhà nư c v h i quan, quân s , công an. 3. Chuy n bay nhân o v v n chuy n hàng vi n tr nhân o, c u tr thiên tai, lũ l t.... 4. Chuy n bay tìm ki m c u n n. i u 2.- M c thu l phí h i quan và an ninh c a khNu hàng không quy nh như sau: 1. L phí h i quan t i C ng hàng không sân bay: 50 USD/chuy n bay n.
  2. 2. L phí an ninh c a khNu hàng không: 50 USD/chuy n bay n. i u 3.- L phí h i quan t i C ng hàng không sân bay và l phí an ninh c a khNu hàng không là kho n thu c a ngân sách nhà nư c, u nhi m cho C m c ng hàng không Vi t Nam t ch c thu (sau ây g i là cơ quan thu) khi các chuy n bay n các C ng hàng không Vi t Nam theo quy nh sau ây: 1. Cơ quan thu l phí ư c trích 10% t ng s ti n l phí th c thu ư c chi phí cho công tác t ch c thu. Kho n trích này ư c coi là doanh thu c a ơn v và ư c s d ng theo quy nh t i Thông tư s 27/1999/TT-BTC ngày 11/3/1999 v vi c hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các C m c ng hàng không (doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích). 2. T ng s ti n l phí thu ư c sau khi tr s ti n trích l i cho cơ quan thu theo t l 10% trên ây, còn l i (90%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương) theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 050 m c l c ngân sách nhà nư c quy nh. 3. Cơ quan thu có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý ti n l phí theo úng quy nh t i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh v thu l phí h i quan và an ninh c a khNu i v i các chuy n bay c a các th nhân - pháp nhân nư c ngoài n các C ng hàng không Vi t Nam trái v i Quy t nh này. i u 5.- T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p l phí, các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản