Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 179/2001/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2001 VÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ n íc Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ quyÕt phiªn häp ChÝnh phñ th êng kú th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ viÖc x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc gåm c¸c thµnh viªn sau ®©y: 1. Trëng Ban: Phã Thñ tíng Thêng trùc. 2. Phã Trëng Ban thêng trùc: Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ. 3. C¸c Phã Trëng Ban: - Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, - Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 4. C¸c thµnh viªn: - Bé trëng Bé Quèc phßng, - Bé trëng Bé C«ng an, - Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, - Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, - Bé trëng Bé Y tÕ, - Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, - Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, - Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, - Mét Phã Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, - Mét Thø trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, - Mét Thø trëng Bé Tµi chÝnh. Mêi Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, mét Phã Tr ëng Ban Tæ chøc Trung ¬ng vµ mét Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi tham gia Ban ChØ ®¹o.
  2. 2 § iÒu 2. Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc cã nhiÖm vô: 1. ChØ ®¹o viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc. 2. Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng do c¸c Bé, ngµnh x©y dùng theo sù ph©n c«ng ®Ó tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh. 3. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc vµ chØ ®¹o, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m cho chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc ®¹t môc tiªu ®Ò ra. 4. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc. § iÒu 3. 1 . C¸c Bé, ngµnh lµ thµnh viªn Ban ChØ ®¹o tiÒn l ¬ng Nhµ n íc ®· ® îc giao nhiÖm vô x©y dùng c¸c §Ò ¸n quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1 54/2000/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Thñ t íng ChÝnh phñ p h¶i hoµn thµnh §Ò ¸n trong th¸ng 12 n¨m 2001 . 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vµ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm : ®iÒu tra, nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ cã hÖ thèng t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, thu nhËp cña c¸n bé, c«ng chøc thuéc ngµnh, lÜnh vùc do Bé phô tr¸ch vµ ®Ò xuÊt ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ, tiÒn l¬ng, thu nhËp vµ chÝnh s¸ch t¹o nguån ®èi víi c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o, y tÕ, v¨n hãa nghÖ thuËt vµ khoa häc chËm nhÊt ph¶i hoµn thµnh trong quý I n¨m 2002. §iÒu 4. Gióp viÖc Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc lµ Tæ chuyªn viªn liªn Bé, gåm c¸c chuyªn viªn thuéc c¸c Bé, Ban, ngµnh thµnh viªn Ban ChØ ®¹o. Tæ chuyªn viªn liªn Bé cã bé phËn th êng trùc ®Æt t¹i Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Tæ chuyªn viªn liªn Bé do Tr - ëng Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng Nhµ níc quy ®Þnh. §iÒu 5. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ. §iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 79/1998/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ban ChØ ®¹o tiÒn l¬ng Nhµ níc.
  3. 3 § iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 8. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c thµnh viªn nªu t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản