Quyết định 179/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định 179/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2003/QĐ-TTg về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 179/2003/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 V CHƯƠNG TRÌNH, K HO CH C A CHÍNH PH TH C HI N NGH QUY T C A B CHÍNH TR - BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX V TI P T C S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 28 NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr , QUY T NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình k ho ch c a Chính ph th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr - Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v ti p t c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH, K HO CH C A CHÍNH PH TH C HI N NGH QUY T B CHÍNH TR - BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX V TI P T C S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 179/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH, K HO CH M c tiêu c a Chương trình, k ho ch là t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t c a B Chính tr v Ti p t c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh, nh m nâng cao hi u qu s d ng b n v ng tài nguyên t ai, tài nguyên r ng, vư n cây lâu năm và cơ s v t ch t - k thu t hi n có; hình thành các vùng s n xu t nông, lâm s n hàng hoá t p trung, chuyên canh, thâm canh quy mô l n g n v i ch bi n và tiêu th ; nâng cao hi u qu s n xu t và s c c nh tranh; t o thêm vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, b o v môi trư ng sinh thái và góp ph n xoá ói, gi m nghèo. Thúc y ng d ng nhanh và có hi u qu các ti n b khoa h c, công ngh vào s n xu t nông, lâm nghi p; Xác nh rõ ch c năng, nhi m v c a t ng nông, lâm trư ng và phân nh rõ nhi m v s n xu t, kinh doanh và nhi m v công ích; tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i nông, lâm trư ng. Yêu c u c a Chương trình, k ho ch là trên cơ s quán tri t y quan i m, m c tiêu và n i dung c a Ngh quy t, c th hóa thành các văn b n pháp quy tri n khai th c hi n Ngh quy t m t cách ng b , y , k p th i và có hi u qu . B. N I DUNG CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH, K HO CH I. TI P T C S P X P VÀ PHÁT TRI N NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH 1. Phân lo i, s p x p nông, lâm trư ng theo phương hư ng, nhi m v c a Ngh quy t ra, g m: - Nông, lâm trư ng làm nhi m v kinh doanh là ch y u, th c hi n s n xu t, kinh doanh và h ch toán theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c. - Nông, lâm trư ng làm nhi m v s n xu t, kinh doanh nhưng ph i m nh n m t ph n ch c năng xã h i và an ninh, qu c phòng (vùng sâu, biên gi i, h i o). - Nông, lâm trư ng làm nhi m v công ích là ch y u, ho t ng theo lo i hình doanh nghi p d ch v , công ích. 2. Rà soát phương hư ng, nhi m v c a t ng nông, lâm trư ng qu c doanh ti p t c im i ho c gi i th . Nông trư ng: a/ Nông trư ng c n ti p t c i m i và nâng cao hi u qu . Nông trư ng chuyên canh cây lâu năm có cơ s h t ng tương i hoàn ch nh: T p trung thâm canh di n tích vư n cây ã tr ng, g n v i u tư c i t o, nâng c p, m r ng cơ s ch bi n hi n có ho c xây d ng cơ s ch bi n m i (có các t ch c, cá nhân trong và ngoài nông trư ng tham gia c ph n); ch m r ng di c tích tr ng m i khi có d án th c s hi u qu . b/ Nông trư ng c n ti p t c duy trì nhưng chuy n i phương hư ng, nhi m v .
  3. - Nông trư ng chuyên canh mía, d a, dâu t m, bông, thu c lá...; t ch c l i s n xu t g n v i doanh nghi p ch bi n; chuy n sang s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ti n b k thu t ph c v t i nông trư ng và thúc y phát tri n s n xu t trong vùng. - Nông trư ng s n xu t cây lương th c, cây hàng năm khác, chăn nuôi chuy n h n sang s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng ti n b k thu t chuy n giao cho nông dân s n xu t; u tư c i t o, nâng c p cơ s ch bi n hi n có ho c xây d ng cơ s ch bi n m i; ng th i t ch c kinh doanh h p ng tiêu th s n ph m cho nông dân. - Nông trư ng vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o có nhi u ng bào dân t c thi u s có yêu c u ph c v cho nh canh, nh cư, an ninh qu c phòng ch qu n lý m t s di n tích phù h p s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng, chuy n giao ti n b khoa h c - k thu t và xây d ng cơ s ch bi n ph c v ng bào trong vùng; k t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. c/ Thành l p m i nông trư ng vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o có nhi u ng bào dân t c thi u s và có yêu c u ph c v nh canh, nh cư, an ninh, qu c phòng. Nông trư ng ch qu n lý m t di n tích t phù h p s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng, chuy n giao ti n b khoa h c - k thu t và xây d ng cơ s ch bi n ph c v ng bào trong vùng, k t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t , xã h i v i an ninh, qu c phòng. d/ Nông trư ng chuy n lo i hình th c s h u khác ho c gi i th : Nông trư ng nhi u năm làm ăn thua l ho c thu nh p ch y u t ngu n thu cho thuê t, không có yêu c u gi l i. Lâm trư ng a/ Lâm trư ng ang qu n lý ch y u là r ng s n xu t, t tr ng r ng nguyên li u c n ư c ti p t c u tư thâm canh, s d ng gi ng m i, g n lâm trư ng (vùng nguyên li u) v i nhà máy ch bi n và chuy n sang ho t ng theo cơ ch s n xu t, kinh doanh. b/ Nh ng lâm trư ng ang qu n lý ch y u là t có r ng t nhiên và di n tích t ư c quy ho ch tr ng r ng phòng h , r ng c d ng thì chuy n sang ơn v s nghi p có thu (Ban qu n lý). c/ Lâm trư ng qu n lý di n tích t lâm nghi p ít, phân b xen k v i t nông nghi p và g n khu dân cư thì thu h p di n tích, chuy n thành doanh nghi p s nghi p có thu, làm d ch v s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t cho nông dân trong vùng. d/ Lâm trư ng chuy n lo i hình s h u khác, gi i th . Lâm trư ng không c n gi l i thì gi i th , chính quy n thu l i t s d ng theo quy nh c a pháp lu t.
  4. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c hư ng d n vi c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng theo hư ng s p x p, i m i nói trên. Các B , ngành có nông, lâm trư ng, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c ch o th c hi n vi c rà soát, s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng c a ngành, a phương và xây d ng án s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng c a ngành, a phương trình Th tư ng Chính ph phê duy t. II. I M I, QU N LÝ NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH 1. Qu n lý, s d ng t ai a/ Qu n lý t ai. - T p trung rà soát l i qu t ai, hi n tr ng qu n lý, s d ng t c a nông, lâm trư ng. Căn c án s p x p nông, lâm trư ng, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch, k ho ch phát tri n phát tri n nông nghi p, lâm nghi p t ng a bàn, t ng vùng sinh thái, a phương xác nh rõ t ng lo i t qu n lý s d ng có hi u qu . ây là công vi c quan tr ng và ph c t p nh t ph i ư c t p trung ch o, bao g m: + Di n tích t nông, lâm trư ng gi l i s n xu t, kinh doanh. + Di n tích t giao l i cho chính quy n a phương qu n lý giao l i cho nông dân qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. + Di n tích t b chính quy n a phương thu h i giao cho t ch c, cá nhân s d ng theo quy nh c a pháp lu t, g m: t nông, lâm trư ng s d ng không úng m c ích, không úng quy ho ch và kém hi u qu ; t nông, lâm trư ng b l n chi m. + Di n tích t tranh ch p ph i x lý theo pháp lu t, g m: Di n tích t tranh ch p gi a nông, lâm trư ng v i h dân cư; di n tích t tranh ch p gi a nông, lâm trư ng v i các t ch c khác. b/ S d ng t ai. - Di n tích t nông, lâm trư ng gi l i th c hi n nhi m v s n xu t, kinh doanh là chính thì chuy n sang thuê t. - Di n tích t nông, lâm trư ng gi l i th c hi n nhi m v công ích thì giao t theo quy nh c a pháp lu t. - t nông, lâm trư ng ã cho các t ch c, h gia ình thuê, mư n n u ang s n xu t nông nghi p, lâm nghi p phù h p v i quy ho ch và pháp lu t thì ti p t c s d ng và ph i chuy n sang thuê t c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành.
  5. c/ B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan hư ng d n vi c rà soát quy ho ch qu n lý, s d ng t ai trong các nông, lâm trư ng qu c doanh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có nông, lâm trư ng, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c ch o và phê duy t quy ho ch t ai c a t ng nông, lâm trư ng thu c B , Ngành, a phương qu n lý. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh vi c giao t, cho thuê t, thu h i t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các nông, lâm trư ng. 2. Th c hi n các hình th c khoán trong nông, lâm trư ng qu c doanh. a/ T ng k t vi c th c hi n giao khoán t s d ng vào m c ích s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p Nhà nư c (Ngh nh s 01/CP ngày 4 tháng 1 năm 1995), và các hình th c khoán trong nông, lâm trư ng qu c doanh (khoán vư n cây, khoán r ng........). b/ S a i, b sung Ngh nh s 01/CP ngày 4 tháng 1 năm 1995 v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p Nhà nư c. c/ Hư ng d n tri n khai th c hi n các hình th c khoán, giao khoán t nông nghi p, lâm nghi p trong các nông, lâm trư ng. B nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Lao ng -Thương binh và xã h i, B Tài chính, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c ti n hành sơ k t và trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung các hình th c khoán, giao khoán trong các nông, lâm trư ng. III. CÁC CHÍNH SÁCH 1. V khoa h c và công ngh a/ Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích y m nh tri n khai ng d ng các ti n b khoa h c - k thu t và công ngh m i, công ngh cao vào s n xu t, ch bi n các khâu sau thu ho ch, b o qu n s n ph m c a nông, lâm trư ng. b/ Khuy n khích vi c h p tác, liên k t gi a các nông, lâm trư ng v i các vi n, trư ng, các trung tâm khoa h c - k thu t c a Trung ương, c a vùng, t nh thành ph tr c thu c Trung ương b o v ngu n gen, ch n l c, lai t o và s n xu t các gi ng cây nông nghi p, gi ng cây lâm nghi p, gi ng cây chăn nuôi có năng su t, ch t lư ng cao trong các nông, lâm trư ng. c/ Xây d ng cơ ch , chính sách h tr t ngu n v n ngân sách cho vi c nh p kh u nh ng ngu n gen quý, gi ng t t có năng su t, ch t lư ng cao phù h p v i i u ki n t nhiên c a t ng vùng s n xu t cung c p gi ng t t cho s n xu t c a nông, lâm trư ng và nông dân trong vùng.
  6. d/ Xây d ng án hư ng d n các nông, lâm trư ng th c hi n nhi m v chuy n giao, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh m i, công ngh cao, cung c p d ch v khuy n nông, khuy n lâm, thông tin th trư ng, giá c i v i nông dân trong vùng. Xây d ng chính sách h tr kinh phí khuy n nông, khuy n lâm cho nông, lâm trư ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính, T ng công ty nhà nư c và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph các chính sách trên. 2. V chính sách tài chính a/ Hư ng d n các nông, lâm trư ng chuy n sang h ch toán kinh t , th c hi n quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh. b/ Hư ng d n vi c s d ng ti n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc, ti n trích kh u hao cơ b n, ti n thu thu nh p doanh nghi p ư c l i cho nông, lâm trư ng. c/ Hư ng d n, x lý khó khăn tài chính như các kho n l , n quá h n c a các nông, lâm trư ng. d/ Xây d ng cơ ch , chính sách h tr u tư t ngu n v n tín d ng, v n h tr u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t – xã h i theo quy ho ch, k ho ch và vùng d án t i các nông, lâm trư ng. / Hư ng d n bàn giao ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, b nh xá..... c a các nông, lâm trư ng ã ư c xây d ng trư c ây cho các a phương qu n lý và vi c x lý các ngu n v n ã u tư khi bàn giao. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, T ng công ty nhà nư c và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, th c hi n các n i dung trên. e/ Xây d ng cơ ch và chính sách u tư, duy tu, b o dư ng, s a ch a cơ s h t ng kinh t - xã h i i v i các nông, lâm trư ng vùng c bi t khó khăn do yêu c u an ninh, qu c phòng, làm nhi m v công ích. f/ Xây d ng cơ ch chính sách i v i các nông, lâm trư ng còn ư c giao qu n lý r ng t nhiên và i v i Ban qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng ư c Nhà nư c giao r ng s n xu t (bao g m c r ng t nhiên, r ng tr ng và t tr ng). g/ Xây d ng cơ ch và chính sách h tr nh ng nông, lâm trư ng có nhi m v chính là s n xu t, kinh doanh nhưng v n ph i m nh n m t ph n ch c năng xã h i và an ninh, qu c phòng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, T ng công ty nhà nư c và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph chính sách h tr nêu trên.
  7. h/ Th c hi n c ph n hoá các nhà máy, cơ s ch bi n, ti n hành thí i m c ph n hoá vư n cây, r ng tr ng g n v i c ph n hoá doanh nghi p ch bi n, xây d ng cơ ch , chính sách i v i ngư i s n xu t cung c p nguyên li u ư c mua c ph n ưu ãi như công nhân trong cơ s ch bi n; hư ng d n các nông, lâm trư ng ư c chuy n sang ho t ng công ích. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n vi c c ph n hoá các nhà máy, cơ s ch bi n và chính sách c ph n hoá vư n cây, r ng tr ng. i/ Rà soát l i nh m c kinh t , k thu t v tr ng, khoanh nuôi, b o v tái sinh r ng và ki n ngh i u ch nh nh ng nh m c không còn phù h p. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B , ngành có liên quan hư ng d n n i dung này. 3. V chính sách i v i ngư i lao ng a/ Xây d ng cơ ch , chính sách b o hi m xã h i i v i cán b , công nhân viên ang làm vi c nông, lâm trư ng không hư ng lương do nông, lâm trư ng tr , nhưng có thu nh p t k t qu s n xu t do nh n khoán t, nh n khoán r ng, vư n cây, àn gia súc c a nông, lâm trư ng. b/ Xây d ng cơ ch và chính sách v s p x p ng ch b c lương i v i cán b , công nhân viên không nh n lương t nông, lâm trư ng nhưng ang nh n khoán t, vư n cây, r ng tr ng c a nông, lâm trư ng khi ngh hưu ho c thôi vi c. c/ Xây d ng cơ ch , chính sách và hư ng d n th c hi n i v i lao ng dôi dư trong quá trình s p x p, t ch c l i nông, lâm trư ng. d/ Xây d ng án và cơ ch , chính sách ào t o cán b qu n lý, cán b k thu t cho các nông, lâm trư ng, ào t o ngh và nâng cao tay ngh cho ngư i lao ng c bi t lao ng là ngư i dân t c thi u s t i ch thành nông, lâm trư ng viên. B Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n các n i dung nêu trên. / Hư ng d n vi c gi i quy t t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình cán b , công nhân viên, nông, lâm trư ng cư trú h p pháp trên a bàn chưa ư c c p t ; hư ng d n gi i quy t t s n xu t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình cán b , công nhân viên không còn làm vi c nông, lâm trư ng, i v i nh ng nông, lâm trư ng ã gi i th ho c trong quá trình s p x p, i m i nông, lâm trư ng ph i gi i th ho c chuy n i s h u. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B , ngành có liên quan hư ng d n ch o th c hi n.
  8. e/ Xác nh ch tiêu biên ch cho các nông, lâm trư ng theo ch c năng, nhi m v và quy mô s n xu t, kinh doanh; xác nh biên ch cho các nông, lâm trư ng chuy n sang các ơn v s nghi p có thu (các Ban qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h ). B N i v ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n. Nh ng n i dung trên ây ư c c th hoá thành công vi c nêu trong ph l c kèm theo Chương trình k ho ch c a Chính ph th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr , Ban ch p hành Trung ương ng khoá IX. IV. T CH C TRI N KHAI TH C HI N 1. T ch c quán tri t tinh th n Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr trong toàn qu c và ph bi n Chương trình, k ho ch c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n các nông, lâm trư ng qu c doanh. Hư ng d n các ngành các c p xây d ng chương trình k ho ch th c hi n Ngh quy t này. 2. Ch o, hư ng d n các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c xây d ng án phân lo i, s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng. Tăng cư ng ch o, ki m tra, ôn c vi c th c hi n án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Thành l p t ch c tương x ng làm nhi m v tham mưu, ph i h p, xây d ng cơ ch chính sách và giúp Chính ph ch o, th c hi n Ngh quy t này. 4. Ch o th c hi n có hi u qu vi c lành m nh hoá tài chính, gi i quy t n không thanh toán ư c và ngăn ng a tái phát; gi i quy t t t s lao ng dôi dư c a nông lâm trư ng. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m theo dõi, ôn c th c hi n Chương trình, k ho ch này. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T ng công ty, công ty, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào k ho ch c a Chính ph c th hoá thành chương trình, k ho ch c a cơ quan, a phương mình.
Đồng bộ tài khoản