Quyết định 18/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 18/2000/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 U TƯ D ÁN XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH (GIAI O N 1) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Thông báo s 271 - TB / TW ngày 23 tháng 12 năm 1999 c a Ban ch p hành Trung ương ng c ng s n Vi t Nam thông báo ý ki n cu B Chính tr v ch trương xây d ng ư ng H Chí Minh; Căn c vào Quy t nh s 789/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th xa l B c Nam (nay là ư ng H Chí Minh); Xét ngh c a B Giao thông v n t i (văn b n s 202/VPTT-DAXLBN ngày 20 tháng 01 năm 1999 và s 271 CV/ BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2000), ý ki n th m nh c a H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư (văn b n s 64/T NN ngày 19 tháng 5 năm 1999 và s 07/T NN ngày 01 tháng 02 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. u tư d án xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1) v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: ư ng H Chí Minh (giai o n1). 2. Ph m vi d án: - i m u: t i Hoà L c - Hà Tây ( i m cu i c a ư ng Láng - Hoà L c). - i m cu i: ngã tư Bình Phư c - thành ph H Chí Minh ( i m giao c t qu c l 13 v i xa l i Hàn). ư ng H Chí Minh i theo tuy n quy ho ch qua các a danh: Hoà L c Xuân Mai Ng c L c Tân Kỳ Ph Châu Tân p Khe Ve Khe Gát . T Khe Gát, ư ng H Chí Minh ư c phân thành 2 nhánh:
  2. + Nhánh 1 dài 364 km, i v phía ông và cách qu c l 1A kho ng 10 á 15 km theo tuy n quy ho ch xa l B c Nam ư c duy t qua các a danh: Khe Gát Bùng Cam L Phà Tu n H i Vân Hà Nha Th nh M . + Nhánh 2 dài 514 km, i v phía Tây qua các a danh: Khe Gát èo U Bò ngã ba Dân Ch Khe Sanh theo qu c l 9 t i ăk Rông A Lư i Hiên Th nh M . T Th nh M i theo tuy n quy ho ch xa l B c Nam qua: Ng c H i Kon Tum Plei Ku Buôn Ma Thu t ăk Nông Chơn Thành ngã tư Bình Phư c. phát huy hi u qu v n u tư, ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh qu c phòng và b o m giao thông B c Nam liên t c thông su t, giai o n 1 t p trung u tư xây d ng các o n: Xuân Mai Cam L và Th nh M Ng c H i theo tuy n quy ho ch. ng th i, xây d ng nhánh 2 (bao g m Khe Gát Khe Sanh và ăk Rông Th nh M ) . 3. Quy mô và tiêu chuNn k thu t: a) ư ng: Các o n có a hình thu n l i, có lưu lư ng v n t i l n, thi t k theo tiêu chuNn hình h c c a ư ng cao t c (TCVN 5729-97) phù h p v i quy ho ch ư c duy t; các o n có a hình khó khăn thi t k theo tiêu chuNn ư ng ô tô thông thư ng (TCVN 4054- 85). M t c t ngang trên toàn tuy n có quy mô 2 làn xe, m b o b n v ng, khuy n khích làm m t ư ng bêtông xi măng. Quy mô và tiêu chu n k thu t theo b ng sau: TT Phân o n Chi u Tiêu chuNn Quy mô giai o n 1 dài thi t k (km) 1 Hoà L c - Xuân Mai 13 i trên QL21 hi n h u 2 Xuân Mai - Tân Kỳ 297 TCVN 5729-97 N n 9m, m t 6m, gia c l 2 x 1m 3 Tân Kỳ - Bùng 233 TCVN 4054-85 N n 9m, m t 6m, c c b có th h p hơn, gia c l 2 x 1m 4 Bùng - Cam L 157 TCVN 5729-97 N n 9m, m t 6m, gia c l 2 x 1m 5 Cam L - ăkrông 38 ang u tư theo d án QL9, không thu c ph m vi d án này 6 Nhánh 2: 514 TCVN 4054-85 N n 7,5m, m t 5,5 m, c c b có th h p hơn, gia c
  3. l 2 x 1m + Khe Gát - Khe 244 Sanh 256 + ăkrông- Th nh M 7 Th nh M - Ng c 164 TCVN 4054-85 N n 9m, m t 6m, c c b H i có th h p hơn, gia c l 2 x 1m. 8 Ng c H i - Kon Tum 557 i trên QL14 hi n h u - Pleiku - Buôn Ma Thu t - Chơn Thành 9 Chơn Thành - Ngã tư 69 i trên QL13 hi n h u Bình Phư c b) C u: - Kh c u: b ng b r ng n n ư ng. - T i tr ng thi t k : H30-HK80 + ngư i i 300kg/m2. c) H th ng công trình phòng h , công trình ph tr và công trình an toàn giao thông xây d ng theo yêu c u khai thác c a tuy n ư ng. Khi thi t k các công trình, c n i chi u v i nh lũ năm 1999, m b o giao thông thông su t quanh năm. 4. Ti n th c hi n: Kh i công: u năm 2000. Hoàn thành: năm 2003. 5. T ng m c u tư và ngu n v n: a) T ng m c u tư giai o n 1: kho ng 5.300 t ng (Năm ngàn ba trăm t ng - tính t i th i i m l p d án và ng v i m t ư ng bê tông nh a). b) Ngu n v n: V n ngân sách c p, k c v n vay ODA (n u có). 6. T ch c th c hi n và huy ng l c lư ng tham gia xây d ng công trình:
  4. - y quy n B trư ng B Giao thông v n t i: + Phê duy t thi t k k thu t, d toán các h ng m c công trình. + Giao nhi m v tr c ti p cho các ơn v tư v n trong nư c thu c B Giao thông v n t i và B Qu c phòng: . Kh o sát, l p h sơ thi t k k thu t và d toán. . Giám sát thi công ( c l p ho c ph i h p v i tư v n Cu Ba). - Cho phép B Giao thông v n t i m i tư v n Cu Ba tham gia nhi m v tư v n giám sát thi công. B Giao thông v n t i ti n hành th o lu n v i B n và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Giao B Giao thông v n t i ph i h p v i B Xây d ng th ng nh t v m c chi phí tư v n phù h p v i i u ki n th c t c a d án, trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2000. - Giao B Giao thông v n t i phân giao nhi m v cho các ơn v xây d ng chuyên nghi p c a Trung ương ( i v i các ơn v xây d ng chuyên nghi p thu c B Qu c phòng và B Xây d ng, d a trên cơ s xu t c a hai B ) và a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Các ơn v chuyên nghi p ư c giao nhi m v xây d ng: + Có trách nhi m s d ng t i a l c lư ng lao ng nhàn r i, l c lư ng lao ng t i các a phương có tuy n i qua, không ư c chuy n như ng h p ng; tuân th các quy nh v tr t t an toàn xã h i và b o v môi trư ng. + ư c t m ng t i 20% giá tr h p ng và có nghĩa v ti t ki m 5% giá tr d toán xây l p ư c duy t. i u 2. - Ch u tư: B Giao thông v n t i. - i di n ch u tư: Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh. i u 3. Phân giao nhi m v : 1. B Giao thông v n t i có nhi m v : - T ch c c m m c l gi i quy ho ch theo th t ưu tiên và giao cho các a phương qu n lý ch t ch , trư c h t là nh ng o n tuy n qua các khu v c ông dân cư. - Ph i h p v i các t nh, thành ph và các ngành có liên quan ch o vi c n bù, gi i phóng m t b ng m b o ti n xây d ng công trình. 2. B K ho ch u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam:
  5. Ph i h p th c hi n các bi n pháp huy ng, b o m ngu n v n phù h p ti n d án. 3. B Qu c phòng: t ch c huy ng các l c lư ng tr c thu c s d ng phương ti n khí tài s n có th c hi n nhi m v rà phá bom mìn theo ti n d án, m b o an toàn và ti t ki m. Ch ng ph i h p v i B Giao thông v n t i xác nh các công trình qu c phòng có liên quan n tuy n ư ng. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: quy ho ch các h , p thu l i, các khu vư n qu c gia, các vùng cây nguyên li u công nghi p; trích trong chương trình tr ng 5 tri u ha r ng tr ng r ng d c hành lang tuy n ư ng. 5. B Xây d ng: k t h p v i các a phương quy ho ch các khu tái nh cư, các ô th , các khu công nghi p m i, các i m d ch v ... d c tuy n ư ng. 6. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: quy nh v công tác b o v môi trư ng trong quá trình xây d ng và khai thác sau này. 7. B Y t : ph i h p v i B Giao thông v n t i ch o công tác phòng ch ng d ch b nh, ch a b nh trong quá trình thi công. 8. B Văn hoá Thông tin: quy nh v công tác b o v các công trình văn hoá và các khu di tích l ch s trong quá trình xây d ng công trình. 9. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: xem xét và quy nh các v n liên quan n ch trương huy ng lao ng nhàn r i và các ch ãi ng i v i l c lư ng tham gia xây d ng công trình theo xu t c a B Giao thông v n t i. 10. T ng c c Du l ch: quy ho ch các i m và các tuy n du l ch g n v i ư ng H Chí Minh. 11. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t ch c ng viên l c lư ng thanh niên tham gia xây d ng theo chương trình c a D án. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn m nh n nhi m v tr ng r ng d c tuy n. 12. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có tuy n i qua: - Ch trì và ch u trách nhi m chính t ch c th c hi n công tác gi i phóng m t b ng theo ti n xây d ng, b trí t ai cho tái nh cư. Trong khi ch Th tư ng Chính ph ra quy t nh thu h i và c p t xây d ng công trình, các a phương t m th i giao t cho ch u tư tri n khai xây d ng. - Ưu tiên gi i quy t các m cung c p v t li u cho xây d ng công trình. Chính ph cho phép mi n thu tài nguyên i v i kh i lư ng v t li u cung c p cho xây d ng công trình. - T o i u ki n thu n l i v m t b ng thi công. - Qu n lý ch t ch m c l gi i quy ho ch ư c B Giao thông v n t i xác nh và bàn giao c th .
  6. - T ch c huy ng l c lư ng lao ng nhàn r i theo k ho ch và trên cơ s h p ng giao vi c v i các ơn v thi công. - T ch c công tác gi gìn tr t t an toàn xã h i trong quá trình xây d ng và b o v công trình thu c ph m vi a phương mình sau khi hoàn thành. i u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản