Quyết định 18/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
50
lượt xem
9
download

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2003/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2003/Q -BXD Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 18/2003/Q -BXD NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng v�ác Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng thay th Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Xây d ng. i u 2. Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trong c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr , các t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p, các ch u tư, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H ng Quân ( ã ký)
 2. QUY NNH QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh n i dung công tác qu n lý ch t lư ng c a các t ch c, cá nhân ho t ng tư v n u tư và xây d ng, doanh nghi p xây d ng, ban qu n lý d án u tư xây d ng, ch u tư và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan trong công tác kh o sát, thi t k , xây l p, nghi m thu, bàn giao công trình, b o hành xây l p, b o trì các công trình thu c các d án xây d ng m i (k c các công trình ph tr , công trình t m, công trình ph c v kh i công), c i t o, s a ch a nâng c p, không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- Ch t lư ng công trình xây d ng là nh ng yêu c u v an toàn, b n v ng, k thu t và m thu t c a công trình phù h p v i Quy chuNn và tiêu chuNn xây d ng, các quy nh trong văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan và h p ng giao nh n th u xây d ng. 2- Kh o sát xây d ng là ho t ng th sát, o v , thăm dò, thu th p, phân tích và t ng h p nh ng tài li u và s li u v i u ki n t nhiên c a vùng, a i m xây d ng ph c v thi t k . 3- Thi t k sơ b là các tài li u th hi n b ng thuy t minh và b n v v quy ho ch, ki n trúc, k t c u, b trí h th ng k thu t và công ngh , c th hóa các y u t ã nêu trong n i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi. Thi t k sơ b ư c phê duy t cùng báo cáo nghiên c u kh thi là căn c l p, thNm nh và xét duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. 4- Thi t k k thu t (thi t k tri n khai) là các tài li u th hi n b ng thuy t minh và b n v ư c tri n khai trên cơ s thi t k sơ b ư c duy t cùng báo cáo nghiên c u kh thi. H sơ thi t k k thu t ph i b o m i u ki n l p t ng d toán, h sơ m i th u và l p b n v thi công. 5- Thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t) là các tài li u th hi n b ng b n v ư c l p trên cơ s thi t k k thu t ã ư c duy t. H sơ thi t k b n v thi công ph i th hi n ư c các chi ti t ki n trúc, k t c u, h th ng k thu t công trình (c p i n, c p nư c, thoát nư c, c p hơi, i u hoà không khí...) và công ngh doanh nghi p xây d ng th c hi n thi công.
 3. 6- Th m tra thi t k là công vi c ki m tra l i thi t k c a t ch c tư v n xây d ng th c hi n theo các yêu c u c a ch u tư i v i thi t k công trình do m t t ch c tư v n thi t k khác l p. 7- Th m nh thi t k là công vi c c a ngư i có thNm quy n t ch c ki m tra i u ki n năng l c c a t ch c tư v n, cá nhân thi t k ; ki m tra tính pháp lý c a h sơ thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công; ki m tra s phù h p gi a các n i dung c a h sơ thi t k k thu t v i thi t k sơ b và các n i dung ã ư c phê duy t trong quy t nh u tư; ánh giá s h p lý c a gi i pháp thi t k làm cơ s phê duy t thi t k k thu t. 8- Giám sát tác gi là công vi c ki m tra, gi i thích ho c x lý nh ng vư ng m c, thay i, phát sinh t i hi n trư ng nh m m b o vi c thi công xây d ng theo úng thi t k và b o v quy n tác gi thi t k c a t ch c tư v n l p thi t k k thu t th c hi n t i hi n trư ng trong quá trình xây d ng. 9- Giám sát thi công xây l p c a ch u tư là ho t ng theo dõi thư ng xuyên, liên t c, có h th ng t i hi n trư ng c a ch u tư qu n lý kh i lư ng, ch t lư ng, ti n các công tác xây l p do doanh nghi p xây d ng th c hi n theo h p ng giao nh n th u xây d ng, theo thi t k b n v thi công ho c thi t k k thu t thi công ã ư c phê duy t, Quy chuNn và tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng. 10- Ki m nh ch t lư ng thi công xây l p là ho t ng ki m tra, th nghi m, nh lư ng m t hay nhi u tính ch t c a s n phNm ho c công trình xây d ng, so sánh v i quy nh c a thi t k và tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng c a t ch c tư v n. 11- Giám nh ch t lư ng công trình xây d ng là ho t ng c a cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, trên cơ s Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng, văn b n quy ph m pháp lu t và k t qu ki m nh ch t lư ng ánh giá, k t lu n v ch t lư ng c a s n phNm ho c công trình xây d ng. 12- B n v hoàn công là b n v ph n nh k t qu th c hi n thi công xây l p do doanh nghi p xây d ng l p trên cơ s thi t k b n v thi công ho c thi t k k thu t thi công ã ư c phê duy t và k t qu o ki m các s n phNm xây l p ã th c hi n t i hi n trư ng ư c ch u tư xác nh n. 13- B o hành công trình là công vi c s a ch a các hư h ng công trình x y ra trong th i h n b o hành c a doanh nghi p xây d ng thi công công trình 14- B o trì công trình là công vi c duy tu, b o du ng, s a ch a nh , s a ch a v a, s a ch a l n do ch s h u ho c ch qu n lý s d ng công trình th c hi n nh m m b o cho công trình s d ng, v n hành an toàn theo quy trình v n hành do ngư i thi t k và nhà ch t o quy nh. i u 3. Phân c p qu n lý v ch t lư ng công trình xây d ng 1- B Xây d ng:
 4. Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi c nư c, có trách nhi m: a) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây l p, nghi m thu, bàn giao công trình, b o hành xây l p, b o trì công trình; tho thu n các B có công trình xây d ng chuyên ngành, B qu n lý chuyên ngành k thu t ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành và qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong công trình. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. c) Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, t ch c tư v n th c hi n thi t k và doanh nghi p xây d ng i v i các công trình thu c d án nhóm A. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình trong c nu c khi c n thi t. d) T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v vi c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng theo phân c p c a Chính ph ; e) T ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 6 tháng, 1 năm v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, V Kh o sát, thi t k xây d ng và các ơn v có liên quan thu c B Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n trách nhi m trên. 2- U ban nhân dân c p t nh: a) U ban nhân dân c p t nh th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương có trách nhi m: - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương. - Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng i v i các công trình thu c d án u tư nhóm B, C do a phương qu n lý. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình t i a phương khi c n thi t. - X lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng và giám nh s c công trình xây d ng t i a phương theo phân c p t i i u 25 c a Quy nh này. - T ng h p và báo cáo B Xây d ng nh kỳ 6 tháng v tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng do a phương qu n lý (m u báo cáo theo ph l c 27 c a Quy nh này). - Phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư.
 5. S Xây d ng là cơ quan giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n trách nhi m trên. Tùy theo tính ch t c a d án, U ban nhân dân c p t nh giao cho S Xây d ng ho c S có công trình xây d ng chuyên ngành thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng do a phương qu n lý; hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng t i a phuơng; b) Các S có công trình xây d ng chuyên ngành có nhi m v qu n lý ngành t i a phương v ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành, có trách nhi m: - Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành t i a phương. - Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành c a ch u tư, t ch c tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng i v i các công trình chuyên ngành thu c d án u tư nhóm B,C do a phương qu n lý.Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành t i a phương khi c n thi t. - Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành; ph i h p v i S Xây d ng gi i quy t s c công trình xây d ng chuyên ngành do a phương qu n lý. - Báo cáo nh kỳ 06 tháng v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý ngành c a S g i v S Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 28 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo U ban nhân dân c p t nh, B Xây d ng. 3- B có công trình xây d ng chuyên ngành bao g m B Giao thông v n t i, B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng, B Công an và B Bưu chính - Vi n thông có trách nhi m: a) Ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành sau khi có tho thu n v i B Xây d ng. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng chuyên ngành do B qu n lý trên ph m vi c nư c. c) ThNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng chuyên ngành theo phân công c a Chính ph ; hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh, thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng chuyên ngành theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng i v i các công trình chuyên ngành do B qu n lý; d) Ki m tra nh kỳ ho c t xu t công tác qu n lý ch t lư ng c a ch u tư, tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng i v i các công trình chuyên ngành do B qu n lý. Khi c n thi t, tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành thu c B qu n lý. Ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. Riêng i v i công trình thu c d án nhóm A c n có s ph i h p v i B Xây d ng khi th c hi n các công vi c trên.
 6. e) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành g i B Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 28 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 4- B chuyên ngành k thu t bao g m các B , cơ quan ngang B có ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông; bưu i n; an ninh; qu c phòng có trách nhi m: a) Ban hành các quy nh qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong các công trình xây d ng sau khi có tho thu n v i B Xây d ng. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng chuyên ngành k thu t trong các công trình xây d ng trên ph m vi c nư c. c) Tham gia v i cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng ( theo phân c p t i các kho n 1, 2 c a i u này) ki m tra ch t lư ng trong lĩnh v c chuyên ngành k thu t như phòng ch ng cháy, n ; an toàn môi trư ng; an toàn lao ng; an toàn công nghi p; an toàn ê i u; an toàn giao thông; bưu i n i v i t ng lo i công trình có yêu c u. 5- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan trung ương c a t ch c chính tr , c a các t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) có d án u tư và ư c giao v n qu n lý u tư xây d ng công trình theo d án ư c duy t (g i là B có d án) có trách nhi m: a) T ch c th c hi n theo các quy nh qu n lý ch t lư ng i v i các công trình xây d ng thu c B qu n lý thông qua cơ quan có ch c năng c a B , ho c t ch c qu n lý i u hành d án có năng l c theo quy nh c a pháp lu t. b) ThNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng theo phân công c a Chính ph ; hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh, thi t k k thu t và t ng d toán công trình xây d ng theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng i v i các công trình do B qu n lý c) Ph i h p v i B Xây d ng ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, t ch c tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng; theo dõi, phát hi n và ki n ngh x lý các vi ph m v ch t lư ng công trình i v i các công trình xây d ng thu c B qu n lý ng th i thông báo cho S Xây d ng và các S có công trình xây d ng chuyên ngành t i a phương bi t ph i h p. d) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình xây d ng g i B Xây d ng (m u báo cáo theo ph l c 28 c a Quy nh này) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 4. Trách nhi m v ch t lư ng công trình c a ch u tư, t ch c tư v n u tư và xây d ng, doanh nghi p xây d ng 1- i v i Ch u tư:
 7. a) Ch u trách nhi m toàn b v ch t lư ng c a công trình xây d ng thu c d án do mình qu n lý. b) Th c hi n theo quy nh t i i u 14, kho n 1 i u 46 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và và các n i dung có liên quan t i Quy nh này. c) Ch ư c ký h p ng giao nh n th u xây d ng v i các t ch c tư v n u tư và xây d ng, doanh nghi p xây d ng có i u ki n năng l c ho t ng xây d ng theo quy nh. d) Ph i thuê t ch c tư v n th c hi n giám sát thi công xây l p khi ch u tư không i u ki n năng l c theo quy nh. e) Báo cáo nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng công trình ( m u báo cáo theo ph l c 21 c a Quy nh này) g i cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng ( theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này). 2- i v i t ch c và cá nhân th c hi n kh o sát, thi t k : a) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng, bao g m c s lư ng, ch t lư ng, th i gian th c hi n, tính chính xác c a s n phNm và ch t lư ng s n phNm kh o sát, thi t k c a mình; b) Ph i th c hi n theo quy nh t i i u 15, kho n 2 i u 46 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và kho n 8 i u 1 c a Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và các n i dung có liên quan t i Quy nh này. 3- i v i doanh nghi p xây d ng: a) Ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng, an toàn công tác thi công xây l p c a công trình ang thi công và an toàn c a các công trình lân c n. b) Th c hi n theo quy nh t i i u 16, kho n 3 i u 46 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và kho n 9 i u 1 c a Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph và n i dung có liên quan c a Quy nh này. 4- Nhà nư c khuy n khích áp d ng mô hình qu n lý ch t lư ng d a trên tiêu chuNn TCVN ISO 9000: 2000. Chương 2: QU N LÝ CH T LƯ NG KH O SÁT XÂY D NG VÀ THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 5. Kh o sát xây d ng
 8. 1- Các công trình ph i ư c th c hi n kh o sát xây d ng t i a i m xây d ng công trình. 2- Kh o sát xây d ng ph i ư c th c hi n theo tiêu chuNn k thu t v kh o sát và nhi m v kh o sát do ch u tư phê duy t. Phương án k thu t kh o sát ph i phù h p v i t ng giai o n thi t k (thi t k sơ b , thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công), c i m công trình (ph n ánh trong yêu c u k thu t kh o sát xây d ng) và phù h p v i i u ki n t nhiên c a vùng d ki n xây d ng. H sơ kh o sát ph i ư c xác nh úng v i v trí xây d ng, ph n ánh úng hi n tr ng m t b ng xây d ng, a hình t nhiên, a ch t công trình, i u ki n khí tư ng thu văn và môi trư ng, phù h p v i Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng. Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng ph i ư c ch u tư ánh giá, nghi m thu, l p thành biên b n. 3- T ch c th c hi n kh o sát xây d ng có trách nhi m ph i h p v i ch u tư gi i quy t các vư ng m c, phát sinh trong quá trình kh o sát xây d ng m b o ch t lư ng h sơ kh o sát xây d ng, chính xác và tin c y c a các s li u ph c v công tác thi t k . 4- Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng: a) N i dung ch y u c a báo cáo kh o sát xây d ng bao g m: - Cơ s và phương pháp kh o sát; - T ng h p, phân tích s li u, ánh giá k t qu kh o sát; - K t lu n v k t qu kh o sát và ki n ngh ; b) Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng ph i áp ng ư c nh ng yêu c u c a nhi m v kh o sát phù h p v i các bư c thi t k tương ng, ki n ngh v vi c x lý n n móng công trình xây d ng và vi c s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng xung quanh t ch c tư v n thi t k , doanh nghi p xây d ng và ch u tư lưu ý khi thi t k , xây d ng, s d ng công trình. c) Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng ph i l p 6 b và ph i ư c ch u tư ki m tra, nghi m thu theo i u 7 c a Quy nh này và là cơ s pháp lý th c hi n thi t k . 5- Ch u tư xem xét, quy t nh vi c kh o sát b sung do t ch c tư v n thi t k ngh . i u 6. Thi t k xây d ng công trình 1- Các công trình xây d ng ph i ư c thi t k th hi n b ng b n v theo quy nh. 2- Công trình ư c thi t k theo ba bu c: thi t k sơ b , thi t k k thu t và thi t k b n v thi công. i v i công trình k thu t ơn gi n ho c ã có thi t k m u, x lý n n móng không ph c t p thì ch th c hi n thi t k hai bư c: thi t k sơ b và thi t k k thu t - thi công. N i dung các bu c thi t k ư c quy nh t i ph l c 1 c a Quy nh này.
 9. 3- S n phNm thi t k ph i phù h p v i Quy chuNn và tiêu chuNn k thu t xây d ng ư c áp d ng, nhi m v thi t k và h p ng giao nh n th u thi t k . 4- S n phNm thi t k ph i ư c ch u tư ánh giá, nghi m thu theo i u 7 c a Quy nh này. 5- Các t ch c tư v n thi t k không ư c ch nh nơi s n xu t, cung ng các lo i v t li u hay v t tư k thu t. 6- án thi t k ch ư c th c hi n khi ch nhi m thi t k và các ch trì thi t k có năng l c theo quy nh c a B Xây d ng. Ngư i ch nhi m thi t k và các ch trì thi t k ph i ch u trách nhi m cá nhân v ch t lư ng s n phNm do mình th c hi n. 7- T ch c tư v n thi t k ph i có h th ng qu n lý ch t lư ng s n phNm thi t k ki m soát ch t lư ng s n phNm thi t k . 8- T ch c tư v n l p thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công ph i th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p theo i u 17 c a Quy nh này. 9- T ch c tư v n thi t k công trình xây d ng chuyên ngành ngoài vi c ph i th c hi n các quy nh t i các kho n nêu trên c a i u này, còn ph i tuân th quy nh v n i dung s n phNm thi t k công trình xây d ng chuyên ngành. 10- T ch c tư v n thi t k không ư c giao th u l i toàn b h p ng ho c ph n chính c a n i dung h p ng cho m t t ch c tư v n thi t k khác. i u 7. Nghi m thu s n phNm kh o sát xây d ng, thi t k 1- Vi c nghi m thu s n phNm kh o sát xây d ng (Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng), s n phNm thi t k (h sơ thi t k ) trên cơ s các tài li u sau: a) H p ng giao nh n th u kh o sát xây d ng, thi t k . b) Nhi m v kh o sát xây d ng, thi t k . c) Quy chuNn và tiêu chuNn k thu t xây d ng ư c áp d ng d) Báo cáo k t qu thNm tra thi t k c a t ch c tư v n thNm tra thi t k (n u có). 2- K t qu nghi m thu ph i l p thành biên b n theo m u ph l c 2,3 c a Quy nh này. 3- Biên b n nghi m thu s n phNm kh o sát xây d ng, nghi m thu thi t k ph i nêu rõ nh ng sai sót (n u có), th i gian kh c ph c và yêu c u b sung, s a ch a báo cáo kh o sát xây d ng, h sơ thi t k , ng th i k t lu n v ch t lư ng kh o sát xây d ng, thi t k . 4- Biên b n nghi m thu s n phNm kh o sát xây d ng, nghi m thu thi t k là thành ph n c a h sơ trình thNm nh, phê duy t các bư c thi t k tương ng.
 10. i u 8. ThNm tra thi t k k thu t 1- Ch u tư ph i thuê t ch c tư v n không tr c ti p thi t k th c hi n thNm tra thi t k k thu t i v i các công trình thu c d án: d u khí, hoá ch t, c u, c ng bi n, c ng sông, ê, p nư c, h ch a nư c, công trình cao t ng, trư ng h c, b nh vi n, nhà thi u, khán ài sân v n ng, r p chi u bóng, nhà hát và nh ng công trình t p trung ông ngư i, nh ng công trình khi b s c có th x y ra th m h a. i v i các công trình thu c các lo i d án khác do ch u tư t quy t nh th c hi n thNm tra. 2- N i dung thNm tra thi t k k thu t ch y u v m c an toàn c a công trình và các n i dung khác mà ch u tư yêu c u. 3- Các b n v ã ư c ch p thu n ph i có ch ký, d u xác nh n c a i di n t ch c tư v n thNm tra thi t k . M u d u ch p thu n thNm tra thi t k theo quy nh t i ph l c 25 c a Quy nh này. 4- Vi c thNm tra thi t k k thu t không làm gi m nh trách nhi m c a nhà th u thi t k . 5- Trư ng h p k t qu thNm tra thi t k không phát hi n ư c nh ng sai sót l n bu c t ch c thi t k ph i l p l i thi t k k thu t thì ch u tư ph i ch u chi phí thNm tra. Trư ng h p k t qu thNm tra thi t k phát hi n ư c nh ng sai sót l n bu c t ch c thi t k ph i l p l i thi t k k thu t thì t ch c tư v n thi t k ph i ch u chi phí thNm tra này. i u 9. H sơ trình thNm nh, phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công H sơ thi t k k thu t do ch u tư trình thNm nh, phê duy t bao g m: 1- T trình thNm nh, phê duy t thi t k k thu t l p theo m u ph l c 4,6 c a Quy nh này; 2- B n sao quy t nh phê duy t d án u tư kèm theo h sơ thi t k sơ b ã ư c duy t cùng d án; 3- Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng có n i dung nêu t i kho n 2 i u 5 c a Quy nh này; 4- H sơ thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công ư c l p theo ph l c 1 c a Quy nh này; 5- Báo cáo k t qu thNm tra thi t k i v i các công trình thu c d án ã quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Quy nh này; 6- Biên b n nghi m thu s n phNm kh o sát xây d ng, thi t k l p theo m u ph l c 2,3 c a Quy nh này;
 11. 7- Các văn b n ch p thu n c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v an toàn môi trư ng, an toàn phòng ch ng cháy, n , an toàn lao ng, an toàn ê i u, an toàn giao thông và các yêu c u có liên quan. i u 10. ThNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công 1- N i dung thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công: a) i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, cá nhân th c hi n thi t k . b) S phù h p c a thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công v i thi t k sơ b và các n i dung trong báo cáo kh thi ã ư c phê duy t v quy ho ch, ki n trúc, quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình, các ch tiêu kinh t k thu t, quy chuNn và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng; c) Gi i pháp b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n , an toàn lao ng, an toàn ê i u, an toàn giao thông và các yêu c u có liên quan. d) S h p lý c a gi i pháp thi t k k thu t bao g m: - S h p lý c a gi i pháp thi t k n n, móng v i c i m a ch t công trình, thu văn, a ch t thu văn nơi t công trình; s phù h p c a gi i pháp k t c u v i thi t k ki n trúc ( i v i công trình có h sơ thi t k ki n trúc) và v i công năng c a công trình; - S h p lý và ng b c a gi i pháp thi t k h th ng k thu t; 2- K t qu thNm nh ư c th hi n b ng văn b n theo m u t i ph l c 5 c a Quy nh này. Các b n v thi t k k thu t ư c ch p thu n ph i có d u xác nh n ã thNm nh thi t k theo m u t i ph l c 25 c a Quy nh này. i u 11. ThNm quy n thNm nh thi t k k thu t 1- Công trình thu c các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A: a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: - B Xây d ng thNm nh thi t k k thu t các công trình thu c các d án quan tr ng qu c gia do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; các công trình thu c d án nhóm A do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và các doanh nghi p quy t nh u tư. - Riêng các công trình xây d ng chuyên ngành: công trình xây d ng th y l i, nông nghi p, lâm nghi p do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; công trình xây d ng giao thông do B Giao thông v n t i; công trình xây d ng h m m , nhà máy phát i n, ư ng dây t i i n và tr m bi n áp, do B Công nghi p; công trình xây d ng bưu chính vi n thông mà ph n công ngh chuyên ngành là ch y u do B Bưu chính - Vi n thông; công trình an ninh, qu c phòng và b o v bí m t qu c gia do B Qu c phòng, B Công an, ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t.
 12. b) i v i công trình thu c d án s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: các B , ngành, a phương, doanh nghi p có d án t t ch c thNm nh thi t k k thu t. c) i v i công trình thu c d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh: doanh nghi p t t ch c thNm nh thi t k k thu t. 2- Công trình thu c d án nhóm B, C a) i v i công trình thu c d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c: - i v i công trình do các B , ngành, cơ quan Trung ương qu n lý: cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư thNm nh thi t k k thu t; - i v i các công trình do a phương qu n lý: S Xây d ng ho c S có công trình xây d ng chuyên ngành thNm nh thi t k k thu t (tùy theo tính ch t c a d án). - i v i các công trình thu c d án do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh: cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý xây d ng c a U ban nhân dân c p huy n t ch c thNm nh thi t k k thu t. b) i v i công trình do các doanh nghi p u tư b ng m i ngu n v n, doanh nghi p t t ch c thNm nh thi t k k thu t. 3- Ch u tư ch u trách nhi m t ch c thNm nh thi t k công ngh i v i công trình có thi t k công ngh không phân bi t ngu n v n. 4- Ngư i có thNm quy n thNm nh thi t k k thu t ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung thNm nh quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Quy nh này. i u 12. ThNm quy n phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công 1- i v i các công trình xây d ng (không phân bi t ngu n v n, hình th c s h u) ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t ho c ư c phép y quy n cho c p dư i phê duy t thi t k k thu t nhưng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s y quy n ó. Ngư i ư c y quy n ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c pháp lu t và ngư i y quy n. 2- i v i các công trình thu c d án do U ban nhân dân c p huy n, xã quy t nh u tư theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh: Ch t ch U ban nhân dân c p huy n phê duy t thi t k k thu t. 3- N i dung quy t nh phê duy t thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công ư c quy nh theo i u 38 kho n 2 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . Quy t nh phê duy t thi t k k thu t ư c l p theo m u ph l c 7 c a Quy nh này.
 13. 4- i v i các d án nhóm A n u chưa có thi t k k thu t ư c duy t nhưng c n thi t kh i công thì ph i có thi t k b n v thi công c a h ng m c kh i công ư c ngư i có thNm quy n phê duy t và h p ng giao nh n th u h p pháp. Ch m nh t sau khi th c hi n ư c 30% t ng m c u tư ph i có thi t k k thu t ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. 5- Ngư i có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung phê duy t quy nh t i i u 38 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . i u 13. ThNm quy n phê duy t thi t k b n v thi công 1- i v i công trình ư c thi t k ba bư c, thi t k b n v thi công ph i ư c phê duy t. ThNm quy n phê duy t ư c quy nh như sau: a) i v i các công trình thu c các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c, căn c m c ph c t p v k thu t c a h ng m c công trình và trình năng l c, b máy chuyên môn c a ch u tư, ngư i có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t ư c y quy n cho ch u tư phê duy t thi t k b n v thi công các h ng m c công trình phù h p v i thi t k k thu t ã ư c phê duy t. b) i v i các công trình s d ng các ngu n v n khác, ch u tư ch u trách nhi m phê duy t thi t k b n v thi công. c) Các thi t k b n v thi công ph i có d u phê duy t c a ch u tư theo m u t i ph l c 25 c a Quy nh này. 2- Trư ng h p khi l p thi t k b n v thi công h ng m c công trình có thay i so v i thi t k k thu t ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i trình c p có thNm quy n xem xét ch p thu n. 3- Trong quá trình thi công, ch u tư ch ư c phép thay i thi t k sau khi ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép. Trư ng h p c n thi t ph i x lý k p th i thì ch u tư ư c phép thay i thi t k và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Ch u tư ph i báo cáo k t qu x lý các thay i thi t k v i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. Chương 3: QU N LÝ CH T LƯ NG THI CÔNG XÂY L P i u 14. Công tác giám sát trong quá trình thi công xây l p Ch u tư (Ban qu n lý d án ho c t ch c tư v n giám sát thi công ư c ch u tư thuê), t ch c tư v n thi t k và doanh nghi p xây d ng ph i có i u ki n năng l c theo quy nh và ph i có các b ph n chuyên trách m b o duy trì ho t ng giám sát m t cách có h th ng toàn b quá trình thi công xây l p công trình t khi kh i
 14. công xây d ng n khi hoàn thành nghi m thu và bàn giao toàn b công trình theo Quy nh này. i u 15. Qu n lý ch t lư ng thi công xây l p c a doanh nghi p xây d ng ( bên B) 1- Doanh nghi p xây d ng ph i th c hi n các công vi c sau: a) L p h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i yêu c u h p ng giao nh n th u xây d ng, trong ó b ph n giám sát ch t lư ng bao g m nh ng ngư i có năng l c theo quy nh. b) Báo cáo y quy trình, phương án và k t qu t ki m tra ch t lư ng v t li u, c u ki n và s n phNm xây d ng v i ch u tư ( bên A) ki m tra và giám sát. c) Ki m tra v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b công trình, thi t b công ngh trư c khi xây d ng và l p t vào công trình. d) Nghi m thu n i b và l p b n v hoàn công các công tác thi công xây l p, giai o n xây l p, ch y th thi t b , h ng m c công trình hoàn thành và công trình hoàn thành. e) ChuNn b h sơ nghi m thu theo quy nh và ngh ch u tư ( bên A) t ch c nghi m thu s n phNm các công tác thi công xây l p, giai o n xây l p, ch y th thi t b , h ng m c công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi ã nghi m thu n ib . f) Báo cáo bên A v ti n , ch t lư ng, kh i lư ng thi công xây l p . 2- Khi th c hi n h p ng EPC, t ng th u EPC có trách nhi m: a) Th c hi n các vi c nêu t i các i m a, b, c, d, f kho n 1 c a i u này. b) ChuNn b h sơ nghi m thu theo quy nh và ngh bên A t ch c nghi m thu giai o n xây l p, ch y th thi t b , h ng m c công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi ã nghi m thu n i b . i u 16. Qu n lý ch t lư ng thi công xây l p c a ch u tư ( bên A ) m b o ch t lư ng công trình xây d ng, ch u tư ph i th c hi n các công vi c sau: 1- Giai o n chuNn b thi công: a) Ki m tra các i u ki n kh i công công trình; b) L p h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i yêu c u c a d án. B ph n giám sát ch t lư ng bao g m nh ng ngư i có năng l c theo quy nh. c) Ki m tra i u ki n năng l c xây d ng c a các doanh nghi p xây d ng (th u chính/t ng th u, th u ph );
 15. d) Ki m tra, nghi m thu và phê duy t thi t k b n v thi công; 2. Giai o n th c hi n thi công xây l p: a) Ki m tra h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i yêu c u nêu trong h p ng giao nh n th u xây d ng, quy trình và phương án t ki m tra ch t lư ng c a doanh nghi p xây d ng; b) Ki m tra s phù h p v thi t b thi công và nhân l c c a doanh nghi p xây d ng ư c ch n v i h sơ d th u. c) Ki m tra v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng t i hi n trư ng thông qua ch ng ch ch t lư ng c a nơi s n xu t và k t qu thí nghi m do các phòng thí nghi m h p chuNn th c hi n; d) Ki m tra thi t b công trình và thi t b công ngh trư c khi l p t trong công trình thông qua ch ng ch ch t lư ng c a nơi s n xu t thi t b và k t qu ki m nh ch t lư ng thi t b do các t ch c có tư cách pháp nhân ư c nhà nư c quy nh th c hi n; e) Ki m tra bi n pháp thi công, bi n pháp an toàn lao ng cho công trình và an toàn cho các công trình lân c n do doanh nghi p xây d ng l p; f) Ki m tra v ch t lư ng, kh i lư ng, ti n xây d ng các công vi c (xây, l p), t ng b ph n, giai o n xây l p, t ng h ng m c công trình và công trình th c hi n nghi m thu theo quy nh t i i u 18 c a Quy nh này. g) T ch c ki m nh s n phNm xây d ng khi c n thi t. S lư ng m u ki m nh này không ư c vư t quá 5% s lư ng m u ki m nh ph i th c hi n theo quy nh c a các tiêu chuNn k thu t và không ít hơn 3 m u. h) Ki m tra và xác nh n b n v hoàn công t ng công vi c, t ng b ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c công trình và công trình ưa vào s d ng. i) T p h p, ki m tra và trình cơ quan có ch c năng qu n lý nhà nu c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này) h sơ, tài li u nghi m thu trư c khi t ch c nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình i v i các công trình ã nêu t i kho n 1 i u 8 c a Quy nh này. Danh m c h sơ, tài li u nghi m thu ư c quy nh theo ph l c 20 c a Quy nh này; k) L p báo cáo thưòng kỳ và nh kỳ 6 tháng v ch t lư ng, kh i lư ng và ti n các công tác xây l p; l) Ch trì ph i h p v i các bên liên quan gi i quy t nh ng vư ng m c, phát sinh trong thi công; m) Khi phát hi n thi t b thi công, nhân l c, v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b công trình và thi t b công ngh không phù h p h p ng giao nh n th u thì ư c quy n:
 16. - Yêu c u doanh nghi p xây d ng ph i s d ng thi t b thi công, nhân l c theo úng cam k t ã nêu trong h p ng giao nh n th u xây l p; - Không cho phép ưa vào s d ng trong công trình nh ng v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b không phù h p v i tiêu chuNn v ch t lư ng, quy cách; không phù h p v i công ngh ; chưa qua ki m tra, ki m nh; - D ng thi công và l p biên b n khi bên B vi ph m các i u ki n b o m ch t lư ng công trình, an toàn thi công xây l p và v sinh môi trư ng; - T ch i nghi m thu các s n phNm c a công tác thi công xây l p, các giai o n xây l p, ch y th thi t b không m b o ch t lư ng. Lý do t ch i ph i th hi n b ng văn b n; n) Trư c khi nghi m thu nh ng b ph n, h ng m c công trình ho c công trình, n u phát hi n các d u hi u không m b o ch t lư ng thì ch u tư ph i thuê t ch c tư v n ki m nh ch t lư ng ánh giá làm cơ s nghi m thu. 3. Khi th c hi n h p ng EPC, ch u tư có trách nhi m: a) Th c hi n các vi c quy nh t i các kho n 1,2 c a i u này tr vi c nghi m thu công vi c. b) Quy t nh ti n nghi m thu các giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình và hoàn thành công trình. 4. Khi không i u ki n năng l c, ch u tư có th thuê t ch c tư v n giám sát th c hi n toàn b ho c m t s công vi c nêu t i i u này. i u 17. Giám sát tác gi c a t ch c tư v n l p thi t k k thu t Trong quá trình thi công xây l p, t ch c tư v n l p thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công (k c khi là th u ph c a t ng th u EPC) ph i th c hi n giám sát tác gi g m các công vi c sau: 1- Gi i thích tài li u thi t k công trình cho ch u tư, doanh nghi p xây l p qu n lý và thi công theo úng yêu c u c a thi t k ; 2- Ph i h p gi i quy t các vư ng m c, thay i, phát sinh v thi t k trong quá trình thi công; 3- Ki m tra công tác thi công xây l p v s phù h p v i thi t k ư c duy t. 4- Tham gia nghi m thu các giai o n xây l p, nghi m thu ch y th thi t b , nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình và toàn b công trình khi ch u tư yêu c u. 5- Th c hi n ch giám sát không thư ng xuyên tr trư ng h p thi công các k t c u, các b ph n, h ng m c công trình ư c thi t k theo công ngh tiên ti n và i v i giai o n thi công hoàn thi n.
 17. i u 18. Nghi m thu công trình xây d ng 1- Nghi m thu công trình xây d ng bao g m nghi m thu t ng công vi c, t ng b ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c công trình và công trình ưa vào s d ng. Tuỳ theo tính ch t và yêu c u i tư ng nghi m thu, ch u tư có th t ch c h i ng nghi m thu. 2- Các công vi c (xây, l p) do bên B th c hi n ph i ư c bên A nghi m thu. Các b ph n b che khu t c a công trình ph i ư c nghi m thu và l p b n v hoàn công trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo. Biên b n nghi m thu công vi c ư c l p theo m u t i các ph l c 8, 9, 10, 11 c a Quy nh này. 3- Các giai o n xây l p, thi t b khi ch y th t ng h p sau khi l p t ph i ư c nghi m thu trư c khi tri n khai giai o n xây l p ti p theo. Biên b n nghi m thu ư c l p theo m u t i các ph l c s 13,12 c a Quy nh này. 4- Các h ng m c công trình hoàn thành và công trình hoàn thành ch ư c ưa vào s d ng khi ã ư c nghi m thu. Biên b n nghi m thu ư c l p theo m u t i ph l c s 14 c a Quy nh này. Biên b n nghi m thu hoàn thành xây d ng công trình là căn c pháp lý ch u tư làm th t c bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng, quy t toán v n u tư và th c hi n ăng ký tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 5- i v i nh ng b ph n, h ng m c công trình ho c công trình có các yêu c u phòng ch ng cháy n ho c khi khai thác, s d ng có tác ng x u n môi trư ng và an toàn v n hành, khi nghi m thu ưa vào s d ng ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành k thu t c a Nhà nư c v các yêu c u nêu trên. 6- Khi ch u tư ho c nhà th u là ngu i nư c ngoài tham gia xây d ng công trình (thi t k , thi công xây d ng, cung c p thi t b , giám sát thi công xây d ng thì các biên b n nghi m thu u ph i ư c th hi n b ng 2 th ti ng (ti ng Vi t Nam và ti ng nư c ngoài do ch u tư l a ch n ). 7- Cơ quan có ch c năng qu n lý nhà nu c v ch t lu ng công trình xây d ng ( theo phân c p t i i u 3 c a Quy nh này) hư ng d n, ki m tra s tuân th quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và công tác nghi m thu c a ch u tư trư c khi nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu hoàn thành t ng h ng m c công trình và công trình ưa vào s d ng i v i các công trình thu c d án ph i thNm tra thi t k nêu t i kho n 1 i u 8 c a Quy nh này. K t qu ki m tra ph i l p thành Biên b n ư c l p theo m u t i ph l c 19 c a Quy nh này. 8- Ch u tư ch u trách nhi m n p lưu tr h sơ, tài li u hoàn thành xây d ng công trình theo quy nh c a Nhà nư c v lưu tr h sơ, tài li u (xem danh m c h sơ, tài li u lưu tr t i ph l c 30 c a Quy nh này). 9- Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu nhà nư c v các công trình xây d ng.
 18. H i ng nghi m thu nhà nư c có trách nhi m ki m tra xem xét công tác nghi m thu c a ch u tư và tr c ti p nghi m thu các công trình thu c d án nhóm A, các d án quan tr ng qu c gia khi th y c n thi t và nh ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. H i ng nghi m thu nhà nư c l p Biên b n nghi m thu công trình theo m u ph l c 18 c a Quy nh này. i u 19. Căn c nghi m thu Vi c nghi m thu t ng công vi c, giai o n xây l p hoàn thành, h ng m c công trình và công trình hoàn thành ưa vào s d ng ph i d a vào các căn c sau: 1. i v i các công vi c xây, l p hoàn thành: a) H sơ thi t k b n v thi công ã ư c ch u tư nghi m thu và phê duy t. b) Báo cáo kh o sát xây d ng. c) Các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t xây d ng c a Nhà nư c và c a ngành hi n hành. d) Nh ng i u kho n quy nh v ch t lư ng và kh i lư ng công trình trong h p ng giao nh n th u xây d ng. e) Các k t qu ki m tra, thí nghi m ch t lư ng v t li u, thi t b ư c th c hi n trong quá trình xây d ng. f) Nh ng quy nh ho c ch d n k thu t c a nhà s n xu t v vi c b o qu n, s d ng v t li u xây d ng, thi t b công ngh . g) B n v hoàn công công tác xây l p ư c nghi m thu. 2. i v i các giai o n xây l p hoàn thành, h ng m c công trình và toàn b công trình hoàn thành: a) Các quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng c a Nhà nư c và c a ngành hi n hành. b) Biên b n c a cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng ki m tra h sơ nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình và hoàn thành công trình i v i các công trình thu c d án ph i thNm tra thi t k nêu t i kho n 1 i u 8 c a Quy nh này. c) Báo cáo c a ch u tư, doanh nghi p xây d ng, t ch c tư v n thi t k và t ch c tư v n giám sát v ch t lư ng giai o n xây l p hoàn thành, ch t lu ng thi t b ch y th t ng h p, ch t lư ng h ng m c công trình hoàn thành và công trình hoàn thành l p theo m u t i các ph l c 21, 22, 23, 24. d) Toàn b h sơ pháp lý và tài li u qu n lý ch t lư ng ư c l p theo danh m c nêu t i ph l c 20 c a Quy nh này.
 19. i u 20. B n v hoàn công 1- Doanh nghi p xây d ng ph i l p b n v hoàn công khi nghi m thu t ng công vi c, t ng b ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c công trình và công trình ưa vào s d ng. 2- B n v hoàn công ph i ư c l p trên cơ s b n v thi công ã ư c ch u tư phê duy t có ghi dư i các s li u thi t k nh ng s li u tương ng ã t ư c trong th c t (kích thư c, tr c, m c, cao trình ), nh ng thay i v thi t k và ph i có xác nh n c a nh ng ngư i l p, ki m b n v v i quy nh c th sau: a) B n v hoàn công công vi c ph i có ch ký, ghi rõ h tên c a cán b k thu t A và B. b) B n v hoàn công giai o n, t ng h ng m c công trình và công trình ưa vào s d ng ph i có ch ký, ghi rõ h tên và d u c a i di n doanh nghi p xây d ng và c a i di n ch u tư. i u 21. Qu n lý ho t ng c a các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng 1- Các nhà th u nư c ngoài tham gia tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng ph i tuân th các n i dung quy nh v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo Quy nh này và các cam k t trong h p ng giao nh n th u v ch t lư ng các k t qu công vi c ư c th c hi n, ng th i ph i ch u s ki m soát c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành. Các k t qu do các nhà th u nư c ngoài nêu trên cung c p theo h p ng giao nh n th u là căn c ch u tư xem xét, ánh giá ph c v vi c nghi m thu công trình theo Quy nh này. 2- Các cơ quan qu n lý Nhà nư c v các lĩnh v c k thu t chuyên ngành có trách nhi m theo dõi, ki m tra quá trình th c hi n tư v n, ki m nh, giám sát, ăng ki m ch t lư ng c a các nhà th u nư c ngoài; khi c n thi t có th t ch c ki m tra k t qu công vi c do các nhà th u nư c ngoài th c hi n. Chương 4: B O HÀNH CÔNG TRÌNH VÀ B O TRÌ CÔNG TRÌNH i u 22. B o hành công trình 1- Trong giai o n b o hành công trình ch u tư ph i th c hi n các công vi c sau: a) Ki m tra tình tr ng s d ng công trình, phát hi n hư h ng yêu c u s a ch a; b) Yêu c u doanh nghi p xây d ng th c hi n các trách nhi m v b o hành. 2- Doanh nghi p xây d ng có nghĩa v th c hi n s a ch a các hư h ng do mình gây ra trong th i h n b o hành.
 20. 3- Doanh nghi p xây d ng không ch u trách nhi m b o hành công trình trong các trư ng h p sau: a) Khi các hư h ng công trình xây d ng trong th i h n b o hành không ph i do l i c a doanh nghi p xây d ng gây ra. b) Khi b ph n, h ng m c ho c công trình b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bu c tháo d do ch u tư vi ph m pháp lu t v xây d ng. i u 23. B o trì công trình 1- Th i h n b o trì công trình: a) Th i h n b o trì công trình ư c tính t ngày nghi m thu ưa công trình vào s d ng cho n khi h t niên h n s d ng theo quy nh v c p công trình. Trư ng h p công trình vư t quá niên h n s d ng ho c không m b o yêu c u ch t lư ng ti p t c s d ng, ph i có văn b n c a t ch c tư v n th c hi n ki m nh ánh giá hi n tr ng công trình làm cơ s cho cơ quan qu n lý có thNm quy n xem xét, quy t nh. b) i v i các công trình xây d ng chuyên ngành, còn ph i tuân th các quy nh c a B có công trình xây d ng chuyên ngành v th i h n b o trì công trình. 2- C p b o trì công trình: a) B o trì công trình ư c quy nh theo 04 c p: duy tu, b o dư ng; s a ch a nh ; s a ch a v a và s a ch a l n. b) i v i c p duy tu, b o dư ng và c p s a ch a nh : Ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình l p k ho ch b o trì theo nh kỳ hàng năm. c) i v i c p s a ch a v a và c p s a ch a l n có liên quan n an toàn trong v n hành, khai thác, s d ng công trình: Căn c vào quy mô c a công vi c, ch qu n lý s d ng công trình ho c ch s h u công trình l p d án u tư ho c báo cáo u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . 3- Trách nhi m v b o trì công trình: a) Trư ng h p ư c Nhà nư c giao quy n qu n lý s d ng công trình, ch qu n lý s d ng ph i: - Tuân th các ch d n k thu t trong quy trình b o trì c a t ch c tư v n th c hi n thi t k công trình khi v n hành khai thác, s d ng; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ch t lư ng công trình b xu ng c p, không duy trì ư c kh năng ch u l c c a k t c u, b ph n, h ng m c, công trình và v n hành không an toàn do không th c hi n b o trì công trình theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản