Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 18/2004/Q -BGTVT NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH SO N TH O, TH M NNH, BAN HÀNH, KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 122/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c pháp ch các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch so n th o, th m nh, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i”. i u 2. V trư ng V Pháp ch có trách nhi m ôn c, ki m tra, t ng h p và nh kỳ 6 tháng báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 3163/1997/Q -BGTVT ngày 22 tháng 10 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch xây d ng và trình t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong ngành Giao thông v n t i, Thông tư s 2781/1998/TT-CHK ngày 19 tháng 10 năm 1998 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng hư ng d n
 2. so n th o, rà soát văn b n quy ph m pháp lu t i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các V , C c, cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY CH SO N TH O, TH M NNH, BAN HÀNH, KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2004/Q -BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, trình t , th t c trong vi c: 1. So n th o, thNm nh, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i; 2. Ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i, văn b n có ch a quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành (sau ây g i chung là ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i). i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c so n th o, thNm nh, ban hành, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i. i u 3. Văn b n quy ph m pháp lu t 1. Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n có y các y u t sau ây: a. Văn b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành theo hình th c do pháp lu t quy nh;
 3. b. Văn b n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành theo th t c, trình t do pháp lu t quy nh; c. Văn b n có ch a các quy t c x s chung, ư c áp d ng nhi u l n, i v i m i i tư ng ho c m t nhóm i tư ng, có hi u l c trong ph m vi toàn qu c ho c t ng a phương; Quy t c x s chung là nh ng chuNn m c mà m i cơ quan, t ch c, cá nhân ph i tuân theo khi tham gia quan h xã h i ư c quy t c ó i u ch nh. d. Văn b n ư c Nhà nư c b o m thi hành b ng các bi n pháp như tuyên truy n, giáo d c, thuy t ph c, các bi n pháp v t ch c, hành chính, kinh t ; trong trư ng h p c n thi t thì Nhà nư c áp d ng bi n pháp cư ng ch b t bu c thi hành và quy nh ch tài i v i ngư i có hành vi vi ph m. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t nói t i Quy ch này bao g m: a. Lu t, pháp l nh, ngh quy t mà B Giao thông v n t i ư c giao nhi m v ch trì so n th o ho c ch ng t ch c so n th o Chính ph trình Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; b. Ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th mà B Giao thông v n t i ư c giao nhi m v ch trì so n th o ho c ch ng t ch c so n th o trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; c. Quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i; d. Văn b n liên t ch do B trư ng B Giao thông v n t i cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , ngư i ng u Toà án Nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ký ban hành; . Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành có liên quan n giao thông v n t i. 3. N i dung c a quy t nh, ch th , thông tư do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành bao g m: a. Quy t nh c a B trư ng quy nh v t ch c và ho t ng c a các cơ quan, t ch c tr c thu c; quy nh các tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và các nh m c kinh t - k thu t v giao thông v n t i; quy nh các bi n pháp th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i và nh ng v n ư c Chính ph giao. b. Ch th c a B trư ng quy nh các bi n pháp ch o, ôn c, ph i h p và ki m tra ho t ng c a các cơ quan, t ch c thu c ngành giao thông v n t i trong vi c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên và c a B ban hành.
 4. c. Thông tư c a B trư ng ư c ban hành hư ng d n th c hi n nh ng quy nh v giao thông v n t i ư c giao trong lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph . 4. Nh ng văn b n cũng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành mà không có các y u t quy nh t i kho n 1 i u này và gi i quy t nh ng v vi c c th i v i nh ng i tư ng c th thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t và không ch u s i u ch nh c a Quy ch này như: quy t nh nâng lương, khen thư ng, k lu t, i u ng công tác, b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c; quy t nh x ph t vi ph m hành chính; quy t nh phê duy t d án; ch th v vi c phát ng phong trào thi ua, bi u dương ngư i t t, vi c t t và nh ng văn b n cá bi t khác. i u 4. Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t 1. Hàng năm, các V tham mưu, Thanh tra, Văn phòng, C c, Vi n, Trư ng, doanh nghi p và các ơn v khác thu c B căn c ch c năng, nhi m v c a mình và yêu c u th c t xu t chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm sau g i B Giao thông v n t i trư c ngày 10 tháng 7 i v i d án lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i và trư c ngày 10 tháng 9 i v i các văn b n quy ph m pháp lu t khác. Cơ quan, t ch c, cá nhân khác cũng có quy n xu t xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i g i B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. 2. N i dung chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan, t ch c, cá nhân nói t i kho n 1 i u này xu t bao g m tên văn b n, cơ quan ban hành, d ki n th i gian trình (theo t ng c p), d ki n th i gian ban hành, s c n thi t ban hành, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, tính kh thi c a văn b n khi ư c ban hành. 3. V Pháp ch có trách nhi m t ng h p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i và tham mưu trình B trư ng xét duy t báo cáo Văn phòng Chính ph và B Tư pháp; ng th i trình B trư ng ký văn b n giao nhi m v cho Th trư ng ph trách, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n, cơ quan ph i h p so n th o văn b n, V tham mưu trình văn b n. 4. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n, V tham mưu trình văn b n quy ph m pháp lu t có trách nhi m t ch c so n th o, trình văn b n theo úng quy trình, m b o ch t lư ng, úng ti n ; trư c ngày 20 hàng tháng ph i báo cáo B (thông qua V Pháp ch ) tình hình th c hi n nhi m v xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. 5. Trư ng h p do yêu c u qu n lý c n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t chưa có trong chương trình ho c c n thay i chương trình, cơ quan, t ch c g i văn b n ngh B (thông qua V Pháp ch ) quy t nh b sung ho c thay i chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và giao nhi m v cho các cơ quan, t ch c liên quan th c hi n. i u 5. Căn c pháp lý và hình th c c a văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành
 5. 1. Căn c vào Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i, l nh, quy t nh c a Ch t ch nư c, ngh quy t, ngh nh c a Chính ph , quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy t nh, ch th , thông tư. 2. Văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng ban hành ph i tuân theo m u quy nh t i Ph l c 1, Ph l c 2, Ph l c 3 và Ph l c 4 c a Quy ch này, ư c ánh s th t theo t ng năm và ghi ký hi u riêng cho t ng lo i văn b n theo quy nh sau ây: a. Quy t nh: S : /200.../Q -BGTVT; b. Ch th : S : /200.../CT-BGTVT; c. Thông tư: S : / 200.../TT-BGTVT; d. Thông tư liên t ch: S : /200…/TTLT/BGTVT- B… i u 6. Th m quy n ký ban hành ho c trình văn b n quy ph m pháp lu t Văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m a, i m b, i m c và i m d kho n 2 i u 3 c a Quy ch này do B trư ng B Giao thông v n t i ký ban hành ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph sau khi có ý ki n c a Th trư ng ph trách lĩnh v c. Trong trư ng h p B trư ng giao, Th trư ng ph trách lĩnh v c ư c phân công ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . i u 7. Kinh phí xây d ng và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t L p k ho ch kinh phí hàng năm: a. Căn c chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c giao và ch hi n hành, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n ch trì ph i h p v i V tham mưu trình văn b n l p k ho ch kinh phí chi cho công tác xây d ng văn b n g i V Pháp ch . K ho ch kinh phí chi cho công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m kinh phí chi cho công tác tr c ti p so n th o văn b n, kinh phí chi cho công tác tham mưu trình văn b n và kinh phí chi cho công tác thNm nh văn b n. b. V Pháp ch l p k ho ch kinh phí chi cho công tác ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t theo ch quy nh; ng th i có trách nhi m t ng h p k ho ch kinh phí chi cho công tác xây d ng và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i (bao g m ph n kinh phí cho công tác xây d ng văn b n và ph n kinh phí cho công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t) và ph i h p v i V Tài chính trình B trư ng quy t nh. c. Căn c vào k ho ch kinh phí ã ư c Lãnh o B phê duy t và ý ki n thNm nh c a B Tài chính, V Tài chính tham mưu cho Lãnh o B quy t nh phân b kinh phí xây d ng và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t t i các cơ quan liên quan. Th c hi n thanh toán, quy t toán:
 6. a. Căn c k ho ch kinh phí ư c phân b , các cơ quan căn c nhi m v và ch chi tiêu c a nhà nư c có trách nhi m xây d ng d toán chi ti t trình Lãnh o B phê duy t làm cơ s cho vi c thanh toán t i kho b c. V Tài chính có trách nhi m tham mưu cho Lãnh o B phê duy t d toán chi ti t. b. Vi c quy t toán kinh phí cho công tác xây d ng văn b n và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Văn phòng qu n lý ngu n kinh phí phân b cho các V , Văn phòng, Thanh tra tr c ti p so n th o văn b n, tham mưu trình văn b n, thNm nh d th o văn b n và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c B trư ng quy t nh; các V , Thanh tra, Văn phòng ư c s d ng ngu n kinh phí nói trên chi cho vi c t ch c th c hi n so n th o văn b n, tham mưu trình văn b n, thNm nh d th o văn b n và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 2: SO N TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 8. Cơ quan tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t Các C c thu c B ho c các V tham mưu, Thanh tra, Văn phòng tr c ti p so n th o văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch c năng, nhi m v c a C c, V , Thanh tra, Văn phòng theo phân công c a B trư ng (sau ây g i chung là cơ quan tr c ti p so n th o văn b n). i u 9. Cơ quan trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i thông qua các V tham mưu ư c phân công trình B trư ng. 2. B trư ng phân công V tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là V tham mưu trình văn b n) theo quy nh sau ây: a. V Pháp ch : D án lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i v giao thông v n t i. b. V K ho ch - u tư: Chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành; văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác k ho ch, u tư và xây d ng ngành giao thông v n t i. c. V T ch c cán b : Văn b n quy ph m pháp lu t v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , các t ch c tr c thu c; v ào t o, b i dư ng cán b công ch c và ngu n nhân l c; v lao ng, ti n lương, b o h lao ng. d. V V n t i: Văn b n quy ph m pháp lu t v v n t i, d ch v h tr v n t i, an ninh và an toàn giao thông. . V Khoa h c - Công ngh : Văn b n quy ph m pháp lu t v tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t k thu t chuyên ngành; v khoa h c công ngh , môi
 7. trư ng trong ngành giao thông v n t i; v qu n lý ch t lư ng hàng hoá và ch t lư ng công trình giao thông. e. V Tài chính: Văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c tài chính trong giao thông v n t i. g. V H p tác qu c t : Văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c h p tác qu c t trong giao thông v n t i. h. Thanh tra: Văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thanh tra trong ngành giao thông v n t i. i. Văn phòng: Văn b n quy ph m pháp lu t v quy ch làm vi c c a Lãnh o B Giao thông v n t i, v quy ch qu n lý và s d ng tài s n c a Nhà nư c và văn b n v công tác văn phòng. k. Ngoài quy nh t i i m a, i m b, i m c, i m d, i m , i m e, i m g, i m h và i m i kho n này, các V , Thanh tra, Văn phòng có trách nhi m tham mưu trình B trư ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh trách nhi m và x lý vi ph m i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng giao thông v n t i theo lĩnh v c ư c phân công quy nh t i kho n 2 i u này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác ư c B trư ng giao. i u 10. Trình t so n th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. Cơ quan ư c giao nhi m v tr c ti p so n th o văn b n t ch c so n th o văn b n và ph i g i d th o văn b n quy ph m pháp lu t xin ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành. Tuỳ theo tính ch t, m c c a t ng văn b n quy nh th i gian tr l i, nhưng ít nh t là 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n xin ý ki n. Sau th i gian quy nh, cơ quan, t ch c, cá nhân ư c h i ý ki n không có văn b n tham gia thì coi như ng ý v i d th o văn b n, tr trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân ó có lý do chính áng và ã báo trư c cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n. 2. Trên cơ s ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan, cơ quan tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B . i u 11. H sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t do C c tr c ti p so n th o trình B 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình B bao g m: a. Công văn c a C c trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph (theo m u quy nh t i Ph l c 5 c a Quy ch này) nêu rõ s c n thi t ban hành, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o;
 8. c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; d. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân; . ý ki n c a t ch c pháp ch C c. 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình B bao g m: a. Công văn c a C c trình B ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, trong ó nêu rõ s c n thi t ban hành văn b n, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; b. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong ngành; c. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân; d. ý ki n c a t ch c pháp ch C c. 3. Trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t có i u, kho n quy nh ph i hư ng d n thi hành thì C c tr c ti p so n th o văn b n ph i có d th o văn b n hư ng d n trình kèm theo. i u 12. H sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t do V tr c ti p so n th o trình B 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình B bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng; b. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ( theo m u quy nh t i Ph l c 5 c a Quy ch này ) nêu rõ s c n thi t ban hành, ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng, quá trình so n th o, n i dung ch y u c a văn b n, nh ng v n còn ý ki n khác nhau, tài li u tham kh o; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; d. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình B bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng;
 9. b. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi ti p thu ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; c. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 3. Trư ng h p văn b n quy ph m pháp lu t có i u, kho n quy nh ph i hư ng d n thi hành thì V tr c ti p so n th o văn b n ph i có d th o văn b n hư ng d n trình kèm theo. i u 13. Trình t ti p nh n h sơ và ch nh lý d th o văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan tr c ti p so n th o văn b n trình B Trư ng h p C c tr c ti p so n th o: a. Khi C c tr c ti p so n th o trình B d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Lãnh o B giao nhi m v cho V tham mưu trình văn b n theo quy nh t i i u 9 c a Quy ch này. b. V tham mưu ư c giao nhi m v trình văn b n ph i th c hi n theo quy nh sau ây: - i v i văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : g i văn b n xin ý ki n tham gia c a các V tham mưu liên quan; ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng ư c phân công ph trách xin ý ki n tham gia c a các B , ngành, U ban nhân dân c p t nh có liên quan, Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam, các hi p h i chuyên ngành giao thông v n t i ( n u i tư ng áp d ng bao g m c doanh nghi p ); t ng h p ý ki n tham gia ti p thu và ch nh lý d th o văn b n; g i V Pháp ch thNm nh. - i v i văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng: g i văn b n xin ý ki n tham gia c a các V tham mưu liên quan; ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n và báo cáo Th trư ng ư c phân công ph trách xin ý ki n tham gia c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ngoài ngành giao thông v n t i (n u c n thi t); ti p thu ý ki n, ch nh lý d th o văn b n; g i V Pháp ch thNm nh. - Th i gian V tham mưu g i văn b n xin ý ki n tham gia quy nh t i i m này t i a là 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n nhi m v B giao, tr trư ng h p có lý do chính áng và ư c Lãnh o B ng ý. Trư ng h p V tr c ti p so n th o: Sau khi th c hi n quy nh t i kho n 1 i u 10 c a Quy ch này, V tr c ti p so n th o văn b n nghiên c u, ti p thu ý ki n tham gia, ch nh lý d th o văn b n, trình Th trư ng ư c phân công ph trách và th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. Chương 3: TH M NNH D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T
 10. i u 14. Th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. i v i văn b n quy ph m pháp lu t quy nh t i i m b, i m c và i m d kho n 2 i u 3 c a Quy ch này do các V , Thanh tra, Văn phòng tham mưu trình B trư ng ph i ư c V Pháp ch t ch c thNm nh trư c khi trình B trư ng xem xét, ban hành ho c trư c khi trình B trư ng xem xét, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t, V Pháp ch thành l p H i ng thNm nh bao g m các V , Thanh tra, Văn phòng, C c thu c B và các chuyên gia c a ngành có liên quan. 2. i v i văn b n quy ph m pháp lu t do V Pháp ch tr c ti p so n th o ho c tham mưu trình B trư ng thì trư c khi trình B trư ng ban hành, V Pháp ch thành l p H i ng thNm nh, n u xét th y c n thi t. 3. V Pháp ch ch u trách nhi m v n i dung thNm nh quy nh t i kho n 1 i u 16 c a Quy ch này. i u 15. H sơ g i th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. H sơ do các V , Thanh tra, Văn phòng g i V Pháp ch ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a. Công văn ngh V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; b. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 11 ho c công văn c a C c trình B theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 11 c a Quy ch này; c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t sau khi ã ư c V tham mưu ch nh lý theo quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; d. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan; . ý ki n c a t ch c pháp ch C c ( n u C c tr c ti p so n th o văn b n); e. ý ki n khác nhau gi a C c tr c ti p so n th o và V tham mưu trình văn b n (n u có); g. Tài li u tham kh o. 2. S lư ng h sơ g i V Pháp ch thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t là 3b . i u 16. N i dung và th i h n th m nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: a. S c n thi t ban hành văn b n; b. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng;
 11. c. Tính h p hi n, h p pháp, tính th ng nh t, ng b c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t trong h th ng pháp lu t hi n hành và tính kh thi c a văn b n; d. S phù h p v i các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; . K thu t so n th o, ngôn t pháp lý c a d th o văn b n quy ph m pháp lu t; g. Phương án x lý nh ng v n còn ý ki n khác nhau. 2. Th i h n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t t i a là 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i i u 15 c a Quy ch này; trư ng h p ph i thành l p H i ng thNm nh thì th i h n trên ư c kéo dài nhưng t i a không quá 15 ngày làm vi c, tr trư ng h p có lý do chính áng và ư c Lãnh o B ng ý. 3. Sau khi thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t, V Pháp ch g i văn b n thNm nh theo m u quy nh t i Ph l c 6 c a Quy ch này n V tham mưu trình văn b n hoàn ch nh văn b n và trình Lãnh o B . Chương 4: BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 17. H sơ do V tham mưu trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , h sơ trình bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng; b. D th o công văn c a B g i B Tư pháp ngh thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t; c. D th o T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 11 c a Quy ch này; d. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có văn b n thNm nh c a V Pháp ch ; . Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; e. Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 2. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng ban hành, h sơ trình bao g m: a. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng; b. Công văn c a C c trình B ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 11 c a Quy ch này;
 12. c. D th o văn b n quy ph m pháp lu t ã ch nh lý sau khi có văn b n thNm nh c a V Pháp ch ; d. Văn b n thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a V Pháp ch ; . Văn b n tham gia ý ki n c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. i u 18. Trình t trình Lãnh o B d th o văn b n quy ph m pháp lu t 1. V tham mưu trình văn b n n p h sơ cho Văn phòng. 2. Khi nh n ư c h sơ trình d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Văn phòng có trách nhi m ki m tra h sơ, hình th c văn b n; n u h sơ y theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này thì trình Th trư ng ph trách lĩnh v c cho ý ki n; n u h sơ chưa y ho c chưa úng quy nh thì Văn phòng yêu c u V tham mưu trình văn b n b sung y h sơ. 3. Sau khi Th trư ng có ý ki n ng ý v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Văn phòng trình B trư ng ký ban hành ho c ký trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; trư ng h p ư c B trư ng u quy n thì Văn phòng trình Th trư ng ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . Trong trư ng h p Th trư ng không nh t trí v i d th o văn b n, Văn phòng tr l i h sơ V tham mưu nghiên c u, ch nh lý d th o văn b n ho c b o lưu ý ki n c a mình kèm theo gi i trình, n p h sơ cho Văn phòng trình B trư ng xem xét, quy t nh. 4. C c tr c ti p so n th o và V tham mưu trình văn b n ch u trách nhi m v ch t lư ng văn b n. Văn phòng ch u trách nhi m v h sơ và hình th c văn b n trình Lãnh oB . 5. V tham mưu trình văn b n có trách nhi m theo dõi các văn b n ã trình Chính ph , Th tư ng Chính ph cho n khi văn b n ư c ban hành. i u 19. Ký ban hành, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph và phát hành văn b n 1. B trư ng ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a B trư ng (2 b n g c), B trư ng ho c Th trư ng ký T trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d th o văn b n quy ph m pháp lu t (3 b n g c) theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 2. Trong th i h n ch m nh t là 2 ngày, k t ngày Lãnh o B ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ho c ký văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Văn phòng có trách nhi m in n, ghi s , óng d u, lưu gi 1 b n g c, g i văn b n cho t ch c, cá nhân theo “Nơi nh n”, tr 1 b n g c kèm theo h sơ trình cho V tham mưu ã trình văn b n. T trình g i Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i g i b n g c. 3. Ch m nh t là 3 ngày, k t ngày B trư ng ký ban hành, văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c g i cho C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp ) và V Pháp ch ; i v i
 13. văn b n liên t ch có s tham gia c a B Tư pháp, ngoài hai cơ quan nói trên còn ph i g i cho V Pháp ch ( Văn phòng Chính ph ) th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 20. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. Vi c ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , Thông tư s 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 135/2003/N -CP và các quy nh c a Quy ch này. 2. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t nói t i kho n 1 i u này bao g m: a. T ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành và văn b n liên t ch do B trư ng cùng các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , ngư i ng u Toà án Nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i ký ban hành. b. Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t có quy nh liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành. 3. V Pháp ch là u m i giúp B trư ng th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. i u 21. Phương th c th c hi n vi c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. V Pháp ch th c hi n vi c t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t theo các phương th c sau: a. Thư ng xuyên t ch c ki m tra các văn b n khi B ban hành; b. K p th i t ch c rà soát, ki m tra văn b n khi: - Tình hình kinh t - xã h i ã thay i ho c khi cơ quan nhà nư c c p trên ban hành văn b n m i làm cho n i dung văn b n ã ban hành không còn phù h p; - Nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, ngư i có thNm quy n ki m tra văn b n ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân khác và các phương ti n thông tin i chúng v văn b n do B ban hành có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. 2. V Pháp ch th c hi n vi c ki m tra i v i văn b n có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành khi nh n ư c văn b n ho c khi nh n ư c yêu c u, ki n ngh , thông báo c a cơ quan, t ch c, cá nhân và
 14. các phương ti n thông tin i chúng v văn b n có d u hi u trái pháp lu t ho c không còn phù h p. i u 22. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t 1. N i dung ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i (k c văn b n có ch a quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i nhưng không ư c ban hành b ng hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ho c do cơ quan không có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ban hành) là vi c xem xét, ánh giá và k t lu n v tính h p pháp c a văn b n. 2. Văn b n h p pháp là văn b n b o m các i u ki n sau ây: ư c ban hành úng căn c pháp lý; ư c ban hành úng thNm quy n; N i dung c a văn b n phù h p v i quy nh c a pháp lu t; Văn b n ư c ban hành úng th th c và k thu t trình bày; . Tuân th y các quy nh v th t c xây d ng, ban hành và ăng Công báo, ưa tin ho c công b văn b n. i u 23. Quy trình th c hi n vi c t ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c t ki m tra văn b n theo quy nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái thNm quy n ho c không còn phù h p thì th c hi n theo trình t sau ây: 1. Thông báo cho cơ quan tr c ti p so n th o văn b n và V tham mưu trình văn b n. 2. Th ng nh t nh ng n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p; th ng nh t bi n pháp x lý n i dung trái pháp lu t ho c không còn phù h p c a văn b n ư c ki m tra ( ình ch , s a i, hu b , bãi b m t ph n ho c toàn b n i dung c a văn b n) báo cáo Lãnh o B quy t nh. Trư ng h p V Pháp ch , cơ quan tr c ti p so n th o và V tham mưu trình văn b n không th ng nh t bi n pháp x lý i v i văn b n ư c ki m tra thì V Pháp ch báo cáo Lãnh o B quy t nh. 3. Vào s theo dõi x lý văn b n có d u hi u vi ph m pháp lu t và l p Phi u ki m tra văn b n theo m u quy nh t i Ph l c 7 c a Quy ch này. 4. Trình Lãnh o B h sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh t i i u 25 c a Quy ch này.
 15. i u 24. Quy trình th c hi n vi c ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác, H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh ban hành 1. V Pháp ch có trách nhi m t ch c th c hi n vi c ki m tra văn b n theo quy nh. Trư ng h p phát hi n văn b n có n i dung trái pháp lu t, trái thNm quy n ho c không còn phù h p, V Pháp ch tham mưu cho Lãnh o B ký thông báo cho cơ quan, ngư i có thNm quy n ã ban hành văn b n t ki m tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, n u cơ quan, ngư i có thNm quy n ban hành văn b n có d u hi u trái pháp lu t không x lý ho c k t qu x lý không ư c Lãnh o B ch p nh n, thì V Pháp ch tham mưu cho Lãnh o B ký văn b n x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , c th như sau: a. Ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B khác ã ban hành văn b n trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i ình ch vi c thi hành, bãi b m t ph n ho c toàn b văn b n ó trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c ki n ngh ; n u ki n ngh ó không ư c ch p nh n ho c không ư c x lý trong th i h n nói trên thì trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. b. Ki n ngh Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c c a B Giao thông v n t i. c. ình ch vi c thi hành và ki n ngh Th tư ng Chính ph bãi b quy t nh, ch th c a U ban nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i; n u U ban nhân dân c p t nh không nh t trí v i quy t nh ình ch thi hành thì v n ph i ch p hành quy t nh c a B Giao thông v n t i nhưng có quy n ki n ngh v i Th tư ng Chính ph . 2. V Pháp ch th c hi n quy trình ki m tra và x lý văn b n theo quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 23 c a Quy ch này. i u 25. H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t trình Lãnh oB H sơ ki m tra và x lý văn b n trái pháp lu t do V Pháp ch trình Lãnh o B bao g m: 1. Phi u trình văn b n theo m u quy nh c a Văn phòng; 2. Phi u ki m tra văn b n; 3. Văn b n quy ph m pháp lu t ư c ki m tra; 4. Văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s pháp lý ki m tra;
 16. 5. D th o văn b n thông báo ho c văn b n x lý văn b n trái pháp lu t. i u 26. Báo cáo v công tác ki m tra văn b n V Pháp ch có trách nhi m t ng h p, trình Lãnh o B ký báo cáo Th tư ng Chính ph và B Tư pháp v công tác ki m tra văn b n nh kỳ 6 tháng, hàng năm. Ph l c 1a M u Quy t nh B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : /200.../Q -BGTVT Hà N i, ngày tháng năm 200... QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I V vi c ............................................................... (1) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c ......................................................................................................... (2) ..................................................................................................................... Theo ngh c a ........................................................................................... (3) QUY T NNH i u 1. ............................................................................................................... i u 2. ........................................................................................................(4) i u... Quy t nh này có hi u l c ....(5)...... và ình ch , hu b ho c bãi b ............................ (6) i u... Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c.........., Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Như i u… - V Pháp ch (Ký tên, óng d u, h và tên) - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp)
 17. - Lưu: VP, V tham mưu. Tóm t t n i dung Quy t nh. Căn c pháp lý ban hành Quy t nh, ví d : Căn c Ngh nh s ..... ngày..... tháng.... năm.....c a Chính ph v .......... Theo ngh c a cơ quan (ghi theo th t V tham mưu, C c so n th o). N i dung c a Quy t nh, tuỳ theo n i dung ng n hay dài chia ra các i u 1,2,3... i u dài có th chia thành các kho n 1, 2, 3 và các i m a, b, c... Tùy theo yêu c u chu n b th c hi n quy nh th i i m có hi u l c c a Quy t nh, nhưng s m nh t ph i sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. D n chi u c th các văn b n ho c i u, kho n c a văn b n b ình ch , hu b ho c bãi b . Ph l c 1b M u Quy t nh ban hành i u l , Quy ch ho c Quy nh B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : /200.../Q -BGTVT Hà N i, ngày tháng năm 200... QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Ban hành Quy ch (Quy nh) v .................... (1) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c ......................................................................................................... (2) ........................................................................................................................... Theo ngh c a ......................................................................................... (3) QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l (Quy ch ho c Quy nh)..........(4)......................................................................................................
 18. i u 2. ................................................................................................................ i u 3. .................................(5)...... ................................................................... Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Như i u - V Pháp ch (Ký tên, óng d u, h và tên) - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp - Lưu: VP, V tham mưu. (1) Tên c a Quy ch (Quy nh) (2) Như Ph l c 1a (3) Như Ph l c 1a (4) Tên c a i u l , Quy ch , Quy nh ã ghi t i (1) (5) Nêu rõ hi u l c không gian, th i gian (s m nh t là sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo). ình ch , hu b , bãi b văn b n ã ban hành, cơ quan ch u trách nhi m thi hành, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh. M u i u l , Quy ch ho c Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc I U L (QUY CH HO C QUY NNH) (1) V ....................................................... (Ban hành kèm theo Quy t nh s ........../200.../Q -BGTVT ngày.........tháng..........năm 200... c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I i u 1. ............................................................................................................... i u 2. ............................................................................................................... Chương II i u... ................................................................................................................ ........................................................................................................................(2)
 19. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I (3) (Ký tên, óng d u, h và tên) (1) i u l , Quy ch ho c Quy nh ư c ban hành kèm theo Quy t nh nên không ánh s và ghi ngày. (2) Cu i c a i u l , Quy ch ho c Quy nh không ph i ghi i u kho n thi hành vì i u này ã quy nh trong Quy t nh. N i dung thư ng g m: Chương I: Nêu nguyên t c chung, nh nghĩa, gi i thích t ng . Chương II: N i dung c th c a i u l , Quy ch , Quy nh. Chương....: T ch c th c hi n. N u i u l dài thì b c c chương g m nhi u m c, trong m c có nhi u i u, trong i u có nhi u kho n, trong kho n có nhi u i m. (3) Th m quy n ký i u l (Quy ch ho c Quy nh) là ngư i ã ký Quy t nh ban hành, không dùng hình th c óng d u treo b n i u l thay cho ch ký và d u dư i. Ph l c 2 M u Ch th B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : /200.../ct-BGTVT Hà N i, ngày tháng năm 200... CH THN C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I V vi c............................................... (1) Nêu căn c ho c tóm t t tình hình........................(2)…...................................... 1. ........................................................................................................................ 2. ........................................................................................................................ a. ........................................................................................................................
 20. b. ........................................................................................................................ Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - .............. (Ký tên, óng d u, h và tên) - V Pháp ch - C c Ki m tra văn b n (B TP - Lưu VP, V tham mưu. Tóm t t n i dung c a Ch th N i dung c a Ch th trình bày theo t ng i m (1,2,3...) không chia thành chương, i u, kho n như Quy t nh. Ph l c 3 M u Thông tư B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : /200.../TT-BGTVT Hà N i, ngày tháng năm 200... THÔNG TƯ V vi c............................................... (1) ........................................................(2)................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Nơi nh n: B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I
Đồng bộ tài khoản