Quyết định 18/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
77
lượt xem
12
download

Quyết định 18/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 18/2004/Q§­BTC  ngµy 16 th¸ng 02 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung  ChÕ ®é kÕ to¸n B¶o hiÓm x∙ héi Bé trëng bé tµi chÝnh ­ C¨n cø LuËt kÕ to¸n 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 100/2002/N§­CP ngµy 06/12/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam; ­ C¨n cø Quy chÕ  tµi chÝnh  ®èi víi B¶o hiÓm x∙ héi   ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 02/2003/Q§­TTg ngµy   02/01/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ­ C¨n cø ChÕ ®é kÕ to¸n Hµnh chÝnh sù nghiÖp ban hµnh   theo QuyÕt ®Þnh 999­TC/Q§/C§KT ngµy 02/11/1996; ChÕ ®é kÕ   to¸n B¶o hiÓm x∙ héi ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh 1124­TC/Q§/ C§KT ngµy 12/12/1996 vµ  söa  ®æi bæ sung theo QuyÕt  ®Þnh   140/1999/Q§­BTC   ngµy   15/11/1999,   QuyÕt   ®Þnh   07/2003/Q§­ BTC ngµy 17/01/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   to¸n vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1­   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy néi dung  söa  ®æi, bæ sung ChÕ   ®é  kÕ  to¸n B¶o hiÓm x∙ héi ¸p dông  cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc hÖ thèng B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt   Nam, nh sau: I­ Chøng tõ kÕ to¸n 1­ Bæ sung thªm c¸c chøng tõ:
 2. (1) B¶ng quyÕt to¸n kinh phÝ ch¨m sãc søc khoΠban  ®Çu (MÉu sè C55­  BH) (2) Danh s¸ch ®èi tîng tham gia BHYT ®îc ch¨m sãc  søc khoΠban ®Çu (MÉu sè C57­  BH) (3) GiÊy thanh to¸n hoa hång thu BHYT tù nguyÖn (MÉu sè C58­  BH) 2­ Söa tªn c¸c chøng tõ: (1) Hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ  thµnh Hîp ®ång. . . . . . . . . . .  (MÉu sè C49­ BH) (MÉu dïng chung cho c¸c trêng hîp B¶o hiÓm x∙ héi  ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ hîp ®ång víi  c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi vÒ b¶o hiÓm). (2) Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh BHYT  thµnh Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. . . . . . .  (MÉu sè C50­ BH) 3­ Söa néi dung, kÕt cÊu chøng tõ: (1) GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (MÉu sè C23­  BH) (2) GiÊy x¸c nhËn thêi gian tham gia B¶o hiÓm y tÕ (MÉu sè C52­  BH) (3) B¶ng thanh to¸n trùc tiÕp chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh  BHYT (MÉu sè C53­  BH) (4) B¶ng quyÕt to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh BHYT (MÉu sè C54­  BH) (5) Danh s¸ch tham gia BHYT (MÉu sè C56­  BH) 4­ Bá c¸c mÉu chøng tõ: (1) B¶ng kª quü BHYT ®Ó l¹i cho y tÕ c¬ së (Nhµ tr­ êng) (MÉu sè C55­  BH) (2) Hîp ®ång mua BHYT (MÉu sè C57­  BH) (MÉu vµ  ph¬ng ph¸p lËp chøng tõ  kÕ  to¸n xem Phô  lôc  sè 01) 2
 3. II­ Sæ kÕ to¸n 1­ Bæ sung thªm c¸c mÉu sæ: (1) Sæ chi tiÕt thu BHYT tù nguyÖn (MÉu sè S54­  BH) (2) Sæ chi tiÕt chi quü kh¸m ch÷a bÖnh ngêi nghÌo (MÉu sè S68­  BH) 2­ Söa ®æi néi dung, kÕt cÊu c¸c mÉu sæ: (1) Sæ chi tiÕt chi quü kh¸m ch÷a bÖnh b¾t buéc (MÉu sè S66­  BH) (2) Sæ chi tiÕt chi quü kh¸m ch÷a bÖnh tù nguyÖn (MÉu sè S67­  BH) (MÉu vµ  ph¬ng ph¸p ghi chÐp sæ   kÕ  to¸n xem Phô  lôc  sè 02) I I I ­   S ö a   ® æ i   n é i   d u n g ,   k Õ t   c Ê u   c ¸ c   b ¸ o   c ¸ o   t µ i  chÝnh: (1) Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh  phÝ  qu¶n lý bé m¸y (MÉu sè B 02­  BH) (2) Tæng hîp t×nh h×nh tiÕp nhËn kinh phÝ vµ  chi b¶o hiÓm x∙ héi (MÉu sè B 06­  BH) (3) Tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh  phÝ  chi b¶o hiÓm x∙ héi c¸c ®¬n vÞ cÊp I, II (MÉu sè B 07­  BH) (MÉu vµ  ph¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o tµi chÝnh xem Phô  lôc  sè 03) 3
 4. § i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m ng©n s¸ch 2004. §i Ò u   3:   Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng Gi¸m  ®èc  B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc  chuyÓn   sæ   kÕ   to¸n   vµ   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   néi  dung söa  ®æi, bæ sung ChÕ   ®é  kÕ  to¸n B¶o hiÓm x∙ héi quy   ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4:   Vô  trëng vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n,  Vô trëng Vô Hµnh chÝnh sù nghiÖp, Ch¸nh V¨n phßng Bé chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn,   kiÓm   tra   vµ   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh  nµy. 4
 5. Phô lôc sè 1 §¬n  MÉu sè: C23 ­ BH vÞ: . . .  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 1124 TC/Q§­C§KT  .  .  ngµy 12/12/1996 vµ söa ®æi, bæ sung theo Q§  §¬n  sè 18/2004/Q§­BTC ngµy 16/02/2004cña Bé Tµi  vÞ: . . ..  chÝnh) . .                               GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy..... th¸ng....... n¨m...... Sè: ....... KÝnh  göi:   .................................................... ........................................... Tªn   t«i  lµ:   ..................................................... ......................................... §Þa  chØ:   .................................................... .............................................. §Ò   nghÞ   cho   t¹m   øng   sè   tiÒn.....................  (ViÕt b»ng ch÷).................... ..................................................... ......................................................... .. Lý   do   t¹m  øng...................................................... ................................... Thêi   h¹n   thanh  to¸n:   ................................................... ........................... Ngêi ®Ò nghÞ t¹m øng (Ký, hä tªn) B¶o hiÓm x∙ héi duyÖt:                     Sè   tiÒn:.................................................... ......................................... 5
 6.                     B»ng  ch÷:..................................................... .................................... Ngµy... th¸ng...  n¨m..... Phô tr¸ch bé phËn KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BHXH ViÖt Nam  MÉu sè: C 49 ­ BH BHXH tØnh: . .  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­BTC  . . . . .  ngµy 17/01/2003 vµ söa ®æi, bæ sung theo  Q§ sè 18/2004/Q§­BTC  ngµy16/02/2004 cña  BHXH  Bé Tµi ChÝnh) huyÖn: . . . .  .       céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Hîp ®ång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sè:...................../H§­BHXH ­ C¨n cø   Ph¸p lÖnh Hîp  ®ång kinh tÕ  sè............   ngµy..... th¸ng..... n¨m..... ­   C¨n   cø   NghÞ  ®Þnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc  cña B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam. 6
 7. ­   C¨n  cø   ...................................................... ....................................................... ­   C¨n  cø   ...................................................... ....................................................... ­   C¨n  cø.   ..................................................... ....................................................... H«m   nay,   ngµy.......th¸ng......   n¨m.......  t¹i...................................................... ... Chóng t«i gåm cã: Bªn   A:   B¶o   hiÓm   x∙  héi   ..................................................... ............................... §Þa  chØ:   .................................................... ......................................................... . §iÖn   tho¹i:.......................................  Fax...................................................... ...... Tµi   kho¶n   sè:   ................................  T¹i:..................................................... ......... §¹i   diÖn:   ¤ng  (Bµ).......................................   Chøc  vô: ...................................... GiÊy   uû   quyÒn   sè......................   ngµy.........  th¸ng.......... n¨m........ ................... Bªn  B:  ........................ ............................. ......................................................... §Þa  chØ:   .................................................... ......................................................... . §iÖn  tho¹i:.............................................  Fax...................................................... Tµi   kho¶n   sè:   ................................  T¹i:..................................................... ......... 7
 8. §¹i   diÖn:   ¤ng  (Bµ).......................................   Chøc  vô: ...................................... GiÊy uû  quyÒn sè...................... ngµy..........  th¸ng........... n¨m.........  Hai bªn ®∙ cïng nhau bµn b¹c, tháa thuËn vµ tiÕn hµnh   ký   kÕt   hîp  ®ång   ................................................  theo c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ nh sau: §i Ò u  I:  Tr¸ch nhiÖm cña bªn A 1.  2.  3. . . . . §i Ò u  II:  Tr¸ch nhiÖm cña bªn B 1.  2.  3. . . . . §i Ò u  III:  Ph¬ng thøc thanh to¸n 1.  2.  3. . . . . §i Ò u  IV:  Cam kÕt chung Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy  ®Þnh   cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é BHXH (BHYT) vµ c¸c ®iÒu kho¶n ®∙ ký   trong hîp  ®ång, cïng hîp t¸c gióp  ®ì  lÉn nhau trong thùc  hiÖn nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ngêi tham gia BHXH  (BHYT). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  nh÷ng vÊn  ®Ò  ph¸t   sinh, hai bªn ph¶i   kÞp thêi th«ng b¸o cho nhau  ®Ó  cïng  bµn b¹c, t×m c¸ch  gi¶i  quyÕt trªn  c¬  së  b×nh  ®¼ng,  hîp  t¸c vµ   ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ngêi tham gia BHXH (BHYT),  cña c¬ quan B¶o hiÓm x∙ héi còng nh cña bªn B. 8
 9. Trêng hîp hai bªn cã  tranh chÊp kh«ng tho¶ thuËn, sù  viÖc sÏ   ®îc gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn  hµnh. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy....../......./......  ®Õn   ngµy....../...../.....   vµ   ®îc   hai   bªn   thanh   lý   vµo  cuèi n¨m. Hîp  ®ång nµy  ®îc lËp thµnh... b¶n cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý  nh nhau, mçi bªn gi÷...  b¶n.             §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 9
 10. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BHXH ViÖt Nam MÉu sè: C 50 ­ BH BHXH   TØnh  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­BTC  (huyÖn):...  ngµy 17/01/2003 vµ söa ®æi, bæ sung  theo Q§  sè 18/2004/Q§­BTC ngµy 16/02/2004 cña  Bé Tµi ChÝnh) céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång... N¨m .......... H«m nay, ngµy.......th¸ng...... n¨m.......  t¹i................... Chóng t«i gåm cã: Bªn   A:   B¶o   hiÓm   x∙  héi   ..................................................... ................................ ¤ng   (Bµ):  .........................................Chøc  vô:.............................................. ..... ¤ng  (Bµ)............................................Chøc  vô: .................................................. ¤ng  (Bµ)............................................Chøc  vô: .................................................. ¤ng  (Bµ)..................................................... ......................................................... Bªn  B:....................................................... ................... :.................................... ¤ng   (Bµ):  ..........................................Chøc  vô: :.............................................. .. ¤ng  (Bµ)............................................Chøc  vô: ..................................................
 11. 11 ¤ng  (Bµ)............................................Chøc  vô: .................................................. ¤ng  (Bµ)..................................................... ......................................................... Cïng nhau xem xÐt,  ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn  hîp  ®ång vµ thèng nhÊt viÖc thanh lý Hîp ®ång sè.... ngµy....   th¸ng...  n¨m.....  t¹i........ víi nh÷ng  néi dung cô  thÓ  nh sau: A.T×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång . . . . . . . . B. NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång . . . . . . . . C. KiÕn nghÞ I. KiÕn nghÞ cña bªn A . . . . . . . . II. KiÕn nghÞ cña bªn B . . . . . . . . §Ó   thùc   hiÖn   tèt   chÝnh   s¸ch   BHXH   (BHYT),   ®¶m   b¶o   quyÒn lîi cho ngêi tham gia BHXH (BHYT), hai bªn nhÊt trÝ   cïng xem xÐt kiÕn nghÞ  cña mçi bªn, tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n  chËm nhÊt sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký biªn b¶n thanh lý hîp   ®ång. V¨n b¶n tr¶ lêi cña hai bªn lµ  bé  phËn cÊu thµnh  cña biªn b¶n thanh lý nµy. Biªn   b¶n   thanh   lý   hîp   ®ång   sè   ...............  n¨m ............... ®∙ ®îc hai bªn nhÊt trÝ th«ng qua, ký  x¸c nhËn vµ ®îc lËp thµnh ... b¶n, mçi bªn gi÷ ... b¶n. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn b (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 11
 12. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA                                   B¶o hiÓm x∙ héi VN B¶o hiÓm x∙ héi VN BHXN tØnh, TP... BHXN tØnh, TP... MÉu sè: C 52 ­ BH MÉu sè: C 52 ­ BH (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­BTC (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­BTC ngµy 17/1/2003 vµ söa ®æi, bæ sung theo ngµy 17/1/2003 vµ söa ®æi bæ, sung theo Q§ sè 18/2004/Q§­BTC ngµy 16/02/2004 cña Bé  Q§ sè 18/2004/Q§­BTC ngµy 16/02/2004 cña Bé Tµi  Tµi chÝnh) chÝnh) céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc GiÊy x¸c nhËn thêi gian tham gia GiÊy x¸c nhËn thêi gian tham gia B¶o hiÓm y tÕ B¶o hiÓm y tÕ QuyÓn sè: QuyÓn sè: Sè: Sè: B¶o   hiÓm   x∙  B¶o   hiÓm   x∙  héi:................................................ héi:............................................... .................... x¸c nhËn ................... x¸c nhËn ¤ng  ¤ng   (Bµ):.....................................   n¨m  (Bµ):.............................................  sinh:....................................... n¨m sinh:.................................. §Þa  §Þa  chØ:............................................... chØ:................................................ ................................................. ................................................... N¬i   c«ng  N¬i   c«ng  t¸c:............................................... t¸c:................................................ ........................................ .......................................... Sè   phiÕu   kh¸m   ch÷a   bÖnh  Sè   phiÕu   kh¸m   ch÷a   bÖnh  BHYT:   ............................................. BHYT:   .............................................. ........ ........... §∙   cã   qu¸   tr×nh   tham   gia   BHYT   liªn   tôc   tõ  §∙   cã   qu¸   tr×nh   tham   gia   BHYT   liªn   tôc   tõ  ngµy......   th¸ng......   n¨m   .......®Õn     ngµy......  ngµy..........   th¸ng.......n¨m   .......   ®Õn  th¸ng....... n¨m .......... ngµy..........th¸ng ..........n¨m .......... T¹i   B¶o   hiÓm   x∙  T¹i   B¶o   hiÓm   x∙  héi:   .............................................. héi:   ...............................................
 13. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BHXH ViÖt Nam MÉu sè: C 53 ­ BH BHXH   TØnh  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­ (huyÖn):...  BTC  ngµy 17/01/2003 vµ söa ®æi, bæ sung  theo Q§  sè 18 /2004/Q§­BTC  ngµy 16/02/2004  cña Bé Tµi chÝnh) B¶ng thanh to¸n trùc tiÕp Chi phÝ  kh¸m ch÷a bÖnh BHYT Hä   tªn   ngêi   ®îc   thanh   to¸n  BHYT:.................................................... .......... §Þa  chØ:..................................................... ........................................................    Sè  phiÕu KCB BHYT:.......................... Thêi h¹n  sö dông: Tõ......... ®Õn.........  §¨ng   ký   KCB  t¹i:   .................................................... ........................................ Sè   ngµy   ®iÒu   trÞ:   ........................tõ  ngµy ...../...... /...... ®Õn ngµy...../...../.........  N¬i   ®iÒu  trÞ:..................................................... ................................................ DiÔn gi¶i Sè tiÒn theo hå s¬  è tiÒn BHYT ®­ S Ghi  cña îc chÊp nhËn  chó bÖnh viÖn thanh to¸n A 1 2 3 I ­ Ngo¹i tró ­   TiÒn   xÐt  nghiÖm ­ TiÒn thuèc ­ II ­ Néi tró ­   TiÒn   xÐt  nghiÖm ­ TiÒn thuèc ­ TiÒn giêng ­ III­ Chi mai t¸ng  phÝ
 14. IV­ Tiªm phßng Tæng céng ­   Sè   tiÒn   ®îc   c¬   quan   BHXH   thanh  to¸n:................................................. (B»ng  ch÷:..................................................... ............................................) (KÌm theo......  chøng tõ gèc) ­   Sè   tiÒn   kh«ng   ®îc   c¬   quan   BHXH   thanh  to¸n: .......................... .......... (B»ng  ch÷...................................................... .............................................) ­   Lý  do:...................................................... ................................................. Ngµy... th¸ng.... n¨m....  Ngêi lËp Trëng phßng  KÕ to¸n tr­ Gi¸m ®èc gi¸m ®Þnh ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn,  ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)      BHXH ViÖt Nam MÉu sè: C 54 ­ BH BHXH   TØnh  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 07/2003/Q§­ (huyÖn):...  BTC  ngµy 17/01/2003 vµ söa ®æi, bæ sung  theo Q§  sè 18 /2004/Q§­BTC  ngµy 16/02/2004  cña Bé Tµi chÝnh) b¶ng quyÕt to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh BHYT Quý ....... n¨m ....... Sè:............... .... C¨n cø hîp  ®ång sè....... ngµy ...... /..... /......   gi÷a BHXH tØnh (huyÖn) 14
 15. ..................vµ   c¬   së  KCB...................................................... ................. H«m nay, ngµy ........ th¸ng ......... n¨m ..........  t¹i ................................ Chóng t«i gåm: §¹i   diÖn   c¬   quan   BHXH  ......................................................... ............ ­   ¤ng   (Bµ)   :   ....................................  Gi¸m ®èc ­   ¤ng   (Bµ)   :   ....................................  Chøc vô: .................................... ­   ¤ng   (Bµ)   :   ....................................  Chøc vô: .................................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... §¹i   diÖn   (C¬   së   KCB)  ......................................................... ................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... ­   ¤ng  (Bµ)   :................................................... ....................................... Cïng   tiÕn   hµnh   x¸c   nhËn   chi   phÝ   kh¸m   ch÷a   bÖnh  quý.......   n¨m........   cho   ®èi   tîng   cã   phiÕu   kh¸m   ch÷a  bÖnh   BHYT   ®Õn   kh¸m   ch÷a   bÖnh   t¹i   ..................   nh  sau: TT Néi dung Sè ®Ò  Sè ®îc  Sè kh«ng Ghi  nghÞ  quyÕt  ®îc  chó 15
 16. QT to¸n quyÕt  to¸n Tron Luü Tron Luü  g  kÕ g  kÕ quý quý A B 1 2 3 4 5 6 A KP cha quyÕt to¸n kú  tríc  chuyÓn sang B Kinh phÝ t¹m øng trong kú C Tæng chi phÝ KCB trong kú I Chi   phÝ   KCB   cho   ®èi   tîng  b¾t buéc 1 Chi ch¨m sãc søc kháe ban  ®Çu 1.1 Thuèc 1.2 Dông cô vµ vËt t y tÕ 1.3 Kh¸m qu¶n lý søc khoΠ®Þnh  kú 1.4 Híng   dÉn   gi¸o   dôc   søc  khoÎ,   tuyªn   truyÒn   phßng  bÖnh... 1.5 Kh¸c 2 Chi KCB néi tró 2.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  ®Çu 2.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3 Chi KCB ngo¹i tró 3.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  ®Çu 16
 17. 3.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  II   Chi KCB cho c¸c  ®èi tîng  ngêi nghÌo 1 Chi ch¨m sãc søc kháe ban  ®Çu 1.1 Thuèc 1.2 Dông cô vµ vËt t y tÕ 1.3 Kh¸m qu¶n lý søc khoΠ®Þnh  kú 1.4 Híng   dÉn   gi¸o   dôc   søc  khoÎ,   tuyªn   truyÒn   phßng  bÖnh... 1.5 Kh¸c 2 Chi KCB néi tró 2.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  ®Çu 2.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3 Chi KCB ngo¹i tró 3.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc  ­ Chi xÐt nghiÖm  . . . . . . . . . . . . .  . 3.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  17
 18. ®Çu 3.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  III Chi   phÝ   KCB   cho   ®èi   tîng  tù nguyÖn   1 Chi ch¨m sãc søc kháe ban  ®Çu 1.1 Thuèc 1.2 Dông cô vµ vËt t y tÕ 1.3 Kh¸m qu¶n lý søc khoΠ®Þnh  kú 1.4 Híng   dÉn   gi¸o   dôc   søc  khoÎ,   tuyªn   truyÒn   phßng  bÖnh... 1.5 Kh¸c 2 Chi KCB néi tró 2.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  ®Çu 2.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . 2.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3 Chi KCB ngo¹i tró 3.1 Ngêi   cã   ®¨ng   ký   KCB   ban  ®Çu  ­ TiÒn thuèc  ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  .  18
 19. 3.2 Ngêi kh«ng ®¨ng ký KCB ban  ®Çu 3.2 Trong tØnh .1  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . .  3.2 Ngoµi tØnh .2  ­ TiÒn thuèc    ­ Chi xÐt nghiÖm . . . . . . . . . . . . . D Kinh   phÝ   cha   quyÕt   to¸n  chuyÓn kú sau ý  kiÕn   cña  BHXH:.................................................... ....................................... ..................................................... ......................................................... ............ ý  kiÕn   cñac¬   së  KCB:..................................................... .................................. ..................................................... ......................................................... ............ Ngµy... th¸ng... n¨m... Ngµy... th¸ng...  n¨m... C¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh Phô tr¸ch  KÕ to¸n  Gi¸m ®èc KÕ to¸n  Thñ trëng gi¸m ®Þnh trëng trëng (Ký, hä  (Ký, hä  (Ký, hä  (Ký, hä  (Ký, hä  tªn,  tªn, ®ãng  tªn) tªn) tªn) ®ãng dÊu) dÊu) 19
 20. BHXH ViÖt Nam MÉu sè: C 55 ­ BH BHXH   TØnh  (Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 18/2004/Q§­ (huyÖn):...  BTC  ngµy 16/02/2004 cña Bé Tµi chÝnh) B¶ng quyÕt to¸n kinh phÝ  ch¨m sãc søc khoΠban ®Çu QuÝ..... n¨m...... §¬n   vÞ   sö   dông   kinh  phÝ:......................................   M∙   sè   ®¬n  vÞ ............... §Þa  chØ:   .................................................... .................................................. §¬n  vÞ   tÝnh:  ®ång TT C¸c chØ tiªu, néi dung §¬n vÞ ®Ò BHXH duyÖt nghÞ A B 1 2 1 Sè d kú tríc chuyÓn sang 2 Sè tiÒn t¹m øng trong kú 3 Tæng sè  tiÒn  ®∙ chi ch¨m sãc søc  3.1 khoΠban ®Çu 3.2 Thuèc 3.3 Dông cô vµ vËt t y tÕ 3.4 Kh¸m qu¶n lý søc kháe ®Þnh kú Híng   dÉn   gi¸o   dôc   søc   kháe,  3.5 tuyªn truyÒn phßng bÖnh ... 3.6 Phô cÊp hoÆc tiÒn c«ng 4 Kh¸c Sè d chuyÓn kú sau NhËn   xÐt   vµ   kiÕn  nghÞ:.................................................... ................................... Ngµy... th¸ng... n¨m... Ngµy... th¸ng...  n¨m... C¬ quan b¶o hiÓm x∙ héi ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ Phô tr¸ch  KÕ to¸n  Gi¸m ®èc KÕ to¸n  Thñ trëng  nghiÖp vô 20
Đồng bộ tài khoản