Quyết định 18/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 18/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 18/2005/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron theo C¬ cÊu AICO Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø §iÒu 4 LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ VIII, kú häp thø 10 th«ng qua ngµy 26/12/1991; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c c«ng v¨n sè 1896/VPUB ngµy 22/04/1996 vÒ HiÖp ®Þnh Khung vÒ Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN; c«ng v¨n sè 1746/VPCP-TCQT ngµy 05/05/2000 vÒ viÖc thµnh lËp c¬ cÊu AICO; vµ c«ng v¨n sè 427/VPCP-QHQT ngµy 24/01/2005 vÒ gi¶i quyÕt ®Ò nghÞ cña C¬ cÊu AICO-SONY; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh "Quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh phª chuÈn vµ qu¶n lý thùc hiÖn C¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)" vµ QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-BCN ngµy 12/10/2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh "Quy chÕ qu¶n lý thùc hiÖn c¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)"; §Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN do c¸c Bé tr- ëng Kinh tÕ c¸c níc ASEAN ký ngµy 27/04/1996 t¹i Singapore vµ NghÞ ®Þnh th söa ®æi HiÖp ®Þnh vÒ Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN do c¸c Bé trëng Kinh tÕ c¸c níc ASEAN ký ngµy 21/04/2004 t¹i Singapore; QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0% (kh«ng phÇn tr¨m) ®èi víi sè lîng Bãng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron (cha l¾p cuén l¸i tia vµ cuén khö tõ) thuéc m· sè 8540.11.10 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh do C«ng ty Viettronics T©n B×nh cña ViÖt Nam nhËp khÈu tõ C«ng ty Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. cña Singapore s¶n xuÊt theo c¬ cÊu AICO ®îc Bé C«ng nghiÖp cho phÐp. §iÒu 2: Khi nhËp khÈu, c«ng ty Vietronics T©n B×nh ph¶i xuÊt tr×nh: GiÊy chøng nhËn s¶n phÈm AICO sè Sony/2000/2(A2) do Ban Th ký ASEAN cÊp ngµy 07/3/2005(b¶n sao c«ng chøng);
  2. 2 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø MÉu D do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Singapore cÊp theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i vÒ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø cña HiÖp ®Þnh vÒ Ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT). V¨n b¶n cña Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh sè lîng bãng ®Ìn h×nh ph¼ng Trinitron ®îc nhËp khÈu theo c¬ cÊu AICO (b¶n chÝnh). §iÒu 3: C¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý c¬ cÊu AICO thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 07/1998/Q§-BCN ngµy 02/02/1998 cña Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh "Quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh phª chuÈn vµ qu¶n lý thùc hiÖn C¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)", QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§-BCN ngµy 12/10/2001 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh "Quy chÕ qu¶n lý thùc hiÖn c¬ cÊu Hîp t¸c C«ng nghiÖp ASEAN (AICO)", vµ c¸c quy ®Þnh vÒ c¬ chÕ b¸o c¸o kh¸c cña Bé C«ng nghiÖp. Trêng hîp ph¸t hiÖn doanh nghiÖp sö dông sai môc ®Ých, Bé C«ng nghiÖp th«ng b¸o cho Bé Tµi chÝnh ®Ó chØ ®¹o c¬ quan H¶i quan ®Þa ph¬ng truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ ph¹t theo quy ®Þnh. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh sè 182/2000/Q§-BTC ngµy 14/11/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
Đồng bộ tài khoản