Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  180/1999/Q§­T T g   n g µ y  30 th¸ng 8 n¨ m  1999 V Ò   Ö c s ö a ® æ i  k h o ¶ n   §i Ò u  1 Q u y Õ t  vi 1  ® Þ n h   è  173/1998/Q§­T T g  n g µ y 12 th¸ng  n¨ m  1998  s 9  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   Ò  n g h Ü a  v ô  b¸n  µ  q u y Ò n  m u a   g o ¹i Ö  T t p v  v n  t c ñ a N g êi c  tró lµ  æ  ch øc   t Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc hiÖn  Òu  vµ  th   §i 12  kho¶n    1, kho¶n  §iÒu  cña  2  13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýngo¹i l    hèi; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     quy Õt  Þ nh   ® :   §i Ò u   Söa  æi  1.   ® kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  1  1  ®Þ s 173/1998/Q§­TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  12  9  1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v nghÜa  ô  v b¸n  µ  v quyÒn mua  ¹itÖ  ña  êic  ólµtæ  ngo   c Ng   tr     chøc    nh sau: Ng êi c  ólµ tæ    tr     chøc  kinh tÕ  Öt Nam,    Vi   doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    íc ngoµi vµ  tn     bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸ckinh doanh  îc   ®  ChÝnh  ñ  Öt Nam   ph Vi   b¶o  ¶m   ç  î ©n  i ngo¹itÖ  µ      ® h tr  c ®è     v c¸c chinh¸nh  c«ng  ty níc ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi,nhµ  Çu  ªndanh  íiníc ngoµi,ph¶i b¸n       th n     th li   v        ngay  èi Óu 50%   è  ¹itÖ    îctõc¸cnguån    t  thi   s ngo   thu ®       thu v∙ng lai    cho    ©n   c¸cNg hµng  îcphÐp. ®  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý.Thèng  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k  ®èc  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản