Quyết định 180/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 180/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 180/2000/Q§/BTC ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2000 Ban hµnh møc thu phÝ ®èi víi xe m¸y qua cÇu Mü ThuËn - Quèc lé 1A Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (c«ng v¨n sè 3167/BGTVT-TCKT ngµy 21/9/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ngêi ®iÒu khiÓn xe m¸y qua cÇu Mü ThuËn - Quèc lé 1A ph¶i nép phÝ theo quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh nµy; trõ ®èi tîng ®îc miÔn phÝ cÇu, ®êng bé quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 75/1998/TT-BTC ngµy 2/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi bæ sung ®iÓm 1.d môc A, phÇn IV vµ ®iÓm 3.n môc I Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh. - VÐ th«ng thêng: 1.000 ®ång/vÐ/lÇn. - VÐ th¸ng: 15.000 ®ång/vÐ/1th¸ng. §iÒu 2: C¬ quan thu phÝ cÇu Mü ThuËn - Quèc lé 1A thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT- BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch nhµ níc §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ cÇu Mü ThuËn - Quèc lé 1A vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản