intTypePromotion=1

Quyết định 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 180/2002/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§/CP ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ng êi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. § iÒu 2. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn b¶n Quy chÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. § iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy chÕ Qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 180/2002/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh. §iÒu 2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ mét tæ chøc tÝn dông Nhµ níc ho¹t ®éng kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn; lµ mét ph¸p nh©n, cã vèn ®iÒu lÖ, cã b¶ng c©n ®èi, cã con dÊu, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ níc, Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c t¹i ViÖt Nam. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n tËp trung toµn hÖ thèng; tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh tríc ph¸p luËt; thùc hiÖn b¶o tån vµ ph¸t triÓn vèn; bï ®¾p chi phÝ vµ rñi ro ho¹t ®éng tÝn dông theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng ph¶i tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi, cã tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc b»ng 0% (kh«ng phÇn tr¨m), ®îc miÔn thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tiÕp nhËn, qu¶n lý c¸c nguån vèn cña ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp; thùc hiÖn nhiÖm vô huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó cho vay ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. §iÒu 4. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy.
 3. 3 § iÒu 5. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ tµi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. Ch¬ng II Vèn, quü vµ tµi s¶n §iÒu 6. Vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi 1. Vèn vµ c¸c quü: a) Vèn ®iÒu lÖ lµ 5.000.000.000.000 ®ång (n¨m ngh×n tû ®ång) do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp khi thµnh lËp; b) C¸c quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü dù phßng rñi ro tÝn dông, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü khen thëng, quü phóc lîi; c) Vèn ng©n s¸ch nhµ níc (bao gåm ng©n s¸ch Trung - ¬ng, ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) ®Ó cho vay xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o viÖc lµm vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi kh¸c; d) Chªnh lÖch thu chi ®îc ®Ó l¹i cha ph©n bæ cho c¸c quü (nÕu cã); ®) Vèn tµi trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc; e) Vèn kh¸c (nÕu cã). Khi quy m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc më réng theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung vèn ®iÒu lÖ. 2. Vèn huy ®éng díi c¸c h×nh thøc: a) Huy ®éng tiÒn göi cã tr¶ l·i trong ph¹m vi kÕ ho¹ch hµng n¨m ®îc duyÖt; tiÒn göi tù nguyÖn kh«ng lÊy l·i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n íc; tiÕt kiÖm cña ngêi nghÌo; b) Vèn ODA ®îc ChÝnh phñ giao; c) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Vèn vay tiÕt kiÖm bu ®iÖn, b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam; ®) Vèn vay Ng©n hµng Nhµ níc;
 4. 4 e) Vèn vay c¸c Tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong vµ ngoµi níc. 3. Vèn nhËn uû th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. 4. Vèn kh¸c. §iÒu 7. Sö dông vèn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi 1. Vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc sö dông ®Ó cho vay ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi sö dông vèn, quü ®Ó x©y dùng, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc sö dông kh«ng vît qu¸ 15% vèn ®iÒu lÖ thùc cã vµ ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. ViÖc x©y dùng, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c tµi s¶n kh¸c Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn theo ®Þnh møc do Nhµ níc quy ®Þnh cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ theo kÕ ho¹ch ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. 2. ViÖc ®iÒu ®éng vèn, tµi s¶n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi do Tæng gi¸m ®èc thùc hiÖn trªn c¬ së ph¬ng ¸n ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÊp thuËn. §iÒu 8. Hµng n¨m, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm c©n ®èi nguån vèn vµ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn cho vay ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch theo kÕ ho¹ch do ChÝnh phñ phª duyÖt, viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn víi l·i suÊt thÞ trêng ®Ó cho vay ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c chØ huy ®éng khi ®· sö dông tèi ®a c¸c nguån vèn kh«ng ph¶i tr¶ l·i hoÆc huy ®éng víi l·i suÊt thÊp. Hµng n¨m, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc Nhµ níc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý. Møc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt hµng n¨m ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt hoµ ®ång c¸c nguån vèn víi l·i suÊt cho vay theo quy ®Þnh vµ phÇn phÝ qu¶n lý ®- îc hëng. PhÝ qu¶n lý trong 3 n¨m ®Çu khi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi míi thµnh lËp x¸c ®Þnh kh«ng qu¸ 0,6%/th¸ng trªn sè d nî cho vay b×nh qu©n (bao gåm phÝ qu¶n lý trùc tiÕp cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ phÝ uû th¸c). PhÝ qu¶n lý Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc hëng trong c¸c n¨m kÕ tiÕp do Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
 5. 5 § iÒu 9. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m an toµn vèn ho¹t ®éng nh sau: 1. Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng, cã hiÖu qu¶. 2. Mua b¶o hiÓm tµi s¶n vµ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c theo quy ®Þnh. 3. §îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng c¸c kho¶n dù phßng sau: a) Dù phßng rñi ro tÝn dông; b) Dù phßng rñi ro vÒ tû gi¸. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c kho¶n dù phßng rñi ro trªn. §iÒu 10. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi doanh nghiÖp. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®- îc sö dông vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó t¸i ®Çu t, thay thÕ, ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu 11. KiÓm kª, ®¸nh gi¸, thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n 1. §Þnh kú, khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè tµi s¶n, thõa, thiÕu, t×nh h×nh d nî cho vay c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch, nî qóa h¹n, nî kh«ng thu håi ®îc, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm xö lý. ViÖc kiÓm kª tµi s¶n ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh nh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc. 2. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ h¹ch to¸n t¨ng gi¶m vèn kho¶n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. ViÖc h¹ch to¸n t¨ng gi¶m vèn Nhµ níc ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh phª duyÖt. 3. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc thanh lý, nhîng b¸n nh÷ng tµi s¶n kÐm, mÊt phÈm chÊt; tµi s¶n h háng, l¹c hËu kü thuËt kh«ng cã nhu cÇu sö dông hoÆc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i thµnh lËp Héi ®ång nhîng b¸n, thanh lý. Nh÷ng tµi s¶n mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸ khi nhîng b¸n, thanh lý th× Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i tæ chøc ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 6. 6 Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thu ®îc do thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thanh lý, nhîng b¸n vµ chi phÝ thanh lý, nhîng b¸n ®îc h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. § iÒu 12. Xö lý rñi ro 1. Quü dù phßng rñi ro tÝn dông Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc trÝch lËp Quü dù phßng rñi ro tÝn dông vµo chi phÝ ®Ó bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan thuéc diÖn ®¬n lÎ, côc bé. Møc trÝch ®îc tÝnh b»ng 0,02% trªn sè d nî b×nh qu©n n¨m. Trêng hîp Quü dù phßng rñi ro tÝn dông kh«ng sö dông hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó bï ®¾p rñi ro tÝn dông cho nh÷ng n¨m sau. Trêng hîp Quü dù phßng rñi ro kh«ng ®ñ bï ®¾p sè rñi ro trong n¨m, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh vµ thùc hiÖn viÖc sö dông Quü dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. 2. Nh÷ng rñi ro do nguyªn nh©n kh¸ch quan ph¸t sinh trªn diÖn réng thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Ch¬ng III thu - chi tµi chÝnh §iÒu 13. Thu nhËp cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ c¸c kho¶n thùc thu ph¸t sinh trong kú, bao gåm: 1. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghiÖp vô: a) Thu l·i cho vay ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch; b) Thu l·i tiÒn göi; c) Thu tõ nhËn dÞch vô uû th¸c cho vay c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch; d) Thu dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü; ®) Thu cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp; e) Thu ho¹t ®éng nghiÖp vô, dÞch vô kh¸c. 2. Thu nhËp kh¸c:
 7. 7 a) Thu thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n (sau khi trõ c¸c kho¶n phÝ thanh lý, nhîng b¸n); b) C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c trong ho¹t ®éng. §iÒu 14. Chi phÝ cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ c¸c kho¶n thùc chi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, bao gåm: 1. Chi ho¹t ®éng nghiÖp vô cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi: a) Chi tr¶ l·i cho sè vèn huy ®éng; chi dÞch vô thanh to¸n ng©n quü; b) Chi phÝ tr¶ phÝ dÞch vô cho tæ chøc thùc hiÖn uû th¸c cho vay ®Õn ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. Møc chi tr¶ phÝ dÞch vô uû th¸c do Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ tæ chøc thùc hiÖn uû th¸c cho vay tho¶ thuËn kh«ng vît qu¸ 0,22%/th¸ng tÝnh trªn sè d nî cã thu ®îc l·i; c) Chi hoa hång cho c¸c tæ vay vèn kh«ng v ît qu¸ 0,1%/th¸ng tÝnh trªn sè d nî cã thu ®îc l·i; d) Chi tr¶ phô cÊp cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban ®¹i diÖn Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp, Ban Chuyªn gia t vÊn; chi thï lao cho c¸n bé cÊp x· (phêng) theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; ®) Chi trÝch lËp quü dù phßng rñi ro tÝn dông vµ tû gi¸ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 9 Quy chÕ nµy; e) Chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nghiÖp vô. 2. Chi phÝ qu¶n lý: a) Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, møc trÝch theo quy ®Þnh chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp; b) Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho c¸n bé, nh©n viªn; c) Chi b¶o hiÓm x· héi, y tÕ, ®ãng gãp kinh phÝ c«ng ®oµn mµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i ®ãng gãp theo quy ®Þnh; d) Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca cho c¸n bé, nh©n viªn cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, møc chi cho mçi ngêi kh«ng qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc; ®) Chi trang phôc giao dÞch theo quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc; e) Chi b¶o hé lao ®éng ®èi víi nh÷ng ®èi tîng cÇn trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong khi lµm viÖc theo quy ®Þnh;
 8. 8 g) Chi trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng, chi cho lao ®éng n÷ theo chÕ ®é quy ®Þnh; h) Chi c«ng t¸c phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh; i) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: nh vËn chuyÓn, ®iÖn, n- íc, ®iÖn tho¹i, vËt liÖu, giÊy tê in, v¨n phßng phÈm, c«ng cô lao ®éng, söa ch÷a - b¶o dìng tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t phßng ch¸y ch÷a ch¸y, t vÊn, kiÓm to¸n, mua b¶o hiÓm tµi s¶n, thuª tµi s¶n, y tÕ, vÖ sinh c¬ quan, x¨ng dÇu, chi ®µo t¹o, huÊn luyÖn nghiÖp vô, nghiªn cøu khoa häc; k) Chi phÝ giao dÞch, ®èi ngo¹i, chi phÝ héi nghÞ, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Trong 3 n¨m ®Çu míi thµnh lËp, c¸c kho¶n chi nµy kh«ng qu¸ 7% tæng chi phÝ mçi n¨m vµ kh«ng qu¸ 5% c¸c n¨m sau ®ã; l) Chi phÝ qu¶n lý kh¸c (bao gåm c¶ chi nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh). §iÒu 15. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn h¹ch to¸n thu nhËp, chi phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c cña c¸c kho¶n thu, chi vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ kÕ to¸n. §iÒu 16. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng c¸c kho¶n sau: 1. C¸c kho¶n rñi ro, tæn thÊt ®· ®îc ChÝnh phñ hç trî hoÆc c¬ quan b¶o hiÓm, bªn g©y thiÖt h¹i båi thêng. 2. C¸c kho¶n chi ph¹t do vi ph¹m ph¸p luËt. 3. C¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi nh chi ñng hé tæ chøc c¸ nh©n, chi trî cÊp khã kh¨n cho ngêi lao ®éng. 4. C¸c kho¶n chi vît ®Þnh møc cña chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. 5. C¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä: chi sù nghiÖp, chi khen thëng, phóc lîi vµ c¸c kho¶n chi thuéc nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä. 6. C¸c kho¶n chi kh«ng hîp lý kh¸c. Ch¬ng IV Chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh vµ trÝch lËp c¸c quü
 9. 9 § iÒu 17. Chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh thùc hiÖn trong n¨m lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, ®îc x¸c ®Þnh gi÷a tæng thu nhËp trõ ®i tæng chi phÝ trong n¨m. §iÒu 18. Xö lý chªnh lÖch thu chi tµi chÝnh hµng n¨m 1. Trêng hîp thu nhËp lín h¬n chi phÝ, ®îc xö lý nh sau: a) TrÝch lËp 02 qòy khen thëng, phóc lîi. Møc trÝch lËp cho hai quü b»ng 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn trong n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, tû lÖ ph©n chia cho tõng quü do Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi quyÕt ®Þnh. b) PhÇn chªnh lÖch thu chi cßn l¹i ®îc ph©n phèi tiÕp nh sau: - TrÝch lËp quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ 50%; - TrÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh 15%; - TrÝch lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn 30%; - TrÝch lËp quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 5%, sè d quü nµy kh«ng vît qu¸ 6 th¸ng l¬ng thùc hiÖn trong n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. 2. Trêng hîp thu nhËp nhá h¬n chi phÝ: Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc chuyÓn sè chªnh lÖch thu nhËp nhá h¬n chi phÝ sang n¨m sau, thêi gian chuyÓn kh«ng qu¸ 3 n¨m. Trêng hîp sau 3 n¨m nÕu Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi kh«ng chuyÓn hÕt sè chªnh lÖch thu nhËp nhá h¬n chi phÝ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¸o c¸o Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Ch¬ng V chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª, kiÓm to¸n vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh
 10. 10 § iÒu 19. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ghi chÐp ®Çy ®ñ chøng tõ ban ®Çu, cËp nhËt sæ s¸ch kÕ to¸n vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc, chÝnh x¸c, kh¸ch quan c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn h¹ch to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N¨m tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m d¬ng lÞch. §iÒu 20. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ göi cho Bé Tµi chÝnh kÕ ho¹ch tµi chÝnh gåm: 1. KÕ ho¹ch nguån vèn, sö dông vèn vµ kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 2. KÕ ho¹ch thu nhËp, chi phÝ. 3. KÕ ho¹ch cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt vµ phÝ qu¶n lý tõ ng©n s¸ch nhµ níc. 4. KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng. KÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ c¨n cø ®Ó Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tæ chøc thùc hiÖn trong n¨m vµ ph¶i ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi phª duyÖt vµ göi cho Bé Tµi chÝnh. Thêi h¹n lËp vµ göi kÕ ho¹ch tµi chÝnh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. §iÒu 21. 1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ göi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho Bé Tµi chÝnh theo ®Þnh kú hµng quý, n¨m vµ ®ét xuÊt kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 2. Néi dung b¸o c¸o tµi chÝnh gåm: a) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cÊp III (bao gåm c¶ tµi kho¶n ngo¹i b¶ng); b) B¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; c) B¸o c¸o thu nhËp, chi phÝ; d) Thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; ®) T×nh h×nh nî qu¸ h¹n, nî khã cã kh¶ n¨ng thu håi, nî kh«ng thu håi ®îc;
 11. 11 e) B¸o c¸o t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông Quü dù phßng rñi ro tÝn dông. 3. Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 4. B¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi phª duyÖt vµ göi Bé Tµi chÝnh. ViÖc kiÓm to¸n vµ x¸c nhËn b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi do c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ níc thùc hiÖn. KÕt qu¶ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i ®îc göi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc. 5. Hµng n¨m, trªn c¬ së b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, Bé Tµi chÝnh sÏ xem xÐt, kiÓm tra theo chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. §iÒu 22. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n néi bé, c«ng bè kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng n¨m theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu ®· c«ng bè. Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 23. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2