intTypePromotion=1

Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Sè 180/2005/Q§­NHNN  ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2005 Ban hµnh Quy chÕ ban hµnh  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996;   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ban   hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 101/CP ngµy 23/9/1997 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt Ban   hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  135/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003   cña ChÝnh phñ  vÒ  kiÓm tra vµ  xö  lý  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  122/2004/N§­CP ngµy 18/5/2004   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   tæ chøc ph¸p chÕ  c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ, c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh,   thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ doanh nghiÖp  Nhµ níc; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Ng©n hµng Nhµ  n­ íc.
 2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  265a/1999/Q§­NHNN10   ngµy   30/7/1999   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ  níc ban hµnh Quy chÕ  ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. quy ch Õ Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  cña Ng©n hµng Nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 180/2005/Q§­NHNN ngµy   21/2/2005  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng   Nhµ níc trong viÖc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng, bao gåm: a. LËp vµ  thùc hiÖn ch¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt; b. So¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; c. KiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 2.   ViÖc   x©y   dùng,   ban   hµnh   nh÷ng   v¨n   b¶n   cña   Ng©n  hµng Nhµ  níc  ®Ó   ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ  trong tõng  thêi kú  mµ  viÖc ban hµnh vµ  thêi gian ban hµnh khã  x¸c  ®Þnh tríc nh÷ng v¨n b¶n  ®Ó  gi¶i quyÕt c¸c vô  viÖc cô  thÓ  ®èi víi nh÷ng   ®èi  tîng cô  thÓ  nh: quyÕt   ®Þnh  lªn l¬ng,  khen thëng, kû  luËt,  ®iÒu  ®éng c«ng t¸c, bæ nhiÖm, miÔn  nhiÖm c¸n bé, c«ng chøc, quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh, quyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n, ph¸t  ®éng phong trµo  thi  ®ua, biÒu d¬ng ngêi tèt viÖc tèt vµ  nh÷ng v¨n b¶n c¸  biÖt kh¸c kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Quy chÕ nµy.
 3. 3 § i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông Quy   chÕ   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc cã liªn quan ®Õn viÖc lËp vµ thùc hiÖn Ch¬ng  tr×nh x©y dùng ph¸p luËt, so¹n th¶o, ban hµnh, kiÓm tra  vµ  xö  lý  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ  v¨n b¶n do c¬  quan  Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   ban   hµnh   theo   thñ   tôc,   tr×nh   tù  luËt  ®Þnh, trong  ®ã  cã  quy t¾c xö  sù  chung vÒ  tiÒn tÖ  vµ   ho¹t  ®éng ng©n hµng,  ®îc Nhµ  níc b¶o  ®¶m thùc hiÖn nh»m  ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ  x∙ héi theo  ®Þnh híng x∙ héi chñ  nghÜa. HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm: a.   V¨n   b¶n   do   Quèc   héi   ban   hµnh:   HiÕn   ph¸p,   luËt,   nghÞ quyÕt. V¨n b¶n do Uû ban Thêng vô Quèc héi ban hµnh:  Ph¸p lÖnh, NghÞ quyÕt; b. V¨n b¶n do c¸c c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn kh¸c  ë Trung ¬ng ban hµnh: ­ LÖnh, quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níc; ­   NghÞ   quyÕt,   NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ;   quyÕt   ®Þnh,   chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ­ QuyÕt  ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña Bé  trëng, Thñ  tr­ ëng c¬ quan ngang bé; ­ NghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång thÈm ph¸n Toµ  ¸n nh©n d©n  tèi cao; quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña Ch¸nh ¸n Toµ ¸n  nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi  cao; ­ NghÞ  quyÕt, th«ng t liªn tÞch gi÷a c¸c c¬  quan Nhµ   níc cã thÈm quyÒn, gi÷a c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn víi  tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi; c. V¨n b¶n do Héi  ®ång nh©n d©n, Uû  ban nh©n d©n ban  hµnh: ­ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n; ­ QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n. 2.   V¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   thuéc   thÈm   quyÒn   ban  hµnh cña Thèng ®èc bao gåm:
 4. 4 a.  QuyÕt  ®Þnh cña  Thèng   ®èc quy   ®Þnh  vÒ  tæ chøc  vµ  ho¹t  ®éng  cña  c¸c  c¬  quan,   ®¬n vÞ  trùc  thuéc;  quy   ®Þnh  c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m vµ  c¸c  ®Þnh møc kinh  tÕ  ­ kü  thuËt thuéc lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n  hµng; quy  ®Þnh c¸c biÖn ph¸p  ®Ó  thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n  lý Nhµ níc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng vµ nh÷ng vÊn   ®Ò   ®îc ChÝnh phñ  giao (theo mÉu sè  1 vµ  2 kÌm theo Quy  chÕ nµy); b.  ChØ thÞ   cña Thèng   ®èc  quy  ®Þnh  c¸c biÖn  ph¸p   ®Ó  chØ  ®¹o,  ®«n  ®èc, phèi hîp vµ  kiÓm tra ho¹t  ®éng cña c¸c  c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc lÜnh vùc qu¶n lý  cña Ng©n hµng Nhµ  níc trong viÖc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña  c¬  quan Nhµ  níc cÊp trªn vµ  cña Thèng  ®èc (theo mÉu sè  5   kÌm theo Quy chÕ nµy); c.   Th«ng   t  cña   Thèng   ®èc   ®îc   ban   hµnh   ®Ó   híng   dÉn  thùc   hiÖn  nh÷ng   quy   ®Þnh   ®îc   luËt,   nghÞ   quyÕt  cña  Quèc  héi, Ph¸p lÖnh, NghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi,  lÖnh, quyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch níc, nghÞ  quyÕt, nghÞ   ®Þnh  cña ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh, chØ thÞ  cña Thñ  t íng ChÝnh phñ  giao thuéc lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng (theo  mÉu sè 4 kÌm theo Quy chÕ nµy); d.  Th«ng  t  liªn tÞch  gi÷a  Ng©n  hµng Nhµ  níc vµ  c¸c  Bé, c¬  quan ngang Bé, Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm  s¸t nh©n d©n tèi cao  ®îc ban hµnh  ®Ó  híng dÉn thi hµnh  luËt, nghÞ  quyÕt cña Quèc héi, Ph¸p lÖnh, NghÞ  quyÕt cña  Uû  ban Thêng vô  Quèc héi, lÖnh, quyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch  níc, NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, quyÕt ®Þnh, chØ  thÞ  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; híng dÉn viÖc ¸p dông thèng  nhÊt ph¸p  luËt  trong ho¹t   ®éng  tè  tông  vµ  nh÷ng  vÊn  ®Ò  kh¸c liªn quan  ®Õn nhiÖm vô  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¸c  c¬ quan ®ã (theo mÉu sè 4 kÌm theo Quy chÕ nµy). ®. NghÞ  quyÕt liªn tÞch gi÷a Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¬  quan   Trung  ¬ng   cña   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi   ®îc   ban  hµnh  ®Ó  híng dÉn thi hµnh nh÷ng vÊn  ®Ò  khi ph¸p luËt quy  ®Þnh viÖc tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi  ®ã  tham gia qu¶n lý   nhµ níc (theo mÉu sè 3 kÌm theo Quy chÕ nµy). 3. Ch¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ   viÖc lËp dù  kiÕn kÕ  ho¹ch x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng, bao gåm: a.   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   luËt,   nghÞ   quyÕt   cña   Quèc   héi, Ph¸p lÖnh, nghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi  (sau ®©y gäi t¾t lµ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh)  theo yªu cÇu qu¶n lý Nhµ níc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n  hµng   vµ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®îc   ph©n   c«ng   chñ   tr×   so¹n  th¶o; b.   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   nghÞ   ®Þnh,   nghÞ   quyÕt   cña  ChÝnh   phñ,   quyÕt   ®Þnh,   chØ   thÞ   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ 
 5. 5 (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ   ®Þnh) theo  yªu cÇu qu¶n lý Nhµ níc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng   vµ Ng©n hµng Nhµ níc ®îc ph©n c«ng chñ tr× so¹n th¶o; c.   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña Thèng ®èc (sau ®©y gäi   t¾t lµ  Ch¬ng  tr×nh  x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p  luËt  cña Ng©n hµng Nhµ níc). 4. §¬n vÞ   ®Çu mèi lµ   ®¬n vÞ   ®îc Thèng  ®èc ph©n c«ng  chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 5. KiÓm tra v¨n b¶n lµ  viÖc xem xÐt,  ®¸nh gi¸ vµ  kÕt  luËn vÒ tÝnh hîp ph¸p cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 6. Xö  lý  v¨n b¶n lµ  viÖc c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh söa  ®æi, bæ sung, thay thÕ,  ®×nh chØ thi hµnh hoÆc  b∙i bá, huû  bá  c¸c quy  ®Þnh tr¸i ph¸p  luËt,  m©u thuÉn,  chång chÐo hoÆc kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 7. V¨n b¶n hîp ph¸p lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc  ban hµnh  ®¶m b¶o  ®óng  c¨n  cø ph¸p  lý,   ®óng  thÈm quyÒn,  ®óng thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy, néi dung cña v¨n b¶n  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; tu©n thñ   ®Çy  ®ñ  c¸c  quy  ®Þnh vÒ  thñ  tôc x©y dùng, ban hµnh vµ   ®¨ng C«ng b¸o,  ®a tin hoÆc c«ng bè v¨n b¶n. Ch¬ng II lËp vµ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt Môc 1. LËp vµ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng  luËt, ph¸p lÖnh vµ Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ ®Þnh §i Ò u  4.  LËp dù kiÕn Ch¬ng tr×nh 1. Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc c¨n  cø chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh, lËp danh môc luËt, ph¸p  lÖnh, nghÞ  quyÕt dù  kiÕn tr×nh Quèc héi, Uû  ban Thêng vô  Quèc héi ban hµnh (theo mÉu sè 7 kÌm theo Quy chÕ nµy) vµ   danh   môc   nghÞ  quyÕt,   nghÞ   ®Þnh,   quyÕt   ®Þnh,   chØ   thÞ   dù   kiÕn tr×nh ChÝnh phñ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh (theo  mÉu sè  8 kÌm theo Quy chÕ  nµy) trong n¨m kÕ  tiÕp tr×nh  Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi cho ý kiÕn chØ ®¹o. 2. C¸c  ®¬n vÞ  göi danh môc v¨n b¶n dù  kiÕn ban hµnh  cho Vô Ph¸p chÕ theo thêi sau: a.   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   luËt,   ph¸p   lÖnh:   chËm   nhÊt  ngµy 01 th¸ng 7 hµng n¨m.
 6. 6 b. Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ   ®Þnh: chËm nhÊt ngµy 01  th¸ng 10 hµng n¨m. 3. Vô Ph¸p chÕ tæng hîp danh môc c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p   luËt   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   ®Ó   lËp   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng  luËt, ph¸p lÖnh vµ Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ ®Þnh cho n¨m  kÕ tiÕp, tr×nh Thèng ®èc phª duyÖt. §i Ò u  5.  Göi Ch¬ng tr×nh Sau khi Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh vµ Ch¬ng  tr×nh x©y dùng nghÞ ®Þnh ®îc Thèng ®èc phª duyÖt, Vô Ph¸p  chÕ göi V¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan triÓn khai thùc  hiÖn;   ®ång  thêi göi  ®¨ng ký  Ch¬ng tr×nh   ®Õn  Bé  T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ theo thêi h¹n sau: 1.   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   luËt,   ph¸p   lÖnh:   chËm   nhÊt  ngµy 15 th¸ng 7 hµng n¨m. Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p  lÖnh theo nhiÖm kú  Quèc héi  ®îc göi Bé  T ph¸p, V¨n phßng  ChÝnh   phñ   chËm   nhÊt   ngµy   15   th¸ng   7   cña   n¨m   kÕt   thóc  nhiÖm kú cña Quèc héi kho¸ tríc. 2. Ch¬ng tr×nh x©y dùng nghÞ   ®Þnh: chËm nhÊt ngµy 15  th¸ng 10 hµng n¨m §i Ò u  6.  §iÒu chØnh Ch¬ng tr×nh Trêng hîp cÇn  ®iÒu chØnh Ch¬ng tr×nh (bæ sung, thay  thÕ, rót khái Ch¬ng tr×nh hoÆc nh÷ng thay  ®æi kh¸c),  ®¬n  vÞ   ®Çu mèi ph¶i b¸o c¸o Vô  Ph¸p chÕ  sau khi  ®∙ cã   ý  kiÕn   chØ   ®¹o   cña   Phã   Thèng   ®èc   phô   tr¸ch   khèi.   Vô   Ph¸p   chÕ  ®¨ng ký  l¹i Ch¬ng tr×nh víi Bé  T ph¸p vµ  V¨n phßng ChÝnh  phñ. Môc 2. LËp vµ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Ng©n hµng Nhµ níc §i Ò u  7.  LËp dù kiÕn vµ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh 1. Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc c¨n  cø chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, lËp danh môc c¸c v¨n b¶n  quy   ph¹m   ph¸p  luËt   thuéc   thÈm  quyÒn   ban   hµnh   cña   Thèng   ®èc dù kiÕn ban hµnh trong n¨m kÕ tiÕp (theo mÉu sè 9 kÌm   theo Quy chÕ  nµy) tr×nh Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch khèi cho  ý kiÕn chØ ®¹o. 2. C¸c  ®¬n vÞ  göi Vô  ph¸p chÕ  danh môc c¸c v¨n b¶n  quy   ph¹m   ph¸p   luËt   dù   kiÕn   ban   hµnh   chËm   nhÊt   ngµy   15  th¸ng 11 hµng n¨m. 3. Vô  Ph¸p chÕ  lËp Ch¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt cña Ng©n hµng Nhµ  níc tr×nh Thèng  ®èc phª 
 7. 7 duyÖt chËm nhÊt ngµy 30 th¸ng 11 hµng n¨m. Sau khi Thèng  ®èc phª duyÖt,  Ch¬ng  tr×nh   ®îc göi cho c¸c  ®¬n vÞ  liªn  quan ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. §i Ò u  8.  §iÒu chØnh Ch¬ng tr×nh Trêng hîp cÇn  ®iÒu chØnh Ch¬ng tr×nh (bæ sung, thay  thÕ, rót khái Ch¬ng tr×nh hoÆc nh÷ng thay  ®æi kh¸c),  ®¬n  vÞ   ®Çu mèi b¸o c¸o Vô  Ph¸p chÕ  sau khi  ®∙ cã   ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Phã  Thèng  ®èc phô  tr¸ch khèi. Vô  Ph¸p chÕ  tr×nh  Thèng ®èc quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu ch×nh Ch¬ng tr×nh. Môc 3. B¸o c¸o viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh §i Ò u   9.   B¸o   c¸o   viÖc   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   x©y  dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1. §¬n vÞ   ®Çu mèi cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o tiÕn  ®é  x©y  dùng c¸c v¨n b¶n cã  trong  Ch¬ng  tr×nh  x©y dùng v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt göi Vô Ph¸p chÕ. 2. Vô  Ph¸p chÕ  tæng hîp b¸o c¸o  ®Þnh kú  cña c¸c  ®¬n  vÞ ®Çu mèi vÒ tiÕn ®é x©y dùng c¸c v¨n b¶n cã trong Ch ¬ng  x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, tr×nh Thèng  ®èc vµ  c¸c Phã Thèng ®èc phô tr¸ch khèi. §i Ò u  10.  Lo¹i b¸o c¸o, thêi h¹n b¸o c¸o 1.  Lo¹i b¸o  c¸o,  thêi h¹n  b¸o c¸o  tiÕn  ®é  x©y dùng  v¨n b¶n cña  ®¬n vÞ   ®Çu mèi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  Thèng ®èc vÒ b¸o c¸o c«ng t¸c ®Þnh kú. 2. Vô Ph¸p chÕ b¸o c¸o Thèng ®èc vµ c¸c Phã Thèng ®èc  theo quy ®Þnh sau: a. §èi víi viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt,  ph¸p   lÖnh  vµ   Ch¬ng   tr×nh  x©y  dùng   nghÞ   ®Þnh:  chËm   nhÊt  ngµy 25 hµng th¸ng. b.   §èi   víi   viÖc   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Ng©n hµng Nhµ  níc: thùc hiÖn  viÖc b¸o c¸o quý, b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ b¸o c¸o n¨m,   sau khi nhËn ®îc c¸c b¸o c¸o t¬ng øng cña ®¬n vÞ ®Çu mèi. Ch¬ng III so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt
 8. 8 Môc 1. So¹n th¶o, tr×nh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña Quèc héi, Uû ban  Thêng vô Quèc héi, ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ §i Ò u   11.   So¹n th¶o, tr×nh dù  ¸n luËt, nghÞ  quyÕt  cña Quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi, dù th¶o nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ 1.   Khi   ®îc   ChÝnh   phñ   ph©n   c«ng   chñ   tr×   so¹n   th¶o,  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   thµnh   lËp   Ban   so¹n   th¶o   dù   ¸n   luËt,  ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt do ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi, Uû ban   Thêng  vô  Quèc  héi  vµ  Ban so¹n  th¶o  dù  th¶o  nghÞ  quyÕt,  nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2.   §¬n   vÞ   ®Çu   mèi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   gióp   Thèng   ®èc  thùc hiÖn  c¸c  tr×nh  tù, thñ  tôc theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt ®Ó thµnh lËp Ban so¹n th¶o. 3.   Thµnh   phÇn   Ban   so¹n   th¶o   gåm   ®¹i   diÖn   cã   thÈm   quyÒn cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé,  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  cã  liªn quan. Thèng  ®èc lµ  Tr ëng  Ban so¹n th¶o. Gióp viÖc Ban so¹n th¶o cã  Tæ biªn tËp do Trëng Ban  so¹n th¶o chØ  ®Þnh. Thµnh viªn Tæ biªn tËp gåm c¸c luËt  gia, c¸c nhµ  khoa häc vµ  c¸c chuyªn gia am hiÓu c¸c vÊn  ®Ò chuyªn m«n thuéc néi dung cña dù ¸n, dù th¶o. 4.   Ban   so¹n   th¶o   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ  c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 26, §iÒu 61 cña LuËt Ban hµnh v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  vÒ  so¹n th¶o, xin  ý  kiÕn, göi thÈm  ®Þnh vµ  tr×nh ký  ban  hµnh luËt, Ph¸p lÖnh, NghÞ quyÕt, NghÞ ®Þnh. §i Ò u   12.  So¹n th¶o, tr×nh dù  th¶o quyÕt  ®Þnh, chØ  thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ  1.  Khi  ®îc  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  giao  vµ  chØ   ®¹o viÖc  so¹n th¶o, Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng dù  th¶o quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Tuú  theo tÝnh chÊt vµ  néi dung cña dù  th¶o quyÕt  ®Þnh, chØ thÞ  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ  níc  göi   lÊy   ý   kiÕn   Héi   ®ång   d©n   téc,   c¸c   thµnh   viªn   ChÝnh  phñ, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  cÊp tØnh vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n h÷u quan. 3. §¬n vÞ   ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  so¹n th¶o, xin  ý  kiÕn, göi  thÈm ®Þnh vµ tr×nh ký ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ.
 9. 9 M ô c   2 .   S o ¹ n   t h ¶ o ,   b a n   h µ n h   v ¨ n   b ¶ n   q u y   p h ¹ m   p h ¸ p   l u Ë t  thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña Thèng ®èc §i Ò u  13.  So¹n th¶o v¨n b¶n 1. C¨n cø Ch¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  ®∙  ®îc Thèng  ®èc phª duyÖt,  ®¬n vÞ ®Çu mèi cã tr¸ch nhiÖm chñ tr× x©y dùng dù th¶o. 2. Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n,  ®¬n vÞ   ®Çu mèi  cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc sau: a. Nghiªn cøu  ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ  ph¸p  luËt Nhµ  níc vÒ  nh÷ng vÊn  ®Ò  mµ  néi dung v¨n b¶n  ®Ò  cËp  ®Õn; b.   X¸c   ®Þnh   môc   ®Ých,   yªu   cÇu,   ph¹m   vi   ®iÒu   chØnh,  ®èi tîng ¸p dông vµ  c¸c néi dung cÇn quy  ®Þnh trong dù  th¶o; c.   Tæ   chøc   kh¶o   s¸t,   nghiªn   cøu   thùc   tiÔn   vÒ   néi   dung,   vÊn   ®Ò   cÇn   so¹n   th¶o   (sau   khi   ®îc   Thèng   ®èc   cho  phÐp); d. Thu thËp, nghiªn cøu c¸c th«ng tin t  liÖu cã  liªn  quan.   TiÕn   hµnh   hÖ   thèng   ho¸,   tæng   kÕt,   ®¸nh   gi¸   thùc  tiÔn thùc hiÖn nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh   vÒ  lÜnh vùc, néi dung  v¨n  b¶n   ®ang  so¹n th¶o;  x¸c   ®Þnh  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hoÆc  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt dù kiÕn hÕt hiÖu lùc thi hµnh; ®. TiÕn hµnh so¹n th¶o dù  th¶o  ®¶m b¶o chÊt lîng vµ  tiÕn ®é. §i Ò u  14.  Tæ chøc lÊy ý kiÕn  1. Dù th¶o sau khi ®îc hoµn chØnh, ®¬n vÞ ®Çu mèi göi  Vô  Ph¸p chÕ  vµ  c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan  ®Ó  lÊy  ý  kiÕn tham  gia. 2. Hå s¬ göi lÊy ý kiÕn bao gåm: a. B¶n dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; b. B¶n thuyÕt tr×nh néi dung c¬  b¶n cña dù  th¶o, nªu  râ  môc  ®Ých, lý  do, sù  cÇn thiÕt ban hµnh v¨n b¶n; yªu  cÇu thùc tiÔn, c¬  së  ph¸p lý  ban hµnh v¨n b¶n;  ®èi tîng,  ph¹m vi ®iÒu chØnh; nh÷ng quan hÖ míi cÇn ®iÒu chØnh; c¸c   néi dung cÇn thiÕt kh¸c vµ  dù  kiÕn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt hoÆc c¸c  ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt cÇn söa ®æi, bæ sung, thay thÕ hoÆc hÕt hiÖu lùc thi  hµnh; c. C«ng v¨n göi lÊy  ý  kiÕn, nªu râ  nh÷ng vÊn  ®Ò  cÇn  lÊy ý kiÕn;
 10. 10 d. C¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn néi dung dù th¶o. 3. C¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc tham gia ý kiÕn  ph¶i göi v¨n b¶n gãp  ý  cho  ®¬n vÞ   ®Çu mèi trong thêi h¹n   chËm nhÊt lµ  07 (b¶y) ngµy lµ  viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy ®ñ bé hå s¬ xin ý kiÕn theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 ®iÒu  nµy. Trêng hîp cÇn cã  thªm thêi gian  ®Ó  nghiªn cøu,  ®¬n  vÞ  gãp  ý  thèng nhÊt víi  ®¬n vÞ   ®Çu mèi vÒ  thêi gian göi  v¨n b¶n gãp  ý, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc.  Trêng hîp tæ chøc lÊy  ý  kiÕn cña HiÖp héi ng©n hµng, c¸c  tæ chøc tÝn dông vµ c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙   héi,  ®¬n vÞ   ®Çu mèi ph¶i  ®¶m b¶o cho c¸c tæ chøc nµy cã  thêi gian nghiªn cøu, gãp ý tèi ®a lµ 10 ngµy lµm viÖc kÓ   tõ ngµy göi hå s¬ xin ý kiÕn. 4. ViÖc lÊy  ý  kiÕn vµ  tham gia  ý  kiÕn ph¶i  ®îc thùc  hiÖn b»ng v¨n b¶n; trêng hîp cÇn thiÕt sau khi  ®îc Thèng  ®èc chÊp thuËn, cã  thÓ  tæ chøc lÊy  ý  kiÕn qua héi nghÞ,  héi th¶o. §i Ò u  15.  Tæng hîp, tiÕp thu ý kiÕn tham gia 1. Sau khi nhËn  ®îc c¸c  ý  kiÕn tham gia,  ®¬n vÞ  chñ  tr×  cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp, nghiªn cøu c¸c  ý  kiÕn  ®Ó  tu  chØnh dù th¶o. §èi víi nh÷ng néi dung ch a thèng nhÊt, ®¬n  vÞ   ®Çu   mèi   b¸o   c¸o   Thèng   ®èc,   Phã   Thèng   ®èc   phô   tr¸ch  khèi ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o. 2. Tuú  theo tÝnh chÊt, néi dung dù  th¶o,  ®¬n vÞ   ®Çu  mèi cã thÓ tæ chøc lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ  chøc liªn  quan  c¸c lÇn tiÕp theo  ®Ó  hoµn thiÖn  dù  th¶o  theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña Quy chÕ nµy. §i Ò u  16.  ThÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n  1. Tríc khi tr×nh Thèng  ®èc ký  ban hµnh v¨n b¶n,  ®¬n   vÞ   ®Çu   mèi   lËp   bé  hå   s¬   yªu   cÇu   thÈm   ®Þnh  göi  Vô   Ph¸p  chÕ. 2. Hå s¬ yªu cÇu thÈm ®Þnh bao gåm: a. C«ng v¨n ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh; b. Dù th¶o Tê tr×nh Thèng ®èc vÒ viÖc ký ban hµnh; c.   B¶n   dù   th¶o   cuèi   cïng   ®îc   ®¬n   vÞ   ®Çu   mèi   quyÕt  ®Þnh tr×nh Thèng ®èc; d. V¨n b¶n thÓ hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thèng ®èc (nÕu  cã); ®. B¶n thuyÕt tr×nh chi tiÕt vÒ  dù  th¶o v¨n b¶n (nÕu  cã);
 11. 11 e. B¶n tæng hîp  ý  kiÕn  ®ãng gãp cña c¸c  ®¬n vÞ  kh¸c  ®èi víi dù th¶o; g. C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 3.  ChËm nhÊt  lµ  07  (b¶y)  ngµy lµm  viÖc,  kÓ  tõ  ngµy  nhËn   ®îc   ®Çy   ®ñ   bé   hå   s¬   thÈm   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 2  ®iÒu nµy, Vô  Ph¸p chÕ  ph¶i göi  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh  cho  ®¬n vÞ   ®Çu mèi; trêng hîp cÇn cã  thªm thêi gian  ®Ó  nghiªn cøu, Vô Ph¸p chÕ thèng nhÊt víi ®¬n vÞ ®Çu mèi kÐo  dµi thêi gian  thÈm   ®Þnh, nhng tèi  ®a kh«ng  qu¸ 10 ngµy  lµm viÖc. §i Ò u  17.  Néi dung thÈm ®Þnh 1.  ViÖc thÈm   ®Þnh  dù  th¶o  v¨n b¶n  nh»m  ®¶m b¶o  v¨n  b¶n ®îc ban hµnh hîp ph¸p. Ph¹m vi thÈm ®Þnh bao gåm: a. Sù cÇn thiÕt ban hµnh v¨n b¶n; b. Sù  phï  hîp cña néi dung v¨n b¶n víi  ®êng lèi, chñ  tr¬ng,   chÝnh   s¸ch  cña  §¶ng;   tÝnh   hîp   hiÕn,   hîp   ph¸p   vµ   tÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n víi hÖ thèng ph¸p luËt; c. TÝnh kh¶ thi cña v¨n b¶n; d. §èi tîng ¸p dông, ph¹m vi ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n; ®. ViÖc tu©n thñ thñ tôc vµ tr×nh tù so¹n th¶o; e.   ThÓ   thøc,   kü   thuËt   tr×nh   bµy   v¨n   b¶n   (bao   gåm:  h×nh   thøc,   tªn   gäi,   ng«n   ng÷,   c¬   cÊu,   bè   côc   cña   v¨n  b¶n). 2. Trong qu¸ tr×nh thÈm  ®Þnh, Vô  Ph¸p chÕ  cã  thÓ  yªu  cÇu  ®¬n vÞ   ®Çu mèi thuyÕt  tr×nh  nh÷ng  vÊn   ®Ò  thuéc  néi  dung dù  th¶o v¨n b¶n, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu phôc  vô cho viÖc thÈm ®Þnh dù th¶o v¨n b¶n. §i Ò u  18.  KÕt qu¶ thÈm ®Þnh ý  kiÕn thÈm   ®Þnh  cña Vô   Ph¸p chÕ  ph¶i  ®îc  thÓ  hiÖn  b»ng v¨n b¶n göi  ®¬n vÞ   ®Çu mèi (theo mÉu sè  6 kÌm theo  Quy chÕ nµy): 1. Trêng hîp hoµn toµn thèng nhÊt  ý  kiÕn  ®èi víi dù  th¶o, Vô Ph¸p chÕ ®ãng dÊu “Vô Ph¸p chÕ” vµo dù th¶o. 2.  Trêng  hîp cßn  cã   ý  kiÕn  kh¸c,  Vô  Ph¸p  chÕ  kh«ng  ®ãng dÊu “Vô  Ph¸p chÕ” vµo dù  th¶o. §¬n vÞ   ®Çu mèi b¸o  c¸o Thèng ®èc xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Trªn c¬ së chØ ®¹o cña  Thèng  ®èc,  ®¬n vÞ   ®Çu mèi chØnh söa dù  th¶o vµ  tr×nh ký  ban hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña Quy chÕ nµy, kh«ng  lµm l¹i thñ tôc thÈm ®Þnh.
 12. 12 § i Ò u  19.  Tr×nh ký ban hµnh 1. Sau khi dù th¶o v¨n b¶n ®îc Vô Ph¸p chÕ thÈm ®Þnh,  ®¬n   vÞ   ®Çu   mèi   lËp   bé  hå   s¬   ®Ó   tr×nh   Thèng   ®èc   ký  ban  hµnh. 2. Hå s¬ tr×nh ký ban hµnh bao gåm: a. Dù th¶o v¨n b¶n ®∙ ®îc thÈm ®Þnh; b. Tê  tr×nh Thèng  ®èc, trong  ®ã  nªu néi dung c¬  b¶n  cña dù  th¶o, tæng hîp  ý  kiÕn tham gia cña c¸c  ®¬n vÞ,  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh cña Vô  Ph¸p chÕ  vµ  gi¶i tr×nh cña  ®¬n vÞ  ®Çu mèi; c. V¨n b¶n thÓ hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thèng ®èc (nÕu  cã) d. V¨n b¶n thÈm ®Þnh cña Vô Ph¸p chÕ ®èi víi dù th¶o; ®. C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. 3. C¨n cø vµo Ch¬ng tr×nh lµm viÖc cña Ban l∙nh  ®¹o  Ng©n hµng Nhµ  níc, V¨n phßng tr×nh Thèng  ®èc ký  ban hµnh   v¨n b¶n sau khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2  ®iÒu  nµy. §i Ò u   20.  §ãng dÊu, lÊy sè, ghi thêi ®iÓm ban hµnh,   sao göi, lu tr÷ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  1. Sau khi dù th¶o v¨n b¶n ®îc Thèng ®èc ký ban hµnh,  V¨n   phßng   lÊy   sè,   ®ãng   dÊu,   ghi   thêi   ®iÓm   ban   hµnh   vµ  chËm nhÊt lµ  02 (hai) ngµy, kÓ  tõ  ngµy ký  ban hµnh, sao  göi v¨n b¶n  ®∙ ban hµnh  ®Õn V¨n phßng ChÝnh phñ   ®Ó   ®¨ng  C«ng   b¸o;   sao   göi   ®Õn   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   tæ   chøc   cã  liªn   quan   vµ   ®¨ng   t¶i   trªn   trang   tin   ®iÖn   tö   cña   Ng©n  hµng Nhµ níc. 2. V¨n b¶n  ®∙ ban hµnh  ®îc lu tr÷  t¹i V¨n phßng,  ®¬n  vÞ ®Çu mèi vµ Vô Ph¸p chÕ. §i Ò u   21.   So¹n th¶o, ban hµnh nghÞ  quyÕt, th«ng t  liªn   tÞch   gi÷a   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh,   tæ  chøc cã liªn quan 1.   Trêng   hîp   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   lµ   c¬   quan   chñ   tr×  so¹n th¶o, ban hµnh nghÞ quyÕt, th«ng t liªn tÞch: a. Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o nghÞ quyÕt, th«ng t liªn  tÞch, ®¬n vÞ ®Çu mèi tæ chøc lÊy ý kiÕn theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 15 cña Quy chÕ nµy. b. Tríc khi tr×nh Thèng  ®èc ký  ban hµnh nghÞ  quyÕt,  th«ng t liªn tÞch,  ®¬n vÞ   ®Çu mèi ph¶i göi hå  s¬   ®Ò  nghÞ  
 13. 13 Vô  Ph¸p chÕ  thÈm  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17 vµ  §iÒu  18 cña Quy chÕ nµy. c. Vô  Ph¸p chÕ  göi  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh b»ng v¨n b¶n cho  ®¬n vÞ ®Çu mèi, kh«ng ®ãng dÊu “Vô Ph¸p chÕ” vµo dù th¶o. d. §¬n vÞ   ®Çu mèi lËp hå  s¬  tr×nh Thèng  ®èc ký  ban  hµnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   vµ   §iÒu   21   cña   Quy   chÕ  nµy. 2.  Trêng  hîp Ng©n  hµng  Nhµ  níc lµ  c¬   quan phèi  hîp  so¹n th¶o, ban hµnh nghÞ quyÕt, th«ng t liªn tÞch: a. Tríc khi tr×nh Thèng  ®èc ký  ban hµnh,  ®¬n vÞ   ®îc  Thèng ®èc giao tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n ph¶i lÊy ý kiÕn  cña Vô Ph¸p chÕ ®èi víi dù th¶o. b. Sau khi cã  v¨n b¶n gãp  ý  cña Vô  Ph¸p chÕ,  ®¬n vÞ   ®îc Thèng  ®èc giao tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n lËp hå  s¬  tr×nh Thèng ®èc ký ban hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña  Quy chÕ  nµy. NghÞ  quyÕt,  Th«ng  t  liªn tÞch sau khi ban  hµnh  ®îc lu tr÷  t¹i V¨n phßng, Vô  Ph¸p chÕ  vµ   ®¬n vÞ   ® îc  Thèng ®èc giao tham gia so¹n th¶o. §i Ò u   22.  So¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt söa ®æi, bæ sung v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c 1.  Trêng  hîp cÇn  söa  ®æi,  bæ sung  v¨n  b¶n quy  ph¹m  ph¸p luËt (quyÕt  ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t, nghÞ  quyÕt liªn  tÞch, th«ng t  liªn tÞch) th×  ph¶i sö  dông h×nh thøc v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¬ng øng. 2. Tr×nh tù, thñ  tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n quy  ph¹m   ph¸p   luËt   söa   ®æi,   bæ   sung   tu©n   thñ   theo   c¸c   quy  ®Þnh t¹i môc 2 Ch¬ng III Quy chÕ nµy.
 14. 14 Ch¬ng IV KiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt §i Ò u   23.   KiÓm tra vµ  xö  lý  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  1. KiÓm tra v¨n b¶n bao gåm ho¹t ®éng tù kiÓm tra v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   thuéc   thÈm   quyÒn   ban   hµnh   cña   Thèng   ®èc   vµ   ho¹t   ®éng   kiÓm   tra   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt cã  quy  ®Þnh liªn quan  ®Õn lÜnh vùc qu¶n lý  Nhµ  níc  vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng do Bé  trëng, Thñ  trëng  c¬  quan ngang Bé, Héi  ®ång nh©n d©n vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh ban hµnh. ViÖc   kiÓm   tra   vµ   xö   lý   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  135/2003/N§­CP  ngµy 14/11/2003  cña ChÝnh  phñ  vÒ  kiÓm  tra  vµ  xö  lý  v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt,   Th«ng   t  sè   01/2004/TT­BTP   ngµy  16/6/2004 cña Bé T ph¸p híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña  NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­CP cña ChÝnh phñ vµ c¸c quy ®Þnh   t¹i Quy chÕ nµy. 2.  Vô  Ph¸p  chÕ  lµ   ®Çu  mèi gióp  Thèng   ®èc  thùc hiÖn  viÖc kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n. §i Ò u  24.  LËp kÕ ho¹ch kiÓm tra v¨n b¶n Tríc ngµy  01 th¸ng  12 hµng  n¨m,  Vô  Ph¸p  chÕ  c¨n  cø  vµo kÕt qu¶ cña ho¹t  ®éng so¹n th¶o, ban hµnh, kiÓm tra  vµ  xö  lý  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña n¨m tríc lËp KÕ  ho¹ch kiÓm tra v¨n b¶n cho n¨m tiÕp theo tr×nh Thèng  ®èc  phª duyÖt vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn KÕ  ho¹ch  nµy. §i Ò u   25.   Quy tr×nh thùc hiÖn viÖc tù  kiÓm tra vµ  xö   lý   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   thuéc   thÈm   quyÒn   ban  hµnh cña Thèng ®èc  1. Khi kiÓm tra, ph¸t hiÖn v¨n b¶n cã  néi dung tr¸i  ph¸p luËt  hoÆc  kh«ng cßn phï  hîp,  Vô  Ph¸p  chÕ  cã  tr¸ch  nhiÖm   th«ng   b¸o   ngay   cho   ®¬n   vÞ   ®∙   chñ   tr×   so¹n   th¶o,  tr×nh v¨n b¶n,  ®ång thêi phèi hîp trao  ®æi  ®Ó  thèng nhÊt  nh÷ng   néi   dung   tr¸i   ph¸p   luËt   hoÆc   kh«ng   cßn   phï   hîp,  thèng nhÊt c¸c biÖn ph¸p xö  lý  vµ  chuÈn bÞ  dù  th¶o v¨n  b¶n xö  lý, b¸o c¸o Thèng  ®èc  ®Ó  kÞp thêi  ®×nh chØ viÖc  thi hµnh, söa  ®æi, bæ sung, thay thÕ  hoÆc b∙i bá  v¨n b¶n  ®ã. 2. §èi víi nghÞ  quyÕt liªn tÞch, th«ng t  liªn tÞch,  Vô Ph¸p chÕ cã tr¸ch nhiÖm tù kiÓm tra c¸c néi dung thuéc 
 15. 15 lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc cña Ng©n hµng Nhµ níc, ®ång thêi  phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   h÷u   quan   thuéc   Bé,   ngµnh,   c¬  quan, tæ chøc ®∙ ký nghÞ quyÕt, th«ng t liªn tÞch ®Ó kiÓm  tra toµn bé néi dung v¨n b¶n. Trêng hîp ph¸t hiÖn v¨n b¶n  cã   néi   dung   tr¸i   ph¸p   luËt   hoÆc   kh«ng   cßn   phï   hîp   th×  viÖc trao  ®æi, th¶o luËn vµ  kiÕn nghÞ  xö  lý  ph¶i cã  sù  phèi hîp gi÷a Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan ®∙ ký nghÞ  quyÕt, th«ng t liªn tÞch. §i Ò u   26.   Quy tr×nh thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ  xö  lý  v¨n b¶n quy ph¹m do Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang  Bé,   Héi   ®ång   nh©n   d©n   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ban  hµnh 1. Khi kiÓm tra, ph¸t hiÖn v¨n b¶n cã  dÊu hiÖu tr¸i  ph¸p luËt, Vô  Ph¸p chÕ  tham mu cho Thèng  ®èc ký  v¨n b¶n  th«ng b¸o cho c¬ quan, ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ ban hµnh v¨n  b¶n tù kiÓm tra, xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng  b¸o   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   nÕu   c¬   quan,   ngêi   cã   thÈm  quyÒn   ®∙   ban   hµnh   v¨n   b¶n   cã   néi   dung   tr¸i   ph¸p   luËt  kh«ng xö  lý  hoÆc Thèng  ®èc kh«ng nhÊt trÝ  víi kÕt qu¶ xö  lý  cña c¬  quan, ngêi cã  thÈm quyÒn ban hµnh th×  Vô  Ph¸p  chÕ  tham mu cho Thèng  ®èc quyÕt  ®Þnh xö  lý  v¨n b¶n tr¸i  ph¸p luËt theo thÈm quyÒn nh sau: a. KiÕn nghÞ  Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé   ®∙  ban hµnh v¨n b¶n tr¸i víi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng cña Ng©n hµng Nhµ níc ®×nh  chØ viÖc thi hµnh, b∙i bá  mét phÇn hoÆc toµn bé  v¨n b¶n  ®ã; trong thêi h¹n 15 (mêi l¨m) ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  kiÕn nghÞ, nÕu kiÕn nghÞ   ®ã  kh«ng  ®îc chÊp nhËn hoÆc Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé  kh«ng nhÊt trÝ  víi kÕt   qu¶ xö  lý  th×  Thèng  ®èc b¸o c¸o Thñ  t íng ChÝnh phñ  xö  lý  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b.   KiÕn   nghÞ   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®×nh   chØ   viÖc   thi  hµnh nghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh  tr¸i víi v¨n b¶n cña Quèc héi, Uû  ban Thêng vô  Quèc héi,  Chñ  tÞch níc, ChÝnh phñ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  hoÆc v¨n b¶n  cña Thèng ®èc vÒ tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng; c. §×nh chØ viÖc thi hµnh vµ kiÕn nghÞ Thñ t íng ChÝnh  phñ  b∙i bá  quyÕt  ®Þnh, chØ thÞ  cña Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh tr¸i víi v¨n b¶n vÒ  tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng  cña Thèng ®èc; d. Thùc hiÖn nh÷ng thÈm quyÒn kh¸c khi  ®îc ChÝnh phñ  hoÆc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   giao   trong   viÖc   xö   lý   v¨n   b¶n  tr¸i ph¸p luËt.
 16. 16 § i Ò u  27.  ChÕ ®é b¸o c¸o  Vô   Ph¸p chÕ  theo  dâi, tæng  hîp  kÕt qu¶  kiÓm tra  vµ  ®Þnh kú b¸o c¸o c«ng t¸c kiÓm tra cho Thèng ®èc vµ göi Bé   trëng Bé T ph¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V Kinh phÝ hç trî ban hµnh v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt §i Ò u   28.  Néi dung kinh phÝ hç trî ban hµnh v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt. 1.   Kinh   phÝ   hç   trî   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt   ®îc   s¾p   xÕp   trong   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   hµng   n¨m   cña  Ng©n hµng Nhµ níc. 2.   Kinh   phÝ   hç   trî   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt ®îc chi cho c¸c néi dung sau: a.   C«ng   t¸c   so¹n   th¶o:   Chi   phÝ   ®iÒu   tra,   kh¶o   s¸t;  biªn dÞch, chuÈn bÞ  tµi liÖu; so¹n th¶o, héi th¶o, chuÈn  bÞ v¨n b¶n; in Ên tµi liÖu; c¸c chi phÝ kh¸c (nÕu cã). b.  C«ng t¸c  tæ chøc  giíi  thiÖu  néi dung  dù  th¶o   ®Ó  lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, nh©n d©n. c. C«ng t¸c thÈm  ®Þnh, thÈm tra, tæ chøc c«ng bè  v¨n  b¶n. d. Ho¹t ®éng kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 3. Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh phèi hîp víi Vô  Ph¸p chÕ  tham mu cho Thèng  ®èc quy  ®Þnh cô  thÓ  møc chi hç  trî  cho   viÖc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong tõng thêi  kú. §i Ò u   29.   LËp dù  to¸n vµ  quyÕt to¸n kinh phÝ  thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1. C¨n cø vµo Ch¬ng tr×nh  ®∙  ®îc Thèng  ®èc phª duyÖt  vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chi tiªu tµi chÝnh, néi dung  chi vµ møc chi hiÖn hµnh, ®¬n vÞ ®Çu mèi lËp dù to¸n kinh   phÝ  x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt göi Côc qu¶n  trÞ. Côc Qu¶n trÞ  tæng hîp c¸c dù  to¸n kinh phÝ  x©y dùng  v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   vµo   kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh   n¨m  theo chÕ ®é, göi Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh. Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh lËp dù to¸n kinh phÝ x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt vµ  tr×nh Thèng  ®èc cïng thêi gian x©y dùng dù  to¸n  ng©n s¸ch hµng n¨m
 17. 17 2.   Trêng   hîp   ®îc   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   giao  so¹n th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mang tÝnh cÊp thiÕt  theo yªu cÇu qu¶n lý  cña Ng©n hµng Nhµ  níc,  ®¬n vÞ   ®Çu  mèi lËp dù  to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chi tiªu  tµi chÝnh, néi dung chi vµ møc chi hiÖn hµnh göi Côc Qu¶n  trÞ, Côc Qu¶n trÞ  c¨n cø c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh xem xÐt  vµ gi¶i quyÕt. 3. ViÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n kinh phÝ ®îc thùc hiÖn  t¹i Côc Qu¶n trÞ. §i Ò u   30.   LËp   dù   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   cho  ho¹t ®éng kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt C¨n cø vµo c¸c néi dung kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c  kiÓm tra v¨n b¶n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­CP  ngµy 14/11/2003  cña ChÝnh  phñ  vÒ  kiÓm  tra  vµ  xö  lý  v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt,   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  109/2004/TTLT­BTC­BTP ngµy 17/11/2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ  Bé  T  ph¸p híng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh phÝ  b¶o  ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ  KÕ ho¹ch kiÓm tra ®îc duyÖt, Vô Ph¸p chÕ lËp dù to¸n kinh  phÝ  b¶o  ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n göi Côc qu¶n  trÞ   theo   quy   ®Þnh.   ViÖc   qu¶n   lý,   chi   tiªu,   thanh   quyÕt   to¸n kinh phÝ   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. §i Ò u  31.  Sö dông c¸c nguån kinh phÝ kh¸c C¸c nguån kinh phÝ  kh¸c nh  viÖn trî, tµi trî  cña tæ  chøc,  c¸ nh©n  trong  níc vµ  níc ngoµi  cho viÖc x©y dùng  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®îc c©n ®èi trong kinh phÝ x©y  dùng dù  ¸n, dù  th¶o. ViÖc sö  dông vµ  qu¶n lý  c¸c nguån  kinh phÝ  nµy  ®îc ¸p dông nh viÖc sö  dông vµ  qu¶n lý  kinh   phÝ  hç  trî  cña ng©n s¸ch Nhµ  níc cho c«ng t¸c x©y dùng  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt.
 18. 18 MÉu sè 1 ng©n hµng Nhµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:    /200.../Q§­ Hµ  Néi, ngµy... th¸ng...  NHNN n¨m 200... QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc VÒ viÖc... (1) ... Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­ C¨n cø (2)... ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc; ­ C¨n cø (2)  Theo   ®Ò   nghÞ   cña   ... (3)...................................................... ................................. Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u  1.   §i Ò u  2.  §i Ò u...   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   kÓ  tõ... (5)... vµ  thay thÕ  (®×nh chØ, huû  bá, b∙i bá) ...  (6)...
 19. 19 § i Ò u...   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ,...  (7)... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc (Ký tªn, ®ãng dÊu, hä vµ  tªn) N¬i nhËn: ­ Nh §iÒu...(8)... (®Ó thùc hiÖn), ­ Ban L∙nh ®¹o NHNN (®Ó b¸o c¸o), ­ ...(9) ...., ­ V¨n phßng ChÝnh phñ (2 b¶n), ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra), ­ Lu VP, PC, (Tªn ®¬n vÞ ®Çu mèi) (1) Ghi v¾n t¾t vÒ  néi dung vÊn  ®Ò  ban hµnh. Trêng hîp cÇn b∙i  bá, söa  ®æi, bæ sung mét phÇn hoÆc toµn bé  mét QuyÕt  ®Þnh kh¸c th×   viÖc  söa  ®æi, bæ sung  hay b∙i bá   ®ã  ph¶i b»ng  mét QuyÕt  ®Þnh  t¬ng  øng, kh«ng sö dông h×nh thøc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vµ trÝch   yÕu ph¶i ghi râ néi dung cña QuyÕt ®Þnh b∙i bá, söa ®æi, bæ sung. (2) C¨n cø v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Quèc héi, Uû ban Thêng  vô   Quèc   héi,   ChÝnh   phñ,   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   trùc   tiÕp   vÒ   nh÷ng vÊn  ®Ò  mµ  néi dung dù  th¶o  ®Ò  cËp  ®Õn theo trËt tù  tõ  v¨n b¶n   quy ph¹m ph¸p luËt cã  hiÖu lùc ph¸p lý  cao  ®Õn v¨n b¶n cã  hiÖu lùc   thÊp   h¬n:  LuËt  (Ph¸p  lÖnh,  NghÞ  quyÕt)  ­  NghÞ   ®Þnh  (NghÞ  quyÕt)  ­   QuyÕt ®Þnh (ChØ thÞ). (3) Theo  ®Ò  nghÞ  cña Thñ  trëng  ®¬n vÞ   ®Çu mèi vµ  Thñ  trëng  ®¬n  vÞ phèi hîp (nÕu cã). (4) Tuú  theo tÝnh chÊt vµ  néi dung, QuyÕt  ®Þnh  ® îc bè  côc theo  phÇn, ch¬ng, môc, ®iÒu, kho¶n, ®iÓm: ­ PhÇn, ch¬ng, môc (nÕu cã) ph¶i cã tiªu ®Ò,  ­ Bè  côc   ®iÒu  ph¶i  thèng  nhÊt:  nÕu cã  tiªu   ®Ò  th×  tÊt c¶ c¸c   ®iÒu  ph¶i cã  tiªu   ®Ò, nÕu kh«ng th×  kh«ng   ®Æt tiªu   ®Ò   ®èi víi c¸c  ®iÒu. ViÖc ®¸nh sè ®iÒu lµ liªn tôc, kh«ng phô thuéc vµo phÇn, ch ¬ng,  môc.  Tuú  theo néi dung  ng¾n hay dµi cña QuyÕt  ®Þnh   ®Ó  chia  ra c¸c  ®iÒu 1, 2, 3... §iÒu dµi cã thÓ chia thµnh c¸c kho¶n 1, 2, 3...., c¸c   kho¶n cã thÓ chia thµnh c¸c ®iÓm a, b, c... (5) Tuú theo yªu cÇu chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Ó quy ®Þnh thêi ®iÓm cã  hiÖu  lùc cña QuyÕt   ®Þnh nhng sím nhÊt ph¶i sau 15 ngµy  kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. (6) DÉn chiÕu cô thÓ c¸c v¨n b¶n hoÆc ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n bÞ  ®×nh chØ, huû bá hoÆc b∙i bá. (7) Tuú vµo néi dung v¨n b¶n, ®©y cã thÓ lµ Thñ tr ëng ®¬n vÞ ®Çu  mèi, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng vµ  c¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm   thi hµnh. (8)   Ghi   theo   sè   §iÒu   quy   ®Þnh   vÒ   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh. (9) Tuú  vµo néi dung cña v¨n b¶n cã  thÓ  göi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc   kh¸c cã liªn quan.
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2